Bài tập kiểm toán phát hiện sai phạm có đáp án

Bài tập kiểm toán phát hiện sai phạm là một phần quan trọng trong quá trình kiểm toán, nhằm xác định và phát hiện các hành vi sai phạm, gian lận, hoặc không tuân thủ các quy định tài chính trong môi trường kế toán của một tổ chức. Đây là một bước quan trọng trong việc bảo đảm tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo tài chính. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu bài tập kiểm toán phát hiện sai phạm có đáp án nhé !!!

Bài tập 1:

Một công ty sản xuất và kinh doanh sản phẩm điện tử đã ghi nhận doanh thu bán hàng cho một khách hàng trị giá 100.000.000 VNĐ trong năm tài chính. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm toán, bạn phát hiện rằng khách hàng này đã phá sản và không có khả năng thanh toán. Hãy nêu rõ bước kiểm tra và đưa ra đánh giá của bạn về tình huống này.

Đáp án:

Bước 1: Xác định mục tiêu kiểm toán – trong trường hợp này, mục tiêu là xác định tính chính xác của ghi nhận doanh thu bán hàng đối với khách hàng phá sản.

Bước 2: Thu thập thông tin – Kiểm tra hồ sơ tài chính của khách hàng và các tài liệu về hợp đồng bán hàng.

Bước 3: Kiểm tra bằng chứng – Tìm kiếm bằng chứng về việc khách hàng không còn khả năng thanh toán, ví dụ như thông tin về phá sản trong công báo phá sản hoặc thông báo từ ngân hàng rằng họ đã từ chối tín dụng cho khách hàng.

Bước 4: Đánh giá tình huống – Dựa trên bằng chứng thu thập được, bạn phát hiện rằng khách hàng đã phá sản và không có khả năng thanh toán. Do đó, ghi nhận doanh thu bán hàng trị giá 100.000.000 VNĐ là sai và cần phải điều chỉnh.

Bước 5: Báo cáo kết quả – Trình bày kết quả kiểm toán và đề xuất điều chỉnh trong báo cáo kiểm toán. Điều này giúp bảo đảm tính chính xác của báo cáo tài chính của công ty.

Bước 6: Điều chỉnh thông tin tài chính – Dựa trên kết quả kiểm toán, kiểm toán viên cần thực hiện việc điều chỉnh trong báo cáo tài chính của công ty. Trong trường hợp này, ghi nhận doanh thu bán hàng trị giá 100.000.000 VNĐ cho khách hàng phá sản cần phải bị trừ đi khỏi doanh thu chung của công ty.

Bước 7: Báo cáo – Sau khi đã điều chỉnh thông tin tài chính, kiểm toán viên cần trình bày kết quả kiểm toán và điều chỉnh này trong báo cáo kiểm toán. Thông tin này sẽ giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ về tình huống sai phạm đã được phát hiện và đã được xử lý.

Bước 8: Gợi ý cải tiến – Kiểm toán viên có thể đưa ra gợi ý về cách công ty có thể cải thiện quá trình kiểm soát nội bộ và kiểm tra khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu. Điều này có thể bao gồm việc áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ hiệu quả hơn để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong ghi nhận doanh thu.

Bài tập 2:

Một công ty bán lẻ đã ghi nhận doanh thu từ việc bán hàng giá trị 10 tỷ VNĐ cho một khách hàng vào tháng 12. Sau khi tiến hành kiểm toán, bạn phát hiện rằng khách hàng này đã trả tiền cho công ty vào tháng 1 năm sau. Hãy nêu rõ bước kiểm tra và đưa ra đánh giá của bạn về tình huống này.

Đáp án:

Bước 1: Xác định mục tiêu kiểm toán – Mục tiêu là xác định tính chính xác của ghi nhận doanh thu từ việc bán hàng.

Bước 2: Thu thập thông tin – Kiểm tra hồ sơ tài chính, hợp đồng bán hàng và thông tin về thời điểm thanh toán của khách hàng.

Bước 3: Kiểm tra bằng chứng – Tìm kiếm bằng chứng về thời điểm thanh toán, chẳng hạn như sao kê tài khoản ngân hàng và xác minh rằng tiền đã được nhận vào tháng 1 năm sau.

Bước 4: Đánh giá tình huống – Dựa trên bằng chứng thu thập được, bạn phát hiện rằng doanh thu không nên được ghi nhận vào tháng 12, mà phải là vào tháng 1 năm sau khi tiền đã được nhận. Cần điều chỉnh thông tin tài chính để phản ánh tính chính xác.

Bài tập 3:

Một công ty sản xuất và bán các sản phẩm công nghệ ghi nhận doanh thu trị giá 50 tỷ VNĐ từ một hợp đồng lớn với một khách hàng. Sau kiểm toán, bạn phát hiện rằng hợp đồng này đã được ký kết và ghi nhận doanh thu trước khi sản phẩm được giao cho khách hàng. Hãy xác định các bước kiểm tra và đưa ra đánh giá của bạn.

Đáp án:

Bước 1: Xác định mục tiêu kiểm toán – Mục tiêu là xác định tính chính xác của ghi nhận doanh thu từ hợp đồng với khách hàng.

Bước 2: Thu thập thông tin – Kiểm tra hợp đồng bán hàng, lịch trình giao hàng và bất kỳ thông tin liên quan đến việc giao sản phẩm cho khách hàng.

Bước 3: Kiểm tra bằng chứng – Tìm kiếm bằng chứng về thời điểm giao sản phẩm cho khách hàng. Nếu sản phẩm chưa được giao, việc ghi nhận doanh thu trước thời điểm này là sai.

Bước 4: Đánh giá tình huống – Dựa trên bằng chứng thu thập được, bạn phát hiện rằng doanh thu từ hợp đồng không nên được ghi nhận trước khi sản phẩm được giao cho khách hàng. Cần điều chỉnh thông tin tài chính để phản ánh tính chính xác.

Bài tập 4:

Một công ty dịch vụ tài chính đã ghi nhận lợi nhuận từ một khoản đầu tư chứng khoán trị giá 20 tỷ VNĐ. Sau khi kiểm toán, bạn phát hiện rằng giá trị thực tế của chứng khoán đã giảm xuống 15 tỷ VNĐ. Hãy nêu rõ bước kiểm tra và đưa ra đánh giá của bạn về tình huống này.

Đáp án:

Bước 1: Xác định mục tiêu kiểm toán – Mục tiêu là xác định tính chính xác của giá trị chứng khoán trong báo cáo tài chính.

Bước 2: Thu thập thông tin – Xem xét hồ sơ tài chính và các thông tin liên quan đến đầu tư chứng khoán.

Bước 3: Kiểm tra bằng chứng – So sánh giá trị thực tế của chứng khoán với giá trị ghi nhận trong báo cáo tài chính. Nếu giá trị chứng khoán đã giảm, cần xác minh rằng giảm giá này là tạm thời hay không.

Bước 4: Đánh giá tình huống – Dựa trên bằng chứng thu thập được, bạn phát hiện rằng giá trị chứng khoán đã giảm vĩnh viễn. Cần điều chỉnh thông tin tài chính để phản ánh giá trị thực tế của chứng khoán.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC biết được bài tập kiểm toán phát hiện sai phạm nhấn mạnh tính quan trọng của quy trình kiểm toán và tạo cơ hội cho kiểm toán viên phát triển kỹ năng trong việc xác định và giải quyết các tình huống sai phạm, đồng thời đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000