Bài tập nhóm Nguyên lý kế toán

Bạn đã bao giờ tự hỏi về cách áp dụng Nguyên lý kế toán trong thực tế? Điều này có thể trở thành một nhiệm vụ đầy thách thức nếu bạn là một sinh viên chuyên ngành kế toán. Tuy nhiên, không cần lo lắng quá nhiều, vì bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ giúp bạn khám phá và hiểu rõ hơn về “Bài tập nhóm Nguyên lý kế toán.” Hãy sẵn sàng cho một cuộc hành trình thú vị và đầy học hỏi nhé!

Bài tập 1

Đề bài:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ABC là một doanh nghiệp thương mại chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện lạnh. Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Công ty phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

 • Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Công ty nhận được tiền bán hàng của khách hàng là 100.000.000 đồng, đã hạch toán vào tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Công ty mua hàng hóa của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ XYZ với giá trị là 100.000.000 đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt.
 • Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Công ty phát sinh chi phí vận chuyển hàng hóa là 10.000.000 đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
 • Lập bảng tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Giải:

Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 • Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Công ty nhận được tiền bán hàng của khách hàng là 100.000.000 đồng, đã hạch toán vào tài khoản 111 – Tiền mặt:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111)

 • Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Công ty mua hàng hóa của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ XYZ với giá trị là 100.000.000 đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt:

Nợ TK 153 – Hàng hóa (1531)

Có TK 111 – Tiền mặt (1111)

 • Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Công ty phát sinh chi phí vận chuyển hàng hóa là 10.000.000 đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt:

Nợ TK 642 – Chi phí bán hàng (6421)

Có TK 111 – Tiền mặt (1111)

Lập bảng tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Ngày, tháng, năm Loại nghiệp vụ Tài khoản Nợ Tài khoản Có Số tiền
30/09/2023 Thu tiền bán hàng 111 – Tiền mặt 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 100.000.000
30/09/2023 Mua hàng hóa 153 – Hàng hóa 111 – Tiền mặt 100.000.000
30/09/2023 Chi phí vận chuyển 642 – Chi phí bán hàng 111 – Tiền mặt 10.000.000

Bài tập 2: Nguyên tắc ghi sổ kế toán

Hãy tạo một tình huống ảo về một công ty và yêu cầu từ các thành viên trong nhóm ghi sổ kế toán cho công ty đó. Mỗi thành viên cần thực hiện việc ghi sổ cho một khoản giao dịch cụ thể, ví dụ như mua sắm văn phòng phẩm hoặc bán hàng cho khách hàng. Sau đó, thảo luận về cách ghi sổ, bao gồm việc xác định tài khoản kế toán phù hợp, ghi nợ và ghi có, và kiểm tra cân đối sau khi hoàn thành.

Hướng dẫn giải:

Trong bài tập này, mục tiêu là để làm quen với nguyên tắc ghi sổ kế toán cơ bản. Mỗi thành viên trong nhóm nên chọn một giao dịch cụ thể, ví dụ: mua sắm văn phòng phẩm với tiền mặt. Họ cần xác định tài khoản kế toán thích hợp cho giao dịch này, ví dụ: “Tiền mặt” và “Vật tư văn phòng”. Sau đó, họ ghi nợ vào tài khoản “Vật tư văn phòng” và ghi có vào tài khoản “Tiền mặt”. Điều này thể hiện nguyên tắc cơ bản: mỗi giao dịch phải có ít nhất hai tài khoản ảnh hưởng, một tài khoản nợ và một tài khoản có.

Bài tập 3: Chuẩn bị báo cáo tài chính

Chọn một số tài khoản kế toán và số liệu từ bài tập 1 để chuẩn bị báo cáo tài chính cơ bản, bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo tình hình tài chính, và báo cáo luồng tiền. Hãy thảo luận về quy trình và nguyên tắc chuẩn bị báo cáo tài chính, cũng như cách báo cáo này có thể giúp quản lý và cổ đông hiểu rõ tình hình tài chính của công ty.

Hướng dẫn giải:

Từ số liệu và tài khoản kế toán được sử dụng trong bài tập 1, các thành viên trong nhóm nên thực hiện chuẩn bị báo cáo tài chính cơ bản. Báo cáo lợi nhuận và lỗ sẽ hiển thị tổng doanh thu và chi phí để tính lợi nhuận hoặc lỗ ròng. Báo cáo tình hình tài chính sẽ bao gồm tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu của công ty. Báo cáo luồng tiền sẽ cho biết cách tiền và tương đương tiền di chuyển trong thời gian cụ thể. Quá trình này giúp nhóm hiểu cách thể hiện thông tin tài chính của công ty.

