Bài tập kế toán về tính giá thành sản phẩm hoàn thành có lời giải

Kế toán giá thành sản phẩm là một khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính trong một doanh nghiệp. Điều này liên quan đến việc tính toán và theo dõi chi phí sản xuất để xác định giá thành sản phẩm. Để hiểu rõ hơn về cách thực hiện kế toán giá thành sản phẩm, chúng ta sẽ khám phá một loạt bài tập kế toán về tính giá thành sản phẩm hoàn thành cùng với lời giải chi tiết. Bạn đã sẵn sàng? Hãy cùng bắt đầu!

Bài tập kế toán về tính giá thành sản phẩm hoàn thành có lời giải
Bài tập kế toán về tính giá thành sản phẩm hoàn thành có lời giải

Bài tập 1

Công ty TNHH ABC là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số.

Dưới đây là các thông tin về chi phí sản xuất của công ty trong tháng 7 năm 2023:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 100.000.000 đồng
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 50.000.000 đồng
 • Chi phí sản xuất chung: 30.000.000 đồng

Công ty có 100 sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Hệ số chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là 0,5; hệ số chi phí nhân công trực tiếp là 0,2; hệ số chi phí sản xuất chung là 0,3.

Yêu cầu:

 • Tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ.

Lời giải:

Giá thành sản phẩm hoàn thành được tính như sau:

Giá thành sản phẩm hoàn thành         = Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung

= 0,5 * 100.000.000 + 0,2 * 50.000.000 + 0,3 * 30.000.000

= 60.000.000 + 10.000.000 + 9.000.000

= 89.000.000

Kết luận: Giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ là 89.000.000 đồng.

Chú ý:

 • Trong bài tập này, chi phí sản xuất chung được phân bổ theo phương pháp hệ số.
 • Giá thành sản phẩm hoàn thành được tính cho 100 sản phẩm hoàn thành.
 • Trong thực tế, chi phí sản xuất chung có thể được phân bổ theo nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như phương pháp trực tiếp, phương pháp tỷ lệ sản xuất, phương pháp thời gian sản xuất,…

Bài tập 2: Tính giá thành sản phẩm hoàn thành

Một công ty sản xuất đồ gỗ đã sản xuất một bộ bàn ghế gỗ trong kỳ kế toán. Dưới đây là thông tin liên quan:

 1. Nguyên liệu gỗ: 10.000.000 VND
 2. Công nhân làm bàn ghế: 3.000.000 VND
 3. Tiền lương quản lý: 1.500.000 VND
 4. Thuê mặt bằng và năng lượng: 2.000.000 VND
 5. Chi phí bảo dưỡng máy móc: 1.200.000 VND
 6. Chi phí quảng cáo sản phẩm: 500.000 VND
 7. Thuế và phí khác: 800.000 VND

Thời gian sản xuất bộ bàn ghế gỗ là 30 ngày và công ty đã sản xuất xong 50 bộ trong thời gian đó.

Yêu cầu: Tính toán giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi bộ bàn ghế gỗ.

Lời giải và tính toán:

Giá thành sản phẩm hoàn thành được tính bằng cách tổng hợp toàn bộ các chi phí liên quan đến sản xuất một bộ bàn ghế gỗ. Ta tính toán như sau:

 1. Tổng chi phí sản xuất: Tổng hợp các mục chi phí liên quan, bao gồm nguyên liệu, công nhân, quản lý, thuê mặt bằng và năng lượng, bảo dưỡng máy móc, quảng cáo, thuế và phí khác.Tổng chi phí = 10.000.000 VND + 3.000.000 VND + 1.500.000 VND + 2.000.000 VND + 1.200.000 VND + 500.000 VND + 800.000 VND = 18.000.000 VND
 2. Sản phẩm hoàn thành: Sản phẩm hoàn thành là 50 bộ bàn ghế gỗ.
 3. Giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi bộ: Chia tổng chi phí sản xuất cho số sản phẩm hoàn thành.Giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi bộ = Tổng chi phí / Số sản phẩm hoàn thành = 18.000.000 VND / 50 = 360.000 VND/bộ

Vậy, giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi bộ bàn ghế gỗ là 360.000 VND.

