Bài tập kế toán tiền mặt có lời giải

Việc làm kế toán tiền mặt không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi, bạn có thể gặp phải các thách thức và khó khăn trong việc quản lý tiền mặt của một doanh nghiệp. Và đó là lý do tại sao viết về Bài Tập Kế Toán Tiền Mặt Có Lời Giải là điều quan trọng. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ hướng dẫn bạn qua một loạt các bài tập kế toán tiền mặt, cung cấp lời giải chi tiết, để giúp bạn phát triển kỹ năng và hiểu sâu hơn về việc quản lý tiền mặt trong lĩnh vực kế toán.

Bài tập kế toán tiền mặt có lời giải
Bài tập kế toán tiền mặt có lời giải

Bài tập 1

Công ty TNHH ABC là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Công ty sử dụng hệ thống kế toán tiền mặt.

Dưới đây là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 7 năm 2023:

Ngày Nội dung nghiệp vụ Số tiền Tài khoản đối ứng
1/7 Khởi tạo số dư tiền mặt 100.000.000 111
5/7 Thu tiền bán hàng bằng tiền mặt 50.000.000 111
10/7 Chi tiền mặt mua nguyên vật liệu 20.000.000 111
15/7 Chi tiền mặt trả lương nhân viên 15.000.000 111
20/7 Chi tiền mặt trả nợ nhà cung cấp 10.000.000 111
25/7 Nhận tiền mặt bán hàng trả góp 25.000.000 111
30/7 Rút tiền mặt về nhập quỹ 10.000.000 111

Yêu cầu:

 • Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tiền mặt.
 • Tính số dư tiền mặt cuối kỳ.

Lời giải:

Sổ kế toán tiền mặt:

Ngày Nội dung nghiệp vụ Số tiền
1/7 Khởi tạo số dư 100.000.000
5/7 Thu tiền bán hàng 50.000.000
10/7 Chi tiền mua nguyên vật liệu -20.000.000
15/7 Chi tiền trả lương nhân viên -15.000.000
20/7 Chi tiền trả nợ nhà cung cấp -10.000.000
25/7 Nhận tiền mặt bán hàng trả góp 25.000.000
30/7 Rút tiền mặt về nhập quỹ -10.000.000

Số dư tiền mặt cuối kỳ:

Số dư tiền mặt đầu kỳ + Thu tiền – Chi tiền = Số dư tiền mặt cuối kỳ

100.000.000 + 50.000.000 – 20.000.000 – 15.000.000 – 10.000.000 + 25.000.000 – 10.000.000 = 70.000.000

Kết luận: Số dư tiền mặt cuối kỳ là 70.000.000 đồng.

Chú ý:

 • Trong bài tập này, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi nhận theo phương pháp ghi sổ kép.
 • Các số tiền đều được ghi bằng đơn vị đồng Việt Nam.
 • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận vào sổ kế toán tiền mặt theo thứ tự thời gian phát sinh.
 • Số dư tiền mặt cuối kỳ được tính bằng cách cộng số dư tiền mặt đầu kỳ với tổng số tiền thu và trừ tổng số tiền chi trong kỳ.

Bài tập 2:

Hãy tính toán tình hình tiền mặt của Công ty ABC vào cuối tháng 12 năm 2023. Dựa trên thông tin sau:

Thông tin:

 1. Số dư tiền mặt ban đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2023: 50,000,000 VND.
 2. Doanh thu dự kiến trong tháng: 100,000,000 VND.
 3. Chi phí dự kiến trong tháng (bao gồm cả lương, thuê văn phòng, và chi phí khác): 80,000,000 VND.
 4. Công ty ABC sẽ thu được nợ từ khách hàng vào cuối tháng là 30,000,000 VND.
 5. Chi phí khác (như mua sắm văn phòng phẩm, tiền điện thoại, v.v.): 10,000,000 VND.
 6. Công ty ABC sẽ trả tiền lương cho nhân viên vào cuối tháng, tổng cộng 25,000,000 VND.
 7. Công ty ABC cần trả tiền cho các nhà cung cấp và các khoản nợ khác vào cuối tháng, tổng cộng 20,000,000 VND.

Lời giải:

Để tính toán tình hình tiền mặt vào cuối tháng 12 năm 2023, chúng ta sẽ thực hiện các bước sau:

 1. Tính tổng doanh thu trong tháng: 100,000,000 VND.
 2. Tính tổng chi phí trong tháng, bao gồm cả chi phí khác và lương: 80,000,000 VND (chi phí khác) + 25,000,000 VND (lương) = 105,000,000 VND.
 3. Tính tổng tiền thu từ khách hàng: 30,000,000 VND.
 4. Tính tổng tiền phải trả cho nhà cung cấp và các khoản nợ khác: 20,000,000 VND.
 5. Tính số tiền tiền mặt còn lại sau tất cả các giao dịch: Số dư tiền mặt ban đầu (50,000,000 VND) + Doanh thu (100,000,000 VND) – Tổng chi phí (105,000,000 VND) + Tiền thu từ khách hàng (30,000,000 VND) – Tiền phải trả (20,000,000 VND) = 55,000,000 VND.

Vậy, vào cuối tháng 12 năm 2023, Công ty ABC sẽ có số tiền mặt còn lại là 55,000,000 VND.

Bài tập 3:

Công ty ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Dưới đây là sổ sách giao dịch tiền mặt của công ty ABC vào cuối tháng 12 năm 20X3:

Sổ sách tiền mặt của công ty ABC (tất cả các số liệu đơn vị đồng):

Ngày Mô tả giao dịch Tiền thu (VNĐ) Tiền chi (VNĐ) Số dư cuối kỳ (VNĐ)
20X3-12-01 Số dư đầu kỳ 1,500,000 0 1,500,000
20X3-12-05 Mua nguyên liệu 0 300,000 1,200,000
20X3-12-10 Bán hàng 800,000 0 2,000,000
20X3-12-15 Trả lương nhân viên 0 500,000 1,500,000
20X3-12-20 Thu nợ khách hàng 1,200,000 0 2,700,000
20X3-12-25 Chi phí vận chuyển 0 150,000 2,550,000
20X3-12-31 Số dư cuối kỳ 0 0 2,550,000

Lời giải:

Để tính toán số dư cuối kỳ, ta cần cộng hoặc trừ tiền thu và tiền chi từ sổ sách theo từng giao dịch. Dưới đây là cách tính toán:

 1. Số dư đầu kỳ là 1,500,000 đồng.
 2. Giao dịch mua nguyên liệu: Trừ 300,000 đồng từ số dư đầu kỳ, số dư sau giao dịch này là 1,500,000 – 300,000 = 1,200,000 đồng.
 3. Giao dịch bán hàng: Cộng 800,000 đồng vào số dư sau giao dịch mua nguyên liệu, số dư sau giao dịch này là 1,200,000 + 800,000 = 2,000,000 đồng.
 4. Giao dịch trả lương nhân viên: Trừ 500,000 đồng từ số dư sau giao dịch bán hàng, số dư sau giao dịch này là 2,000,000 – 500,000 = 1,500,000 đồng.
 5. Giao dịch thu nợ khách hàng: Cộng 1,200,000 đồng vào số dư sau giao dịch trả lương nhân viên, số dư sau giao dịch này là 1,500,000 + 1,200,000 = 2,700,000 đồng.
 6. Giao dịch chi phí vận chuyển: Trừ 150,000 đồng từ số dư sau giao dịch thu nợ khách hàng, số dư sau giao dịch này là 2,700,000 – 150,000 = 2,550,000 đồng.
 7. Số dư cuối kỳ là 2,550,000 đồng, giống với số dư cuối kỳ trong sổ sách.

Sổ sách tiền mặt của công ty ABC vào cuối tháng 12 năm 20X3 có số dư cuối kỳ là 2,550,000 đồng.

Bài tập 4: Kiểm tra số dư tiền mặt

Một công ty muốn kiểm tra số dư tiền mặt của mình vào cuối tháng. Dưới đây là thông tin liên quan:

 • Số dư tiền mặt đầu kỳ: 50,000,000 VND
 • Thu nhập tiền mặt trong tháng: 30,000,000 VND
 • Chi phí tiền mặt trong tháng: 20,000,000 VND

Hãy tính số dư tiền mặt cuối kỳ và xác nhận xem công ty có lãnh đạo một chiến lược quản lý tiền mặt hiệu quả không.

Lời giải:

Số dư tiền mặt cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Thu nhập – Chi phí Số dư tiền mặt cuối kỳ = 50,000,000 + 30,000,000 – 20,000,000 = 60,000,000 VND

Vậy, số dư tiền mặt cuối kỳ là 60,000,000 VND. Công ty có chiến lược quản lý tiền mặt hiệu quả vì số dư tiền mặt đã tăng lên trong tháng.


