Bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp có lời giải mới nhất

1. Bài tập kế toán thuế TNDN – Dạng 1

Tính thuế TNDN, xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp trong năm

 1. Tình hình sản xuất trong năm:
  • Trong năm doanh nghiệp sản xuất được 40.000 sản phẩm (đây là hàng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt), không có hàng tồn kho.
 2. Tình hình tiêu thụ trong năm:
  • Quý 1: Bán cho công ty thương mại nội địa 12.000 sản phẩm, giá bán chưa thuế GTGT 45.000 đ/sản phẩm.
  • Quý 2: Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sản phẩm, giá CIF là 74.000 đ/sản phẩm. Trong đó phí vận chuyển và bảo hiểm là 1.000 đ/sản phẩm.
  • Quý 3: Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 sản phẩm, giá bán 45.000 đ/sản phẩm.
  • Quý 4: Trực tiếp xuất khẩu 2.000 sản phẩm. Giá FOB là 46.000 đ/sản phẩm. Xuất cho đại lý 5.000 sản phẩm, giá bán của đại lý theo hợp đồng chưa có thuế GTGT là 46.000 đ/sản phẩm. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 1.000 sản phẩm.
 3. Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm:
  • Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm là 846.000.000 đ.
  • Vật liệu dùng sửa chữa thường xuyên TSCĐ thuộc phân xưởng sản xuất 6.000.000 đ.
  • Sửa chữa thường TSCĐ thuộc bộ phận quản lý 3.200.000 đ.
  • Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm.
   • Định mức sản xuất sản phẩm là 250 sản phẩm/laod/ngày.
   • Định mức tiền lương 800.000 đ/laod/ngày.
  • Khấu hao TSCĐ:
   • TSCĐ phục vụ sản xuất ở phân xưởng 160.000.000 đ.
   • TSCĐ bộ phận quản lý doanh nghiệp: 50.000.000 và TSCĐ thuộc bộ phận bán hàng 12.000.000 đ.
  • Tiền lương bộ phận quản lý doanh nghiệp: 84.000.000 đ.
  • Các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm 126.000.000 đ.
  • Chi phí bảo hiểm và vận tải khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm ở quý 2.
  • Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% giá bán chưa thuế GTGT.
  • Thuế xuất khẩu ở khâu bán hàng.

Gợi ý lời giải:

 1. Bán cho công ty thương mại trong nước:
  • Doanh thu: 12.000 x 45.000 = 540 triệu đồng.
  • Thuế GTGT đầu ra: 540 triệu đồng x 10% = 54 triệu đồng.
 2. Trực tiếp xuất khẩu:
  • Doanh thu: 10.000 sản phẩm x 74.000 = 740 triệu đồng.
  • Xuất khẩu: 730 triệu đồng x 2% = 14,6 triệu đồng.
 3. Bán cho doanh nghiệp chế xuất:
  • Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 triệu đồng.
  • Xuất khẩu: 225 triệu đồng x 2% = 4,5 triệu đồng.
 4. Trực tiếp xuất khẩu:
  • Doanh thu: (2.000 x 46.000) + (4.000 x 46.000) = 322 triệu đồng.
  • Xuất khẩu: 2.000 x 46.000 x 2% = 1,84 triệu đồng.
  • Thuế GTGT: 4.000 x 46.000 x 10% = 18,4 triệu đồng.

Vậy:

 • Thuế xuất khẩu phải nộp: 14,8 triệu đồng + 4,5 triệu đồng + 1,84 triệu đồng = 21,14 triệu đồng.
 • Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào
  • Thuế GTGT đầu ra = 54 triệu đồng + 18,4 triệu đồng = 72,4 triệu đồng
  • Thuế GTGT đầu vào = 84.500.000 đồng

Vậy thuế GTGT phải nộp = 72,4 triệu đồng – 84,5 triệu đồng = -12,1 triệu đồng.

 • Thuế TNDN = Doanh thu – Chi phí + Thu nhập
  • Doanh thu = 540 triệu đồng + 740 triệu đồng + 225 triệu đồng + 322 triệu đồng = 1.827 triệu đồng
  • Chi phí cho 40.000 sản phẩm: 846.000.000 đồng + 6.000.000 đồng + (0,8/250 x 40.000) + 160.000.000 đồng + 126.000.000 đồng = 1.266 triệu đồng
  • Chi phí cho 33.000 sản phẩm: [(1.266 triệu đồng/40.000) x 33.000] + 3.200.000 đồng + 50.000.000 đồng + 12.000.000 đồng + 84.000.000 đồng + (10.000 x 0,001) + (184 x 5%) + 20,94 triệu đồng = 1.233,79 triệu đồng
  • Thu nhập khác: 3,87 triệu đồng

Vậy:

 • Thuế TNDN phải nộp = (1.827 triệu đồng – 1.233,79 triệu đồng + 3,87 triệu đồng) x 28% = 154,302 triệu đồng.

