Bài tập kế toán mua bán hàng hóa trong nước

Bài tập kế toán mua bán hàng hóa trong nước sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách thực hiện các giao dịch liên quan đến hàng hóa trong nước, từ việc đặt hàng, nhận hàng, thanh toán đến việc xử lý các khoản thuế liên quan. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tìm hiểu bài tập kế toán mua bán hàng hóa trong nước nhé!

Bài tập 1

Công ty M tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế và kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 3, phòng kế toán ghi nhận các giao dịch như sau:

Ngày 10/3, công ty M nhập kho hàng A từ công ty X theo hóa đơn GTGT. Cụ thể: 500 đơn vị hàng A, giá chưa thuế 20.000 đ/đơn vị, thuế GTGT 10% (đã tính trừ chiết khấu thương mại 500 đ/đơn vị).

Định khoản:

Nợ TK 1561 A: 10.000.000

Nợ TK 1331: 1.000.000

Có TK 331X: 11.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu nhập kho

Chứng từ gốc: Hóa đơn GTGT từ công ty X, hợp đồng mua bán

Ngày 15/3, công ty M thanh toán tiền mặt cho công ty X theo hóa đơn bán hàng B. Tuy nhiên, có sự không khớp về số lượng hàng B trong biên bản kiểm nghiệm. Cụ thể, công ty M đã nhận 495 đơn vị hàng B đúng quy cách và đề xuất giảm giá 10% trên giá hóa đơn cho 15 đơn vị hàng B không đúng quy cách. Còn lại, 5 đơn vị hàng B thiếu so với hóa đơn, công ty M bắt đền bồi thường 50%, và số còn lại tính vào giá vốn hàng bán.

Định khoản:

Nợ TK 1561 B: 9.900.000

Nợ TK 1388: 50.000

Nợ TK 632: 50.000

Có TK 111: 10.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu chi, phiếu nhập kho

Chứng từ gốc: Hóa đơn bán hàng B, biên bản kiểm nghiệm, phiếu xuất kho bên bán

Ngày 20/3, công ty M chuyển tiền gửi ngân hàng ACB để thanh toán tiền hàng mua chịu từ ngày 10/3. Theo hợp đồng thỏa thuận, công ty M được hưởng chiết khấu thanh toán là 1% trên giá thanh toán. Công ty M đã nhận giấy báo nợ từ NH.

Định khoản:

Nợ TK 331N: 11.000.000

Có TK 515: 110.000

Có TK 1121ACB: 10.890.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Giấy báo nợ kế toán

Chứng từ gốc: Giấy báo nợ từ NH, sổ phụ ngân hàng

Ngày 25/3, công ty M chi tiền gửi ngân hàng HSBC để mua 100 đơn vị hàng C với đơn giá chưa thuế 10.000đ/đơn vị và thuế GTGT 10%.

Định khoản:

Nợ TK 156C: 1.000.000

Nợ TK 1331: 100.000

Có TK 1121HSBC: 1.100.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu nhập kho

Chứng từ gốc: Giấy báo nợ từ ngân hàng HSBC, sổ phụ ngân hàng

Bài tập 2

Doanh nghiệp P tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế và kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 12, phòng kế toán ghi nhận các giao dịch như sau:

Xuất kho 100.000 đơn vị hàng M và 150.000 đơn vị hàng N cho công ty Y (chưa nhận hàng).

Định khoản:

Nợ TK 157 M: 5.000.000.000

Có TK 1561 M: 5.000.000.000

Nợ TK 157 N: 6.000.000.000

Có TK 1561 N: 6.000.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu xuất kho

Chứng từ gốc: Hợp đồng mua bán

Khi kiểm nhận tại kho công ty Y, phát hiện thừa 1.000 đơn vị hàng M và thiếu hơn 1.000 đơn vị hàng N chưa rõ nguyên nhân.

Định khoản:

Nợ TK 157 M: 50.000.000

Có TK 3381: 50.000.000

Nợ TK 1381: 40.000.000

Có TK 157 N: 40.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu kế toán

Chứng từ gốc: Biên bản kiểm kê giao nhận hàng

Biết nguyên nhân hàng thừa, thiếu là do xuất nhầm giữa N và M, kế toán đã điều chỉnh sổ sách.