Bài tập 4: Nguyên tắc kiểm toán

Tạo một tình huống giả định về việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty từ bài tập 2. Yêu cầu từ các thành viên trong nhóm thảo luận về nguyên tắc kiểm toán, bao gồm việc xác định rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, và làm báo cáo kiểm toán. Thảo luận về tầm quan trọng của kiểm toán trong việc bảo đảm tính trung thực và tin cậy của báo cáo tài chính.

Hướng dẫn giải:

 • Trong bài tập này, nhóm cần tạo một tình huống giả định về việc kiểm toán báo cáo tài chính. Các thành viên nên thảo luận về nguyên tắc kiểm toán bao gồm việc xác định rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, và làm báo cáo kiểm toán. Việc xác định rủi ro giúp xác định các khu vực quan trọng trong báo cáo tài chính. Kế hoạch kiểm toán bao gồm việc lựa chọn phương pháp kiểm toán và thời gian thực hiện. Thực hiện kiểm toán là quá trình kiểm tra chứng từ và kiểm tra số liệu. Cuối cùng, báo cáo kiểm toán là kết quả của quá trình kiểm toán và sẽ cung cấp thông tin về tính trung thực và tin cậy của báo cáo tài chính.

Những bài tập này giúp nhóm hiểu rõ hơn về nguyên tắc và quy trình kế toán cơ bản và kiểm toán trong thực tế kinh doanh.

Bài tập nhóm 5: Tính toán trên Nguyên lý Kế toán Thu – Chi

Mục tiêu: Áp dụng nguyên lý kế toán thu – chi để tính toán và phân loại các giao dịch tài chính trong một doanh nghiệp ảo.

 1. Mô tả tình huống: Giả sử bạn là thành viên của một doanh nghiệp mới thành lập và đang gặp phải nhiều giao dịch tài chính. Nhiệm vụ của nhóm là sử dụng nguyên lý kế toán thu – chi để ghi chép và phân loại các giao dịch này.
 2. Bước thực hiện:
  • Thu thập thông tin về các giao dịch tài chính như bán hàng, mua hàng, thanh toán nhân viên, v.v.
  • Sử dụng nguyên lý kế toán thu – chi để xác định xem mỗi giao dịch thuộc loại thu hay chi.
  • Ghi chép và phân loại các giao dịch trên sổ cái hoặc bảng kế toán.
 3. Kết quả mong đợi:
  • Hiểu rõ về nguyên lý kế toán thu – chi.
  • Có khả năng xác định và phân loại đúng các giao dịch tài chính.
  • Lập được sổ cái hoặc bảng kế toán đơn giản.

Bài tập nhóm 6: Tính toán trên Nguyên lý Kế toán Ghi chép kép

Mục tiêu: Áp dụng nguyên lý kế toán ghi chép kép để xây dựng bảng cân đối kế toán.

 1. Mô tả tình huống: Doanh nghiệp của bạn đã hoạt động một thời gian và có nhiều giao dịch tài chính. Nhóm bạn được giao nhiệm vụ sử dụng nguyên lý kế toán ghi chép kép để xây dựng bảng cân đối kế toán.
 2. Bước thực hiện:
  • Thu thập thông tin về các tài khoản nợ và tài khoản có của doanh nghiệp.
  • Sử dụng nguyên lý ghi chép kép để ghi chép các giao dịch vào sổ cái.
  • Xây dựng bảng cân đối kế toán để kiểm tra sự cân bằng giữa tài khoản nợ và tài khoản có.
 3. Kết quả mong đợi:
  • Hiểu rõ về nguyên lý kế toán ghi chép kép.
  • Xây dựng được bảng cân đối kế toán chính xác.
  • Phân tích được tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua bảng cân đối kế toán.

Qua hai bài tập này, nhóm hy vọng sẽ có kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành vững về nguyên lý kế toán, giúp họ áp dụng hiệu quả trong môi trường thực tế kinh doanh.

Kết luận:

Qua bài tập nhóm này, các bạn đã được thực hành định khoản và lập bảng tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kế toán. Các bạn cần nắm vững các nguyên tắc kế toán để định khoản các nghiệp vụ kinh tế một cách chính xác. Ngoài ra, các bạn cần sử dụng bảng tổng hợp để tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một kỳ kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000