Bài tập tình huống kiểm toán nội bộ có lời giải chi tiết

Bài viết dưới đây chúng ta sẽ xem xét cách thực hiện một nhiệm vụ kiểm toán nội bộ để điều tra sự mất mát của tài sản cố định trong một công ty. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu bài tập tình huống kiểm toán nội bộ có lời giải chi tiết nhé!

Bài tập 1: Kiểm tra tài sản cố định

Tình huống: Bạn là kiểm toán nội bộ của một công ty và phải kiểm tra tài sản cố định của công ty. Một số tài sản đã được ghi nhận trong sổ sách, và bạn cần kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin này.

Lời giải:

 • Bắt đầu bằng việc thu thập danh sách tài sản cố định từ sổ sách công ty.
 • So sánh danh sách này với các tài sản thực tế bằng cách đối chiếu với hồ sơ bảo hành, vị trí vật lý, và các thông tin khác có sẵn.
 • Kiểm tra tính hợp lý của giá trị tài sản, bao gồm cả việc tính toán hao mòn.
 • Lập báo cáo về sự khớp nhau hoặc không khớp giữa thông tin trong sổ sách và thực tế, và đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết.

Bài tập 2: Kiểm tra hóa đơn và thanh toán nhà cung cấp

Tình huống: Bạn phải kiểm tra quá trình thanh toán nhà cung cấp của công ty. Mục tiêu là đảm bảo rằng các hóa đơn đã được thanh toán chính xác và đúng hạn.

Lời giải:

 • Thu thập danh sách các hóa đơn từ nhà cung cấp và kiểm tra chúng với thông tin trong sổ sách.
 • Đối chiếu các ngày thanh toán với hạn thanh toán trong hợp đồng hoặc thỏa thuận với nhà cung cấp.
 • Xem xét chứng từ hỗ trợ cho các thanh toán, bao gồm phiếu chi, hóa đơn, và hồ sơ liên quan.
 • Đảm bảo tính đúng đắn của số tiền thanh toán và phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, séc, v.v.).
 • Báo cáo về các sai sót hoặc sự không thống nhất trong quá trình thanh toán.

Bài tập 3: Kiểm tra quá trình tiền mặt và ngân hàng

Tình huống: Bạn phải kiểm tra quá trình tiền mặt và ngân hàng của công ty để đảm bảo tính trung thực và kiểm soát trong việc quản lý tiền mặt.

Lời giải:

 • Kiểm tra các biên bản giao dịch ngân hàng và so sánh chúng với sổ cái tiền mặt và ngân hàng.
 • Xem xét các phiếu ghi nợ và phiếu thu để đảm bảo rằng chúng được điền đúng cách và có chứng từ hỗ trợ.
 • Kiểm tra sự tồn tại của tiền mặt trong ngân hàng bằng cách so sánh số dư trong báo cáo ngân hàng với số dư trong sổ cái.
 • Kiểm tra việc thực hiện kiểm kê tiền mặt và ngân hàng định kỳ.
 • Báo cáo về bất kỳ sai sót hoặc vấn đề nào liên quan đến quản lý tiền mặt.

Bài tập 4: Kiểm tra quy trình quản lý rủi ro tín dụng

Tình huống: Bạn phải kiểm tra quy trình quản lý rủi ro tín dụng của một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Lời giải:

 • Xem xét hồ sơ tín dụng của khách hàng, bao gồm thông tin về tài chính, năng lực trả nợ, và quá trình xét duyệt.
 • Kiểm tra quy trình xét duyệt và phê duyệt khoản vay, bao gồm việc đảm bảo rằng quá trình này tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ.
 • Xem xét việc theo dõi và quản lý nợ, bao gồm việc đánh giá rủi ro tín dụng và xác định các khoản nợ không trả.
 • Đánh giá tính khả thi của việc thực hiện báo cáo tài chính liên quan đến tín dụng và nợ xấu.
 • Báo cáo về bất kỳ rủi ro tín dụng nào và đề xuất biện pháp khắc phục.

Bài tập 5: Kiểm tra tuân thủ pháp luật và quy định

Tình huống: Bạn phải kiểm tra mức độ tuân thủ của công ty với các quy định pháp luật và quy định liên quan đến ngành công nghiệp của họ.

