Bài tập kế toán quốc tế có lời giải

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và thương mại quốc tế, việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán quốc tế đã trở thành một yêu cầu không thể thiếu đối với các doanh nghiệp. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về bài tập kế toán quốc tế và cách giải quyết chúng, chúng tôi đã tổng hợp một số bài tập cùng với lời giải mẫu. Hãy cùng công ty kế toán kiểm toán thuế AC tìm hiểu và nâng cao kiến thức về kế toán quốc tế thông qua các bài tập thực tế dưới đây.

Bài tập 1

Công ty ABC, trụ sở tại Việt Nam, mua một lô hàng hàng hóa từ công ty DEF, trụ sở tại Mỹ, với giá trị hợp lý là 100.000 USD. Tỷ giá giao ngay USD/VND tại thời điểm mua hàng là 23.000. Công ty ABC thanh toán cho công ty DEF bằng USD bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của công ty DEF.

Yêu cầu:

 1. Ghi nhận nghiệp vụ mua hàng và thanh toán trong sổ sách kế toán của công ty ABC theo phương pháp ghi nhận theo giá gốc.
 2. Tính toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong trường hợp:
  • Tỷ giá giao ngay USD/VND tại thời điểm thanh toán là 22.500.
  • Tỷ giá giao ngay USD/VND tại thời điểm thanh toán là 23.500.

Lời giải

 1. Ghi nhận nghiệp vụ mua hàng và thanh toán trong sổ sách kế toán của công ty ABC theo phương pháp ghi nhận theo giá gốc:

Ngày mua hàng:

 • Nợ TK Hàng mua 2.300.000.000
 • Có TK Phải trả người bán 2.300.000.000

Ngày thanh toán:

 • Nợ TK Phải trả người bán 2.300.000.000
 • Có TK Tiền gửi ngân hàng 2.300.000.000
 1. Tính toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong trường hợp:

Tỷ giá giao ngay USD/VND tại thời điểm thanh toán là 22.500:

Giá trị thanh toán bằng VND = 100.000 USD * 22.500 = 2.250.000.000

Chênh lệch tỷ giá phát sinh = 2.250.000.000 – 2.300.000.000 = -50.000.000

Chênh lệch tỷ giá phát sinh là một khoản chi phí tài chính, được ghi nhận vào chi phí tài chính của kỳ báo cáo.

 • Nợ TK Chi phí tài chính 50.000.000
 • Có TK Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh 50.000.000

Tỷ giá giao ngay USD/VND tại thời điểm thanh toán là 23.500:

Giá trị thanh toán bằng VND = 100.000 USD * 23.500 = 2.350.000.000

Chênh lệch tỷ giá phát sinh = 2.350.000.000 – 2.300.000.000 = 50.000.000

Chênh lệch tỷ giá phát sinh là một khoản thu nhập tài chính, được ghi nhận vào thu nhập tài chính của kỳ báo cáo.

 • Nợ TK Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh 50.000.000
 • Có TK Thu nhập tài chính 50.000.000

Bài tập 2: Chuyển đổi tiền tệ và tỷ giá hối đoái

Một công ty XYZ có doanh nghiệp quốc tế và cần chuyển đổi số tiền từ đồng tiền một nước sang đồng tiền khác. Dùng tỷ giá hối đoái mới nhất để tính toán lãi/lỗ từ việc chuyển đổi tiền tệ trong quý vừa qua.

Lời giải: 

