Bài tập kế toán quản trị chương 6 có đáp án

Kế toán quản trị là một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định của một doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa tài nguyên và đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp. Trong chương này, cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tìm hiểu về bài tập kế toán quản trị chương 6 có đáp án.

1. Bài tập kế toán quản trị số 1

Tại một cửa hiệu cắt tóc, chủ cửa hiệu thuê 5 người thợ. Mỗi người được trả tiền công 10.000 đồng/giờ làm việc. Các thợ làm việc trong 50 tuần/năm, mỗi tuần 40 giờ. Chi phí về khấu hao Tài sản cố định và các thiết bị hành nghề của cửa hàng là 6.000.000 đồng/năm. Tiền thuê nhà là 5.000.000 đồng/tháng. Giả định của hiệu chỉ thực hiện 1 dịch vụ là cắt tóc và các chi phí gồm các khoản mục kể trên với số thu mỗi đầu khách là 10.000 đồng.

Yêu cầu:

Hãy tính Sản lượng Đơn vị của mỗi khách hàng được phục vụ.

Tính điểm hoà vốn của cửa hiệu trong năm.

Tổng lợi nhuận của cửa hiệu là bao nhiêu nếu số khách hàng được phục vụ là 20.000. Tính Điểm Thực hiện an toàn.

Giả sử chủ nhà cho thuê yêu cầu chủ cửa hiệu thanh toán tiền hàng năm theo phương thức: 20.000 đồng + 10% số thu của cửa hiệu, trong trường hợp này hãy tính điểm hoà vốn mới. Khi đó để đạt mức Lợi nhuận như câu 3, số khách hàng được phục vụ phải là bao nhiêu?

Nếu thay đổi hình thức trả lương cho thợ cắt tóc từ lương theo thời gian sang lương sản phẩm thì nên xác định đơn giá tiền lương là bao nhiêu để lợi nhuận của cửa hiệu không thay đổi (số khách hàng phục vụ như hiện nay).

Lời giải bài tập kế toán quản trị 

Sản lượng Đơn vị là 10.000 đồng/người.

Điểm hoà vốn = 166 triệu đồng / 10.000 = 16.600 (16.600; 166 triệu) là điểm hoà vốn.

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí = 20.000 x 10.000 – 166 triệu = 34 triệu. Doanh thu = 200 triệu.

Gọi Q là số khách hàng được phục vụ trong năm:

Ta có Doanh thu = 10.000 x Q

Chi phí thuê nhà = 20.000 + 10% x 10.000 x Q = 20.000 + 1.000Q

Điểm hoà vốn: 10.000Q = 20.000 + 1.000Q + 106 triệu

=> Q = 11.780 khách hàng

Điểm hoà vốn (11.780; 117,8 triệu)

Lợi nhuận là 34 triệu

10.000Q – 20.000 + 1.000Q + 106 triệu = 34 triệu

=> Q = 15.558.

Gọi L là số lương trả cho thợ theo sản phẩm. Ta có số tiền công sẽ là 20.000 x L (20.000 là số khách phục vụ không đổi). 200 triệu – (20.000L + 66 triệu) = 34 triệu

=> L = 5.000 đồng/người. Vậy nếu mỗi người thợ cắt một cái đầu sẽ được trả 5.000 đồng/người.

2. Bài tập kế toán quản trị số 2

Công ty Long Hưng sản xuất các nhiệt kế dùng một lần và được bán cho bệnh viện thông qua một mạng lưới các đại lý bán hàng ở Hà Nội. Những đại lý bán hàng bán một số lượng các sản phẩm cho khách sạn ngoài các nhiệt kế của họ. Các đại lý bán hàng hiện tại được trả 18% hoa hồng trên doanh thu và tỷ lệ hoa hồng này được dùng khi ban giám đốc của Công ty Long Hưng chuẩn bị bản báo cáo hoạt động dự kiến cho năm tới như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Doanh thu: 30.000.000

Giá vốn hàng bán: 20.200.000

Chi phí biến đổi: 17.400.000

Chi phí cố định: 2.800.000

Lãi gộp: 9.800.000

Chi phí bán hàng và hành chính:

