087.790.7790

Bài tập kế toán ngân sách có lời giải – Kế toán ngân sách

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình mắc kẹt với bài tập kế toán ngân sách, không biết làm thế nào để giải quyết chúng? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn với bài viết này! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ lời giải chi tiết cho một số bài tập kế toán ngân sách thú vị. Cùng theo dõi để nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực này.

Bài tập 1

Ngân sách nhà nước tỉnh A có các khoản thu và chi ngân sách trong tháng 7 năm 2023 như sau:

Thu ngân sách:

 • Thu thường xuyên: 1.000.000.000 đồng
 • Thu đột xuất: 200.000.000 đồng

Chi ngân sách:

 • Chi thường xuyên: 800.000.000 đồng
 • Chi đầu tư: 200.000.000 đồng

Yêu cầu:

 • Ghi sổ kế toán ngân sách tỉnh A theo phương pháp chứng từ ghi sổ.
 • Lập báo cáo thu chi ngân sách tỉnh A tháng 7 năm 2023.

Giải đáp:

1. Ghi sổ kế toán ngân sách tỉnh A theo phương pháp chứng từ ghi sổ

 • Thu ngân sách
Ngày Số chứng từ Loại chứng từ Nội dung Số tiền TK ghi nợ TK ghi có
01/07/2023 01/2023/TX Thu ngân sách Thu thuế 1.000.000.000 111 511
15/07/2023 02/2023/TX Thu ngân sách Thu phí 200.000.000 111 511
 • Chi ngân sách
Ngày Số chứng từ Loại chứng từ Nội dung Số tiền TK ghi nợ TK ghi có
05/07/2023 03/2023/CT Chi ngân sách Chi thường xuyên 500.000.000 511 131
10/07/2023 04/2023/CT Chi ngân sách Chi thường xuyên 300.000.000 511 131
20/07/2023 05/2023/CT Chi ngân sách Chi đầu tư 200.000.000 511 211

2. Lập báo cáo thu chi ngân sách tỉnh A tháng 7 năm 2023

Chỉ tiêu Số tiền
Thu ngân sách 1.200.000.000
Chi ngân sách 800.000.000
Chênh lệch 400.000.000

Kết luận:

Trên đây là cách ghi sổ kế toán ngân sách tỉnh A theo phương pháp chứng từ ghi sổ và cách lập báo cáo thu chi ngân sách tỉnh A tháng 7 năm 2023.

Một số lưu ý khi làm bài tập kế toán ngân sách:

 • Khi ghi sổ kế toán ngân sách, kế toán cần chú ý đến các loại chứng từ kế toán sử dụng. Các chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán ngân sách được quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/9/2017 của Bộ Tài chính.
 • Kế toán cần ghi sổ kế toán theo đúng trình tự thời gian phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Kế toán cần ghi sổ kế toán theo đúng định khoản kế toán.
 • Kế toán cần kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ kế toán với số liệu trên báo cáo thu chi ngân sách.

Bài tập 2: Ghi sổ và lập báo cáo kế toán cho ngân sách hàng tháng

Một tổ chức cần ghi sổ và lập báo cáo kế toán cho tháng 10 năm 20XX. Dưới đây là thông tin chi tiết:

 • Doanh thu từ bán hàng: 50.000.000 VNĐ
 • Chi phí thuê mặt bằng: 10.000.000 VNĐ
 • Chi phí mua nguyên liệu sản xuất: 20.000.000 VNĐ
 • Tiền lương cho nhân viên: 15.000.000 VNĐ
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 5.000.000 VNĐ

Hãy ghi sổ và lập báo cáo kế toán cho tháng 10 năm 20XX.

Lời giải:

Trước tiên, hãy ghi sổ theo hình thức lưu chủ yếu của bạn, ví dụ: sổ cái.

Sổ cái cho tháng 10 năm 20XX

Ngày Sổ nợ Sổ có Số tiền (VNĐ)
01/10/20XX Thu nhập từ bán hàng 50.000.000
01/10/20XX Thuế TNDN 5.000.000
05/10/20XX Mặt bằng 10.000.000
10/10/20XX Nguyên liệu 20.000.000
25/10/20XX Tiền lương 15.000.000
Tổng cộng 50.000.000

Báo cáo kết quả kế toán cho tháng 10 năm 20XX

Báo cáo kết quả kế toán Số tiền (VNĐ)
Doanh thu 50.000.000
Chi phí thuê mặt bằng 10.000.000
Chi phí mua nguyên liệu 20.000.000
Tiền lương cho nhân viên 15.000.000
Thuế TNDN 5.000.000
Lãi/Lỗ thuần (Lãi/Lỗ ròng) – 400,000

Bài tập 3: Tính toán nguồn thu và nguồn chi cho dự án

Một tổ chức muốn thực hiện một dự án xây dựng nhà ở. Hãy tính toán nguồn thu và nguồn chi dự kiến cho dự án này. Thông tin chi tiết như sau:

 • Kinh phí dự kiến: 2.000.000.000 VNĐ
 • Dự kiến thu từ bán các căn nhà: 2.500.000.000 VNĐ
 • Chi phí xây dựng: 1.800.000.000 VNĐ
 • Chi phí quảng cáo và tiếp thị: 50.000.000 VNĐ
 • Lãi suất vay ngân hàng: 5% mỗi năm
 • Thời gian hoàn thành dự án: 2 năm

Hãy tính toán lợi nhuận dự kiến của dự án này.

