Bài tập kế toán nhà hàng có lời giải chi tiết nhất

Xin chào mọi người! Chắc hẳn bạn đang tự hỏi, “Làm thế nào để nắm vững kế toán nhà hàng?” Đừng lo lắng, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC đã chuẩn bị một bài viết độc đáo với sự kết hợp hoàn hảo giữa việc viết về Bài tập kế toán nhà hàng có lời giải và cách bạn có thể tiếp cận môn học này một cách dễ dàng.

Bài tập kế toán nhà hàng có lời giải
Bài tập kế toán nhà hàng có lời giải

Bài tập kế toán nhà hàng

Bài tập 1:

Nhà hàng ABC là một nhà hàng ăn uống phục vụ các món ăn Việt Nam. Nhà hàng sử dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số.

Dưới đây là các thông tin về chi phí sản xuất của nhà hàng trong tháng 7 năm 2023:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 100.000.000 đồng
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 50.000.000 đồng
 • Chi phí sản xuất chung: 30.000.000 đồng

Nhà hàng có 100 mâm cơm hoàn thành trong kỳ. Hệ số chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là 0,5; hệ số chi phí nhân công trực tiếp là 0,2; hệ số chi phí sản xuất chung là 0,3.

Ngoài ra, nhà hàng còn có các thông tin sau:

 • Giá bán một mâm cơm là 200.000 đồng
 • Chi phí bán hàng và quản lý chung là 10% doanh thu bán hàng

Yêu cầu:

 • Tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ.
 • Tính giá vốn hàng bán trong kỳ.
 • Tính lợi nhuận gộp trong kỳ.

Lời giải:

Giá thành sản phẩm hoàn thành:

Giá thành sản phẩm hoàn thành = Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung

= 0,5 * 100.000.000 + 0,2 * 50.000.000 + 0,3 * 30.000.000

= 60.000.000 + 10.000.000 + 9.000.000

= 89.000.000

Giá vốn hàng bán:

Giá vốn hàng bán = Giá thành sản phẩm hoàn thành + Chi phí bán hàng và quản lý chung

= 89.000.000 + 0,1 * 200.000 * 100

= 109.000.000

Lợi nhuận gộp:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng – Giá vốn hàng bán

= 200.000 * 100 – 109.000.000

= 91.000.000

Kết luận:

 • Giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ là 89.000.000 đồng.
 • Giá vốn hàng bán trong kỳ là 109.000.000 đồng.
 • Lợi nhuận gộp trong kỳ là 91.000.000 đồng.

Chú ý:

 • Trong bài tập này, chi phí sản xuất chung được phân bổ theo phương pháp hệ số.
 • Giá thành sản phẩm hoàn thành được tính cho 100 mâm cơm hoàn thành.
 • Trong thực tế, chi phí sản xuất chung có thể được phân bổ theo nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như phương pháp trực tiếp, phương pháp tỷ lệ sản xuất, phương pháp thời gian sản xuất,…

Bài tập 2:

Nhà hàng ABC mở cửa từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12. Dưới đây là thông tin tài chính của nhà hàng trong một năm:

 1. Tổng doanh thu từ bán hàng trong năm: 2 tỷ đồng.
 2. Chi phí nguyên liệu: 600 triệu đồng.
 3. Chi phí lao động: 500 triệu đồng (gồm lương nhân viên và các khoản phí liên quan).
 4. Chi phí thuê mặt bằng: 250 triệu đồng.
 5. Chi phí điện nước: 50 triệu đồng.
 6. Chi phí quảng cáo và tiếp thị: 100 triệu đồng.
 7. Chi phí khác: 150 triệu đồng (bao gồm chi phí bảo trì, vật tư, vận chuyển và các khoản phí hành chính khác).

Yêu cầu:

 1. Tính toán lợi nhuận ròng của nhà hàng trong năm.
 2. Tính toán tỷ suất lợi nhuận ròng (tỷ suất lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng / Tổng doanh thu) và so sánh với mức trung bình của ngành nhà hàng.
 3. Tính toán chỉ số lợi nhuận gộp (lợi nhuận gộp = Tổng doanh thu – Chi phí nguyên liệu – Chi phí lao động) và so sánh với mức trung bình của ngành.
 4. Tính toán chỉ số tỷ suất lợi nhuận gộp (tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp / Tổng doanh thu) và so sánh với mức trung bình của ngành.

