Bài tập Kế toán tài chính 3 có lời giải

Kế toán tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của một tổ chức hay cá nhân. Nó giúp ta hiểu rõ về tình hình tài chính, đo lường sự thành công hoặc thất bại của một doanh nghiệp và hỗ trợ trong việc ra quyết định kinh doanh quan trọng. Bài tập Kế toán tài chính 3 là một phần quan trọng của quá trình học tập và thực hành về kế toán. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một số bài tập Kế toán tài chính 3 để hiểu rõ hơn về các khái niệm và phương pháp trong lĩnh vực này.

Bài tập 1

Đề bài:

Công ty TNHH Thành Đạt có tình hình kinh doanh trong tháng 7/2023 như sau:

 • Ngày 01/7, công ty mua nguyên liệu của công ty X với giá chưa thuế GTGT là 100 triệu đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán 100% bằng tiền mặt.
 • Ngày 02/7, công ty mua công cụ, dụng cụ của công ty Y với giá chưa thuế GTGT là 20 triệu đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán 100% bằng tiền mặt.
 • Ngày 03/7, công ty xuất kho thành phẩm bán cho khách hàng với giá chưa thuế GTGT là 150 triệu đồng, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán.
 • Ngày 05/7, công ty nhận được tiền bán thành phẩm từ khách hàng.
 • Ngày 10/7, công ty trả tiền cho công ty X.
 • Ngày 15/7, công ty trả tiền cho công ty Y.

Yêu cầu:

 • Ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung.
 • Lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của công ty TNHH Thành Đạt trong tháng 7/2023.

Lời giải:

Ghi sổ kế toán

Ngày Tài khoản Nợ
01/7 152 100.000.000 111
01/7 1331 10.000.000 111
02/7 153 20.000.000 111
03/7 511 165.000.000 155
05/7 111 165.000.000 511
10/7 331 100.000.000 111
15/7 111 20.000.000 331

Bảng cân đối kế toán

Tài sản Nợ Vốn Nợ phải trả
Tiền mặt 120.000.000
Nguyên liệu 100.000.000
Công cụ, dụng cụ 20.000.000
Doanh thu bán hàng 165.000.000
Thuế GTGT phải nộp 16.500.000
Tổng cộng 305.500.000
Nguồn vốn 305.500.000
Vốn chủ sở hữu 305.500.000
Tổng cộng 305.500.000 305.500.000

Báo cáo kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu Số tiền
Doanh thu bán hàng 165.000.000
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 100.000.000
Chi phí nhân công trực tiếp 25.000.000
Chi phí sản xuất chung 15.000.000
Tổng chi phí sản xuất 140.000.000
Lợi nhuận gộp 25.000.000
Chi phí bán hàng 10.000.000
Chi phí quản lý chung 5.000.000
Tổng chi phí kinh doanh 15.000.000

Bài tập 2: Tính toán lợi nhuận thuần

Một công ty ABC có doanh số bán hàng là 500.000.000 VNĐ trong năm và chi phí tổng cộng là 350.000.000 VNĐ. Tính lợi nhuận thuần của công ty ABC.

Lời giải:

Lợi nhuận thuần = Doanh số bán hàng – Chi phí tổng cộng Lợi nhuận thuần

= 500.000.000 VNĐ – 350.000.000 VNĐ

Lợi nhuận thuần = 150.000.000 VNĐ

Bài tập 3: Tính toán tỷ lệ lợi nhuận gộp

Một công ty XYZ có doanh số bán hàng là 1.000.000.000 VNĐ và lợi nhuận gộp là 400.000.000 VNĐ. Tính tỷ lệ lợi nhuận gộp.

Lời giải:

Tỷ lệ lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận gộp / Doanh số bán hàng) x 100 Tỷ lệ lợi nhuận gộp

= (400.000.000 VNĐ / 1.000.000.000 VNĐ) x 100 Tỷ lệ lợi nhuận gộp = 40%

Bài tập 4: Tính toán điểm hòa vốn

Một công ty DEF có vốn chủ sở hữu là 1.500.000.000 VNĐ và lợi nhuận sau thuế là 300.000.000 VNĐ. Tính điểm hòa vốn của công ty.

Lời giải:

Điểm hòa vốn = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) x 100 Điểm hòa vốn

= (300.000.000 VNĐ / 1.500.000.000 VNĐ) x 100 Điểm hòa vốn = 20%

Bài tập 5: Tính toán chu kỳ thanh toán nợ dài hạn

Một công ty GHI có một khoản nợ dài hạn là 2.000.000.000 VNĐ với lãi suất hàng năm 5%. Hãy tính chu kỳ thanh toán nợ dài hạn nếu công ty GHI thanh toán nợ hàng năm.

Lời giải:

Chu kỳ thanh toán nợ dài hạn = Số nợ / Số lần thanh toán hàng năm Chu kỳ thanh toán nợ dài hạn

= 2.000.000.000 VNĐ / 1 Chu kỳ thanh toán nợ dài hạn = 2.000.000.000 VNĐ

Chu kỳ thanh toán nợ dài hạn là 2.000.000.000 VNĐ mỗi năm.

Bài tập 6: Tính toán lợi nhuận ròng và tỷ suất lợi nhuận

Một công ty ABC vừa kết thúc kỳ kế toán và có thông tin tài chính như sau:

 1. Doanh thu bán hàng: 500.000.000 VND
 2. Chi phí hàng bán: 200.000.000 VND
 3. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 50.000.000 VND
 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 30.000.000 VND

Hãy tính lợi nhuận ròng của công ty ABC và sau đó tính tỷ suất lợi nhuận dựa trên doanh thu bán hàng.

Lời giải:

 1. Lợi nhuận ròng = Doanh thu bán hàng – Chi phí hàng bán – Chi phí quản lý doanh nghiệp – Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận ròng = 500.000.000 – 200.000.000 – 50.000.000 – 30.000.000 = 220.000.000 VND
 2. Tỷ suất lợi nhuận = (Lợi nhuận ròng / Doanh thu bán hàng) * 100 Tỷ suất lợi nhuận = (220.000.000 / 500.000.000) * 100 = 44%

Bài tập 7: Tính toán dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Công ty XYZ có các thông tin sau về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong một kỳ kế toán:

 1. Tiền thu từ khách hàng: 300.000.000 VND
 2. Chi phí hàng bán thanh toán: 150.000.000 VND
 3. Chi phí quản lý doanh nghiệp thanh toán: 50.000.000 VND
 4. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 30.000.000 VND

Hãy tính toán dòng tiền từ hoạt động kinh doanh net của công ty XYZ.

Lời giải:

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh net = Tiền thu từ khách hàng – Chi phí hàng bán thanh toán – Chi phí quản lý doanh nghiệp thanh toán – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh net = 300.000.000 – 150.000.000 – 50.000.000 – 30.000.000 = 70.000.000 VND

Đây là số tiền mà công ty XYZ sinh ra từ hoạt động kinh doanh sau khi thanh toán các chi phí liên quan.

Qua bài viết của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, việc nắm vững kiến thức về Kế toán tài chính là rất quan trọng, không chỉ đối với những người làm ngành kế toán mà còn đối với tất cả những ai quan tâm đến tài chính và quản lý tài sản cá nhân. Bài tập Kế toán tài chính 3 chỉ là một bước nhỏ trong quá trình học tập và phát triển khả năng làm việc với dữ liệu tài chính. Hy vọng rằng việc giải quyết các bài tập này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về kế toán tài chính và sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc áp dụng kiến thức này vào thực tế. Hãy tiếp tục nỗ lực và khám phá thêm về thế giới phức tạp của tài chính và kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000