Để tính toán lãi/lỗ từ việc chuyển đổi tiền tệ trong quý vừa qua cho công ty XYZ, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định số tiền ban đầu: Đầu tiên, bạn cần xác định số tiền mà công ty XYZ đã chuyển đổi từ đồng tiền một nước sang đồng tiền khác trong quý vừa qua. Đây là số tiền ban đầu mà bạn sẽ sử dụng để tính toán lãi/lỗ.
 2. Xác định tỷ giá hối đoái: Bạn cần sử dụng tỷ giá hối đoái mới nhất để tính toán lãi/lỗ. Tỷ giá này thể hiện mức đổi đồng tiền một nước sang đồng tiền khác tại thời điểm chuyển đổi.
 3. Tính toán giá trị chuyển đổi: Sử dụng số tiền ban đầu và tỷ giá hối đoái, bạn có thể tính toán giá trị chuyển đổi của số tiền đó sang đồng tiền mới. Công thức tính giá trị chuyển đổi như sau:Giá trị chuyển đổi = Số tiền ban đầu * Tỷ giá hối đoái
 4. Xác định lãi hoặc lỗ: Lãi hoặc lỗ từ việc chuyển đổi tiền tệ được tính bằng sự khác biệt giữa giá trị chuyển đổi và số tiền ban đầu. Nếu giá trị chuyển đổi lớn hơn số tiền ban đầu, thì đó là lãi; ngược lại, nếu giá trị chuyển đổi nhỏ hơn số tiền ban đầu, đó là lỗ.Lãi/Lỗ = Giá trị chuyển đổi – Số tiền ban đầu

Bài tập 3: Xác định giá trị công ty theo chuẩn IFRS 16

Công ty ABC vừa ký hợp đồng thuê tài sản và cần tính giá trị tài sản thuê theo chuẩn IFRS 16. Hãy tính toán giá trị này và xác định ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của công ty.

Lời giải: 

Bài toán của bạn liên quan đến tính toán giá trị tài sản thuê theo chuẩn IFRS 16 và ảnh hưởng của nó đối với báo cáo tài chính của Công ty ABC. IFRS 16 là một tiêu chuẩn kế toán quốc tế áp dụng cho việc báo cáo tài sản thuê mà Công ty ABC phải tuân thủ. Dưới đây là cách tính giá trị tài sản thuê và ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của công ty:

 1. Xác định Hợp đồng thuê (Lease Agreement): Trước tiên, công ty cần xác định hợp đồng thuê và xác định các yếu tố quan trọng như thời hạn thuê, mức thuê hàng năm, và các điều khoản khác quy định trong hợp đồng.
 2. Phân loại Hợp đồng thuê: Công ty cần xác định xem đây là hợp đồng thuê tài sản cố định hay không. Nếu là hợp đồng thuê tài sản cố định, nó sẽ được áp dụng theo IFRS 16.
 3. Xác định Giá trị Tài sản Thuê: Theo IFRS 16, công ty phải tính giá trị tài sản thuê ban đầu. Giá trị này bao gồm giá trị hiện tại của các khoản thanh toán thuê trong tương lai, trừ đi các chi phí liên quan đến việc thuê.
 4. Tính toán Các Khoản Thuê Hàng Năm: Công ty cần tính toán các khoản thuê hàng năm dựa trên giá trị tài sản thuê ban đầu và thời hạn thuê.
 5. Báo cáo tài chính: Công ty sẽ phải báo cáo giá trị tài sản thuê trên báo cáo tài chính của họ. Thông thường, giá trị tài sản thuê sẽ được thêm vào tài sản cố định của công ty và các khoản thuê hàng năm sẽ được ghi nhận trong báo cáo lươn phiếu và lãi/lỗ.
 6. Ảnh hưởng đến Báo cáo Tài chính: Việc tính toán theo IFRS 16 có thể làm tăng giá trị tài sản cố định và cũng làm tăng lãi/lỗ trước thuế của công ty do các khoản thuê hàng năm phải được ghi nhận là chi phí. Điều này có thể ảnh hưởng đến các tỷ số tài chính như ROA (Tỷ suất sinh lợi trên tài sản tổng cộng) và ROE (Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu) của công ty.

Lưu ý rằng việc thực hiện IFRS 16 có thể phức tạp và yêu cầu sự hiểu biết về quy định kế toán. Công ty ABC nên hợp tác với một chuyên gia kế toán hoặc một công ty kiểm toán để đảm bảo rằng họ tuân theo IFRS 16 đúng cách và hiểu rõ ảnh hưởng của nó đối với báo cáo tài chính của họ.

Bài tập 4: Kiểm tra chứng khoán và đánh giá thất thoát giá trị

Một quỹ đầu tư cần kiểm tra danh mục chứng khoán của họ và đánh giá thất thoát giá trị trong kịch bản kinh tế khó khăn. Sử dụng số liệu thị trường và đánh giá các ảnh hưởng tiềm năng đến giá trị tài sản của quỹ.