Định khoản:

Nợ TK 3381: 50.000.000

Có TK 156 M: 50.000.000

Nợ TK 1561 N: 40.000.000

Có TK 1381: 40.000.000

Bộ chứng từ tiếp tục của nghiệp vụ 3:

Chứng từ kế toán: Phiếu điều chỉnh sổ sách

Chứng từ gốc: Biên bản xử lý hàng thừa, thiếu

Ghi sổ kế toán:

Sổ nhật ký chung

Sổ cái TK 3381, 156, 1381

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa 1561 cho mặt hàng M và N

Công ty Y đồng ý mua toàn bộ số hàng theo thực tế. Doanh nghiệp P đã xuất hóa đơn cho hàng M với giá bán chưa thuế là 75.000 đ/đơn vị và hàng N với giá bán chưa thuế là 60.000 đ/đơn vị. Cả hai mặt hàng đều chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

Định khoản:

Dành cho mặt hàng M:

NV 1: Giá vốn mặt hàng M

Nợ TK 632: 5.050.000.000 (5.000.000.000 + 50.000.000)

Có TK 157 M: 5.050.000.000

NV 2: Doanh thu mặt hàng M

Nợ TK 131 Y: 8.332.500.000

Có TK 5111: 7.575.000.000 (75.000 x 100.000)

Có TK 33311: 757.500.000

Dành cho mặt hàng N:

NV 1: Giá vốn mặt hàng N

Nợ TK 632: 5.960.000.000 (6.000.000.000 – 40.000.000)

Có TK 157 N: 5.960.000.000

NV 2: Doanh thu mặt hàng N

Nợ TK 131 Y: 9.834.000.000

Có TK 5111: 8.940.000.000 (60.000 x 149.000)

Có TK 33311: 894.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu kế toán

Chứng từ gốc: Hợp đồng mua bán, hóa đơn bán hàng, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho

Ghi sổ kế toán:

Sổ nhật ký chung

Sổ cái TK 632, 157, 131, 511, 3331

Sổ chi tiết 131 Y, sổ chi tiết của hàng gửi đi bán cho mặt hàng M và N

Nhớ rằng, các thông tin trên là ví dụ và có thể cần điều chỉnh phù hợp với chính sách kế toán cụ thể của doanh nghiệp.

Bài tập 3:

Công ty P có sự kiện phát sinh như sau:

Ngày 5/4, công ty P thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho quý 1 theo thông báo của cơ quan thuế. Số tiền thanh toán là 3.000.000.000 đồng.

Định khoản:

Nợ TK 133: 3.000.000.000

Có TK 338: 3.000.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu chi

Chứng từ gốc: Thông báo thuế TNDN

Ngày 10/4, công ty P chi tiền lương cho nhân viên trong tháng 3. Tổng số tiền lương là 2.500.000.000 đồng, trong đó 2.200.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhân viên và 300.000.000 đồng được trả bằng tiền mặt.

Định khoản:

Nợ TK 642: 2.500.000.000

Có TK 1111: 2.200.000.000

Có TK 1112: 300.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu chi tiền lương

Chứng từ gốc: Hợp đồng lao động, biên bản công nhận tiền lương

Ngày 15/4, công ty P thu tiền từ khách hàng theo hợp đồng. Số tiền thu được là 4.800.000.000 đồng, và công ty ghi nợ cho khách hàng số tiền 500.000.000 đồng còn phải thu trong tương lai.

Định khoản:

Nợ TK 112: 4.800.000.000

Có TK 5111: 4.300.000.000

Có TK 131: 500.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu thu

Chứng từ gốc: Hợp đồng, hóa đơn bán hàng

Ngày 20/4, công ty P mua thiết bị máy móc mới. Số tiền chi trả là 5.000.000.000 đồng, và công ty nhận hóa đơn GTGT 10% từ nhà cung cấp.

Định khoản:

Nợ TK 1331: 5.000.000.000

Nợ TK 33311: 500.000.000

Có TK 1121: 5.500.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu chi

Chứng từ gốc: Hóa đơn GTGT từ nhà cung cấp

Ghi sổ kế toán:

Sổ nhật ký chung

Sổ cái TK 133, 642, 1111, 1112, 112, 131, 5111, 1331, 33311, 1121

Bài tập 4

Công ty P tiếp tục có các giao dịch sau trong tháng 4:

Ngày 25/4, công ty P chuyển khoản thanh toán tiền mua nguyên liệu từ ngân hàng ACB, tổng số tiền là 2.500.000.000 đồng. Công ty đã nhận giấy báo nợ từ nhà cung cấp.

