Bài tập kiểm toán nợ phải thu khách hàng có đáp án

Bài tập kiểm toán nợ phải thu khách hàng là một phần không thể thiếu của quá trình kiểm toán tài chính. Nó liên quan đến việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lý của các số liệu liên quan đến khoản nợ mà doanh nghiệp kỳ vọng nhận được từ khách hàng trong tương lai. Quá trình này đòi hỏi kiểm toán viên xem xét kỹ lưỡng các hồ sơ, hợp đồng, và các giao dịch tài chính liên quan để đảm bảo rằng các số liệu trong báo cáo tài chính phản ánh đúng và đầy đủ tình hình nợ phải thu của doanh nghiệp. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu bài tập kiểm toán nợ phải thu khách hàng có đáp án nhé !!!

Bài tập 1

Xác định số dư nợ phải thu khách hàng cụ thể

Hãy xác định số dư nợ phải thu của khách hàng ABC Company vào ngày 31/12/20X2. Dữ liệu ban đầu sau:

 • Số dư nợ đầu kỳ (01/01/20X2): 50,000,000 VND
 • Bán hàng cho khách hàng trong năm 20X2: 120,000,000 VND
 • Trả tiền cho khách hàng trong năm 20X2: 80,000,000 VND
 • Số dư nợ cuối kỳ (31/12/20X2): ?

Đáp án 1:

Số dư nợ cuối kỳ = (Số dư đầu kỳ + Bán hàng) – Trả tiền Số dư nợ cuối kỳ = (50,000,000 VND + 120,000,000 VND) – 80,000,000 VND = 90,000,000 VND

Bài tập 2

Xác định các khoản nợ không thu được

Trong danh sách các nợ phải thu của công ty, hãy xác định các khoản nợ không thu được vào cuối kỳ (31/12/20X3). Dữ liệu sau:

 • Danh sách nợ phải thu vào đầu kỳ (01/01/20X3): 200,000,000 VND
 • Bán hàng cho khách hàng trong năm 20X3: 400,000,000 VND
 • Trả tiền cho khách hàng trong năm 20X3: 220,000,000 VND
 • Số dư nợ phải thu cuối kỳ (31/12/20X3): 250,000,000 VND

Đáp án 2:

Các khoản nợ không thu được là sự khác biệt giữa số dư nợ phải thu cuối kỳ và số dư nợ phải thu vào đầu kỳ.

Các khoản nợ không thu được = (Số dư nợ cuối kỳ – Số dư nợ đầu kỳ) Các khoản nợ không thu được = (250,000,000 VND – 200,000,000 VND) = 50,000,000 VND

Bài tập 3

Kiểm tra việc hạch toán nợ phải thu đúng cách

Hãy kiểm tra xem công ty có hạch toán đúng cách cho các khoản nợ phải thu của khách hàng trong kỳ 20X4 không? Dữ liệu sau:

 • Số dư nợ đầu kỳ (01/01/20X4): 150,000,000 VND
 • Bán hàng cho khách hàng trong năm 20X4: 200,000,000 VND
 • Trả tiền cho khách hàng trong năm 20X4: 100,000,000 VND
 • Số dư nợ cuối kỳ (31/12/20X4): 250,000,000 VND

Đáp án 3:

Để kiểm tra xem công ty hạch toán nợ phải thu đúng cách, bạn cần xác định rằng:

Số dư nợ đầu kỳ + Bán hàng – Trả tiền = Số dư nợ cuối kỳ 150,000,000 VND + 200,000,000 VND – 100,000,000 VND = 250,000,000 VND

Trong trường hợp này, công ty đã hạch toán nợ phải thu đúng cách vì tổng số dư nợ đầu kỳ, cộng thêm số tiền từ việc bán hàng và trừ đi số tiền trả tiền cho khách hàng, bằng số dư nợ cuối kỳ. Nói cách khác, tất cả các giao dịch liên quan đến nợ phải thu đã được hạch toán đúng cách.

Bài tập 4

Kiểm tra nợ phải thu bị viết giảm giá

Hãy kiểm tra xem có bất kỳ khoản nợ phải thu nào bị viết giảm giá vào cuối năm 20X5 hay không. Dữ liệu sau:

 • Số dư nợ đầu kỳ (01/01/20X5): 180,000,000 VND
 • Bán hàng cho khách hàng trong năm 20X5: 220,000,000 VND
 • Trả tiền cho khách hàng trong năm 20X5: 150,000,000 VND
 • Số dư nợ phải thu cuối kỳ (31/12/20X5): 160,000,000 VND

Đáp án 4:

Để kiểm tra xem có việc viết giảm giá nào không, bạn cần xác định xem số dư nợ phải thu cuối kỳ có giảm giá so với số dư nợ đầu kỳ hay không.