Lời giải:

Để giải quyết bài toán này, quỹ đầu tư cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định danh mục chứng khoán của quỹ: Đầu tiên, quỹ cần liệt kê tất cả các tài sản, chứng khoán và đầu tư mà họ đang sở hữu. Điều này bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, và bất kỳ tài sản tài chính nào khác.
 2. Đánh giá giá trị tài sản hiện tại: Quỹ cần xác định giá trị tài sản của họ trong tình hình bình thường, bằng cách sử dụng giá cả thị trường hiện tại của các tài sản này.
 3. Xác định các yếu tố tiềm năng ảnh hưởng đến giá trị tài sản: Quỹ cần đánh giá các yếu tố và sự kiện tiềm năng có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản của họ trong kịch bản kinh tế khó khăn.
 1. Đánh giá thất thoát giá trị: Dựa trên các yếu tố tiềm năng đã xác định, quỹ đầu tư cần thực hiện một phân tích để đánh giá thất thoát giá trị tiềm năng của danh mục tài sản của họ. Điều này bao gồm xác định các yếu tố cụ thể có thể dẫn đến giảm giá trị của các tài sản trong danh mục.
 2. Phân loại danh mục: Sau khi đánh giá thất thoát giá trị, quỹ cần phân loại danh mục chứng khoán của họ thành các loại khác nhau. Ví dụ, có thể phân thành các nhóm như cổ phiếu, trái phiếu, và tài sản không thể đổi thành tiền mặt.
 3. Xác định biện pháp bảo vệ: Quỹ đầu tư cần xem xét các biện pháp bảo vệ để giảm thiểu thất thoát giá trị trong kịch bản kinh tế khó khăn. Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh danh mục, mua bảo hiểm tài sản, tái cơ cấu đầu tư, hoặc sử dụng các chiến lược khác để bảo vệ giá trị tài sản.
 4. Thực hiện và theo dõi: Cuối cùng, quỹ đầu tư cần thực hiện các biện pháp bảo vệ và theo dõi tình hình thường xuyên để đảm bảo rằng danh mục tài sản của họ được quản lý hiệu quả trong môi trường kinh tế khó khăn.

Quá trình này giúp quỹ đầu tư đối phó với các thách thức có thể xuất hiện trong tình hình kinh tế khó khăn và bảo vệ giá trị của danh mục tài sản của họ.

Bài tập 5: Quản lý thuế quốc tế và tiền thuế ẩn

Một tập đoàn đa quốc gia cần tối ưu hóa kế hoạch thuế quốc tế của họ và điều tra tiền thuế ẩn. Tính toán số tiền tiết kiệm thuế và đánh giá tiềm năng rủi ro liên quan đến các biện pháp này.

Lời giải: 

Bài toán này yêu cầu tối ưu hóa kế hoạch thuế quốc tế và điều tra tiền thuế ẩn cho một tập đoàn đa quốc gia. Dưới đây là các bước cơ bản để giải quyết bài toán này:

Bước 1: Thu thập thông tin

 • Thu thập thông tin về cấu trúc tài chính của tập đoàn, bao gồm thu nhập, tài sản, và nợ.
 • Hiểu rõ các loại thuế quốc tế áp dụng cho tập đoàn ở các quốc gia mà họ hoạt động.

Bước 2: Xác định cơ hội tối ưu hóa thuế

 • Xem xét các chính sách thuế hiện tại của tập đoàn và xác định cơ hội tối ưu hóa thuế, chẳng hạn như sử dụng các lỗ hổng thuế hợp pháp hoặc tận dụng các trợ cấp thuế.
 • So sánh thuế ở các quốc gia để xem xét cơ hội dịch chuyển hoạt động hoặc thuế giữa các nước.

Bước 3: Đánh giá tiềm năng rủi ro

 • Xác định các rủi ro liên quan đến việc tối ưu hóa thuế, bao gồm sự kiểm tra và kiểm toán từ phía các cơ quan thuế.
 • Đánh giá tiềm năng cho việc bị phạt hoặc gặp rắc rối pháp lý nếu sử dụng các biện pháp tối ưu hóa thuế.