Định khoản:

Nợ TK 331N: 2.500.000.000

Có TK 1121ACB: 2.500.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Giấy báo nợ kế toán lập

Chứng từ gốc: Giấy báo nợ từ nhà cung cấp, sổ phụ ngân hàng

Ngày 28/4, công ty P thu tiền từ khách hàng theo hợp đồng mua bán dịch vụ. Tổng số tiền thu là 3.600.000.000 đồng.

Định khoản:

Nợ TK 112: 3.600.000.000

Có TK 5112: 3.600.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu thu

Chứng từ gốc: Hợp đồng, hóa đơn dịch vụ

Ngày 30/4, công ty P chi trả tiền thuê văn phòng là 1.200.000.000 đồng. Hợp đồng thuê văn phòng đã ký kết từ tháng trước.

Định khoản:

Nợ TK 642: 1.200.000.000

Có TK 1111: 1.200.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu chi tiền thuê văn phòng

Chứng từ gốc: Hợp đồng thuê văn phòng

Ngày cuối tháng, công ty P kết toán lương cho nhân viên trong tháng 4. Tổng số tiền lương là 2.700.000.000 đồng, trong đó 2.500.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhân viên và 200.000.000 đồng được trả bằng tiền mặt.

Định khoản:

Nợ TK 642: 2.700.000.000

Có TK 1111: 2.500.000.000

Có TK 1112: 200.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu chi tiền lương

Chứng từ gốc: Hợp đồng lao động, biên bản công nhận tiền lương

Ghi sổ kế toán:

Sổ nhật ký chung

Sổ cái TK 331N, 1121ACB, 112, 5112, 642, 1111, 1112

Bài tập 5

Công ty P tiếp tục có các giao dịch sau trong tháng 4:

Ngày 10/4, công ty P chi trả tiền thuê mặt bằng làm văn phòng là 1.000.000.000 đồng cho chủ nhà.

Định khoản:

Nợ TK 642: 1.000.000.000

Có TK 112: 1.000.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu chi tiền thuê mặt bằng

Chứng từ gốc: Hợp đồng thuê mặt bằng

Ngày 15/4, công ty P bán một phần thiết bị máy móc cũ không còn sử dụng. Số tiền thu được từ việc bán là 500.000.000 đồng.

Định khoản:

Nợ TK 1111: 500.000.000

Có TK 337: 500.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu thu tiền từ bán tài sản cố định

Chứng từ gốc: Hợp đồng bán tài sản cố định

Ngày 20/4, công ty P chi trả tiền điện và nước cho văn phòng là 300.000.000 đồng.

Định khoản:

Nợ TK 642: 300.000.000

Có TK 1333: 300.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu chi tiền điện và nước

Chứng từ gốc: Hóa đơn tiền điện và nước

Ngày cuối tháng, công ty P kết toán lương cho nhân viên trong tháng 4. Tổng số tiền lương là 2.800.000.000 đồng, trong đó 2.600.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhân viên và 200.000.000 đồng được trả bằng tiền mặt.

Định khoản:

Nợ TK 642: 2.800.000.000

Có TK 1111: 2.600.000.000

Có TK 1112: 200.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu chi tiền lương

Chứng từ gốc: Hợp đồng lao động, biên bản công nhận tiền lương

Ghi sổ kế toán:

Sổ nhật ký chung

Sổ cái TK 642, 112, 1111, 1112, 337, 1333

Bài tập 6

Công ty P tiếp tục có các giao dịch trong tháng 4 như sau:

Ngày 5/4, công ty P đã thu tiền từ khách hàng sau khi hoàn thành một dự án dịch vụ. Tổng số tiền thu là 3.200.000.000 đồng.

Định khoản:

Nợ TK 112: 3.200.000.000

Có TK 5112: 3.200.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu thu

Chứng từ gốc: Hợp đồng dự án, hóa đơn dịch vụ

Ngày 10/4, công ty P chi trả tiền mua nguyên liệu từ nhà cung cấp bằng chuyển khoản ngân hàng. Số tiền là 1.800.000.000 đồng và công ty đã nhận giấy báo nợ từ nhà cung cấp.

