Bài tập về chứng từ kế toán có lời giải

Kế toán là một phần quan trọng trong quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh của mọi tổ chức và doanh nghiệp. Quá trình ghi chứng từ kế toán và xử lý các giao dịch tài chính đòi hỏi sự cẩn trọng, kiểm soát và hiểu biết chính xác về các nguyên tắc kế toán. Trong bài viết này, công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tập trung vào giải quyết 6 bài tập về chứng từ kế toán và cung cấp lời giải chi tiết để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách ghi sổ cái, tính lợi nhuận, và xác định giá trị tài sản và nợ.

Bài tập 1

Yêu cầu:

Xem xét các chứng từ kế toán sau và cho biết các chứng từ đó được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế nào?

Phiếu thu:

 • Ngày 01/07/2023: Thu tiền mặt của khách hàng Nguyễn Văn A là 10.000.000 đồng, tiền bán hàng.
 • Ngày 02/07/2023: Thu tiền mặt của khách hàng Trần Thị B là 5.000.000 đồng, tiền bán hàng.

Phiếu chi:

 • Ngày 03/07/2023: Chi tiền mặt mua hàng hóa của công ty C là 20.000.000 đồng, chưa thanh toán.
 • Ngày 04/07/2023: Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên là 10.000.000 đồng.

Giải:

Phiếu thu:

 • Ngày 01/07/2023: Ghi nhận doanh thu bán hàng, thu tiền mặt từ khách hàng Nguyễn Văn A.
 • Ngày 02/07/2023: Ghi nhận doanh thu bán hàng, thu tiền mặt từ khách hàng Trần Thị B.

Phiếu chi:

 • Ngày 03/07/2023: Ghi nhận chi phí mua hàng, chưa thanh toán cho công ty C.
 • Ngày 04/07/2023: Ghi nhận chi phí lương, chi tiền mặt cho nhân viên.

Lời giải chi tiết:

Phiếu thu:

 • Ngày 01/07/2023:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

 • Ngày 02/07/2023:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

Phiếu chi:

 • Ngày 03/07/2023:

Nợ TK 153 – Hàng hóa

Có TK 111 – Tiền mặt

 • Ngày 04/07/2023:

Nợ TK 642 – Chi phí bán hàng

Có TK 111 – Tiền mặt

Như vậy, các chứng từ kế toán trên đều được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Các nghiệp vụ kinh tế này được ghi chép trên sổ kế toán để phản ánh tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bài tập 2: Ghi sổ cái và lập báo cáo thuế

Một công ty ABC vừa kết thúc kỳ kế toán. Dưới đây là các giao dịch của họ trong tháng này:

 1. Ngày 1: ABC mua hàng hóa trị giá 20.000.000 VND bằng tiền mặt.
 2. Ngày 5: Bán hàng hóa trị giá 15.000.000 VND và nhận tiền mặt từ khách hàng.
 3. Ngày 10: Trả lương cho nhân viên trị giá 5.000.000 VND bằng chuyển khoản ngân hàng.
 4. Ngày 20: ABC thu nợ từ khách hàng trị giá 7.000.000 VND bằng chuyển khoản ngân hàng.

Hãy ghi sổ cái và lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty ABC.

Hướng dẫn giải:

 • Ngày 1: Ghi sổ cái:
  • Tài khoản Hàng hóa: Debit 20.000.000 VND
  • Tài khoản Tiền mặt: Credit 20.000.000 VND
 • Ngày 5: Ghi sổ cái:
  • Tài khoản Tiền mặt: Debit 15.000.000 VND
  • Tài khoản Doanh thu: Credit 15.000.000 VND
 • Ngày 10: Ghi sổ cái:
  • Tài khoản Lương: Debit 5.000.000 VND
  • Tài khoản Tiền mặt: Credit 5.000.000 VND
 • Ngày 20: Ghi sổ cái:
  • Tài khoản Tiền mặt: Debit 7.000.000 VND
  • Tài khoản Công nợ khách hàng: Credit 7.000.000 VND

Sau đó, bạn có thể lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên các thông tin này.

Bài tập 3: Ghi sổ cái và tính lợi nhuận

Một cửa hàng bán lẻ có các giao dịch sau:

 1. Ngày 1: Mua hàng hóa trị giá 10.000.000 VND bằng tiền mặt.
 2. Ngày 7: Bán hàng hóa trị giá 8.000.000 VND và nhận tiền mặt từ khách hàng.
 3. Ngày 15: Mua thêm hàng hóa trị giá 5.000.000 VND bằng chuyển khoản ngân hàng.
 4. Ngày 25: Bán hàng hóa trị giá 12.000.000 VND và nhận tiền mặt từ khách hàng.