Bài tập 3

Một công ty sản xuất đồ điện tử đã sản xuất 200 máy tính xách tay trong một kỳ kế toán. Dưới đây là thông tin liên quan:

 1. Nguyên liệu điện tử: 5.000.000 VND
 2. Công nhân lắp ráp máy tính: 4.000.000 VND
 3. Tiền lương quản lý: 2.500.000 VND
 4. Thuê mặt bằng và năng lượng: 1.800.000 VND
 5. Chi phí bảo dưỡng máy móc: 1.500.000 VND
 6. Chi phí quảng cáo sản phẩm: 1.200.000 VND
 7. Thuế và phí khác: 1.000.000 VND

Thời gian sản xuất máy tính xách tay là 60 ngày.

Yêu cầu: Tính toán giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi máy tính xách tay.

Tổng chi phí sản xuất: Tổng hợp các mục chi phí liên quan, bao gồm nguyên liệu, công nhân, quản lý, thuê mặt bằng và năng lượng, bảo dưỡng máy móc, quảng cáo, thuế và phí khác.

Tổng chi phí = 5.000.000 VND + 4.000.000 VND + 2.500.000 VND + 1.800.000 VND + 1.500.000 VND + 1.200.000 VND + 1.000.000 VND = 17.000.000 VND

Sản phẩm hoàn thành: Sản phẩm hoàn thành là 200 máy tính xách tay.

Giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi máy tính xách tay: Chia tổng chi phí sản xuất cho số sản phẩm hoàn thành.

Giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi máy tính xách tay = Tổng chi phí / Số sản phẩm hoàn thành = 17.000.000 VND / 200 = 85.000 VND/máy tính xách tay

Bài tập 4:

Một cửa hàng sản xuất bánh kẹo đã sản xuất 1.000 hộp bánh trong một tháng. Dưới đây là thông tin liên quan:

 1. Nguyên liệu làm bánh: 6.000.000 VND
 2. Công nhân sản xuất bánh: 4.500.000 VND
 3. Tiền lương quản lý: 2.000.000 VND
 4. Thuê mặt bằng và năng lượng: 1.200.000 VND
 5. Chi phí bảo dưỡng máy móc: 800.000 VND
 6. Chi phí quảng cáo sản phẩm: 1.500.000 VND
 7. Thuế và phí khác: 700.000 VND

Thời gian sản xuất một hộp bánh là 2 giờ.

Yêu cầu: Tính toán giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi hộp bánh.

Tổng chi phí sản xuất: Tổng hợp các mục chi phí liên quan, bao gồm nguyên liệu, công nhân, quản lý, thuê mặt bằng và năng lượng, bảo dưỡng máy móc, quảng cáo, thuế và phí khác.

Tổng chi phí = 6.000.000 VND + 4.500.000 VND + 2.000.000 VND + 1.200.000 VND + 800.000 VND + 1.500.000 VND + 700.000 VND = 16.700.000 VND

Sản phẩm hoàn thành: Sản phẩm hoàn thành là 1.000 hộp bánh.

Giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi hộp bánh: Chia tổng chi phí sản xuất cho số sản phẩm hoàn thành.

Giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi hộp bánh = Tổng chi phí / Số sản phẩm hoàn thành = 16.700.000 VND / 1.000 = 16.700 VND/hộp bánh

Bài tập 5

Một xưởng sản xuất áo quần đã sản xuất 500 bộ quần áo trong một kỳ kế toán. Dưới đây là thông tin liên quan:

 1. Vải và nguyên liệu làm áo quần: 8.000.000 VND
 2. Công nhân may áo quần: 3.500.000 VND
 3. Tiền lương quản lý: 1.800.000 VND
 4. Thuê mặt bằng và năng lượng: 2.300.000 VND
 5. Chi phí bảo dưỡng máy móc: 1.000.000 VND
 6. Chi phí quảng cáo sản phẩm: 600.000 VND
 7. Thuế và phí khác: 900.000 VND

Thời gian sản xuất một bộ quần áo là 4 giờ.

