Tổng hợp mẫu bài tập kế toán ngân hàng có lời giải chi tiết

Việc hiểu và áp dụng kỹ thuật kế toán là một phần không thể thiếu trong việc quản lý tài chính của một tổ chức, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. Bài tập kế toán ngân hàng là một cách tuyệt vời để tìm hiểu sâu hơn về quy trình kế toán đặc biệt này. Trong bài viết này, Công tu Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cùng các bạn khám phá bài tập kế toán ngân hàng, với lời giải chi tiết và tập trung vào sổ cái – một công cụ quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải chi tiết
Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải chi tiết

Bài tập kế toán ngân hàng

Bài tập 1:

Công ty ABC là một ngân hàng thương mại, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023 như sau:

 • Ngày 01/10/2023:
  • Nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, số tiền 100.000.000 đồng, lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 12 tháng.
  • Cho vay khách hàng số tiền 50.000.000 đồng, lãi suất 10%/năm, kỳ hạn 6 tháng.
 • Ngày 10/10/2023:
  • Thu lãi tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, số tiền 1.000.000 đồng.
  • Chi lãi tiền vay của khách hàng, số tiền 2.500.000 đồng.
 • Ngày 20/10/2023:
  • Khách hàng trả nợ gốc vay, số tiền 20.000.000 đồng.
  • Khách hàng trả lãi vay, số tiền 5.000.000 đồng.
 • Ngày 30/10/2023:
  • Khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm, số tiền 50.000.000 đồng.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Lời giải:

Ngày 01/10/2023:

Nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng

 • Nợ TK 112: 100.000.000
 • Có TK 131: 100.000.000

Cho vay khách hàng

 • Nợ TK 128: 50.000.000
 • Có TK 136: 50.000.000

Ngày 10/10/2023:

Thu lãi tiền gửi tiết kiệm của khách hàng

 • Nợ TK 131: 1.000.000
 • Có TK 713: 1.000.000

Chi lãi tiền vay của khách hàng

 • Nợ TK 712: 2.500.000
 • Có TK 128: 2.500.000

Ngày 20/10/2023:

Khách hàng trả nợ gốc vay

 • Nợ TK 136: 20.000.000
 • Có TK 112: 20.000.000

Khách hàng trả lãi vay

 • Nợ TK 128: 5.000.000
 • Có TK 112: 5.000.000

Ngày 30/10/2023:

Khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm

 • Nợ TK 112: 50.000.000
 • Có TK 131: 50.000.000

Kết luận:

Trên đây là bài tập kế toán ngân hàng có lời giải chi tiết. Các bạn có thể tham khảo để luyện tập kế toán ngân hàng.

Một số lưu ý khi định khoản kế toán ngân hàng:

 • Tài khoản: Khi định khoản kế toán ngân hàng, cần chú ý đến các tài khoản đặc thù của ngân hàng như:
  • TK 112 – Tiền gửi khách hàng
  • TK 128 – Cho vay khách hàng
  • TK 131 – Vay khách hàng
  • TK 136 – Cho vay dài hạn
  • TK 711 – Thu nhập tiền gửi
  • TK 712 – Chi phí tiền vay
  • TK 713 – Thu nhập lãi tiền gửi
 • Lãi suất: Khi định khoản kế toán lãi tiền gửi và lãi tiền vay, cần chú ý đến lãi suất và kỳ hạn vay.

Bài tập 2:

Công ty TNHH ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Trong tháng 7/2023, công ty có các hoạt động ngân hàng như sau:

 • Ngày 01/7/2023: Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần X với số dư ban đầu là 100.000.000 đồng.
 • Ngày 02/7/2023: Nhận được tiền mặt từ khách hàng thanh toán tiền hàng bán, số tiền 50.000.000 đồng.
 • Ngày 03/7/2023: Rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng để trả lương cho nhân viên, số tiền 20.000.000 đồng.
 • Ngày 05/7/2023: Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại,… bằng chuyển khoản, số tiền 15.000.000 đồng.
 • Ngày 07/7/2023: Nhận được tiền lãi từ ngân hàng, số tiền 5.000.000 đồng.

Yêu cầu:

 • Ghi sổ nhật ký chung cho các nghiệp vụ ngân hàng trên.
 • Tính số dư cuối kỳ của tài khoản tiền gửi ngân hàng.

