Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Có lời giải

Tài liệu bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp không thể thiếu trong hành trang của bất kỳ kế toán viên nào. Đây là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp và đồng thời cũng là một nhiệm vụ không dễ dàng. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tìm hiểu về bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhé!

Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

Hãy tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế xuất khẩu, và thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp trong năm của một doanh nghiệp dựa trên các tài liệu sau đây:

Tình hình sản xuất trong năm:

Doanh nghiệp sản xuất tổng cộng 40,000 sản phẩm (loại hàng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) và không có hàng tồn kho.

Tình hình tiêu thụ trong năm:

Quý 1: Bán cho công ty thương mại nội địa 12,000 sản phẩm với giá bán chưa tính thuế GTGT là 45,000 đồng/sản phẩm.

Quý 2: Xuất khẩu trực tiếp 10,000 sản phẩm với giá CIF là 74,000 đồng/sản phẩm, bao gồm phí vận chuyển và bảo hiểm là 1,000 đồng/sản phẩm.

Quý 3: Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5,000 sản phẩm với giá bán là 45,000 đồng/sản phẩm.

Quý 4: Xuất khẩu trực tiếp 2,000 sản phẩm với giá FOB là 46,000 đồng/sản phẩm và xuất bán cho đại lý 5,000 sản phẩm với giá hợp đồng chưa tính thuế GTGT là 46,000 đồng/sản phẩm. Cuối năm, đại lý còn tồn kho 1,000 sản phẩm.

Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm:

Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm: 846,000,000 đồng.

Vật liệu sửa chữa thường xuyên tài sản cố định (TSCĐ) thuộc phân xưởng sản xuất: 6,000,000 đồng.

Vật liệu sửa chữa thường xuyên TSCĐ thuộc bộ phận quản lý: 3,200,000 đồng.

Tiền lương cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: Định mức sản xuất là 250 sản phẩm/ngày và định mức tiền lương là 800,000 đồng/ngày.

Khấu hao TSCĐ: TSCĐ phục vụ sản xuất ở phân xưởng 160,000,000 đồng, TSCĐ bộ phận quản lý doanh nghiệp: 50,000,000 đồng, và TSCĐ thuộc bộ phận bán hàng: 12,000,000 đồng.

Tiền lương bộ phận quản lý doanh nghiệp: 84,000,000 đồng.

Các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm: 126,000,000 đồng.

Chi phí bảo hiểm và vận tải khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm trong quý 2.

Chi phí hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% giá bán chưa tính thuế GTGT.

Thuế xuất khẩu ở khâu bán hàng.

GIẢI QUYẾT:

Bán cho công ty thương mại trong nước:

Doanh thu: 12,000 x 45,000 = 540,000,000 đồng

Thuế GTGT đầu ra: 540,000,000 x 10% = 54,000,000 đồng

Trực tiếp xuất khẩu:

Doanh thu: 10,000 x (74,000 – 1,000) = 730,000,000 đồng (loại bỏ phí vận chuyển và bảo hiểm)

Thuế xuất khẩu: 730,000,000 x 2% = 14,600,000 đồng

Bán cho doanh nghiệp chế xuất:

Doanh thu: 5,000 x 45,000 = 225,000,000 đồng

Thuế xuất khẩu: 225,000,000 x 2% = 4,500,000 đồng

Trực tiếp xuất khẩu:

Doanh thu: (2,000 x 46,000) + (4,000 x 46,000) = 322,000,000 đồng

Thuế xuất khẩu: 322,000,000 x 2% = 6,440,000 đồng

Thuế GTGT: 4,000 x 46,000 x 10% = 18,400,000 đồng

Tóm lại:

Thuế xuất khẩu phải nộp: 14,600,000 + 4,500,000 + 6,440,000 = 25,540,000 đồng

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào

Thuế GTGT đầu ra = 54,000,000 + 18,400,000 = 72,400,000 đồng

Thuế GTGT đầu vào = 84,500,000 đồng

Thuế GTGT phải nộp = 72,400,000 – 84,500,000 = -12,100,000 đồng

Thuế TNDN = Doanh thu – Chi phí + Thu nhập khác

Doanh thu = 540,000,000 + 730,000,000 + 225,000,000 + 322,000,000 = 1,817,000,000 đồng

Chi phí = 846,000,000 + 6,000,000 + (0.8/250 x 40,000) + 160,000,000 + 126,000,000 = 1,266,000,000 đồng

Chi phí cho 33,000 sản phẩm: [(1,266,000,000/40,000) x 33,000] + 3,200,000 + 50,000,000 + 12,000,000 + 84,000,000 + (10,000 x 0.001) + (184 x 5%) + 20,940,000 = 1,233,790,000 đồng

Thuế TNDN phải nộp = (1,817,000,000 – 1,233,790,000 + 3,870,000) x 28% = 154,302,400 đồng.

Vậy, tổng cộng các loại thuế mà doanh nghiệp cần nộp trong năm là:

Thuế xuất khẩu: 25,540,000 đồng

Thuế GTGT: -12,100,000 đồng (trừ đi số thuế GTGT đầu vào)

Thuế TNDN: 154,302,400 đồng

Tổng thuế thuế phải nộp: 25,540,000 – 12,100,000 + 154,302,400 = 167,742,400 đồng.

Đây là số tiền mà doanh nghiệp phải nộp cho các loại thuế trong năm.

Số tiền thuế mà doanh nghiệp cần nộp trong năm là 167,742,400 đồng, bao gồm thuế xuất khẩu, thuế GTGT, và thuế TNDN.

Qua tài liệu này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC còn cung cấp lời giải chi tiết để giúp bạn tự kiểm tra và tự học, từ đó nâng cao khả năng tư duy và áp dụng kiến thức. Chúng tôi hi vọng rằng tài liệu bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp này sẽ là một công cụ hữu ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc trong lĩnh vực kế toán và thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000