Định khoản:

Nợ TK 331N: 1.800.000.000

Có TK 1121: 1.800.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Giấy báo nợ kế toán lập

Chứng từ gốc: Giấy báo nợ từ nhà cung cấp, sổ phụ ngân hàng

  1. Ngày 15/4, công ty P nhận được hóa đơn tiền điện và nước với tổng số tiền là 350.000.000 đồng. Công ty chi trả hóa đơn này vào ngày 20/4.

Định khoản (ngày 15/4 khi nhận hóa đơn):

Nợ TK 3313: 350.000.000

Có TK 33313: 350.000.000

Bộ chứng từ (ngày 15/4):

Chứng từ kế toán: Nhận hóa đơn tiền điện và nước

Định khoản (ngày 20/4 khi chi trả hóa đơn):

Nợ TK 33313: 350.000.000

Có TK 1121: 350.000.000

Bộ chứng từ (ngày 20/4):

Chứng từ kế toán: Phiếu chi tiền điện và nước

Chứng từ gốc: Hóa đơn tiền điện và nước

Cuối tháng, công ty P kết toán lương cho nhân viên trong tháng 4. Tổng số tiền lương là 2.900.000.000 đồng, trong đó 2.700.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhân viên và 200.000.000 đồng được trả bằng tiền mặt.

Định khoản:

Nợ TK 642: 2.900.000.000

Có TK 1111: 2.700.000.000

Có TK 1112: 200.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu chi tiền lương

Chứng từ gốc: Hợp đồng lao động, biên bản công nhận tiền lương

Ghi sổ kế toán:

Sổ nhật ký chung

Sổ cái TK 112, 331N, 642, 5112, 1111, 1112, 33313, 1121

Bài tập 7

Công ty P tiếp tục có các giao dịch trong tháng 4 như sau:

Ngày 5/4, công ty P nhận tiền từ khách hàng theo hợp đồng bán hàng. Tổng số tiền thu là 2.000.000.000 đồng.

Định khoản:

Nợ TK 112: 2.000.000.000

Có TK 5111: 2.000.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu thu

Chứng từ gốc: Hợp đồng bán hàng, hóa đơn bán hàng

Ngày 10/4, công ty P chi trả tiền mua nguyên liệu từ nhà cung cấp bằng chuyển khoản ngân hàng. Số tiền là 1.500.000.000 đồng và công ty đã nhận giấy báo nợ từ nhà cung cấp.

Định khoản:

Nợ TK 331N: 1.500.000.000

Có TK 1121: 1.500.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Giấy báo nợ kế toán lập

Chứng từ gốc: Giấy báo nợ từ nhà cung cấp, sổ phụ ngân hàng

Ngày 20/4, công ty P chi trả tiền thuê mặt bằng làm văn phòng là 800.000.000 đồng cho chủ nhà.

Định khoản:

Nợ TK 642: 800.000.000

Có TK 112: 800.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu chi tiền thuê mặt bằng

Chứng từ gốc: Hợp đồng thuê mặt bằng

Cuối tháng, công ty P kết toán lương cho nhân viên trong tháng 4. Tổng số tiền lương là 3.000.000.000 đồng, trong đó 2.800.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhân viên và 200.000.000 đồng được trả bằng tiền mặt.

Định khoản:

Nợ TK 642: 3.000.000.000

Có TK 1111: 2.800.000.000

Có TK 1112: 200.000.000

Bộ chứng từ:

Chứng từ kế toán: Phiếu chi tiền lương

Chứng từ gốc: Hợp đồng lao động, biên bản công nhận tiền lương

Ghi sổ kế toán:

Sổ nhật ký chung

Sổ cái TK 112, 331N, 642, 5111, 1111, 1112

Sau khi hoàn thành bài tập kế toán mua bán hàng hóa trong nước, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC đã đưa ra được rất nhiều kiến thức quý báu về cách quản lý và ghi chép giao dịch mua bán hàng hóa. Chắc chắn rằng, kiến thức này sẽ rất hữu ích trong tương lai, không chỉ trong lĩnh vực kế toán mà còn trong quản lý kinh doanh nói chung.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000