Lời giải:

Sổ nhật ký chung

Ngày Số hiệu Nội dung Nợ
01/7/2023 1 Mở tài khoản tiền gửi 100.000.000
02/7/2023 2 Thu tiền mặt từ khách hàng 50.000.000
03/7/2023 3 Rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng 20.000.000
05/7/2023 4 Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại,… 15.000.000
07/7/2023 5 Nhận được tiền lãi từ ngân hàng 5.000.000

Số dư cuối kỳ của tài khoản tiền gửi ngân hàng

Số dư cuối kỳ của tài khoản tiền gửi ngân hàng được tính như sau:

Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Nợ – Có

Số dư cuối kỳ = 100.000.000 + 50.000.000 – 20.000.000 – 15.000.000 + 5.000.000 = 110.000.000 đồng

Kết luận:

Sau khi ghi sổ nhật ký chung và tính toán, ta có số dư cuối kỳ của tài khoản tiền gửi ngân hàng là 110.000.000 đồng.

Bài tập 3:

Công ty TNHH ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Trong kỳ kinh doanh tháng 7/2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

Ngày Nội dung nghiệp vụ Số tiền
01/07/2023 Nhập tiền mặt của khách hàng bán hàng 100.000.000 đồng
02/07/2023 Rút tiền mặt tại ngân hàng để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh 50.000.000 đồng
03/07/2023 Chuyển tiền mặt cho nhà cung cấp 20.000.000 đồng
04/07/2023 Nhận tiền mặt của khách hàng bán hàng 70.000.000 đồng
05/07/2023 Nhận tiền mặt từ ngân hàng để trả lương cho nhân viên 30.000.000 đồng
06/07/2023 Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại 10.000.000 đồng
07/07/2023 Lãi tiền gửi ngân hàng 5.000.000 đồng

Yêu cầu:

 • Lập các bút toán kế toán cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
 • Tính số dư cuối kỳ của các tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Lời giải:

Bút toán kế toán

Ngày Nội dung nghiệp vụ Số tiền TK Nợ TK Có
01/07/2023 Nhập tiền mặt của khách hàng bán hàng 100.000.000 111 112
02/07/2023 Rút tiền mặt tại ngân hàng để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh 50.000.000 111 112
03/07/2023 Chuyển tiền mặt cho nhà cung cấp 20.000.000 111 331
04/07/2023 Nhận tiền mặt của khách hàng bán hàng 70.000.000 111 112
05/07/2023 Nhận tiền mặt từ ngân hàng để trả lương cho nhân viên 30.000.000 112 334
06/07/2023 Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại 10.000.000 111 642
07/07/2023 Lãi tiền gửi ngân hàng 5.000.000 112 515

Số dư cuối kỳ

TK Số dư cuối kỳ
111 105.000.000 đồng
112 90.000.000 đồng

Bài tập 4:

Công ty TNHH ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Trong kỳ kế toán tháng 7 năm 2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngân hàng như sau:

 • Ngày 01/7/2023, công ty mở tài khoản tiền gửi ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với số tiền 100.000.000 đồng.
 • Ngày 02/7/2023, công ty chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi ngân hàng đến tài khoản của nhà cung cấp hàng hóa là Công ty TNHH XYZ với số tiền 50.000.000 đồng.
 • Ngày 05/7/2023, công ty nhận được tiền bán hàng từ khách hàng là Công ty TNHH DEF với số tiền 80.000.000 đồng.
 • Ngày 10/7/2023, công ty rút tiền từ tài khoản tiền gửi ngân hàng để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh với số tiền 60.000.000 đồng.

Yêu cầu:

Hãy hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào sổ kế toán ngân hàng.

Lời giải:

Sổ nhật ký chung

Ngày, tháng, năm Số hiệu Loại nghiệp vụ Nội dung Tài khoản Nợ Tài khoản Có
01/07/2023 101 TK 112 Mở TK tiền gửi ngân hàng 1121 100.000.000
02/07/2023 102 TK 331 Chuyển tiền cho nhà cung cấp 3311 1121
05/07/2023 103 TK 112 Nhận tiền bán hàng 1121 1311
10/07/2023 104 TK 112 Rút tiền chi phí 1121 1541

Sổ chi tiết TK 112

Ngày, tháng, năm Số tiền Nợ
01/07/2023 100.000.000 100.000.000
02/07/2023 -50.000.000 100.000.000 50.000.000
05/07/2023 80.000.000 50.000.000 80.000.000
10/07/2023 -60.000.000 80.000.000 -60.000.000

Bài tập 5:

Công ty TNHH ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Trong kỳ kinh doanh tháng 7/2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngân hàng sau:

 • Ngày 01/07/2023, công ty mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Đồng Nai.
 • Ngày 05/07/2023, công ty gửi tiền vào tài khoản Vietinbank số 102010203040506, số tiền 100.000.000 đồng.
 • Ngày 10/07/2023, công ty rút tiền từ tài khoản Vietinbank số 102010203040506, số tiền 50.000.000 đồng.
 • Ngày 20/07/2023, công ty chuyển tiền từ tài khoản Vietinbank số 102010203040506 sang tài khoản Vietinbank số 102010203040507, số tiền 20.000.000 đồng.
 • Ngày 31/07/2023, công ty trả tiền lương cho nhân viên qua tài khoản Vietinbank số 102010203040506, số tiền 30.000.000 đồng.

