Bài tập kế toán tổng hợp có kèm lời giải chi tiết

Kế toán tổng hợp là một phần quan trọng của quá trình quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Việc luyện tập và hiểu rõ các bài tập kế toán tổng hợp là một bước quan trọng để nắm vững kiến thức kế toán. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những bài tập kế toán tổng hợp đầy thú vị và đi kèm với lời giải chi tiết. Hãy cùng tìm hiểu và đặt bắt đầu!

Bài tập kế toán tổng hợp có kèm lời giải chi tiết
Bài tập kế toán tổng hợp có kèm lời giải chi tiết

Bài tập 1

Đề bài

Công ty TNHH ABC là một doanh nghiệp thương mại kinh doanh mặt hàng điện tử. Trong tháng 10/2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

Ngày Nội dung nghiệp vụ Số tiền
1/10 Mua hàng hóa của Công ty XYZ giá chưa có thuế GTGT là 100.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Thanh toán bằng chuyển khoản. 110.000.000
5/10 Nhận hàng hóa từ Công ty XYZ.
10/10 Bán hàng hóa cho khách hàng M giá chưa có thuế GTGT là 120.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. 132.000.000
15/10 Chi phí vận chuyển hàng hóa cho khách hàng M là 2.000.000 đồng, chưa có thuế GTGT. 2.200.000
18/10 Thanh toán tiền thuê kho bãi cho Công ty NN là 10.000.000 đồng, chưa có thuế GTGT. 11.000.000
20/10 Chi phí điện, nước, điện thoại cho tháng 10 là 5.000.000 đồng, chưa có thuế GTGT. 5.500.000
25/10 Nhận tiền của khách hàng M thanh toán tiền hàng bán ngày 10/10. 132.000.000
30/10 Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn mua hàng ngày 1/10. 11.000.000

Yêu cầu

 1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 2. Lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của công ty.

Lời giải

1. Định khoản kế toán

Ngày Nội dung nghiệp vụ Số tiền TK nợ TK có
1/10 Mua hàng hóa 110.000.000 153 131
5/10 Nhận hàng hóa 153
10/10 Bán hàng hóa 132.000.000 511 131
15/10 Chi phí vận chuyển 2.200.000 642 111
18/10 Chi phí thuê kho bãi 11.000.000 642 111
20/10 Chi phí điện, nước, điện thoại 5.500.000 642 111
25/10 Thu tiền của khách hàng 132.000.000 111 131
30/10 Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 11.000.000 1331 3331

2. Bảng cân đối kế toán

Ngày 31/10/2023

Tài khoản Số dư Có Số dư Nợ
111 132.000.000
112 200.000.000
153 110.000.000
131 110.000.000
3331 11.000.000
642 29.700.000
511 132.000.000
411 132.00

Bài tập 2: Ghi sổ cái và lập bảng cân đối kế toán

Công ty XYZ có các giao dịch sau trong tháng 5 năm 2023:

 1. Ngày 1/5: Công ty mua hàng hóa từ nhà cung cấp A với giá 10,000,000 VND, thanh toán bằng tiền mặt.
 2. Ngày 5/5: Công ty bán hàng hóa cho khách hàng B với giá 15,000,000 VND, nhận tiền mặt.
 3. Ngày 10/5: Thanh toán tiền lương cho nhân viên với tổng số 8,000,000 VND, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.
 4. Ngày 20/5: Mua thiết bị văn phòng với giá 5,000,000 VND, thanh toán 50% bằng tiền mặt và 50% bằng chuyển khoản ngân hàng.
 5. Ngày 25/5: Công ty nhận được hóa đơn điện nước tháng 5 với tổng giá trị là 2,000,000 VND, chưa thanh toán.

Hãy ghi sổ cái và lập bảng cân đối kế toán cho công ty XYZ vào cuối tháng 5.

Lời giải:

Bảng cân đối kế toán cuối tháng 5:

Tài khoản Nợ (VND) Có (VND)
Hàng tồn kho 10,000,000
Tiền mặt 15,000,000
Nợ phải trả 2,000,000
Thiết bị văn phòng 2,500,000 2,500,000
Vốn chủ sở hữu 10,500,000

Sổ cái:

 1. Ngày 1/5:
  • Nợ Hàng tồn kho: 10,000,000
  • Có Tiền mặt: 10,000,000
 2. Ngày 5/5:
  • Nợ Tiền mặt: 15,000,000
  • Có Doanh thu bán hàng: 15,000,000
 3. Ngày 10/5:
  • Nợ Chi phí lương: 8,000,000
  • Có Tiền mặt: 8,000,000
 4. Ngày 20/5:
  • Nợ Thiết bị văn phòng: 5,000,000
  • Có Tiền mặt: 2,500,000
  • Có Nợ phải trả: 2,500,000
 5. Ngày 25/5:
  • Nợ Nợ phải trả: 2,000,000
  • Có Doanh thu chưa thanh toán: 2,000,000

Bài tập 3: Tổng hợp báo cáo tài chính

Dựa vào thông tin ở Bài tập 1, hãy lập báo cáo tài chính cho công ty XYZ vào cuối tháng 5.

