Bài tập Kế toán tài chính 2 có lời giải

Bài tập kế toán tài chính 2

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ABC có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023 như sau:

 • Ngày 01/10/2023, nhận tiền mặt của khách hàng là 100.000.000 đồng để đặt cọc mua hàng.
 • Ngày 02/10/2023, mua hàng hóa của Công ty TNHH X với giá bán là 200.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT 10%. Thanh toán bằng tiền mặt.
 • Ngày 03/10/2023, mua nguyên liệu của Công ty TNHH Y với giá bán là 100.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT 10%. Thanh toán bằng chuyển khoản.
 • Ngày 04/10/2023, bán hàng hóa cho khách hàng là 300.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT 10%.
 • Ngày 05/10/2023, nhận tiền của khách hàng bằng chuyển khoản là 200.000.000 đồng.
 • Ngày 06/10/2023, trả lương cho nhân viên là 100.000.000 đồng.
 • Ngày 07/10/2023, thanh toán tiền thuê nhà là 50.000.000 đồng.
 • Ngày 08/10/2023, trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 10.000.000 đồng.
 • Ngày 31/10/2023, kết chuyển các khoản chênh lệch giữa giá vốn hàng bán và doanh thu bán hàng.

Yêu cầu:

 • Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023.
 • Tính và lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho tháng 10/2023.

Lời giải:

Sổ nhật ký chung

Ngày tháng Số hiệu Loại nghiệp vụ Nội dung Số tiền
01/10/2023 1 Thu tiền đặt cọc Nhận tiền mặt của khách hàng là 100.000.000 đồng để đặt cọc mua hàng 100.000.000
02/10/2023 2 Mua hàng hóa Mua hàng hóa của Công ty TNHH X với giá bán là 200.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT 10% 200.000.000
03/10/2023 3 Mua nguyên liệu Mua nguyên liệu của Công ty TNHH Y với giá bán là 100.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT 10% 100.000.000
04/10/2023 4 Bán hàng hóa Bán hàng hóa cho khách hàng là 300.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT 10% 300.000.000
05/10/2023 5 Thu tiền bán hàng Nhận tiền của khách hàng bằng chuyển khoản là 200.000.000 đồng 200.000.000
06/10/2023 6 Chi phí lương Trả lương cho nhân viên là 100.000.000 đồng 100.000.000
07/10/2023 7 Chi phí thuê nhà Thanh toán tiền thuê nhà là 50.000.000 đồng 50.000.000
08/10/2023 8 Dự phòng phải thu khó đòi Trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 10.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000