Yêu cầu:

 • Định khoản kế toán cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Lời giải:

Ngày 01/07/2023

 • Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 100.000.000 đồng
 • Có TK 111 – Tiền mặt: 100.000.000 đồng

Ngày 05/07/2023

 • Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 100.000.000 đồng
 • Có TK 111 – Tiền mặt: 100.000.000 đồng

Ngày 10/07/2023

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt: 50.000.000 đồng
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 50.000.000 đồng

Ngày 20/07/2023

 • Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 20.000.000 đồng
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 20.000.000 đồng

Ngày 31/07/2023

 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động: 30.000.000 đồng
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 30.000.000 đồng

Bài tập 6:

Công ty TNHH ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Trong kỳ kinh doanh tháng 7/2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

 • Ngày 01/07/2023, công ty mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng A, số dư ban đầu là 100.000.000 đồng.
 • Ngày 05/07/2023, công ty gửi tiền vào ngân hàng A là 50.000.000 đồng.
 • Ngày 10/07/2023, công ty rút tiền từ ngân hàng A là 20.000.000 đồng.
 • Ngày 20/07/2023, công ty chuyển tiền từ ngân hàng A sang ngân hàng B là 30.000.000 đồng.
 • Ngày 31/07/2023, công ty nhận được lãi tiền gửi từ ngân hàng A là 1.000.000 đồng.

Yêu cầu:

 • Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Lời giải:

Sổ nhật ký chung

Ngày tháng Số hiệu Nội dung Tài khoản Nợ
01/07/2023 1 Mở TK tiền gửi tại ngân hàng 1121 100.000.000
05/07/2023 2 Gửi tiền vào ngân hàng 1121 50.000.000
10/07/2023 3 Rút tiền từ ngân hàng 1121 20.000.000
20/07/2023 4 Chuyển tiền sang ngân hàng khác 1121 30.000.000 1122
31/07/2023 5 Nhận lãi tiền gửi 515 1.000.000 1121

Sổ cái

Tài khoản Số dư đầu kỳ Nợ Số dư cuối kỳ
1121 – Tiền gửi ngân hàng 100.000.000 50.000.000 20.000.000 80.000.000
1122 – Tiền gửi ngân hàng khác 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000
515 – Doanh thu hoạt động tài chính 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Bài tập 7:

Công ty TNHH ABC

Bảng kê các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Ngày Nội dung nghiệp vụ Số tiền Hạch toán
20/10/2023 Khách hàng gửi tiền vào tài khoản thanh toán 100.000.000
21/10/2023 Ngân hàng chi trả tiền cho khách hàng 50.000.000
22/10/2023 Ngân hàng nhận lãi tiền gửi từ khách hàng 2.000.000

Lời giải chi tiết

Ngày 20/10/2023

 • Nội dung nghiệp vụ: Khách hàng gửi tiền vào tài khoản thanh toán
 • Số tiền: 100.000.000
 • Hạch toán:
  • Có TK 112 – Tiền gửi không kỳ hạn
  • Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng

Ngày 21/10/2023

 • Nội dung nghiệp vụ: Ngân hàng chi trả tiền cho khách hàng
 • Số tiền: 50.000.000
 • Hạch toán:
  • Có TK 131 – Phải thu khách hàng
  • Nợ TK 112 – Tiền gửi không kỳ hạn

Ngày 22/10/2023

 • Nội dung nghiệp vụ: Ngân hàng nhận lãi tiền gửi từ khách hàng
 • Số tiền: 2.000.000
 • Hạch toán:
  • Có TK 515 – Doanh thu hoạt động dịch vụ
  • Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng

Kết luận:

 • Sau khi xử lý các nghiệp vụ trên, số dư tài khoản 112 – Tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng là 50.000.000.
 • Ngân hàng đã nhận lãi tiền gửi từ khách hàng là 2.000.000.

Bài tập 8:

Tại ngân hàng A, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023 như sau:

 • Ngày 01/10/2023: Khách hàng Nguyễn Văn A gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng A với số tiền 100 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 8%/năm, trả lãi cuối kỳ.
 • Ngày 05/10/2023: Ngân hàng A cho khách hàng Trần Thị B vay ngắn hạn 50 triệu đồng, thời hạn 3 tháng, lãi suất 10%/năm, trả lãi hàng tháng.
 • Ngày 10/10/2023: Ngân hàng A thực hiện thanh toán cho khách hàng C khoản vay ngắn hạn 100 triệu đồng, thời hạn 6 tháng, lãi suất 9%/năm, trả lãi cuối kỳ.
 • Ngày 20/10/2023: Khách hàng D rút tiền từ tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng A với số tiền 50 triệu đồng.

