Bài tập kê toán thuế thu nhập cá nhân có lời giải

Bài tập kế toán thuế thu nhập cá nhân là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế mà mọi người phải đóng dựa trên thu nhập của họ trong một năm. Chúng ta sẽ đi sâu vào các phần khác nhau của bài tập và tìm hiểu cách giải quyết từng phần một.Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tìm hiểu về bài tập kế toán thuế thu nhập cá nhân nhé!

Bài tập 1:

Vào tháng 5/2017, tổng thu nhập của ông Mạnh từ tiền lương và tiền công là 18.300.000 đồng.

(Trong đó: Lương cơ bản (Lương tham gia BH: 6.000.000 đồng), Tiền ăn ca: 700.000 đồng. Tiền hỗ trợ điện thoại: 1.000.000 đồng, Tiền hỗ trợ xăng xe đi lại: 3.000.000 đồng. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ: 3.600.000 đồng, Tiền thưởng: 4.000.000 đồng)

Các khoản bảo hiểm phải đóng là: 10,5% (BHXH: 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%) trên mức lương tham gia bảo hiểm là 6.000.000 đồng, tương đương 630.000 đồng.

Ông Mạnh có nuôi 1 con nhỏ (đã đăng ký giảm trừ gia cảnh).

Yêu cầu:

Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng 5/2017 của ông Mạnh.

Hướng dẫn giải:

Theo quy định, cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

Thuế suất được xác định theo bảng thuế lũy tiến.

Theo bảng thuế lũy tiến:

Bậc 1: Đến 5 triệu đồng (5% thuế)

Bậc 2: Trên 5 triệu đến 10 triệu đồng (10% thuế)

Bậc 3: Trên 10 triệu đến 18 triệu đồng (15% thuế)

Bậc 4: Trên 18 triệu đến 32 triệu đồng (20% thuế)

Bậc 5: Trên 32 triệu đến 52 triệu đồng (25% thuế)

Bậc 6: Trên 52 triệu đến 80 triệu đồng (30% thuế)

Bậc 7: Trên 80 triệu đồng (35% thuế)

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho ông Mạnh cụ thể như sau:

Thu nhập chịu thuế = 18.300.000 – (700.000 + 1.000.000) = 16.600.000 đồng

(Các khoản được miễn thuế gồm: Tiền ăn ca, Tiền điện thoại)

Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân = 16.600.000 – (9.000.000 + 3.600.000 + 630.000) = 3.370.000 đồng

(Các khoản giảm trừ: Giảm trừ bản thân: 9.000.000 đồng, Người phụ thuộc: 3.600.000 đồng, Các khoản bảo hiểm: 630.000 đồng)

Thuế thu nhập cá nhân ông Mạnh phải nộp là:

Cách 1: (Theo bảng thuế lũy tiến)

Thu nhập tính thuế = 3.370.000 đồng (Thuộc bậc 1: “Đến 5 triệu đồng”)

-> Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 0 đồng + 5% thuế (Thu nhập tính thuế)

= 0 + (5% x 3.370.000) = 168.500 đồng

Cách 2: (Theo bảng thuế lũy tiến)

Thu nhập tính thuế = 3.370.000 đồng (Thuộc bậc 1: “Đến 5 triệu đồng”)

-> Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 5% thuế (Thu nhập tính thuế)

= 5% x 3.370.000 = 168.500 đồng

(Cách này sẽ nhanh hơn rất nhiều khi tính thuế cho những người có nhiều bậc)

Bài tập 2: Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương Net

Trong năm 2017, theo hợp đồng lao động ký giữa ông Hải và Công ty kế toán Thiên Ưng, ông Hải được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng.

Ngoài tiền lương, ông Hải được công ty trả thêm phí hội viên câu lạc bộ thể thao là 1 triệu đồng/tháng. Ông Hải phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông Hải.

Trong năm, ông Hải chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không có đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho ông Hải:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của ông Hải:

Bước 1: Xác định tiền phí hội viên câu lạc bộ thể thao và tiền bảo hiểm bắt buộc tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi

Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không bao gồm tiền hội viên câu lạc bộ và tiền bảo hiểm):

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế:

Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 4,797 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng)

= 25,297 triệu đồng/tháng

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

= 25,297 triệu đồng x 25% – 3,25 triệu đồng = 4,222 triệu đồng/tháng

Bài tập 3: 

Giả sử ông Hải ở bài tập trước còn được công ty trả tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng.

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của ông Hải:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của ông Hải:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi

Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 4,797 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng)

= 27,297 triệu đồng

Thu nhập tính thuế (theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

= (27,297 triệu đồng – 3,25 triệu đồng) / 0,75 = 34,329 triệu đồng/tháng

Bước 2: Xác định thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

= 34,329 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 44,829 triệu đồng/tháng

Chú ý: Theo quy định, tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) trả thay cho nhà ở do đơn vị sử dụng lao động tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế, nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn vị.

Như vậy, 15% của tổng thu nhập chịu thuế (không bao gồm tiền thuê nhà) là:

= 44,829 triệu đồng x 15% = 6,724 triệu đồng/tháng

Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 6,724 triệu đồng/tháng.

Bước 3: Xác định thu nhập tính thuế

Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 6,724 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng)

= 29,724 triệu đồng/tháng

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

= 29,724 triệu đồng x 25% – 3,25 triệu đồng = 5,806 triệu đồng/tháng

Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông Hải là:

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 6,724 triệu đồng + 5,806 triệu đồng

= 45,03 triệu đồng/tháng

Bài tập 4:

Giả sử ông Hải ở bài tập trước còn được công ty trả tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng.

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của ông Hải:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của ông Hải:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi

Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 4,797 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng)

= 27,297 triệu đồng

Bước 2: Xác định thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

= 27,297 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 37,797 triệu đồng/tháng

Chú ý: Theo quy định, tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) trả thay cho nhà ở do đơn vị sử dụng lao động tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế, nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn vị.

Như vậy, 15% của tổng thu nhập chịu thuế (không bao gồm tiền thuê nhà) là:

= 37,797 triệu đồng x 15% = 5,669 triệu đồng/tháng

Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,669 triệu đồng/tháng.

Bước 3: Xác định thu nhập tính thuế

Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,669 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng)

= 28,669 triệu đồng/tháng

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

= 28,669 triệu đồng x 25% – 3,25 triệu đồng = 5,917 triệu đồng/tháng

Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông Hải là:

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,669 triệu đồng + 5,917 triệu đồng

= 44,086 triệu đồng/tháng

Bước 4: Xác định thuế thu nhập cá nhân sau khi tính tiền thuê nhà

 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp (sau khi tính tiền thuê nhà) là:

= 44,086 triệu đồng x 25% – 3,25 triệu đồng = 8,271,500 đồng/tháng

Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông Hải (sau khi tính tiền thuê nhà) là:

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 6 triệu đồng (tiền thuê nhà) + 8,271,500 đồng = 46,771,500 đồng/tháng

Bài tập 3 đã giúp xác định số tiền thuế thu nhập cá nhân mà ông Hải cần phải nộp hàng tháng sau khi tính đến tiền thuê nhà. Điều này giúp ông Hải hiểu cách tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên thu nhập của mình theo quy định của pháp luật.

 

Trong bài tập này, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC đã đưa một số ví dụ về cách tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên mức thu nhập và các khoản miễn thuế thích hợp. Qua đó, chúng ta đã thấy rằng việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân là một quy trình phức tạp nhưng cũng rất cần thiết để đảm bảo nguồn tài chính cá nhân và quyền lợi của người nộp thuế được bảo vệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000