Hoa hồng: 5.400.000

Chi phí quảng cáo cố định: 800.000

Chi phí hành chính cố định: 3.200.000

Thu nhập hoạt động ròng: 400.000

Vì hoàn thành được bản báo cáo trên, Ban giám đốc của Công ty Long Hưng đã biết rằng các đại lý bán hàng độc lập đang đòi tăng tỉ lệ hoa hồng lên 20% mức doanh thu cho năm sắp tới. Đây là lần thứ 3 họ đòi tăng mức hoa hồng trong vòng 5 năm. Kết quả là, Ban giám đốc công ty đã quyết định điều tra khả năng thuê lực lượng bán hàng của riêng mình để thay thế các đại lý bán

Người kiểm soát của công ty Long Hưng dự tính rằng công ty sẽ phải thuê 8 nhân viên kinh doanh để phủ khắp thị trường và chi phí tiền lương hàng năm sẽ là khoảng 700.000, bao gồm các chi phí phụ cấp. Nhân viên bán hàng cũng sẽ được trả hoa hồng là 10% doanh thu. Chi phí đi lại và giải trí dự tính là khoảng 400.000 trong năm. Công ty sẽ phải thuê giám đốc kinh doanh và nhân viên phụ trách và lợi ích phụ cấp sẽ là 200.000 trên năm. Để thúc đẩy, cả đại lý bán hàng đã hoạt động thay mặt công ty Long Hưng, Giám đốc tính rằng ngân sách của công ty cho chi phí quảng cáo cố định cần được tăng thêm 500.000.

Yêu cầu:

Giả sử rằng doanh thu là 30.000.000, lập bản báo cáo hoạt động cho năm tới với những điều kiện sau:

 1. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%.
 2. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%.
 3. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình.

Tính điểm hoà vốn của Công ty Long Hưng cho năm sắp tới với những giả định sau:

 1. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%.
 2. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%.
 3. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình.

Tham chiếu từ câu trả lời 1 b ở trên. Nếu công ty thuê lực lượng bán hàng riêng của mình, thì doanh số là bao nhiêu để đạt được mức thu nhập hoạt động mà công ty nhìn nhận rằng nếu doanh thu là 30.000.000 và công ty tiếp tục bán cho đại lý (ở mức hoa hồng 20%).

Xác định mức doanh thu mà ở đó thu nhập hoạt động sẽ bằng nhau cho dù Công ty Long Hưng bán thông qua đại lý (ở mức hoa hồng 20%) hay sử dụng một lực lượng bán hàng của riêng mình.

Lời giải bài tập kế toán quản trị số 6:

Báo cáo kết quả kinh doanh theo các điều kiện đã cho:

 1. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%:

Doanh thu: 30.000.000

Giá vốn hàng bán: 20.200.000

Lãi gộp: 9.800.000

Chi phí bán hàng và hành chính:

Hoa hồng: 5.400.000

Chi phí quảng cáo cố định: 800.000

Chi phí hành chính cố định: 3.200.000

Thu nhập hoạt động ròng: 400.000

 1. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%:

Doanh thu: 30.000.000

Giá vốn hàng bán: 20.200.000

Lãi gộp: 9.800.000

Chi phí bán hàng và hành chính:

Hoa hồng: 6.000.000

Chi phí quảng cáo cố định: 800.000

Chi phí hành chính cố định: 3.200.000

Thu nhập hoạt động ròng: -200.000

 1. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình:

Doanh thu: 30.000.000

Giá vốn hàng bán: 20.200.000

Lãi gộp: 9.800.000

Chi phí bán hàng và hành chính:

Hoa hồng: 0 (do không cần trả hoa hồng cho đại lý)

Chi phí quảng cáo cố định: 1.300.000 (500.000 tăng thêm)

Chi phí hành chính cố định: 3.400.000 (200.000 lợi ích phụ cấp và 3.000.000 chi phí giám đốc kinh doanh)

Thu nhập hoạt động ròng: 5.100.000

Tính điểm hoà vốn theo các điều kiện đã cho:

 1. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%:

Tổng chi phí biến đổi: 17.400.000

Chi phí cố định: 2.800.000

Điểm hoà vốn = Điểm pháp địnhDoanh thu/(Doanh thu-Tổng chi phí)

Điểm hoà vốn = 2.800.00030.000.000/(30.000.000-17.400.000) = 9.838.710

 1. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%:

Tổng chi phí biến đổi tăng thêm 600.000 = 18.000.000

Chi phí cố định: 2.800.000

Điểm hoà vốn = 2.800.000*30.000.000/(30.000.000-18.000.000) = 12.631.579

 1. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình:

Tổng chi phí biến đổi giảm 3.600.000, còn: 13.800.000

Chi phí cố định tăng thêm 3.000.000 thành 5.800.000

Điểm hoà vốn = 30.000.000*5.800.000/(30.000.000-13.800.000) = 12.727.273

Nếu công ty thuê lực lượng bán hàng riêng của mình, để đạt được mức thu nhập hoạt động 400.000 đồng mà công ty đã dự kiến, ta có:

400.000 = Doanh thu – Chi phí

400.000 = Doanh thu – (Chi phí biến đổi + Chi phí cố định)

Chi phí biến đổi = Doanh thu – Chi phí cố định – 400.000

Chi phí biến đổi = 30.000.000 – 5.800.000 – 400.000

Chi phí biến đổi = 23.800.000

Nếu tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập là 20%, ta có:

Hoa hồng = 20%*30.000.000 = 6.000.000

Doanh thu = 30.000.000 – 6.000.000 = 24.000.000

Để có chi phí biến đổi 23.800.000, ta có:

23.800.000 = 24.000.000 – Chi phí cố định – 400.000

Chi phí cố định = 24.000.000 – 23.800.000 – 400.000

Chi phí cố định = 800.000

Để xác định mức doanh thu mà tỷ lệ lợi nhuận không thay đổi dù công ty Long Hưng bán thông qua đại lý (ở mức hoa hồng 20%) hay sử dụng lực lượng bán hàng của riêng mình, ta cần xác định lợi nhuận ở hai trường hợp:

 1. Bán thông qua đại lý:

Lợi nhuận = Doanh thu – (Chi phí biến đổi + Chi phí cố định)

Lợi nhuận = Doanh thu – (17.400.000 + 2.800.000)

 1. Sử dụng lực lượng bán hàng của riêng mình:

Lợi nhuận = Doanh thu – (Chi phí biến đổi + Chi phí cố định)

Lợi nhuận = Doanh thu – (Chi phí biến đổi + 5.800.000)

Ta cần tìm mức doanh thu ở hai trường hợp sao cho lợi nhuận ở cả hai trường hợp là bằng nhau:

Doanh thu – (17.400.000 + 2.800.000) = Doanh thu – (Chi phí biến đổi + 5.800.000)

(Doanh thu – Doanh thu) – (17.400.000 + 2.800.000) + 5.800.000 = 0

-14.000.000 + 5.800.000 = 0

-8.200.000 = 0

Không có mức doanh thu nào có thể làm cho lợi nhuận ở cả hai trường hợp bằng nhau. Có thể cần điều chỉnh các thông số hoặc điều kiện khác để đạt được mục tiêu này.

Để xác định mức doanh thu mà lợi nhuận ở cả hai trường hợp (bán thông qua đại lý và sử dụng lực lượng bán hàng của riêng mình) là bằng nhau, bạn cần điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng hoặc các yếu tố khác trong phương án kinh doanh.

Nếu muốn đạt được lợi nhuận bằng nhau ở cả hai trường hợp, bạn có thể:

Giảm tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập từ 20% xuống một mức nào đó (dưới 20%), đồng thời tăng mức hoa hồng cho lực lượng bán hàng của riêng mình.

Tăng doanh thu bằng cách tăng giá hoặc mở rộng thị trường tiềm năng.

Điều chỉnh các chi phí cố định hoặc chi phí quảng cáo để cân nhắc lợi nhuận.

Mục tiêu là tìm ra một phương án kinh doanh sao cho lợi nhuận cân bằng ở cả hai trường hợp, và điều này có thể yêu cầu sự linh hoạt và điều chỉnh trong chiến lược kinh doanh của công ty.

Lưu ý rằng lời giải chỉ đưa ra phân tích ban đầu và để thực hiện điều này trong thực tế, cần tiến hành nghiên cứu thị trường và chiến lược chi phí chi tiết hơn.

Thông qua việc áp dụng kiến thức từ chương này, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC đã nắm vững cách đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và có khả năng thích nghi với biến đổi của thị trường. Kế toán quản trị là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định cơ bản để đảm bảo sự thành công và bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000