Bài tập kế toán tài sản cố định có lời giải

Chào mọi người! Trong lĩnh vực kế toán, quản lý tài sản cố định là một phần quan trọng để đảm bảo sự cân đối tài chính của một tổ chức hoặc công ty. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá về “Bài tập kế toán tài sản cố định có lời giải” để giúp bạn nắm bắt kiến thức một cách thông minh!

Bài tập 1:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ABC có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài sản cố định trong tháng 10/2023 như sau:

 • Ngày 01/10/2023, mua một chiếc ô tô để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty với giá mua là 2.000.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT 10%. Thanh toán bằng tiền mặt.
 • Ngày 02/10/2023, chi phí vận chuyển, lắp đặt chiếc ô tô là 100.000.000 đồng.
 • Ngày 03/10/2023, trích khấu hao tài sản cố định cho tháng 10/2023 theo phương pháp đường thẳng, với thời gian sử dụng là 5 năm.

Yêu cầu:

 • Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài sản cố định.
 • Tính và lập Bảng cân đối kế toán cho tháng 10/2023.

Lời giải:

Sổ kế toán

Sổ nhật ký chung

Ngày tháng Số hiệu Loại nghiệp vụ Nội dung Số tiền
01/10/2023 1 Mua TSCĐ Mua một chiếc ô tô để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty với giá mua là 2.000.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT 10% 2.000.000.000
02/10/2023 2 Chi phí vận chuyển, lắp đặt TSCĐ Chi phí vận chuyển, lắp đặt chiếc ô tô là 100.000.000 đồng 100.000.000
31/10/2023 3 Khấu hao TSCĐ Trích khấu hao tài sản cố định cho tháng 10/2023 theo phương pháp đường thẳng, với thời gian sử dụng là 5 năm 400.000.000

Bảng cân đối kế toán

Nợ
Vốn chủ sở hữu 2.500.000.000
Tài sản cố định 2.100.000.000
Tài sản lưu động 400.000.000

Giải thích:

 • Ngày 01/10/2023, ghi nhận khoản đầu tư vào tài sản cố định là 2.000.000.000 đồng, trong đó nguyên giá là 1.800.000.000 đồng và thuế GTGT là 200.000.000 đồng.
 • Ngày 02/10/2023, ghi nhận chi phí vận chuyển, lắp đặt tài sản cố định là 100.000.000 đồng.
 • Ngày 31/10/2023, trích khấu hao tài sản cố định cho tháng 10/2023 theo phương pháp đường thẳng, với thời gian sử dụng là 5 năm.

Giá trị khấu hao cho tháng 10/2023 là: 2.100.000.000 / 5 = 420.000.000

Trong đó:

 • Tăng tài sản cố định hao mòn lũy kế là 400.000.000 đồng.
 • Giảm chi phí là 20.000.000 đồng.

Bài tập 2:

Công ty XYZ mua một máy móc mới vào ngày 1 tháng 1 với giá trị 200.000.000 VND. Máy móc này có tuổi thọ kỳ vọng là 5 năm và giá trị khấu hao thẳng đều hàng năm. Hãy ghi nhận và tính toán giá trị tài sản cố định, giá trị khấu hao và giá trị còn lại sau 3 năm.

Lời giải:

Bước 1: Ghi nhận việc mua máy móc trong sổ sách kế toán.

 • Ngày 1 tháng 1: Ghi nợ tài khoản 112 – “Tài sản cố định” với giá trị 200.000.000 VND.
 • Ghi có tài khoản 331 – “Nợ phải trả” với giá trị 200.000.000 VND.

Bước 2: Tính toán giá trị khấu hao hàng năm.

 • Giá trị khấu hao hàng năm = (Giá trị tài sản – Giá trị còn lại) / Tuổi thọ kỳ vọng
 • Giá trị khấu hao hàng năm = (200.000.000 – 0) / 5 = 40.000.000 VND/năm

Bước 3: Ghi nhận giá trị khấu hao hàng năm trong sổ sách kế toán.

 • Ngày 31 tháng 12 của mỗi năm:
  • Ghi nợ tài khoản 681 – “Khấu hao tài sản cố định” với giá trị khấu hao hàng năm (40.000.000 VND).
  • Ghi có tài khoản 112 – “Tài sản cố định” với cùng giá trị khấu hao.

Bước 4: Tính toán giá trị còn lại sau 3 năm.

 • Giá trị còn lại = Giá trị tài sản – Tổng khấu hao tích lũy
 • Giá trị còn lại = 200.000.000 – (40.000.000 x 3) = 200.000.000 – 120.000.000 = 80.000.000 VND

Sau 3 năm, giá trị còn lại của máy móc là 80.000.000 VND.

Lưu ý rằng các bước trên chỉ là một ví dụ cơ bản về cách ghi nhận và tính toán tài sản cố định và khấu hao. Trong thực tế, quy tắc kế toán có thể thay đổi dựa trên các quy định cụ thể và hệ thống tài khoản của công ty.

Bài tập 3:

Công ty XYZ Corporation vừa mua một máy móc mới vào ngày 01/01/2023. Giá trị của máy móc là 50.000.000 VNĐ. Máy móc này có tuổi thọ 5 năm và được tính khấu hao theo phương pháp giảm dần tuyến tính. Hãy thực hiện các giao dịch và tính toán khấu hao trong năm đầu sử dụng.

Yêu cầu:

a) Tạo sổ cái tài sản cố định cho máy móc.

b) Ghi giao dịch mua máy móc vào sổ cái tài sản cố định.

c) Tính toán và ghi nhật ký các khoản khấu hao trong năm đầu sử dụng theo phương pháp giảm dần tuyến tính.