Bước 4: Phát triển kế hoạch thuế

 • Dựa trên các cơ hội tối ưu hóa thuế và đánh giá rủi ro, phát triển một kế hoạch thuế quốc tế bao gồm các biện pháp cụ thể để giảm thiểu thuế.
 • Kế hoạch này cần tuân theo luật pháp và quy định thuế ở từng quốc gia.

Bước 5: Thực hiện và theo dõi

 • Thực hiện kế hoạch thuế được phát triển và theo dõi hiệu suất tài chính của tập đoàn.
 • Đảm bảo tuân thủ tất cả luật pháp thuế và quy định thuế của các quốc gia mà tập đoàn hoạt động.

Việc tối ưu hóa thuế quốc tế cần sự hiểu biết chuyên sâu về thuế và pháp lý quốc tế, và nó cũng có thể liên quan đến sự hợp tác với các chuyên gia thuế hoặc tư vấn thuế. Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng mọi biện pháp tối ưu hóa thuế được thực hiện theo cách hợp pháp và đạo đức.

Bài tập 6: Đánh giá rủi ro trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Một công ty sản xuất và cung ứng hàng hóa trên phạm vi toàn cầu cần đánh giá rủi ro trong chuỗi cung ứng của họ. Sử dụng số liệu về biến động giá cả, thay đổi trong chính trị và yếu tố thời tiết để đánh giá tác động tiềm năng đến hoạt động kinh doanh.

Lời giải: 

Bài toán này yêu cầu công ty sản xuất và cung ứng hàng hóa trên phạm vi toàn cầu đánh giá rủi ro trong chuỗi cung ứng của họ, bằng cách sử dụng số liệu về biến động giá cả, thay đổi trong chính trị và yếu tố thời tiết để đánh giá tác động tiềm năng đến hoạt động kinh doanh. Dưới đây là một cách tiếp cận để giải quyết bài toán này:

Bước 1: Xác định các biến động chính

 • Đầu tiên, xác định các biến động chính có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của công ty. Điều này có thể bao gồm: a. Biến động giá cả: Xem xét các yếu tố như biến động giá nguyên liệu, thay đổi giá cả thị trường, và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và giá bán sản phẩm. b. Thay đổi chính trị: Điều này bao gồm sự ảnh hưởng của biến đổi chính trị, quyết định chính trị, biến động chính trị trong các quốc gia hoặc khu vực cụ thể có thể ảnh hưởng đến quy trình nhập khẩu và xuất khẩu. c. Yếu tố thời tiết: Phân tích các yếu tố thời tiết có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất, vận chuyển và lưu trữ hàng hóa, chẳng hạn như cơn bão, lũ lụt, hạn hán, và thay đổi nhiệt độ.

Bước 2: Thu thập dữ liệu

 • Thu thập số liệu liên quan đến các biến động này từ các nguồn đáng tin cậy. Điều này có thể bao gồm thông tin từ các cơ quan chính trị, dữ liệu thời tiết từ cơ quan thời tiết, và thông tin thị trường liên quan đến giá cả.

Bước 3: Phân tích dữ liệu

 • Sử dụng các phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu để đánh giá mức độ biến động và tác động của các yếu tố này lên hoạt động kinh doanh của công ty. Điều này có thể bao gồm việc xây dựng mô hình dự đoán và phân tích tác động cụ thể.

Bước 4: Đánh giá rủi ro

 • Đánh giá rủi ro bằng cách xác định những tác động tiềm năng của các biến động này lên hoạt động kinh doanh. Xác định các kịch bản rủi ro khả thi và xác định mức độ ảnh hưởng của chúng.

Bước 5: Phát triển kế hoạch quản lý rủi ro

 • Dựa trên đánh giá rủi ro, công ty cần phát triển kế hoạch quản lý rủi ro. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập các biện pháp ứng phó, đầu tư trong các công cụ tài chính để giảm thiểu tác động, và xác định các biện pháp quản lý rủi ro cụ thể cho từng loại biến động.

Bước 6: Theo dõi và điều chỉnh

 • Cuối cùng, công ty cần liên tục theo dõi tình hình và điều chỉnh kế hoạch quản lý rủi ro khi cần thiết để đảm bảo sự ứng phó hiệu quả với biến động trong môi trường kinh doanh.