Lời giải:

Báo cáo lợi nhuận và lỗ lực (Lãi/lỗ) cuối kỳ:

 • Doanh thu bán hàng: 15,000,000 VND
 • Chi phí lương: 8,000,000 VND
 • Lãi gộp: 7,000,000 VND

Bảng cân đối kế toán cuối tháng 5:

Tài khoản Số dư cuối kỳ (VND)
Hàng tồn kho 10,000,000
Tiền mặt 7,500,000
Nợ phải trả 2,000,000
Thiết bị văn phòng 2,500,000
Vốn chủ sở hữu 10,500,000

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Tiền mặt đầu kỳ: 0 VND
 • Tiền mặt cuối kỳ: 7,500,000 VND
 • Lưu chuyển tiền mặt: 7,500,000 VND

Báo cáo tài chính giúp công ty XYZ đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của mình vào cuối tháng 5.

Bài tập 4: Ghi sổ cái và lập bảng cân đối kế toán

Một công ty ABC vừa kết thúc kỳ kế toán. Dưới đây là một số giao dịch quan trọng trong kỳ:

 1. Ngày 1: Nhận hóa đơn mua hàng trị giá 10.000.000 VND từ nhà cung cấp XYZ.
 2. Ngày 5: Bán hàng trả góp cho khách hàng A với giá 20.000.000 VND (có 30% giá trị là trả trước).
 3. Ngày 10: Thanh toán 50% số tiền nợ từ khách hàng B.
 4. Ngày 15: Mua thiết bị văn phòng trị giá 5.000.000 VND từ cửa hàng Văn Phòng Phẩm Hoa Mai.
 5. Ngày 25: Lãnh lương tháng này cho nhân viên với tổng chi phí là 15.000.000 VND.

Lời giải:

Ghi sổ cái:

Ngày Nội dung Nợ (VND) Có (VND)
1 Nhập hàng từ XYZ 10,000,000
5 Bán hàng trả góp cho A 20,000,000
10 Thanh toán nợ từ B (50%) 10,000,000
15 Mua thiết bị văn phòng từ Hoa Mai 5,000,000
25 Lãnh lương nhân viên 15,000,000

Bảng cân đối kế toán:

Tài khoản Nợ (VND) Có (VND)
Nguồn vốn (Vốn chủ sở hữu) 20,000,000
Hàng tồn kho 5,000,000
Công nợ khách hàng 10,000,000
Tiền mặt 35,000,000
Tổng cộng 35,000,000 35,000,000

Bài tập 5: Tính lợi nhuận và lập bảng cân đối kế toán

Hãy tính lợi nhuận ròng của công ty XYZ dựa trên thông tin sau:

 1. Doanh thu bán hàng: 100,000,000 VND
 2. Chi phí mua hàng: 40,000,000 VND
 3. Chi phí quản lý: 20,000,000 VND
 4. Thuế thu nhập: 10,000,000 VND

Lời giải:

Lợi nhuận ròng:

Lợi nhuận ròng = (Doanh thu bán hàng – Chi phí mua hàng – Chi phí quản lý – Thuế thu nhập)

Lợi nhuận ròng = (100,000,000 – 40,000,000 – 20,000,000 – 10,000,000) = 30,000,000 VND

Bảng cân đối kế toán:

Tài khoản Nợ (VND) Có (VND)
Doanh thu bán hàng 100,000,000
Chi phí mua hàng 40,000,000
Chi phí quản lý 20,000,000
Thuế thu nhập 10,000,000
Lợi nhuận ròng 30,000,000
Tổng cộng 70,000,000 130,000,000

Bài tập 6: Xác định giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ

Công ty XYZ có hàng tồn kho cuối kỳ trị giá 50,000,000 VND. Hãy tính giá vốn của hàng tồn kho này nếu biết rằng tỉ lệ lợi nhuận gộp là 40%.

Lời giải:

Giá vốn hàng tồn kho = (Giá trị hàng tồn kho / (1 + Tỉ lệ lợi nhuận gộp))

Giá vốn hàng tồn kho = (50,000,000 / (1 + 0.4)) = 35,714,286 VND

Do đó, giá vốn của hàng tồn kho cuối kỳ là 35,714,286 VND.

Kết luận

Bài tập kế toán tổng hợp với lời giải chi tiết giúp bạn rèn luyện và nắm vững kiến thức quan trọng trong lĩnh vực kế toán tổng hợp. Việc thực hành và hiểu sâu về các bài tập này là cách tốt để trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý tài chính một cách hiệu quả. Đừng ngần ngại thử sức và thực hiện các bài tập này để nắm vững lĩnh vực quan trọng này. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và trở thành một chuyên gia kế toán tổng hợp!

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACCi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Chúc bạn may mắn trong hành trình nắm vững kế toán tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000