Hãy ghi sổ cái và tính lợi nhuận của cửa hàng bán lẻ sau mỗi giao dịch.

Hướng dẫn giải:

 • Ngày 1: Ghi sổ cái:
  • Tài khoản Hàng hóa: Debit 10.000.000 VND
  • Tài khoản Tiền mặt: Credit 10.000.000 VND
 • Ngày 7: Ghi sổ cái:
  • Tài khoản Tiền mặt: Debit 8.000.000 VND
  • Tài khoản Doanh thu: Credit 8.000.000 VND
 • Ngày 15: Ghi sổ cái:
  • Tài khoản Hàng hóa: Debit 5.000.000 VND
  • Tài khoản Tiền mặt: Credit 5.000.000 VND
 • Ngày 25: Ghi sổ cái:
  • Tài khoản Tiền mặt: Debit 12.000.000 VND
  • Tài khoản Doanh thu: Credit 12.000.000 VND

Tính lợi nhuận: Doanh thu – Giá vốn = 8.000.000 VND – 5.000.000 VND = 3.000.000 VND.

Bài tập 4: Tính toán và Bảo cáo Tài chính

Bạn là kế toán trưởng của một công ty nhỏ và đang chuẩn bị bảo cáo tài chính quý 3. Dưới đây là một số thông tin cần bạn xử lý:

 1. Bạn nhận được hóa đơn mua hàng trị giá 20 triệu VND từ nhà cung cấp A vào ngày 15/9. Hãy nhập hóa đơn này vào sổ sách kế toán và tính toán thuế VAT theo tỷ lệ 10%.
 2. Công ty bạn đã bán hàng trị giá 50 triệu VND vào ngày 25/9 cho khách hàng B. Hãy tạo hóa đơn bán hàng và tính toán lợi nhuận, biết rằng giá vốn của sản phẩm là 30 triệu VND.
 3. Trong quý 3, công ty chi trả lương cho nhân viên tổng cộng là 80 triệu VND. Hãy ghi chép vào sổ cái kế toán và tính toán tổng chi phí lương sau khi đã khấu trừ thuế TNCN (Thuế thu nhập cá nhân) theo quy định của pháp luật.
 4. Bạn cần tạo bảng cân đối kế toán cho quý 3, bao gồm tất cả các tài khoản: tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu. Hãy tính toán và kiểm tra xem tài sản bằng nợ có giữ cân đối hay không.

Hướng dẫn giải:

 1. Nhập hóa đơn mua hàng:
  • Ghi vào sổ cái:
   • Nợ TK Nguồn vốn: 20 triệu VND
   • Có TK Nợ phải trả: 20 triệu VND
  • Tính toán thuế VAT: 20 triệu * 10% = 2 triệu VND
  • Ghi nợ TK Thuế GTGT: 2 triệu VND
  • Ghi có TK Người bán (Nợ phải trả): 22 triệu VND
 2. Bán hàng và tính lợi nhuận:
  • Ghi vào sổ cái:
   • Nợ TK Người mua (Doanh thu bán hàng): 50 triệu VND
   • Có TK Hàng tồn kho: 30 triệu VND (Giá vốn)
   • Có TK Doanh thu chưa thu (lợi nhuận): 20 triệu VND
 3. Chi trả lương:
  • Ghi vào sổ cái:
   • Nợ TK Lương và các khoản trợ cấp: 80 triệu VND
   • Có TK Ngân hàng: 80 triệu VND
  • Tính toán thuế TNCN theo quy định và chuyển vào ngân sách.
 4. Bảng cân đối kế toán:
  • Tạo bảng cân đối kế toán và kiểm tra xem tổng tài sản có bằng tổng nợ và vốn chủ sở hữu không.