Lời giải:

Nguồn thu: 2.500.000.000 VNĐ
Nguồn chi: 1.800.000.000 VNĐ (chi phí xây dựng) + 50.000.000 VNĐ (chi phí quảng cáo) + 100.000.000 VNĐ (lãi suất vay/ngày) x 730 ngày (2 năm) = 2.500.000.000 VNĐ

Lợi nhuận dự kiến: Nguồn thu – Nguồn chi = 2.500.000.000 VNĐ – 2.500.000.000 VNĐ = 0 VNĐ

Bài tập 4: Tạo ngân sách cá nhân cho một cá nhân

Một cá nhân muốn tạo một ngân sách cá nhân cho tháng tới. Dưới đây là thông tin tài chính của họ:

 • Thu nhập hàng tháng: 10.000.000 VNĐ
 • Chi tiêu hàng tháng (bao gồm thuê nhà, tiền điện, nước, thực phẩm, v.v.): 7.000.000 VNĐ
 • Tiền tiết kiệm hàng tháng: 1.000.000 VNĐ
 • Tiền trả nợ hàng tháng: 1.500.000 VNĐ

Hãy tạo một ngân sách cá nhân cho họ.

Lời giải:

Thu nhập hàng tháng: 10.000.000 VNĐ
Chi tiêu hàng tháng: 7.000.000 VNĐ
Tiền tiết kiệm hàng tháng: 1.000.000 VNĐ
Tiền trả nợ hàng tháng: 1.500.000 VNĐ

Tổng thu nhập hàng tháng – Tổng chi tiêu hàng tháng = Tiền tiết kiệm + Tiền trả nợ hàng tháng
10.000.000 VNĐ – 7.000.000 VNĐ = 1.000.000 VNĐ + 1.500.000 VNĐ
3.000.000 VNĐ = 2.500.000 VNĐ

Cá nhân có thể tiết kiệm 2.500.000 VNĐ mỗi tháng.

Bài tập 5: Lập báo cáo kết quả tài chính cho một doanh nghiệp

Một doanh nghiệp cần lập báo cáo kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/20XX. Dưới đây là thông tin tài chính:

 • Tổng doanh thu trong năm: 100.000.000.000 VNĐ
 • Chi phí hoạt động: 70.000.000.000 VNĐ
 • Lãi từ hoạt động kinh doanh: 30.000.000.000 VNĐ
 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 5.000.000.000 VNĐ
 • Lãi sau thuế: 25.000.000.000 VNĐ

Hãy lập báo cáo kết quả tài chính cho doanh nghiệp này cho năm 20XX.

Lời giải:

Báo cáo kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/20XX:

Báo cáo kết quả tài chính Số tiền (VNĐ)
Doanh thu 100.000.000.000
Chi phí hoạt động 70.000.000.000
Lãi thuần (Lãi ròng) 30.000.000.000
Chi phí thuế TNDN 5.000.000.000
Lãi/Lỗ sau thuế TNDN 25.000.000.000

Doanh nghiệp có lãi sau thuế là 25.000.000.000 VNĐ trong năm tài chính 20XX.

Chú ý: Để giải quyết các bài tập này, bạn cần tuân theo quy tắc và quy định kế toán phù hợp và sử dụng công cụ kế toán như sổ cái, báo cáo tài chính, và báo cáo lợi nhuận và lỗ.

Kế toán ngân sách có lời giải là một phần quan trọng của quản lý tài chính cho các tổ chức và cá nhân. Qua các bài tập và lời giải trong bài viết này, bạn đã được trang bị kiến thức và kỹ năng để quản lý nguồn thu và chi một cách hiệu quả. Bạn đã học cách tính tỷ lệ nguồn thu nhập từ các nguồn khác nhau, quản lý dự trữ dự phòng và dự đoán nguồn thu nhập dự kiến. Hy vọng rằng thông qua việc thực hành, bạn có thể tự tin hơn trong việc quản lý ngân sách của mình. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC để có sự hỗ trợ thêm. Chúc bạn thành công trong việc quản lý tài chính và kế toán ngân sách của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng