Bài tập kiểm toán hoạt động có đáp án

Bài tập kiểm toán hoạt động là một phần quan trọng của quá trình kiểm toán trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Chúng giúp các nhà kiểm toán thực hành và áp dụng kiến thức kiểm toán để đánh giá tính hiệu quả, độ tin cậy và tính trung thực của hoạt động tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu bài tập kiểm toán hoạt động có đáp án nhé !!!

Bài tập 1: Phân tích lưu chuyển tiền mặt

Câu hỏi: Hãy phân tích báo cáo lưu chuyển tiền mặt của công ty ABC trong năm nay và giải thích sự biến động trong các khoản tiền mặt từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.

Đáp án:

 • Lưu chuyển tiền mặt từ hoạt động kinh doanh: Công ty ABC đã thu được nhiều tiền hơn từ khách hàng trong năm nay so với năm trước, đây có thể là do tăng doanh số bán hàng hoặc cải thiện trong quản lý công nợ.
 • Lưu chuyển tiền mặt từ hoạt động đầu tư: Công ty đã chi tiêu nhiều tiền hơn cho đầu tư vào tài sản cố định. Điều này có thể là dấu hiệu của mở rộng hoạt động hoặc cần phải nâng cấp cơ sở hạ tầng.
 • Lưu chuyển tiền mặt từ hoạt động tài chính: Công ty có khả năng vay tiền từ nguồn tài chính bên ngoài hoặc đã trả nợ một phần. Sự biến động trong khoản này có thể đánh giá tình hình tài chính của công ty và sự cân đối của nguồn vốn.

Bài tập 2: Kiểm tra việc quản lý hàng tồn kho

Câu hỏi: Đánh giá việc quản lý hàng tồn kho của công ty XYZ bằng cách kiểm tra các khoản tồn kho, biết rằng hàng tồn kho là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của họ.

Đáp án:

 • Kiểm tra sự phù hợp giữa thông tin về hàng tồn kho trong báo cáo tài chính và thực tế trong kho.
 • Đánh giá sự cân đối giữa lượng hàng tồn kho và mức đặt hàng từ nhà cung cấp. Lượng tồn kho quá nhiều có thể gây lãng phí, trong khi tồn kho ít có thể gây mất cơ hội kinh doanh.
 • Xem xét việc ghi nhận giá trị hàng tồn kho theo phương pháp FIFO (First In, First Out) hoặc LIFO (Last In, First Out) để đảm bảo tính chính xác.

Bài tập 3: Đánh giá rủi ro tài chính

Câu hỏi: Hãy xác định và đánh giá các rủi ro tài chính mà công ty LMN có thể phải đối mặt trong tương lai, và đề xuất biện pháp để giảm thiểu rủi ro này.

Đáp án:

 • Xác định rủi ro thị trường, như biến động giá cả, thay đổi vĩ mô, hoặc thay đổi trong thị trường tiêu dùng.
 • Đánh giá rủi ro liên quan đến nguồn vốn, chẳng hạn như nợ ngoại hối hoặc lãi suất cao.
 • Xem xét rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh, ví dụ như rủi ro thay đổi quy định, thất thoát hàng tồn kho hoặc rủi ro trong chuỗi cung ứng.
 • Đề xuất biện pháp, chẳng hạn như mua hợp đồng tương lai để bảo vệ khỏi biến động giá hoặc tăng cường lập kế hoạch tài chính để giảm thiểu rủi ro nguồn vốn.

Bài tập 4: Kiểm tra sự tuân thủ thuế

Câu hỏi: Đánh giá sự tuân thủ thuế của công ty DEF bằng cách kiểm tra các hồ sơ thuế và biểu thuế trong một năm gần đây.

Đáp án:

 • Kiểm tra sự tuân thủ các quy tắc và quy định thuế đối với thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế nhập khẩu và xuất khẩu, thuế môi trường, và các loại thuế khác.
 • So sánh số thuế đã nộp với số thuế cần phải nộp theo quy định. Xem xét sự khác biệt và giải trình.
 • Đánh giá các giấy tờ, hồ sơ và báo cáo thuế để xác minh tính chính xác và hoàn thiện.

Bài tập 5: Xác minh quy trình kiểm soát nội bộ

Câu hỏi: Kiểm tra và xác minh hiệu quả của quy trình kiểm soát nội bộ của công ty GHI.

Đáp án:

 • Đánh giá sự hiểu biết và thực hiện của quy trình kiểm soát nội bộ bởi nhân viên công ty.
 • Kiểm tra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo tính minh bạch, chính xác và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
 • Xác minh tính hiệu quả của quy trình kiểm soát bằng cách kiểm tra lịch sử các sự cố hoặc sai sót đã xảy ra trong quá khứ.
 • Đề xuất cải tiến cho quy trình kiểm soát nếu cần thiết, để đảm bảo rằng chúng duy trì và tối ưu hóa khả năng đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Bài tập 6: Kiểm tra lươn lẹo tài chính

Câu hỏi: Hãy xác định và kiểm tra sự lươn lẹo tài chính trong các hoạt động của công ty JKL và đề xuất biện pháp để ngăn chặn sự lươn lẹo này.

Đáp án:

 • Đánh giá sự tồn tại của bất kỳ lươn lẹo tài chính nào trong quản lý thu chi, lập kế hoạch tài chính, hoặc báo cáo tài chính.
 • Xem xét việc sử dụng lỗ hổng trong quy trình kiểm soát hoặc thông tin tài chính để gian lận.
 • Đề xuất cải tiến cho quy trình kiểm soát và theo dõi chặt chẽ để ngăn chặn sự lươn lẹo tài chính trong tương lai.

Bài tập 7: Xác định và đánh giá tài sản phi tài chính

Câu hỏi: Hãy xác định và đánh giá tài sản phi tài chính của công ty MNO, chẳng hạn như thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc các tài sản vô hình khác.

Đáp án:

 • Đánh giá giá trị của tài sản phi tài chính và xác định liệu chúng được ghi nhận đúng giá trị trong báo cáo tài chính.
 • So sánh giá trị tài sản phi tài chính với giá trị trái phiếu, bằng cách sử dụng các phương pháp định giá như giá thị trường hoặc giá trị thu chi.
 • Đề xuất điều chỉnh cho giá trị tài sản phi tài chính nếu cần thiết, để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.

Bài tập 8: Đánh giá quản lý rủi ro

Câu hỏi: Hãy đánh giá quản lý rủi ro của công ty PQR bằng cách xem xét quy trình quản lý rủi ro và các chính sách liên quan.

Đáp án:

 • Đánh giá sự hiểu biết và tuân thủ của công ty với quy trình quản lý rủi ro.
 • Xem xét các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc đánh giá và quản lý rủi ro, cũng như sự tham gia của tất cả các bên liên quan.
 • Đề xuất biện pháp cải thiện nếu cần thiết, chẳng hạn như việc áp dụng quy trình quản lý rủi ro mạnh hơn, tạo ra các tài liệu hướng dẫn rõ ràng và đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quản lý rủi ro.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC  thông qua việc tiến hành bài tập kiểm toán hoạt động và kiểm tra kết quả, chúng ta đã có cái nhìn rõ ràng về tình hình hoạt động của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Việc này không chỉ giúp chúng ta đánh giá được hiệu suất hoạt động, mà còn là cơ hội để tìm ra các cơ hội cải thiện và khắc phục các vấn đề tiềm ẩn.Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000