2. Bài tập kế toán thuế TNDN – Dạng 2

Tính thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp

Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 20xx như sau:

A/ Các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:

 1. Bán cho công ty thương nghiệp nội địa 300.000 sản phẩm, giá 210.000 đồng/sản phẩm.
 2. Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tính trên giá trị lô hàng là 4%.
 3. Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng quy định là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán.
 4. Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho công ty nước ngoài. Công việc hoàn thành 100% và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công 4 tỷ đồng.
 5. Xuất ra nước ngoài 130.000 sản phẩm theo giá CIF là 244.800 đồng/sản phẩm. Phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế được tính bằng 2% FOB.
 6. Bán 17.000 sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đồng/sản phẩm.

B/ Chi phí:

 • Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) liên quan đến các hoạt động nói trên là 130,9 tỷ đồng.
 • Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng.

C/ Thu nhập khác:

 • Lãi tiền gửi: 340 triệu đồng
 • Chuyển nhượng tài sản: 160 triệu đồng

Gợi ý lời giải:

 1. DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 triệu đồng
  • Thuế GTGT đầu ra: 63.000 triệu đồng x 10% = 6.300 triệu đồng
 2. Nhận xuất khẩu uỷ thác:
  • Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 triệu đồng
  • Thuế GTGT đầu ra: 360 triệu đồng x 10% = 36 triệu đồng
  • Thuế xuất khẩu nộp thay cho bên uỷ thác: 9.000 x 4% = 360 triệu đồng
 3. Làm đại lý tiêu thụ:
  • Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 triệu đồng
  • Thuế GTGT đầu ra: 3.000 triệu đồng x 10% = 300 triệu đồng
 4. Nhận gia công cho nước ngoài:
  • Doanh thu: 4.000 triệu đồng

Vậy:

 • Thuế xuất khẩu phải nộp: 360 triệu đồng + 360 triệu đồng = 720 triệu đồng
 • Thuế GTGT phải nộp = GTGT đầu ra – GTGT đầu vào
  • GTGT đầu ra = 6.300 triệu đồng + 36 triệu đồng + 300 triệu đồng = 6.636 triệu đồng
  • GTGT đầu vào = 8,963 tỷ đồng

Vậy thuế GTGT phải nộp = 6.636 triệu đồng – 8,963 tỷ đồng = -2,300 triệu đồng

 • Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất
  • Thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lý + thu nhập khác
  • Doanh thu = 63.000 triệu đồng + 360 triệu đồng + 3.000 triệu đồng + 4.000 triệu đồng = 136.148 triệu đồng
  • Chi phí hợp lý: 130,900 triệu đồng + 2.608 triệu đồng = 133,580 triệu đồng
  • Thu nhập khác: 340 triệu đồng + 160 triệu đồng = 500 triệu đồng

Vậy:

 • Thuế TNDN phải nộp = (136.148 triệu đồng – 133.580 triệu đồng + 500 triệu đồng) x 28% = 11.871,96 triệu đồng.

3. Bài tập kế toán thuế TNDN – Dạng 3

Tính thuế TNDN, thuế xuất khẩu và thuế GTGT cho nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng

Hãy tính thuế Thuế TNDN, thuế xuất khẩu, và thuế GTGT của một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu sau.

 1. Bán ra nước ngoài 120.000 sản phẩm theo giá CIF 271.400 đồng/sản phẩm, phí vận tải và bảo hiểm quốc tế tính bằng 18% giá FOB.
 2. Bán 150.000 sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất với giá 230.000 đồng/sản phẩm.
 3. Bán cho công ty thương nghiệp nội địa 400.000 sản phẩm với giá chưa thuế GTGT là 200.000 đồng/sản phẩm.
 4. Gia công trực tiếp 400.000 sản phẩm theo hợp đồng với 1 công ty nước ngoài, công việc hoàn thành 80% và thành phẩm đã được xuất trả, giá gia công là 10.000 sản phẩm.
  • Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu, phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế) của toàn bộ hàng tiêu thụ là 102.731 triệu đồng.
  • Thu nhập chịu thuế khác ngoài doanh thu:
   • Chuyển nhượng tài sản: 200 triệu đồng
   • Thu nhập từ lãi tiền cho vay: 680 triệu đồng

Gợi ý lời giải:

 1. Bán ra nước ngoài:
  • Doanh thu: 120.000 x 271.400 = 32.568 triệu đồng
  • Xuất khẩu: 120.000 x (271.400/1,18) x 2% = 552 triệu đồng
 2. Bán cho doanh nghiệp chế xuất:
  • Doanh thu: 150.000 x 230.000 = 34.500 triệu đồng
  • Xuất khẩu: 34.500 x 2% = 690 triệu đồng
 3. Bán cho công ty thương nghiệp nội địa:
  • Doanh thu: 400.000 x 200.000 = 80.000 triệu đồng
  • Thuế GTGT đầu ra = 80.000 triệu đồng x 10% = 8.000 triệu đồng
 4. Gia công cho nước ngoài:
  • Doanh thu: (400.000 x 80%) x 10.000 = 3.200 triệu đồng

Vậy:

 • Thuế xuất khẩu phải nộp: 552 triệu đồng + 690 triệu đồng = 1.242 triệu đồng
 • Thuế GTGT phải nộp = GTGT đầu ra – GTGT đầu vào
  • GTGT đầu ra = 8.000 triệu đồng – 13.173 triệu đồng = -5.173 triệu đồng
 • Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất
  • Thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lý + thu nhập khác
  • Doanh thu = 32.568 triệu đồng + 34.500 triệu đồng + 80.000 triệu đồng + 3.200 triệu đồng = 150.268 triệu đồng
  • Chi phí hợp lý = 102.731 triệu đồng
  • Thu nhập khác = 200 triệu đồng + 680 triệu đồng = 880 triệu đồng

Vậy:

 • Thuế TNDN phải nộp = (150.268 triệu đồng – 102.731 triệu đồng + 880 triệu đồng) x 28% = 11.871,96 triệu đồng.

4. Chi phí khấu trừ đối với thuế TNDN

Một công ty sản xuất và kinh doanh sản phẩm với doanh thu hàng năm là 2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 800 triệu đồng. Tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi khấu trừ các chi phí liên quan đến sản xuất và kinh doanh, trong đó có lương nhân viên, tiền thuê nhà, và các khoản chi phí khác.

Lời giải 2:

Bước 1: Tính lợi nhuận trước thuế sau khi khấu trừ các chi phí liên quan đến sản xuất và kinh doanh. Lợi nhuận trước thuế = 800 triệu đồng Chi phí khấu trừ = Lương nhân viên + Tiền thuê nhà + Chi phí khác

Bước 2: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên lợi nhuận sau khi khấu trừ chi phí. Thuế thu nhập doanh nghiệp = (Lợi nhuận trước thuế – Chi phí khấu trừ) x Thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp = (800 triệu đồng – Chi phí khấu trừ) x 20%

5. Thuế suất khác nhau cho các loại doanh nghiệp

Hãy tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho một công ty công nghệ với lợi nhuận trước thuế là 1 tỷ đồng và một công ty thương mại với lợi nhuận trước thuế là 1 tỷ đồng. Công ty công nghệ có thuế suất 10% và công ty thương mại có thuế suất 15%.

Lời giải 3:

Thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty công nghệ = Lợi nhuận trước thuế x Thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty công nghệ = 1 tỷ đồng x 10% = 100 triệu đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty thương mại = Lợi nhuận trước thuế x Thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty thương mại = 1 tỷ đồng x 15% = 150 triệu đồng.

6. Sử dụng các khoản khấu trừ thuế

Một công ty có doanh thu hàng năm là 800 triệu đồng và lợi nhuận trước thuế là 400 triệu đồng. Hãy tính thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi sử dụng các khoản khấu trừ thuế như chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) và các khoản đầu tư vào công cuộc xã hội.

Lời giải 4:

Bước 1: Tính lợi nhuận trước thuế sau khi sử dụng các khoản khấu trừ thuế. Lợi nhuận trước thuế = 400 triệu đồng Chi phí khấu trừ = Chi phí R&D + Các khoản đầu tư xã hội

Bước 2: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên lợi nhuận sau khi khấu trừ các khoản khấu trừ thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp = (Lợi nhuận trước thuế – Chi phí khấu trừ) x Thuế suất

Bài tập 7: Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Giả sử có một doanh nghiệp có doanh số bán hàng hàng năm là 1 tỷ đồng. Họ có các chi phí bao gồm tiền lương, chi phí vận chuyển, và chi phí quảng cáo, tổng cộng là 500 triệu đồng. Hãy tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên thông tin sau:

Doanh số bán hàng: 1 tỷ đồng Chi phí (tiền lương, vận chuyển, quảng cáo): 500 triệu đồng

Lời giải:

 1. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) = Doanh số bán hàng – Chi phí LNTT = 1 tỷ – 500 triệu = 500 triệu đồng
 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) = LNTT * Thuế suất Giả sử thuế suất là 20% (có thể thay đổi tùy theo quy định của quốc gia) TNDN = 500 triệu * 20% = 100 triệu đồng

Vậy, doanh nghiệp sẽ phải nộp 100 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.


Bài tập 8: Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp với Chi Phí Khấu Trừ

Một doanh nghiệp có doanh số bán hàng là 800 triệu đồng, chi phí tổng cộng là 400 triệu đồng, và có chi phí khấu trừ là 50 triệu đồng. Hãy tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên thông tin sau:

Doanh số bán hàng: 800 triệu đồng Chi phí (tất cả chi phí): 400 triệu đồng Chi phí khấu trừ: 50 triệu đồng

Lời giải:

 1. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) = Doanh số bán hàng – Chi phí – Chi phí khấu trừ LNTT = 800 triệu – 400 triệu – 50 triệu = 350 triệu đồng
 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) = LNTT * Thuế suất Giả sử thuế suất là 15% TNDN = 350 triệu * 15% = 52,5 triệu đồng

Vậy, sau khi áp dụng chi phí khấu trừ, doanh nghiệp sẽ phải nộp 52,5 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000