Bài tập 5: Quản lý tiền mặt và ngân hàng

Một công ty ghi nhận các giao dịch tiền mặt và ngân hàng của mình trong một tháng nhất định. Dưới đây là các giao dịch:

 • Tiền mặt đầu kỳ: 20,000,000 VND
 • Thu nhập tiền mặt: 15,000,000 VND
 • Chi phí tiền mặt: 10,000,000 VND
 • Gửi tiền vào ngân hàng: 5,000,000 VND
 • Rút tiền từ ngân hàng: 3,000,000 VND

Hãy tính số dư cuối kỳ của tiền mặt và tài khoản ngân hàng để kiểm tra tình hình tài chính.

Lời giải:

Số dư tiền mặt cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Thu nhập – Chi phí = 20,000,000 + 15,000,000 – 10,000,000 = 25,000,000 VND

Số dư ngân hàng cuối kỳ = Số dư ngân hàng đầu kỳ + Gửi tiền – Rút tiền = 0 + 5,000,000 – 3,000,000 = 2,000,000 VND

Vậy, số dư tiền mặt cuối kỳ là 25,000,000 VND và số dư ngân hàng cuối kỳ là 2,000,000 VND. Công ty cần kiểm soát chi phí để đảm bảo rằng số dư tiền mặt không giảm quá mức cần thiết.

Bài tập 6: Ghi sổ và Tính Sổ Nhật Ký Tiền Mặt

Mục tiêu: Thực hành ghi sổ và tính toán trên sổ nhật ký tiền mặt.

 1. Giao dịch 1: Ngày 01/01/2023, Công ty ABC mua vật liệu xây dựng bằng tiền mặt, chi phí là 5,000,000 VND.

  Ghi sổ:

  • Nợ: Vật liệu xây dựng 5,000,000 VND
  • Có: Tiền mặt 5,000,000 VND
 2. Giao dịch 2: Ngày 05/01/2023, Công ty ABC bán hàng cho khách hàng XYZ, nhận tiền mặt 8,000,000 VND.

  Ghi sổ:

  • Nợ: Tiền mặt 8,000,000 VND
  • Có: Doanh thu bán hàng 8,000,000 VND
 3. Tính toán:
  • Số dư cuối kỳ: Tiền mặt hiện tại = Số dư đầu kỳ + (Tổng Có – Tổng Nợ)
  • Số dư cuối kỳ = 0 + (8,000,000 – 5,000,000) = 3,000,000 VND

Bài tập 7: Tính toán Lãi/Lỗ từ Bán Hàng

Mục tiêu: Tính toán lãi/lỗ từ bán hàng và ghi sổ các khoản liên quan.

 1. Giao dịch 1: Ngày 10/01/2023, Công ty ABC mua hàng tồn kho bằng tiền mặt, chi phí là 3,000,000 VND.

  Ghi sổ:

  • Nợ: Hàng tồn kho 3,000,000 VND
  • Có: Tiền mặt 3,000,000 VND
 2. Giao dịch 2: Ngày 20/01/2023, Công ty ABC bán hàng cho khách hàng XYZ với giá 12,000,000 VND, chi phí bán hàng là 2,000,000 VND.

  Ghi sổ:

  • Nợ: Tiền mặt 12,000,000 VND
  • Có: Doanh thu bán hàng 12,000,000 VND
  • Có: Chi phí bán hàng 2,000,000 VND
  • Có: Hàng tồn kho 3,000,000 VND
 3. Tính toán:
  • Lãi/Lỗ = (Doanh thu – Chi phí bán hàng) – Chi phí mua hàng
  • Lãi/Lỗ = (12,000,000 – 2,000,000) – 3,000,000 = 7,000,000 VND (Lãi)

Lưu ý: Bài tập này giúp bạn hiểu cách ghi sổ và tính toán trên sổ nhật ký tiền mặt, cũng như tính toán lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh.

Bài Tập Kế Toán Tiền Mặt Có Lời Giải là một công cụ hữu ích để bạn nắm vững quy trình kế toán tiền mặt, phát triển khả năng xử lý tiền mặt, và đảm bảo tính chính xác trong công việc. Bằng việc thực hành và tìm hiểu từ lời giải, bạn sẽ trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực kế toán. Hãy bắt đầu làm các bài tập này ngay để hành trang sẵn sàng cho sự nghiệp tài chính hoàn hảo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000