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Lời giải:

 • Ngày 01/10/2023:

Nợ TK 1121 – Tiền gửi tiết kiệm

Có TK 1122 – Tiền gửi thanh toán

 • Ngày 05/10/2023:

Nợ TK 128 – Cho vay ngắn hạn

Có TK 1122 – Tiền gửi thanh toán

 • Ngày 10/10/2023:

Nợ TK 1122 – Tiền gửi thanh toán

Có TK 128 – Cho vay ngắn hạn

Có TK 802 – Chi phí lãi vay

 • Ngày 20/10/2023:

Nợ TK 1122 – Tiền gửi thanh toán

Có TK 1121 – Tiền gửi tiết kiệm

Yêu cầu 2: Lập bảng tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023.

Lời giải:

Tài khoản Nợ
1121 – Tiền gửi tiết kiệm 100.000.000
1122 – Tiền gửi thanh toán 100.000.000 50.000.000
128 – Cho vay ngắn hạn -50.000.000
802 – Chi phí lãi vay -2.500.000

Bài tập 9:

Tại ngân hàng A, trong tháng 10/2023 có phát sinh các nghiệp vụ kế toán sau:

 • Ngày 01/10/2023: Khách hàng A gửi tiết kiệm tại ngân hàng A với số tiền 100.000.000 đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 8%/năm.
 • Ngày 10/10/2023: Ngân hàng A cho khách hàng B vay ngắn hạn 150.000.000 đồng, thời hạn 3 tháng, lãi suất 10%/năm.
 • Ngày 20/10/2023: Ngân hàng A nhận được tiền gửi thanh toán của khách hàng C là 200.000.000 đồng.
 • Ngày 30/10/2023: Ngân hàng A trả lãi cho khách hàng A là 8.000.000 đồng.

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Yêu cầu 2: Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lời giải:

Yêu cầu 1:

 • Ngày 01/10/2023:

Nợ TK 1121 – Tiền gửi tiết kiệm

Có TK 1122 – Tiền gửi thanh toán

 • Ngày 10/10/2023:

Nợ TK 122 – Cho vay ngắn hạn

Có TK 1122 – Tiền gửi thanh toán

 • Ngày 20/10/2023:

Nợ TK 1122 – Tiền gửi thanh toán

Có TK 1121 – Tiền gửi tiết kiệm

 • Ngày 30/10/2023:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 1121 – Tiền gửi tiết kiệm

Yêu cầu 2:

Ngày Số hiệu Loại nghiệp vụ Tài khoản Nợ Tài khoản Có Số tiền
01/10/2023 001 Tiền gửi tiết kiệm 1121 1122 100.000.000
10/10/2023 002 Cho vay ngắn hạn 122 1122 150.000.000
20/10/2023 003 Tiền gửi thanh toán 1122 1121 200.000.000
30/10/2023 004 Chi phí tài chính 635 1121 8.000.000

Phân tích:

 • Ngày 01/10/2023: Ngân hàng A nhận được tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng A, số tiền 100.000.000 đồng. Do đó, ngân hàng A ghi nhận số tiền này vào tài khoản 1121 – Tiền gửi tiết kiệm.
 • Ngày 10/10/2023: Ngân hàng A cho khách hàng B vay ngắn hạn, số tiền 150.000.000 đồng. Do đó, ngân hàng A ghi nhận khoản cho vay này vào tài khoản 122 – Cho vay ngắn hạn.
 • Ngày 20/10/2023: Ngân hàng A nhận được tiền gửi thanh toán của khách hàng C, số tiền 200.000.000 đồng. Do đó, ngân hàng A ghi nhận số tiền này vào tài khoản 1122 – Tiền gửi thanh toán.
 • Ngày 30/10/2023: Ngân hàng A trả lãi cho khách hàng A là 8.000.000 đồng. Do đó, ngân hàng A ghi nhận khoản chi phí tài chính này vào tài khoản 635 – Chi phí tài chính.

Bài tập kế toán ngân hàng là một cách tuyệt vời để nắm vững kiến thức và kỹ thuật quản lý tài chính đặc trưng trong lĩnh vực này. Bằng cách thực hiện quy trình ghi chép chính xác và cân bằng sổ cái, ngành ngân hàng có thể tối ưu hóa kinh doanh và đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của hệ thống tài chính. Hãy cùng tiến lên và khám phá thêm về lĩnh vực quan trọng này, vì đây là bước đầu tiên để thành công trong ngành ngân hàng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000