Yêu cầu: Tính toán giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi bộ quần áo.

Tổng chi phí sản xuất: Tổng hợp các mục chi phí liên quan, bao gồm vải và nguyên liệu, công nhân may, quản lý, thuê mặt bằng và năng lượng, bảo dưỡng máy móc, quảng cáo, thuế và phí khác.

Tổng chi phí = 8.000.000 VND + 3.500.000 VND + 1.800.000 VND + 2.300.000 VND + 1.000.000 VND + 600.000 VND + 900.000 VND = 18.100.000 VND

Sản phẩm hoàn thành: Sản phẩm hoàn thành là 500 bộ quần áo.

Giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi bộ quần áo: Chia tổng chi phí sản xuất cho số sản phẩm hoàn thành.

Giá thành sản phẩm hoàn thành cho mỗi bộ quần áo = Tổng chi phí / Số sản phẩm hoàn thành = 18.100.000 VND / 500 = 36.200 VND/bộ quần áo

Bài tập 6: Tính giá thành sản phẩm hoàn thành theo phương pháp trực tiếp

Công ty ABC sản xuất sản phẩm X và có các thông tin sau:

 • Nguyên vật liệu trực tiếp: 50.000.000 VND
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 30.000.000 VND
 • Chi phí sản xuất gián tiếp: 20.000.000 VND
 • Sản phẩm hoàn thành: 2.000 sản phẩm

Hãy tính giá thành sản phẩm hoàn thành bằng phương pháp trực tiếp.

Lời giải:

 1. Tính tổng chi phí trực tiếp: Tổng chi phí trực tiếp = Nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp = 50.000.000 + 30.000.000 = 80.000.000 VND
 2. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành: Giá thành sản phẩm hoàn thành = Tổng chi phí trực tiếp + Chi phí sản xuất gián tiếp / Số lượng sản phẩm hoàn thành = 80.000.000 + (20.000.000 / 2.000) = 80.000.000 + 10.000 = 80.010.000 VND/sản phẩm

Bài tập 7: Tính giá thành sản phẩm hoàn thành theo phương pháp gián tiếp

Công ty XYZ có các chi phí sau:

 • Nguyên vật liệu trực tiếp: 60.000.000 VND
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 40.000.000 VND
 • Chi phí sản xuất gián tiếp: 30.000.000 VND
 • Sản phẩm hoàn thành: 3.000 sản phẩm

Hãy tính giá thành sản phẩm hoàn thành bằng phương pháp gián tiếp.

Lời giải:

 1. Tính tổng chi phí gián tiếp: Tổng chi phí gián tiếp = Chi phí sản xuất gián tiếp = 30.000.000 VND
 2. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành: Giá thành sản phẩm hoàn thành = Tổng chi phí gián tiếp / Số lượng sản phẩm hoàn thành = 30.000.000 / 3.000 = 10.000 VND/sản phẩm

Như vậy, giá thành sản phẩm hoàn thành theo phương pháp gián tiếp là 10.000 VND/sản phẩm.

Kết luận

Kế toán giá thành sản phẩm là một phần quan trọng của quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Việc nắm vững kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này giúp bạn quản lý tài chính một cách hiệu quả, đảm bảo lợi nhuận và cải thiện hiệu suất tài chính. Bài tập kế toán về tính giá thành sản phẩm hoàn thành cùng với lời giải chi tiết là cách tốt để rèn luyện và nắm vững kiến thức. Hãy bắt đầu thực hiện các bài tập này ngay hôm nay và trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực kế toán giá thành sản phẩm.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng kiến thức kế toán giá thành sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000