Lời giải:

a) Tạo sổ cái tài sản cố định cho máy móc:

 • Sổ cái tài sản cố định cho máy móc:
  Ngày Nội dung giao dịch Giá trị mua (Nợ) Khấu hao (Có) Số dư Cuối Kỳ (Nợ)
  01/01/2023 Mua máy móc 50.000.000 50.000.000

b) Ghi giao dịch mua máy móc vào sổ cái tài sản cố định:

 • 01/01/2023: Mua máy móc:Ghi nợ 50.000.000 VNĐ vào tài khoản Tài sản cố định – Máy móc và ghi có 50.000.000 VNĐ vào tài khoản Tiền Mặt hoặc Tài khoản nguồn vốn, tùy theo phương thức thanh toán.
  Tài khoản Ghi Nợ (VNĐ) Ghi Có (VNĐ)
  Tài sản cố định – Máy móc 50.000.000
  Tiền Mặt (hoặc Nguồn vốn) 50.000.000

c) Tính toán và ghi nhật ký các khoản khấu hao trong năm đầu sử dụng theo phương pháp giảm dần tuyến tính:

 • Giá trị ban đầu của máy móc là 50.000.000 VNĐ và tuổi thọ là 5 năm, do đó mỗi năm sẽ khấu hao 1/5 tức là 10.000.000 VNĐ.
 • Ghi nhật ký khấu hao hàng tháng (giảm dần tuyến tính):
  Ngày Nội dung giao dịch Giá trị mua (Nợ) Khấu hao (Có) Số dư Cuối Kỳ (Nợ)
  01/01/2023 Mua máy móc 50.000.000 50.000.000
  01/01/2023 Khấu hao hàng tháng 10.000.000 40.000.000
  01/02/2023 Khấu hao hàng tháng 10.000.000 30.000.000
  01/03/2023 Khấu hao hàng tháng 10.000.000 20.000.000
  01/04/2023 Khấu hao hàng tháng 10.000.000 10.000.000
  01/05/2023 Khấu hao hàng tháng 10.000.000 0

Máy móc sẽ không còn giá trị còn lại sau 5 năm và số dư cuối kỳ sẽ đạt 0.

Bài tập 4:

Công ty ABC mua 1 máy móc thiết bị sản xuất, nguyên giá 1.000.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, giá mua chưa bao gồm thuế GTGT là 909.090.909 đồng. Công ty sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian sử dụng là 10 năm.

Hạch toán:

Ngày 1/1/2023:

 • Nợ TK 2113: 909.090.909
 • Có TK 331: 999.090.909

Ngày 31/12/2023:

 • Nợ TK 2141: 90.909.090
 • Có TK 2113: 90.909.090

Lời giải:

Ngày 1/1/2023:

 • Nợ TK 2113: 909.090.909
  • Ghi nhận nguyên giá TSCĐ
 • Có TK 331: 999.090.909
  • Phản ánh giá mua TSCĐ chưa bao gồm thuế GTGT

Ngày 31/12/2023:

 • Nợ TK 2141: 90.909.090
  • Ghi nhận chi phí khấu hao TSCĐ trong kỳ
 • Có TK 2113: 90.909.090
  • Giảm nguyên giá TSCĐ do phân bổ chi phí khấu hao

Ghi chú:

Chi phí khấu hao TSCĐ được tính theo công thức sau:

 • Chi phí khấu hao = Nguyên giá TSCĐ * Tỷ lệ khấu hao * Thời gian sử dụng

Trong trường hợp này, tỷ lệ khấu hao được tính theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng là:

 • Tỷ lệ khấu hao = 100% / Thời gian sử dụng

= 100% / 10 năm

= 10%

Do đó, chi phí khấu hao TSCĐ trong kỳ là:

 • Chi phí khấu hao = Nguyên giá TSCĐ * Tỷ lệ khấu hao

= 909.090.909 * 10%

= 90.909.090 đồng

Bài tập 5:

Công ty ABC mua một chiếc ô tô tải để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Giá mua của chiếc ô tô là 1.000.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt là 10.000.000 đồng (gồm thuế GTGT 10%).

Hãy hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến việc mua xe ô tô tải của công ty ABC.

Lời giải

Ngày 01/10/2023

 • Nợ TK 2113 – Ô tô tải: 1.100.000.000
 • Có TK 331 – Phải trả người bán: 1.100.000.000

Ngày 02/10/2023

 • Nợ TK 2113 – Ô tô tải: 10.000.000
 • Có TK 111 – Tiền mặt: 10.000.000

Giải thích

 • Ngày 01/10/2023: Công ty ABC mua xe ô tô tải, giá mua chưa bao gồm thuế GTGT là 1.000.000.000 đồng. Do đó, giá trị tài sản cố định cần hạch toán là 1.100.000.000 đồng, bao gồm giá mua của xe ô tô và thuế GTGT.
 • Ngày 02/10/2023: Công ty ABC thanh toán chi phí vận chuyển bằng tiền mặt, giá trị chi phí vận chuyển là 10.000.000 đồng, bao gồm thuế GTGT. Do đó, giá trị tài sản cố định cần hạch toán là 1.110.000.000 đồng, bao gồm giá mua của xe ô tô, thuế GTGT và chi phí vận chuyển.

Bài tập kế toán tài sản cố định có lời giải có thể thách thức, nhưng với kiến thức và quy trình đúng, bạn có thể thực hiện nó một cách thông minh. Việc quản lý tài sản cố định là quan trọng để đảm bảo sự cân đối tài chính và hoạt động suôn sẻ của tổ chức hoặc công ty. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề Bài tập kế toán tài sản cố định có lời giải và cách giải quyết nó một cách thông minh. Chúc bạn thành công trong việc thực hiện bài tập này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000