Lời giải:

 • Xem xét tất cả các quy định pháp luật và quy định áp dụng cho công ty và ngành công nghiệp của họ.
 • So sánh các hành động và quyết định của công ty với các quy định này.
 • Kiểm tra xem công ty có đủ tài liệu và hồ sơ để chứng minh tuân thủ với các quy định này.
 • Nếu có vi phạm nào, đề xuất biện pháp khắc phục
 • Kiểm tra việc báo cáo tài chính của công ty và đảm bảo rằng nó tuân thủ với các chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc quốc gia. Điều này bao gồm xem xét cách công ty đã ghi nhận và báo cáo các khoản tài sản, nguồn vốn, và lợi nhuận.
 • Xem xét quá trình lập kế hoạch tài chính và dự toán, bao gồm việc đánh giá tính khả thi và sự thích hợp của chúng với mục tiêu kinh doanh và nguồn lực hiện có.
 • Kiểm tra và xem xét quá trình kiểm toán nội bộ và đảm bảo rằng nó đủ độc lập và không phát sinh xung đột lợi ích.
 • Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quy trình kiểm toán nội bộ của công ty, bao gồm việc đảm bảo rằng chúng đảm bảo tính trung thực và hiệu suất của thông tin tài chính và quản lý rủi ro.
 • Cuối cùng, lập báo cáo về mức độ tuân thủ pháp luật và quy định, bao gồm cả việc đề xuất cải tiến hoặc điều chỉnh nếu cần thiết để nâng cao tuân thủ và khả năng quản lý rủi ro của công ty.

Bài tập 6: Kiểm toán Quy trình Mua hàng và Thanh toán

Tình huống: Công ty ABC có quy trình mua hàng và thanh toán phức tạp, từ việc đặt hàng đến việc thanh toán nhà cung cấp. Bạn là kiểm toán nội bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra quy trình này để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả. Hãy mô tả các bước bạn sẽ thực hiện và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Lời giải:

 1. Đánh giá quy trình hiện tại:
  • Kiểm tra tài liệu hướng dẫn mua hàng và thanh toán.
  • So sánh quy trình thực tế với quy trình hướng dẫn.
  • Xác định điểm yếu, điểm mạnh của quy trình.
 2. Kiểm tra văn bản và chứng từ:
  • Xác minh tính chính xác của các đơn đặt hàng và hóa đơn.
  • So sánh các chứng từ với bản ghi hạch toán.
  • Đảm bảo sự phù hợp giữa mức giá và số lượng đặt hàng.
 3. Kiểm soát nội bộ:
  • Đánh giá các biện pháp kiểm soát nội bộ hiện tại.
  • Đề xuất biện pháp kiểm soát mới để giảm rủi ro mất mát và gian lận.
  • Đảm bảo người thực hiện quy trình được đào tạo đầy đủ.

Bài tập 7: Kiểm toán Hệ thống Thông tin Tài chính

Tình huống: Công ty XYZ sử dụng hệ thống thông tin tài chính để quản lý tất cả các giao dịch liên quan đến tài chính. Bạn được phân công kiểm toán nội bộ để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của hệ thống. Hãy mô tả chi tiết kế hoạch và phương pháp bạn sẽ sử dụng.

Lời giải:

 1. Phân tích hệ thống:
  • Hiểu rõ cấu trúc và chức năng của hệ thống.
  • Đánh giá các quy trình đầu vào và đầu ra của hệ thống.
 2. Kiểm tra bảo mật:
  • Xác định các điểm yếu bảo mật có thể tồn tại.
  • Kiểm tra quản lý quyền truy cập và theo dõi hoạt động người dùng.
 3. Kiểm tra dữ liệu:
  • So sánh dữ liệu đầu vào và đầu ra của hệ thống để đảm bảo tính toàn vẹn.
  • Kiểm tra xử lý dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn và đầy đủ.

Bài tập 8: Kiểm toán Quy trình Nhân sự và Lương

Tình huống: Công ty LMN muốn kiểm tra quy trình quản lý nhân sự và lương để đảm bảo tính chính xác và công bằng. Bạn được giao nhiệm vụ này và cần xây dựng một kế hoạch kiểm toán chi tiết.

Lời giải:

 1. Kiểm tra chính sách và quy trình:
  • Đánh giá chính sách nhân sự và quy trình xử lý lương.
  • Xác định sự tuân thủ của các bộ phận với chính sách.
 2. Kiểm tra hồ sơ nhân viên:
  • Kiểm tra hồ sơ nhân viên để đảm bảo đầy đủ thông tin.
  • Xác minh tính chính xác của thông tin về lương và các phúc lợi khác.
 3. Kiểm tra quản lý quy trình thanh toán lương:
  • Kiểm tra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo tính chính xác và an toàn của quy trình thanh toán lương.
  • So sánh số liệu trên bảng lương với dữ liệu hạch toán.

Những bài tập này không chỉ giúp bạn phát triển kỹ năng kiểm toán mà còn đề xuất các biện pháp cải thiện trong quy trình kế toán và quản lý.

Qua bài viết của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, quá trình kiểm toán nội bộ là một công việc rất quan trọng đối với việc duy trì tính trung thực và đảm bảo hiệu suất của một tổ chức. Nó giúp xác định và giải quyết các vấn đề potentiắn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững và thành công của công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000