Quá trình này sẽ giúp công ty đánh giá và quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng của họ, đảm bảo tính bền vững của hoạt động kinh doanh toàn cầu của họ.

Bài tập 7: Chuyển đổi Ngoại tệ và Tính toán Lợi nhuận

Hypothetical Company XYZ, một doanh nghiệp quốc tế, đã thực hiện một giao dịch mua bán hàng hóa với một đối tác nước ngoài vào ngày 1 tháng 1. Giao dịch này được thực hiện bằng đồng Euro (EUR), trong khi sách kế toán của công ty làm việc chủ yếu bằng đồng đô la Mỹ (USD).

Thông tin chi tiết:

 1. Ngày 1/1: Mua hàng hóa trị giá 100,000 EUR với tỷ giá hối đoái là 1 EUR = 1.2 USD.
 2. Ngày 31/12: Tỷ giá hối đoái thay đổi thành 1 EUR = 1.1 USD.

Yêu cầu:

a. Tính toán giá trị giao dịch ban đầu trong đồng USD.

b. Tính toán Lợi nhuận hoặc Lỗ sau khi chuyển đổi với tỷ giá hối đoái mới.

Hướng dẫn giải:

a. Tính toán giá trị giao dịch ban đầu trong đồng USD:
Giá trị giao dịch ban đầu = Số lượng Euro * Tỷ giá hối đoái ban đầu
= 100,000 EUR * 1.2 USD/EUR
= 120,000 USD

b. Tính toán Lợi nhuận hoặc Lỗ sau khi chuyển đổi với tỷ giá hối đoái mới:
Lợi nhuận (hoặc Lỗ) = (Số lượng Euro * Tỷ giá hối đoái mới) – (Số lượng Euro * Tỷ giá hối đoái ban đầu)
= 100,000 EUR * (1.1 USD/EUR – 1.2 USD/EUR)
= 100,000 EUR * (-0.1 USD/EUR)
= -10,000 USD

Vậy, công ty sẽ ghi nhận một lỗ 10,000 USD do biến động tỷ giá hối đoái.

Bài tập 8: Bảng Cân đối Kế toán Quốc tế

Một công ty có hoạt động quốc tế có bảng cân đối kế toán như sau:

Tài khoản Nguồn Gốc (USD) Nguyên Tệ (EUR)
Tiền và Tương đương 50,000
Nợ phải trả 20,000
Tài sản cố định 100,000
Vốn chủ sở hữu 80,000

Yêu cầu:

a. Tính toán giá trị của Nguyên Tệ (EUR) cho mỗi tài khoản.

b. Kiểm tra xem có sự chênh lệch nào trong bảng cân đối không. Nếu có, hãy chỉ ra và giải thích.

Lưu ý: Để tính toán, bạn có thể sử dụng tỷ giá hối đoái hiện tại cho việc chuyển đổi giữa USD và EUR.

Hướng dẫn giải:

a. Tính toán giá trị của Nguyên Tệ (EUR) cho mỗi tài khoản:

Tiền và Tương đương: 50,000 USD / Tỷ giá hối đoái USD/EUR
Nợ phải trả: 20,000 USD / Tỷ giá hối đoái USD/EUR
Tài sản cố định: 100,000 USD / Tỷ giá hối đoái USD/EUR
Vốn chủ sở hữu: 80,000 EUR
b. Kiểm tra sự chênh lệch trong bảng cân đối:
Có sự chênh lệch ở mục “Vốn chủ sở hữu” với giá trị là 80,000 EUR. Điều này có thể là do biến động tỷ giá hối đoái khiến giá trị của vốn chủ sở hữu thay đổi.

Lưu ý: Trong thực tế, việc kiểm toán và điều chỉnh bảng cân đối kế toán quốc tế có thể phức tạp hơn, và việc sử dụng tỷ giá hối đoái là một ước lượng của thị trường.

Kết luận

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, bài tập này nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các quy định về kế toán quốc tế, cụ thể là phương pháp ghi nhận theo giá gốc và phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá. Chúng ta sẽ đi sâu vào quá trình kiểm toán, kiểm tra sự tuân thủ, và báo cáo kết quả kiểm toán theo quy định kế toán quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000