Bài tập 2:

 1. Nhận khoản vay ngân hàng:
  • Ghi vào sổ cái:
   • Nợ TK Ngân hàng: 100 triệu VND
   • Có TK Nguồn vốn: 100 triệu VND
 2. Thanh toán lãi suất:
  • Ghi vào sổ cái:
   • Nợ TK Lãi vay ngắn hạn: Số tiền lãi suất
   • Có TK Ngân hàng: Số tiền lãi suất
 3. Nhận thanh toán từ khách hàng:
  • Ghi vào sổ cái:
   • Nợ TK Ngân hàng: 80 triệu VND
   • Có TK Người mua (Doanh thu chưa thu): 80 triệu VND
 4. Chi trả nhà cung cấp:
  • Ghi vào sổ cái:
   • Nợ TK Nhà cung cấp: 30 triệu VND
   • Có TK Ngân hàng: 30 triệu VND

Sau mỗi bước, hãy kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo sự chính xác và cân đối trong sổ cái kế toán.

Bài tập 5: Xử lý việc hao mòn tài sản cố định

Công ty MNP đã mua một máy móc với giá 100.000.000 VND. Tuổi thọ ước tính của máy móc là 10 năm. Hãy tính giá trị hao mòn hàng năm của máy móc theo phương pháp hao mòn đến hạn.

Hướng dẫn giải:

Hao mòn hàng năm = (Giá trị tài sản ban đầu – Giá trị thu hồi cuối kỳ) / Tuổi thọ ước tính Hao mòn hàng năm = (100.000.000 VND – 0 VND) / 10 năm = 10.000.000 VND/năm.

Bài tập 6: Tính lợi nhuận gộp

Một công ty sản xuất có doanh số bán hàng trong năm là 1.000.000.000 VND.

Tổng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ là 200.000.000 VND và cuối kỳ là 150.000.000 VND. Hãy tính lợi nhuận gộp của công ty trong năm.

Hướng dẫn giải:

Lợi nhuận gộp = Doanh số bán hàng – Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ + Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ

Lợi nhuận gộp = 1.000.000.000 VND – 150.000.000 VND + 200.000.000 VND = 1.050.000.000 VND.

Bài tập 7: Tính tổng giá trị tài sản và nợ của doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có các thông tin sau:

 • Tổng giá trị tài sản: 5.000.000.000 VND
 • Tổng giá trị nợ: 2.000.000.000 VND

Hãy tính vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Hướng dẫn giải:

Vốn chủ sở hữu = Tổng giá trị tài sản – Tổng giá trị nợ
Vốn chủ sở hữu = 5.000.000.000 VND – 2.000.000.000 VND = 3.000.000.000 VND.

Bài tập 8: Lập Phiếu Thu

Công ty ABC vừa nhận được 10.000.000 VND từ khách hàng làm thanh toán cho hóa đơn bán hàng. Hãy lập Phiếu Thu cho giao dịch này.

Lời giải:

Phiếu Thu

Ngày 13/11/2023
Mã GD PT001
Nội dung Thu tiền bán hàng
TK đối ứng 111 – Tiền mặt
Số tiền 10.000.000 VND

Bài tập 9: Ghi Sổ Nhật Ký

Dựa vào Phiếu Thu ở câu 1, hãy ghi sổ nhật ký cho giao dịch này.

Lời giải:

Sổ Nhật Ký

Ngày 13/11/2023
Nợ 111 – Tiền mặt
131 – Doanh thu bán hàng
Số tiền 10.000.000 VND

Bài tập 10: Lập Phiếu Chi

Công ty ABC thanh toán 5.000.000 VND cho nhà cung cấp. Hãy lập Phiếu Chi cho giao dịch này.

Lời giải:

Phiếu Chi

Ngày 13/11/2023
Mã GD PC001
Nội dung Chi tiền mua hàng
TK đối ứng 111 – Tiền mặt
Số tiền 5.000.000 VND

Bài tập 11: Ghi Sổ Nhật Ký

Dựa vào Phiếu Chi ở câu 3, hãy ghi sổ nhật ký cho giao dịch này.

Lời giải:

Sổ Nhật Ký

Ngày 13/11/2023
Nợ 331 – Nợ phải trả nhà cung cấp
111 – Tiền mặt
Số tiền 5.000.000 VND

Hy vọng rằng bài tập trên sẽ giúp bạn nắm vững về việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ nhật ký.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, bạn đã có cái nhìn sâu sắc hơn về quy trình kế toán và cách thực hiện các phép tính kế toán cơ bản. Kế toán không chỉ là một khía cạnh quan trọng của quản lý kinh doanh, mà còn là một công cụ quyết định quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và bền vững trong hoạt động tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ hoặc có câu hỏi khác liên quan đến kế toán, đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc hiểu rõ hơn về kế toán và các khía cạnh tài chính liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000