Bài tập kế toán xây lắp có lời giải

Bài tập kế toán xây lắp

Công ty ABC, trụ sở tại Việt Nam, là nhà thầu thi công xây dựng một công trình nhà ở cao tầng. Công trình có tổng giá trị hợp đồng là 100.000.000.000 đồng. Theo hợp đồng, công trình sẽ được bàn giao trong vòng 12 tháng.

Yêu cầu: Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Lời giải

 • Nghiệp vụ 1: Nhận tạm ứng từ chủ đầu tư

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng 25.000.000.000

Có TK Tạm ứng 25.000.000.000

 • Nghiệp vụ 2: Mua vật liệu xây dựng

Nợ TK NVL 10.000.000.000

Có TK Tiền gửi ngân hàng 10.000.000.000

 • Nghiệp vụ 3: Nhập kho vật liệu xây dựng

Nợ TK Kho 10.000.000.000

Có TK NVL 10.000.000.000

 • Nghiệp vụ 4: Xuất kho vật liệu xây dựng

Nợ TK Chi phí xây dựng 5.000.000.000

Có TK Kho 5.000.000.000

 • Nghiệp vụ 5: Ghi nhận chi phí nhân công

Nợ TK Chi phí nhân công 20.000.000.000

Có TK Tiền lương 20.000.000.000

 • Nghiệp vụ 6: Ghi nhận chi phí máy móc

Nợ TK Chi phí máy móc 15.000.000.000

Có TK Tiền gửi ngân hàng 15.000.000.000

 • Nghiệp vụ 7: Ghi nhận chi phí khác

Nợ TK Chi phí khác 10.000.000.000

Có TK Tiền gửi ngân hàng 10.000.000.000

 • Nghiệp vụ 8: Xác định giá thành xây dựng

Nợ TK Giá thành xây dựng 60.000.000.000

Có TK Chi phí xây dựng 5.000.000.000

\Có TK Chi phí nhân công 20.000.000.000

Có TK Chi phí máy móc 15.000.000.000

Có TK Chi phí khác 10.000.000.000

 • Nghiệp vụ 9: Xác định doanh thu bán hàng

Nợ TK Doanh thu bán hàng 100.000.000.000

Có TK Giá thành xây dựng 60.000.000.000

Có TK Lợi nhuận gộp 40.000.000.000

 • Nghiệp vụ 10: Thu tiền từ chủ đầu tư

Nợ TK Tiền mặt 40.000.000.000

Có TK Doanh thu bán hàng 40.000.000.000

Kết luận

Bài tập này nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong lĩnh vực xây lắp, bao gồm nghiệp vụ nhận tạm ứng, mua vật liệu xây dựng, xuất kho vật liệu xây dựng, ghi nhận chi phí xây dựng, xác định giá thành xây dựng, xác định doanh thu bán hàng và thu tiền từ chủ đầu tư.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp công trình bị chậm tiến độ, nhà thầu cần lập bút toán điều chỉnh giá thành xây dựng cho phù hợp.
 • Nhà thầu cần lưu trữ đầy đủ các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000