Bài tập về rủi ro kiểm toán có đáp án

Bài tập rủi ro kiểm toán là một phần quan trọng của quá trình kiểm toán, giúp kiểm toán viên đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo tài chính của một tổ chức hoặc công ty. Dưới đây là một số bài tập rủi ro kiểm toán cùng với đáp án và giải thích chi tiết. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu bài tập rủi ro kiểm toán có đáp án nhé !!!

Bài tập 1

Rủi ro kiểm toán liên quan đến việc ước tính trích lập dự phòng nợ phải thu.

Đề bài: Một công ty muốn ước tính trích lập dự phòng nợ phải thu cho các khoản phải thu từ khách hàng của họ. Hãy nêu lên một số rủi ro kiểm toán liên quan đến quá trình ước tính này và đề xuất các biện pháp kiểm toán để giảm thiểu rủi ro.

Đáp án và giải thích:

Rủi ro kiểm toán trong trường hợp này bao gồm:

 1. Rủi ro về sự chủ quan trong việc ước tính: Các quyết định liên quan đến việc ước tính trích lập dự phòng nợ phải thu có thể dựa trên ước tính cá nhân của người quản lý. Điều này có thể dẫn đến việc đánh giá không chính xác.
 2. Rủi ro về sự không thỏa mãn của việc ước tính: Có khả năng rằng công ty có thể không ước tính đúng mức trích lập dự phòng nợ phải thu, dẫn đến sự không thỏa mãn của báo cáo tài chính.

Biện pháp kiểm toán bao gồm:

 • Kiểm tra chính xác của dữ liệu đầu vào: Kiểm toán viên cần kiểm tra các thông tin và dữ liệu đầu vào được sử dụng để ước tính trích lập dự phòng nợ phải thu để đảm bảo tính chính xác của chúng.
 • So sánh ước tính với các dự báo và hiệu chỉnh: Kiểm toán viên có thể so sánh ước tính trích lập dự phòng nợ phải thu với các dự báo và dữ liệu thống kê để đảm bảo tính chính xác và hợp lý.

Bài tập 2

Rủi ro liên quan đến việc xác định giá trị hòa mình của tài sản cố định.

Đề bài: Một công ty muốn xác định giá trị hòa mình của tài sản cố định của họ. Hãy nêu lên một số rủi ro kiểm toán liên quan đến việc xác định này và đề xuất các biện pháp kiểm toán để giảm thiểu rủi ro.

Đáp án và giải thích:

Rủi ro kiểm toán trong trường hợp này bao gồm:

 1. Rủi ro về việc đánh giá không chính xác: Có khả năng công ty đánh giá giá trị hòa mình của tài sản cố định không chính xác, dẫn đến sự hiển nhiên không thỏa mãn của báo cáo tài chính.
 2. Rủi ro về sự khấu hao không đúng cách: Nếu tài sản cố định không được khấu hao đúng cách, nó có thể dẫn đến việc đánh giá giá trị hòa mình không chính xác.

Biện pháp kiểm toán bao gồm:

 • Kiểm tra cơ sở tính toán: Kiểm toán viên cần kiểm tra cơ sở tính toán giá trị hòa mình của tài sản cố định để đảm bảo tính chính xác của nó.
 • So sánh với giá trị thị trường: So sánh giá trị hòa mình của tài sản cố định với giá trị thị trường tương tự để đảm bảo tính hợp lý.

Bài tập 3

Rủi ro liên quan đến việc kiểm tra lợi nhuận và chi phí.

Đề bài: Một công ty muốn đảm bảo tính chính xác của việc kiểm tra lợi nhuận và chi phí trong báo cáo tài chính của họ. Hãy nêu lên một số rủi ro kiểm toán liên quan và đề xuất biện pháp kiểm toán.

Đáp án và giải thích:

Rủi ro kiểm toán trong trường hợp này bao gồm:

 1. Rủi ro về phát hiện lợi nhuận giả mạo: Có khả năng công ty có thể thực hiện các giao dịch để làm giả lợi nhuận hoặc giảm chi phí để tạo sự tăng lợi nhuận. Điều này có thể làm lệch báo cáo tài chính.
 2. Rủi ro về việc đánh giá không chính xác của lợi nhuận và chi phí: Các dự án hoặc giao dịch có thể bị đánh giá không chính xác, dẫn đến sai sót trong báo cáo lợi nhuận và chi phí.

Biện pháp kiểm toán bao gồm:

 • Kiểm tra tính hợp pháp và tính thực hiện của các giao dịch: Kiểm toán viên cần xem xét tính hợp pháp và tính thực hiện của các giao dịch để đảm bảo rằng chúng không vi phạm các quy định và không bị làm giả.
 • So sánh với dự án và kế hoạch: So sánh lợi nhuận và chi phí thực tế với dự án và kế hoạch ban đầu để xác định sự khác biệt và kiểm tra tính chính xác của chúng.

Bài tập 4

Rủi ro liên quan đến việc kiểm toán các giao dịch liên quan đến thuế.

Đề bài: Một công ty muốn đảm bảo tính chính xác của việc kiểm toán các giao dịch liên quan đến thuế trong báo cáo tài chính của họ. Hãy nêu lên một số rủi ro kiểm toán liên quan và đề xuất biện pháp kiểm toán.

Đáp án và giải thích:

Rủi ro kiểm toán trong trường hợp này bao gồm:

 1. Rủi ro về việc không tuân thủ các quy định thuế: Công ty có thể không tuân thủ đúng các quy định thuế, dẫn đến việc báo cáo thuế không chính xác.
 2. Rủi ro về việc không khớp giữa thông tin thuế và báo cáo tài chính: Thông tin trong báo cáo tài chính có thể không khớp với thông tin thuế, gây ra sự không thỏa mãn về tính chính xác.

Biện pháp kiểm toán bao gồm:

 • Kiểm tra sự tuân thủ của công ty với các quy định thuế hiện hành: Kiểm toán viên cần kiểm tra việc tuân thủ của công ty với các quy định thuế hiện hành để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác.
 • So sánh thông tin thuế và báo cáo tài chính: So sánh thông tin thuế với thông tin trong báo cáo tài chính để xác định sự khớp và kiểm tra tính chính xác.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC những bài tập này giúp kiểm toán viên nắm rõ các rủi ro và biện pháp kiểm toán liên quan đến quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính của một tổ chức hoặc công ty. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000