Bài tập kinh tế xây dựng có đáp án

Bài tập kinh tế xây dựng là một phần quan trọng của lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án. Nó liên quan đến việc ước tính chi phí, quản lý nguồn lực, và đảm bảo hiệu suất tài chính của các dự án xây dựng. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tìm hiểu về bài tập kinh tế xây dựng có đáp án nhé!

Bài tập 1: Tính lợi nhuận ròng (Net Profit) của dự án xây dựng.

Yêu cầu:

Giả sử bạn đầu tư vào một dự án xây dựng và muốn tính lợi nhuận ròng của dự án sau một khoảng thời gian cụ thể. Dự án này có các chi phí và doanh thu sau:

Tổng doanh thu dự kiến: 5.000.000.000 VND

Chi phí thiết kế: 500.000.000 VND

Chi phí xây dựng: 2.000.000.000 VND

Chi phí quảng cáo và tiếp thị: 100.000.000 VND

Chi phí vận hành hàng năm: 200.000.000 VND

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 500.000.000 VND

Thuế giá trị gia tăng (VAT): 600.000.000 VND

Hãy tính lợi nhuận ròng của dự án sau một năm.

Đáp án:

Lợi nhuận ròng của dự án sau một năm có thể tính bằng cách trừ đi tổng chi phí từ tổng doanh thu:

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Lợi nhuận ròng = 5.000.000.000 – (500.000.000 + 2.000.000.000 + 100.000.000 + 200.000.000 + 500.000.000 + 600.000.000)

Lợi nhuận ròng = 5.000.000.000 – 3.900.000.000

Lợi nhuận ròng = 1.100.000.000 VND

Bài tập 2: Tính điểm cân đối tiền vốn (Return on Investment – ROI) cho một dự án xây dựng.

Yêu cầu:

Giả sử bạn đã đầu tư 3 tỷ VND vào một dự án xây dựng và sau 5 năm, bạn đã thu về 5 tỷ VND từ dự án đó. Tính tỷ suất ROI của dự án.

Đáp án:

Tỷ suất ROI được tính bằng công thức sau:

ROI = (Lợi nhuận ròng / Tiền vốn ban đầu) x 100%

ROI = ((5 tỷ – 3 tỷ) / 3 tỷ) x 100%

ROI = (2 tỷ / 3 tỷ) x 100%

ROI = 66.67%

Tỷ suất ROI của dự án là 66.67%.

Bài tập 3: Đánh giá điểm cân đối tiền vốn ròng (Return on Equity – ROE) cho một công ty xây dựng.

Yêu cầu:

Một công ty xây dựng có lợi nhuận sau thuế (LNST) là 500 triệu VND và tổng vốn chủ sở hữu (equity) của công ty là 2 tỷ VND. Tính tỷ suất ROE của công ty.

Đáp án:

Tỷ suất ROE được tính bằng công thức sau:

ROE = (Lợi nhuận sau thuế / Tổng vốn chủ sở hữu) x 100%

ROE = (500 triệu / 2 tỷ) x 100%

ROE = (0.25) x 100%

ROE = 25%

Tỷ suất ROE của công ty xây dựng là 25%.

Bài tập 4: Tính toán điểm phân phối lợi nhuận cho các đối tác trong một dự án xây dựng.

Yêu cầu:

Trong một dự án xây dựng, có ba đối tác đầu tư: A, B và C. Tổng lợi nhuận sau thuế của dự án là 3 tỷ VND. Hãy tính toán phần lợi nhuận của mỗi đối tác nếu họ đầu tư lần lượt là 1 tỷ, 2 tỷ và 3 tỷ VND.

Đáp án:

Để tính lợi nhuận của mỗi đối tác, bạn có thể sử dụng tỷ lệ đầu tư của họ trong tổng lợi nhuận của dự án:

Lợi nhuận của A = (1 tỷ / 6 tỷ) x 3 tỷ = 0.5 tỷ VND

Lợi nhuận của B = (2 tỷ / 6 tỷ) x 3 tỷ = 1 tỷ VND

Lợi nhuận của C = (3 tỷ / 6 tỷ) x 3 tỷ = 1.5 tỷ VND

Bài tập 5: Xác định điểm phân phối lợi nhuận tối ưu giữa công ty xây dựng và nhà thầu trong dự án.

Yêu cầu:

Một công ty xây dựng đang hợp tác với một nhà thầu để thực hiện một dự án xây dựng. Tổng lợi nhuận sau thuế từ dự án là 2 tỷ VND. Hãy tính toán điểm phân phối lợi nhuận tối ưu giữi công ty xây dựng và nhà thầu, biết rằng công ty xây dựng đã đầu tư 1 tỷ VND và nhà thầu đã đầu tư 500 triệu VND vào dự án.

Đáp án:

Để xác định điểm phân phối lợi nhuận tối ưu, bạn có thể sử dụng tỷ lệ đầu tư của mỗi bên trong tổng lợi nhuận của dự án:

Lợi nhuận của công ty xây dựng = (1 tỷ / (1 tỷ + 500 triệu)) x 2 tỷ = 1.33 tỷ VND

Lợi nhuận của nhà thầu = (500 triệu / (1 tỷ + 500 triệu)) x 2 tỷ = 666.67 triệu VND

Điểm phân phối lợi nhuận tối ưu là 1.33 tỷ VND cho công ty xây dựng và 666.67 triệu VND cho nhà thầu.

Bài tập 6: Đánh giá khả năng vay vốn cho một dự án xây dựng.

Yêu cầu:

Một dự án xây dựng cần vốn 10 tỷ VND để hoàn thành. Hãy tính toán khả năng vay vốn cho dự án nếu nguồn vốn tự có của bạn là 3 tỷ VND và lãi suất vay là 5% mỗi năm.

Đáp án:

Để tính khả năng vay vốn, bạn cần xác định mức vốn tự có còn thiếu sau khi đã đầu tư, sau đó chia cho lãi suất vay:

Khả năng vay vốn = (Tổng mức vốn cần – Vốn tự có) / Lãi suất vay

Khả năng vay vốn = (10 tỷ – 3 tỷ) / 0.05

Khả năng vay vốn = 7 tỷ / 0.05

Khả năng vay vốn = 140 tỷ VND

Khả năng vay vốn cho dự án xây dựng là 140 tỷ VND.

Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC hy vọng rằng ngành xây dựng sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước chúng tôi. Chúng tôi cũng hy vọng rằng việc áp dụng các biện pháp bền vững sẽ trở nên phổ biến hơn, giúp bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000