Bài tập kế toán mỹ có lời giải

Kế toán Mỹ là một hệ thống kế toán quan trọng và phức tạp, áp dụng rộng rãi trong doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Để phát triển kỹ năng kế toán và hiểu rõ về quy tắc kế toán Mỹ, việc thực hành là một phần không thể thiếu. Trong bài viết này, công ty kế toán kiểm toán thuế ACC chia sẻ 6 bài tập kế toán Mỹ cùng với lời giải chi tiết để giúp bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này.

Bài tập 1

Công ty ABC, trụ sở tại Hoa Kỳ, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ. Công ty có doanh thu hàng tháng là 1 triệu USD. Chi phí hàng bán của công ty là 500.000 USD. Chi phí bán hàng và quản lý của công ty là 250.000 USD. Thuế thu nhập của công ty là 20%.

Yêu cầu:

 • Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm 2023.

Lời giải

 • Nghiệp vụ 1: Bán hàng

Debit Accounts Receivable 1,000,000

Credit Sales Revenue 1,000,000

 • Nghiệp vụ 2: Ghi nhận chi phí hàng bán

Debit Cost of Goods Sold 500,000

Credit Inventory 500,000

 • Nghiệp vụ 3: Ghi nhận chi phí bán hàng và quản lý

Debit Selling and Administrative Expenses 250,000

Credit Cash 250,000

 • Nghiệp vụ 4: Tính toán lợi nhuận trước thuế

Profit Before Tax = Sales Revenue – Cost of Goods Sold – Selling and Administrative Expenses

Profit Before Tax = 1,000,000 – 500,000 – 250,000

Profit Before Tax = 250,000

 • Nghiệp vụ 5: Tính toán thuế thu nhập

Income Tax Expense = Profit Before Tax * Tax Rate

Income Tax Expense = 250,000 * 0.2

Income Tax Expense = 50,000

 • Nghiệp vụ 6: Tính toán lợi nhuận sau thuế

Net Income = Profit Before Tax – Income Tax Expense

Net Income = 250,000 – 50,000

Net Income = 200,000

Lưu ý:

 • Trong trường hợp công ty có phát sinh các khoản thu nhập khác, kế toán cần ghi nhận vào TK Other Income.
 • Trong trường hợp công ty có phát sinh các khoản chi phí khác, kế toán cần ghi nhận vào TK Other Expenses.
 • Công ty cần lưu trữ đầy đủ các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động.

Bài tập 2: Ghi sổ cái đơn giản

Hãy ghi sổ cái cho các giao dịch sau đây:

 1. Ngày 01/01: Doanh nghiệp mua hàng hóa trị giá 5.000 USD bằng tiền mặt.
 2. Ngày 10/01: Bán hàng hóa trị giá 8.000 USD và nhận tiền mặt từ khách hàng.

Hướng dẫn giải:

Ghi sổ cái cho các giao dịch:

 1. Ngày 01/01: Mua hàng hóa bằng tiền mặt:
  • Tài khoản Tiền mặt giảm 5.000 USD.
  • Tài khoản Hàng hóa tăng 5.000 USD.
 2. Ngày 10/01: Bán hàng hóa và nhận tiền mặt từ khách hàng:
  • Tài khoản Tiền mặt tăng 8.000 USD.
  • Tài khoản Doanh thu tăng 8.000 USD.

Bài tập 3: Tạo báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Sử dụng số liệu sau để tạo báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Tiền và tương đương tiền ban đầu: 20.000 USD
 • Tiền thu từ khách hàng: 12.000 USD
 • Tiền trả cho nhà cung cấp: 8.000 USD
 • Tiền và tương đương tiền cuối kỳ: 24.000 USD

Hướng dẫn giải:

Sử dụng số liệu để tạo báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Tiền và tương đương tiền ban đầu: 20.000 USD
 • Tiền thu từ khách hàng: 12.000 USD
 • Tiền trả cho nhà cung cấp: 8.000 USD
 • Tiền và tương đương tiền cuối kỳ: 24.000 USD

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết tiền mặt tăng 4.000 USD (12.000 – 8.000 USD) trong kỳ.

Bài tập 4: Tính thuế thu nhập cá nhân

Cho biết thu nhập cá nhân hàng năm của một cá nhân là 50.000 USD. Hãy tính số tiền thuế thu nhập cá nhân dự kiến dựa trên bảng thuế thu nhập cá nhân hiện hành tại Mỹ.

Hướng dẫn giải:

Dựa trên thuế thu nhập cá nhân Mỹ, việc tính thuế phụ thuộc vào mức thuế và khoản giảm trừ cá nhân. Dựa trên thu nhập cá nhân hàng năm là 50.000 USD, bạn cần kiểm tra bảng thuế thu nhập cá nhân Mỹ hiện hành để tính số thuế. Hãy tham khảo Bộ Thuế và Cuộc sống (IRS) hoặc tư vấn với một chuyên gia thuế.

Bài tập 5: Tính lãi suất hàng tháng

Một doanh nghiệp đầu tư 10.000 USD vào một khoản vay với lãi suất hàng tháng là 1%. Hãy tính lãi suất hàng tháng mà họ phải trả trong 6 tháng đầu.

Hướng dẫn giải:

Một doanh nghiệp đầu tư 10.000 USD vào một khoản vay với lãi suất hàng tháng là 1%. Để tính lãi suất hàng tháng trong 6 tháng đầu, bạn có thể sử dụng công thức:

Lãi hàng tháng = Số tiền vay * Lãi suất hàng tháng

Lãi hàng tháng = 10.000 USD * 1% = 100 USD

Lãi hàng tháng là 100 USD trong 6 tháng đầu.

Bài tập 6: Tạo bảng cân đối kế toán

Sử dụng số liệu sau, hãy tạo bảng cân đối kế toán:

 • Tài sản cố định: 30.000 USD
 • Tiền mặt: 10.000 USD
 • Nợ ngắn hạn: 5.000 USD
 • Nợ dài hạn: 15.000 USD
 • Vốn chủ sở hữu: 20.000 USD

Hướng dẫn giải:

Sử dụng số liệu sau, bạn có thể tạo bảng cân đối kế toán:

 • Tài sản cố định: 30.000 USD
 • Tiền mặt: 10.000 USD
 • Nợ ngắn hạn: 5.000 USD
 • Nợ dài hạn: 15.000 USD
 • Vốn chủ sở hữu: 20.000 USD

Bảng cân đối kế toán sẽ có tổng giá trị của tài sản và nợ là 30.000 + 10.000 = 40.000 USD và tổng vốn chủ sở hữu là 20.000 USD, giống nhau trên cả hai phía.

Kết luận

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, bài tập này nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong lĩnh vực bán lẻ theo chuẩn mực kế toán Mỹ, bao gồm nghiệp vụ bán hàng, ghi nhận chi phí hàng bán, ghi nhận chi phí bán hàng và quản lý, tính toán lợi nhuận trước thuế, tính toán thuế thu nhập và tính toán lợi nhuận sau thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000