Lời giải chi tiết:

 1. Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – (Chi phí nguyên liệu + Chi phí lao động + Chi phí thuê mặt bằng + Chi phí điện nước + Chi phí quảng cáo và tiếp thị + Chi phí khác) Lợi nhuận ròng = 2 tỷ – (600 triệu + 500 triệu + 250 triệu + 50 triệu + 100 triệu + 150 triệu) = 450 triệu đồng.
 2. Tỷ suất lợi nhuận ròng = (Lợi nhuận ròng / Tổng doanh thu) x 100% Tỷ suất lợi nhuận ròng = (450 triệu / 2 tỷ) x 100% = 22.5%.
 3. Lợi nhuận gộp = Tổng doanh thu – Chi phí nguyên liệu – Chi phí lao động Lợi nhuận gộp = 2 tỷ – (600 triệu + 500 triệu) = 900 triệu đồng.
 4. Tỷ suất lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận gộp / Tổng doanh thu) x 100% Tỷ suất lợi nhuận gộp = (900 triệu / 2 tỷ) x 100% = 45%.

So sánh kết quả với mức trung bình của ngành nhà hàng để đánh giá hiệu suất tài chính của nhà hàng ABC.

Bài tập 3:

Nhà hàng ABC là một nhà hàng phục vụ thực đơn phong cách Á Âu. Hãy lập báo cáo thu chi cho nhà hàng ABC trong tháng 10 năm 2023 dựa trên thông tin sau đây:

 1. Doanh thu:
  • Doanh thu từ bán thực phẩm: 100.000.000 VND
  • Doanh thu từ đồ uống: 45.000.000 VND
  • Doanh thu từ dịch vụ phụ khác: 5.000.000 VND
 2. Chi phí:
  • Lương nhân viên: 30.000.000 VND
  • Mua nguyên liệu thực phẩm: 35.000.000 VND
  • Chi phí năng lượng (điện, nước, khí đốt): 10.000.000 VND
  • Chi phí quảng cáo và tiếp thị: 5.000.000 VND
  • Chi phí thuê mặt bằng: 15.000.000 VND
  • Chi phí bảo trì và sửa chữa: 7.000.000 VND
  • Chi phí khác: 8.000.000 VND

Yêu cầu:

 1. Tính tổng doanh thu của nhà hàng trong tháng 10 năm 2023.
 2. Tính tổng chi phí của nhà hàng trong tháng 10 năm 2023.
 3. Tính lãi gộp (lãi trước thuế) của nhà hàng trong tháng 10 năm 2023.
 4. Tính lãi sau thuế (lãi ròng) của nhà hàng dựa trên giả sử thuế thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.
 5. Lập bảng tổng hợp thu chi cho nhà hàng ABC trong tháng 10 năm 2023 và tính toán lãi ròng.

Lời giải chi tiết:

 1. Tổng doanh thu: Tổng doanh thu = Doanh thu từ bán thực phẩm + Doanh thu từ đồ uống + Doanh thu từ dịch vụ phụ khác Tổng doanh thu = 100.000.000 VND + 45.000.000 VND + 5.000.000 VND = 150.000.000 VND
 2. Tổng chi phí: Tổng chi phí = Lương nhân viên + Mua nguyên liệu thực phẩm + Chi phí năng lượng + Chi phí quảng cáo và tiếp thị + Chi phí thuê mặt bằng + Chi phí bảo trì và sửa chữa + Chi phí khác Tổng chi phí = 30.000.000 VND + 35.000.000 VND + 10.000.000 VND + 5.000.000 VND + 15.000.000 VND + 7.000.000 VND + 8.000.000 VND = 110.000.000 VND
 3. Lãi gộp (lãi trước thuế): Lãi gộp = Tổng doanh thu – Tổng chi phí Lãi gộp = 150.000.000 VND – 110.000.000 VND = 40.000.000 VND
 4. Lãi sau thuế: Lãi sau thuế = Lãi gộp * (1 – Thuế suất thuế thuế thu nhập doanh nghiệp) Lãi sau thuế = 40.000.000 VND * (1 – 0.20) = 32.000.000 VND
 5. Bảng tổng hợp thu chi trong tháng 10 năm 2023:
  • Tổng doanh thu: 150.000.000 VND
  • Tổng chi phí: 110.000.000 VND
  • Lãi gộp: 40.000.000 VND
  • Thuế thuế thu nhập doanh nghiệp (20%): 10.000.000 VND
  • Lãi sau thuế: 32.000.000 VND

Quản lý tài chính và kế toán là yếu tố quan trọng trong việc vận hành một nhà hàng thành công. Bằng cách thực hành qua các ví dụ cụ thể, bạn có thể phát triển kỹ năng kế toán của mình và đảm bảo tài chính của nhà hàng luôn ổn định. Hãy tiếp tục học hỏi và nâng cao khả năng quản lý của bạn để đạt được sự thành công trong ngành công nghi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000