Bài tập kế toán tài chính chương 3

Chương 3 của bài tập kế toán tài chính là một phần quan trọng của quá trình nắm vững kiến thức kế toán tài chính. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách quản lý tài sản và nợ phải trả một cách hiệu quả, giúp doanh nghiệp duy trì tình hình tài chính ổn định và phát triển bền vững. Hãy cùng đi vào chi tiết từng phần của chương 3 này.

Bài tập kế toán tài chính chương 3

Công ty Cổ phần ABC có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 năm N như sau:

  • Ngày 01/12/N: Mua 100 sản phẩm thành phẩm với giá mua chưa có thuế GTGT là 1.000.000 đồng/sản phẩm, thuế GTGT 10%, tổng giá thanh toán là 1.100.000 đồng/sản phẩm.
  • Ngày 05/12/N: Bán 50 sản phẩm thành phẩm với giá bán chưa có thuế GTGT là 1.200.000 đồng/sản phẩm, thuế GTGT 10%, tổng giá thanh toán là 1.320.000 đồng/sản phẩm.
  • Ngày 15/12/N: Mua 200 sản phẩm thành phẩm với giá mua chưa có thuế GTGT là 1.200.000 đồng/sản phẩm, thuế GTGT 10%, tổng giá thanh toán là 1.320.000 đồng/sản phẩm.
  • Ngày 20/12/N: Nhận trả lại của khách hàng 10 sản phẩm đã bán ngày 05/12/N.
  • Ngày 31/12/N: Xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là 1.150.000 đồng/sản phẩm.

Yêu cầu:

  • Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 năm N.
  • Tính giá vốn hàng bán và xác định kết quả kinh doanh trong tháng 12 năm N.

Giải:

  • Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Ngày Loại nghiệp vụ Tài khoản Nợ Tài khoản Có Số tiền
01/12/N Mua hàng 152 131 110.000.000
05/12/N Bán hàng 131 511 66.000.000
05/12/N Giảm hàng bán 511 152 12.000.000
15/12/N Mua hàng 152 131 264.000.000
31/12/N Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 642 2294 30.000.000
  • Tính giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được tính theo phương pháp bình quân gia quyền sau:

Giá vốn hàng bán = Tổng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ + Tổng giá trị hàng nhập kho – Tổng giá trị hàng tồn kho cuối kỳ

Tổng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ là 0 đồng.

Tổng giá trị hàng nhập kho là 110.000.000 + 264.000.000 = 374.000.000 đồng.

Tổng giá trị hàng tồn kho cuối kỳ là 200 sản phẩm * 1.150.000 đồng = 230.000.000 đồng.

Do đó, giá vốn hàng bán là:

Giá vốn hàng bán = 374.000.000 – 230.000.000 = 144.000.000 đồng

  • Xác định kết quả kinh doanh

Doanh thu bán hàng là 66.000.000 đồng.

Lợi nhuận gộp là 66.000.000 – 144.000.000 = -78.000.000 đồng.

Doanh nghiệp lỗ 78.000.000 đồng trong tháng 12 năm N.

Chương 3 của bài tập kế toán tài chính tập trung vào quản lý tài sản và nợ phải trả, hai khía cạnh quan trọng của tài chính doanh nghiệp. Việc hiểu và thực hiện quản lý tài sản và nợ phải trả một cách hiệu quả có vai trò quyết định đối với sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC chúc bạn thành công trong việc áp dụng kiến thức từ chương 3 này vào thực tế kế toán tài chính!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000