Tổng hợp bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án

Việc hiểu rõ và tuân thủ các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn có thể ảnh hưởng đến sự thành công và bền vững của một doanh nghiệp.

Trái ngược với sự phức tạp của chủ đề này, kiến thức về thuế thu nhập doanh nghiệp có thể trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta biết cách tiếp cận và hiểu rõ về nó. Bài viết này sẽ khám phá các khía cạnh quan trọng của bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp, cung cấp thông tin hữu ích và hướng dẫn cụ thể để giúp bạn hiểu sâu hơn về cách quản lý và tối ưu hóa thuế trong doanh nghiệp của bạn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một trong những khía cạnh quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh và tài chính của bạn qua bài viết này.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế mà các doanh nghiệp phải trả dựa trên lợi nhuận hoặc thu nhập mà họ kiếm được từ hoạt động kinh doanh của mình. TNDN được áp dụng cho cả doanh nghiệp công ty và doanh nghiệp cá nhân. Số tiền TNDN phải trả thường được tính dựa trên tỷ lệ hoặc mức thuế quy định bởi pháp luật thuế của quốc gia. TNDN có thể được sử dụng để tài trợ các dự án và chương trình của chính phủ, bao gồm cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng khác.

2. Quy tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp?

Quy tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là các hướng dẫn và nguyên tắc mà các doanh nghiệp phải tuân theo khi ghi nhận, báo cáo và nộp thuế TNDN cho cơ quan thuế. Dưới đây là một số quy tắc quan trọng về kế toán TNDN:

 1. Tuân theo quy định của pháp luật thuế: Doanh nghiệp phải tuân theo các quy định và hướng dẫn của pháp luật thuế về cách tính và nộp thuế TNDN.
 2. Phân loại thu nhập: Thu nhập của doanh nghiệp phải được phân loại đúng theo quy định của pháp luật, bao gồm thuế suất và các loại thuế khác.
 3. Ghi nhận và báo cáo: Doanh nghiệp cần duyệt kế hoạch kế toán, ghi nhận thu nhập và chi phí đúng cách, và báo cáo chúng trong báo cáo tài chính hàng năm.
 4. Tính toán thuế: Phải tính toán số thuế TNDN cần nộp dựa trên lợi nhuận hoặc thu nhập thực tế của doanh nghiệp và thuế suất hiện hành.
 5. Giữ gìn hồ sơ kế toán: Doanh nghiệp cần duy trì hồ sơ kế toán hoàn chỉnh và chính xác để có thể chứng minh tính đúng đắn của các giao dịch và báo cáo tài chính.
 6. Kết hợp với quy tắc quốc tế: Nếu doanh nghiệp tham gia hoạt động quốc tế, cần tuân theo các quy tắc kế toán quốc tế như Quy tắc Kế toán Quốc tế (IFRS) hoặc Kế toán Tiêu chuẩn Tài chính (FASB) nếu được yêu cầu.
 7. Kiểm toán và revize: Thường xuyên kiểm toán và xem xét lại các số liệu kế toán và báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật thuế.

3. Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Dạng 1

Tính thuế TNDN , xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp trong năm của 1 doanh nghiệp:

1) Tình hình sản xuất trong năm:

– Trong năm doanh nghiệp sản xuất được 40.000 sản phẩm (đây là hàng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt), không có hàng tồn kho.

2) Tình hình tiêu thụ trong năm:

– Quý 1: Bán cho công ty thương mại nội địa 12.000 sản phẩm, giá bán chưa thuế GTGT 45.000 đ/sản phẩm.

– Quý 2: Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sản phẩm, giá CIF là 74.000 đ/sản phẩm. Trong đó phí vận chuyển và bảo hiểm là 1.000 đ/sản phẩm.

– Quý 3: Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 sản phẩm, giá bán 45.000 đ/sản phẩm.