Số dư nợ đầu kỳ – Số dư nợ cuối kỳ = Số tiền viết giảm giá 180,000,000 VND – 160,000,000 VND = 20,000,000 VND

Trong trường hợp này, có việc viết giảm giá xảy ra, với tổng cộng 20,000,000 VND được viết giảm giá từ nợ phải thu vào cuối năm 20X5.

Bài tập 5

Kiểm tra nợ phải thu bị viết giảm giá (tiếp tục)

Việc viết giảm giá nợ phải thu thường xảy ra khi công ty tin rằng một phần hoặc toàn bộ khoản nợ không còn khả năng thu được hoặc có nguy cơ không thu được toàn bộ. Điều này thường liên quan đến khả năng thanh toán của khách hàng hoặc sự suy yếu của tài sản đảm bảo (nếu có) liên quan đến khoản nợ.

Tổng cộng 20,000,000 VND được viết giảm giá từ nợ phải thu vào cuối năm 20X5. Công ty cần có lý do cụ thể và tài liệu hỗ trợ cho quyết định này. Thông qua việc viết giảm giá, công ty công nhận rằng một phần của khoản nợ này có khả năng không thu được và giảm giá giá trị của nó xuống còn 160,000,000 VND, tạo ra một khoản lỗ viết giảm giá trong báo cáo tài chính của họ.

Lưu ý rằng việc viết giảm giá nợ phải thu là một quyết định quan trọng và cần phải tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn kế toán quốc tế hoặc quy tắc kế toán trong nước (tùy vào quốc gia).

Bài tập 6: Tính toán nợ phải thu khách hàng

Công ty ABC vừa kết thúc kỳ kế toán và đang thực hiện quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng. Dưới đây là thông tin liên quan:

 1. Doanh nghiệp có nợ phải thu khách hàng là 500 triệu đồng.
 2. Trong số đó, có 100 triệu đồng là nợ quá hạn.

Yêu cầu bạn kiểm toán và tính toán lại số nợ phải thu khách hàng này.

Lời giải:

Đầu tiên, chúng ta sẽ tính toán số nợ phải thu khách hàng theo thông tin đã cung cấp:

Nợ phải thu khách hàng = 500 triệu đồng

Tiếp theo, chúng ta sẽ xác định xem có bao nhiêu phần trăm trong số nợ phải thu là nợ quá hạn:

Phần trăm nợ quá hạn = (Nợ quá hạn / Tổng nợ phải thu) x 100 = (100 triệu / 500 triệu) x 100 = 20%

Bây giờ, chúng ta sẽ áp dụng phần trăm này để tính toán số tiền nợ quá hạn:

Nợ quá hạn = Phần trăm nợ quá hạn x Tổng nợ phải thu = 20% x 500 triệu = 100 triệu đồng

Vậy nợ phải thu khách hàng có 100 triệu đồng là nợ quá hạn.

Bài tập 7: Kiểm toán và tính toán nợ phải thu chi tiết

Công ty XYZ muốn kiểm toán chi tiết các khoản nợ phải thu từ các khách hàng cụ thể. Dưới đây là danh sách các khoản nợ:

 1. Khách hàng A: 50 triệu đồng
 2. Khách hàng B: 30 triệu đồng
 3. Khách hàng C: 20 triệu đồng
 4. Khách hàng D: 40 triệu đồng

Yêu cầu bạn thực hiện kiểm toán chi tiết và tính toán tổng số nợ phải thu từ tất cả các khách hàng.

Lời giải:

Tổng số nợ phải thu = Nợ khách hàng A + Nợ khách hàng B + Nợ khách hàng C + Nợ khách hàng D = 50 triệu + 30 triệu + 20 triệu + 40 triệu = 140 triệu đồng

Vậy tổng số nợ phải thu từ tất cả các khách hàng là 140 triệu đồng.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng tôi đã phát hiện một số vấn đề cần chú ý và đã thực hiện các biện pháp kiểm tra bổ sung để xác minh tính chính xác của dữ liệu. Chúng tôi đã kiểm tra tính thực tế của các khoản nợ phải thu bằng cách liên hệ với khách hàng, xác minh thông tin về hợp đồng và cam kết thanh toán, và kiểm tra sự tồn tại và giá trị thực sự của các khoản nợ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000