– Quý 4: Trực tiếp xuất khẩu 2.000 sản phẩm. Giá FOB là 46.000 đ/sản phẩm. Xuất cho đại lý 5.000 sản phẩm, giá bán của đại lý theo hợp đồng chưa có thuế GTGT là 46.000 đ/sản phẩm. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 1.000 sản phẩm.

3) Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm:

– Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm là 846.000.000 đ.

– Vật liệu dùng sửa chữa thường xuyên TSCĐ thuộc phân xưởng sản xuất 6.000.000.sửa chữa thường TSCĐ thuộc bộ phận quản lý 3.200.000 đ.

– Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm.

+ Định mức sản xuất sản phẩm là 250sp/ld/tháng.

+ Định mức tiền lương 800.000 đ/ld/tháng.

– Khấu hao TSCĐ:

TSCĐ phục vụ sản xuất ở phân xưởng 160.000.000 đ.

TSCĐ bộ phận quản lý doanh nghiệp: 50.000.000 và TSCĐ thuộc bộ phận bán hàng 12.000.000 đ.

– Tiền lương bộ phận quản lý doanh nghiệp: 84.000.000 đ.

– Các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm 126.000.000 đ.

– Chi phí bảo hiểm và vận tải khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm ở quý 2.

– Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% giá bán chưa thuế GTGT.

– Thuế xuất khẩu ở khâu bán hàng.

BIẾT RẰNG:

– Thuế GTGT 10%.

– Thuế xuất khẩu 2%.

– Thuế TTDN 28%.

– Biết tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm là 84.500.000 đ.

– Thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng là 3.870.000 đ

BÀI GIẢI

Để tính thuế TNDN, thuế xuất khẩu và thuế GTGT phải nộp trong năm của một doanh nghiệp, chúng ta sẽ tính từng phần như sau:

 1. Bán cho công ty thương mại trong nước:
 • Doanh thu: 12.000 x 45.000 = 540 triệu đồng
 • Thuế GTGT đầu ra: 540 triệu đồng x 10% = 54 triệu đồng
 1. Trực tiếp xuất khẩu:
 • Doanh thu: 10.000 sản phẩm x 74.000 đồng/sản phẩm = 740 triệu đồng
 • Thuế xuất khẩu: 740 triệu đồng x 2% = 14,8 triệu đồng
 1. Bán cho doanh nghiệp chế xuất:
 • Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 triệu đồng
 • Thuế xuất khẩu: 225 triệu đồng x 2% = 4,5 triệu đồng
 1. Trực tiếp xuất khẩu:
 • Doanh thu: (2.000 x 46.000) + (4.000 x 46.000) = 322 triệu đồng
 • Thuế xuất khẩu: 2.000 x 46.000 x 2% = 1,84 triệu đồng
 • Thuế GTGT: 4.000 x 46.000 x 10% = 18,4 triệu đồng

Vậy:

 • Tổng thuế xuất khẩu phải nộp: 14,8 triệu đồng + 4,5 triệu đồng + 1,84 triệu đồng = 21,14 triệu đồng
 • Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào
  • Thuế GTGT đầu ra = 54 triệu đồng + 18,4 triệu đồng = 72,4 triệu đồng
  • Thuế GTGT đầu vào = 84,5 triệu đồng
  • Thuế GTGT phải nộp = 72,4 triệu đồng – 84,5 triệu đồng = -12,1 triệu đồng
 • Thuế TNDN = Doanh thu – Chi phí + Thu nhập
  • Doanh thu = 540 triệu đồng + 740 triệu đồng + 225 triệu đồng + 322 triệu đồng = 1.827 triệu đồng
  • Chi phí cho 40.000 sản phẩm = 846 triệu đồng + 6 triệu đồng + (0,8/250 x 40.000) + 160 triệu đồng + 126 triệu đồng = 1.266 triệu đồng
  • Chi phí cho 33.000 sản phẩm = [(1.266 triệu đồng / 40.000) x 33.000] + 3,2 triệu đồng + 50 triệu đồng + 12 triệu đồng + 84 triệu đồng + (10.000 x 0,001) + (184 x 5%) + 20,94 triệu đồng = 1.233,79 triệu đồng
  • Thu nhập khác = 3,87 triệu đồng

Thuế TNDN phải nộp = (1.827 triệu đồng – 1.233,79 triệu đồng + 3,87 triệu đồng) x 28% = 154,302 triệu đồng.

4. Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Dạng 2

Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 20xx như sau:

A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:

1) Bán cho công ty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sản phẩm.

2) Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tình trên giá trị lô hàng là 4%.

3) Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng quy định là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán.

4) Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho công ty nước ngoài. Công việc hoàn thành 100% và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công 4 tỷ đồng.

5) Xuất ra nước ngoài 130.000 sản phẩm theo giá CIF là 244.800 đ/sản phẩm: Phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế được tính bằng 2% FOB.

6) Bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sản phẩm.

B/ Chi phí

– Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) liên quan đến các hoạt động nói trên là 130,9 tỷ đồng (acer4310). Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng.

C/ Thu nhập khác:

– Lãi tiền gửi : 340 triệu đồng

– Chuyển nhượng tài sản: 160 triệu đồng

Yêu cầu: Tính các thuế mà Công ty phải nộp trong năm 20xx

– Thuế giá trị gia tăng.

– Thuế xuất khẩu.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp.

BIẾT RẰNG:

– Thuế xuất thuế GTGT các mặt hàng là 10%

– Thuế xuất thuế TNDN là 28%.

– Thuế xuất thuế xuất khẩu các mặt hàng là 4% (bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp)

BÀI GIẢI

Để tính thuế TNDN, thuế xuất khẩu và thuế GTGT cho doanh nghiệp thực phẩm X, chúng ta sẽ tính từng phần như sau:

 1. Bán cho công ty thương nghiệp trong nước:
 • Doanh thu: 300.000 sản phẩm x 210.000 đồng/sản phẩm = 63 tỷ đồng
 • Thuế GTGT đầu ra: 63 tỷ đồng x 10% = 6,3 tỷ đồng
 1. Nhận xuất khẩu uỷ thác:
 • Doanh thu: 9 tỷ đồng x 4% = 360 triệu đồng
 • Thuế GTGT đầu ra: 360 triệu đồng x 10% = 36 triệu đồng
 • Thuế xuất khẩu nộp thay cho bên uỷ thác: 9 tỷ đồng x 4% = 360 triệu đồng
 1. Làm đại lý tiêu thụ:
 • Doanh thu: 60 tỷ đồng x 5% = 3 tỷ đồng
 • Thuế GTGT đầu ra: 3 tỷ đồng x 10% = 300 triệu đồng
 1. Nhận gia công cho nước ngoài:
 • Doanh thu: 4 tỷ đồng

Vậy:

 • Tổng thuế xuất khẩu phải nộp: 360 triệu đồng + 360 triệu đồng = 720 triệu đồng
 • Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào
  • Thuế GTGT đầu ra = 6,3 tỷ đồng + 36 triệu đồng + 300 triệu đồng = 6,636 tỷ đồng
  • Thuế GTGT đầu vào = 8,963 tỷ đồng
  • Thuế GTGT phải nộp = 6,636 tỷ đồng – 8,963 tỷ đồng = -2,327 tỷ đồng
 • Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x thuế suất
  • Thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lý + thu nhập khác
  • Doanh thu = 63 tỷ đồng + 360 triệu đồng + 3,3 tỷ đồng + 4 tỷ đồng = 70,66 tỷ đồng
  • Chi phí hợp lý = 130,9 tỷ đồng + 720 triệu đồng = 131,62 tỷ đồng
  • Thu nhập khác = 200 triệu đồng + 680 triệu đồng = 880 triệu đồng

Thuế TNDN phải nộp = (70,66 tỷ đồng – 131,62 tỷ đồng + 880 triệu đồng) x 28% = 11,871.96 tỷ đồng.

5. Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Dạng 3

Hãy tính thuế Thuế TNDN, Thuế xuất khẩu, thuế GTGT của một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu sau.

1) Bán ra nước ngoài 120.000 sp theo giá CIF 271.400 đ/sp, phí vận tải và bảo hiểm quốc tế tính bằng 18% giá FOB.

2) Bán 150.000 sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất với giá 230.000 đ/sản phẩm.

3) Bán cho cty thương nghiệp nội địa 400.000 sản phẩm với giá chưa thuế GTGT là 200.000 đ/sản phẩm.

4) Gia công trực tiếp 400.000 sản phẩm theo hợp đồng với 1 công ty nước ngoài, công việc hoàn thành 80% và thành phẩm đã được xuất trả, giá gia công là 10.000 sản phẩm.

+ Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu, phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế) của toàn bộ hàng tiêu thụ là 102.731 triệu đồng.

+ Thu nhập chịu thuế khác ngoài doanh thu.

Chuyển nhượng tài sản 200 (tr)

Thu nhập từ lãi tiền cho vay 680 (tr)

BIẾT RẰNG:

Thuế suất của thuế xuất khẩu 2%.

Thuế suất của thuế GTGT 10%.

Thuế suất của thuế TNDN là 28%.

Tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm là 13.173 triệu đồng

BÀI GIẢI

Để tính thuế TNDN, thuế xuất khẩu và thuế GTGT cho nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng, chúng ta sẽ tính từng phần như sau:

 1. Bán ra nước ngoài:
 • Doanh thu: 120.000 sản phẩm x 271.400 đồng/sản phẩm = 32.568 tỷ đồng
 • Thuế xuất khẩu: 32.568 tỷ đồng x 2% = 651,36 tỷ đồng
 1. Bán cho doanh nghiệp chế xuất:
 • Doanh thu: 150.000 sản phẩm x 230.000 đồng/sản phẩm = 34,5 tỷ đồng
 • Thuế xuất khẩu: 34,5 tỷ đồng x 2% = 690 triệu đồng
 1. Bán cho công ty thương nghiệp trong nước:
 • Doanh thu: 400.000 sản phẩm x 200.000 đồng/sản phẩm = 80 tỷ đồng
 • Thuế GTGT đầu ra: 80 tỷ đồng x 10% = 8 tỷ đồng
 1. Gia công trực tiếp:
 • Doanh thu: (400.000 sản phẩm x 80%) x 10.000 đồng/sản phẩm = 3,2 tỷ đồng

Vậy:

 • Tổng thuế xuất khẩu phải nộp: 651,36 tỷ đồng + 690 triệu đồng = 652,05 tỷ đồng
 • Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào
  • Thuế GTGT đầu ra = 8 tỷ đồng
  • Thuế GTGT đầu vào = 13,173 tỷ đồng
  • Thuế GTGT phải nộp = 8 tỷ đồng – 13,173 tỷ đồng = -5,173 tỷ đồng
 • Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x thuế suất
  • Thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lý + thu nhập khác
  • Doanh thu = 32,568 tỷ đồng + 34,5 tỷ đồng + 80 tỷ đồng + 3,2 tỷ đồng = 150,268 tỷ đồng
  • Chi phí hợp lý = 102,731 tỷ đồng
  • Thu nhập khác = 200 triệu đồng + 680 triệu đồng = 880 triệu đồng

Thuế TNDN phải nộp = (150,268 tỷ đồng – 102,731 tỷ đồng + 880 triệu đồng) x 28% = 11,871,96 tỷ đồng.

Bài tập kế toán thuế TNDN không chỉ là một phần quan trọng trong quá trình học tập và nghiên cứu, mà còn là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống kinh doanh thực tế. Qua việc tìm hiểu và thực hành các bài tập này, chúng ta có cơ hội học hỏi và làm quen với các quy định thuế, nắm vững các nguyên tắc kế toán, và trang bị kiến thức cơ bản để quản lý tài chính doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000