Thực hành Bài tập kế toán máy fast có lời giải

Bài tập này sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng kế toán cơ bản và làm quen với việc sử dụng máy tính trong quá trình kế toán. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xem xét một loạt giao dịch kế toán và sau đó thực hiện các bước cần thiết để ghi nhận chúng vào sổ cái, tính toán lãi/lỗ, và tạo báo cáo tài chính cuối kỳ.Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu bài tập kế toán máy fast nhé!

Bài tập thực hành kế toán máy tính FAST

Bài tập 1:

Trong bài tập này, bạn sẽ sử dụng phần mềm kế toán FAST để thực hiện một số giao dịch kế toán cho một công ty A trong tháng 10 năm 20XX. Công ty A hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và đã thực hiện các giao dịch sau:

 1. Ngày 1/10/20XX: Mua 100 sản phẩm điện thoại di động với giá 10,000,000 đồng/sản phẩm.
 2. Ngày 5/10/20XX: Bán 50 sản phẩm điện thoại di động với giá 15,000,000 đồng/sản phẩm.
 3. Ngày 10/10/20XX: Mua 20 sản phẩm máy tính xách tay với giá 20,000,000 đồng/sản phẩm.
 4. Ngày 20/10/20XX: Bán 10 sản phẩm máy tính xách tay với giá 25,000,000 đồng/sản phẩm.
 5. Ngày 25/10/20XX: Chi trả lương cho nhân viên là 8,000,000 đồng.
 6. Ngày 30/10/20XX: Thuê một người kế toán ngoại bộ với phí là 5,000,000 đồng.

Yêu cầu: a) Sử dụng phần mềm kế toán FAST để ghi nhận các giao dịch trên. b) Tạo báo cáo lợi nhuận và lỗ trong tháng 10 năm 20XX. c) Tạo báo cáo tình hình tài chính (báo cáo cân đối kế toán) cho tháng 10 năm 20XX. d) Tính toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) dựa trên lợi nhuận của công ty A trong tháng này.

Lời giải chi tiết:

a) Sử dụng phần mềm kế toán FAST để ghi nhận các giao dịch:

 • Giao dịch 1: Nhập 100 sản phẩm điện thoại di động với giá 10,000,000 đồng/sản phẩm.
 • Giao dịch 2: Bán 50 sản phẩm điện thoại di động với giá 15,000,000 đồng/sản phẩm.
 • Giao dịch 3: Nhập 20 sản phẩm máy tính xách tay với giá 20,000,000 đồng/sản phẩm.
 • Giao dịch 4: Bán 10 sản phẩm máy tính xách tay với giá 25,000,000 đồng/sản phẩm.
 • Giao dịch 5: Chi trả lương cho nhân viên là 8,000,000 đồng.
 • Giao dịch 6: Thuê một người kế toán ngoại bộ với phí là 5,000,000 đồng.

b) Báo cáo lợi nhuận và lỗ trong tháng 10 năm 20XX:

Lợi nhuận (lỗ) = Tổng doanh thu – Tổng chi phí Lợi nhuận (lỗ) = (Số tiền từ giao dịch 2 + Số tiền từ giao dịch 4) – (Số tiền từ giao dịch 1 + Số tiền từ giao dịch 3 + Số tiền từ giao dịch 5 + Số tiền từ giao dịch 6)

c) Báo cáo tình hình tài chính (báo cáo cân đối kế toán) cho tháng 10 năm 20XX:

Bạn cần tạo báo cáo cân đối kế toán bao gồm cân đối tài sản, nợ và vốn của công ty A vào cuối tháng 10 năm 20XX. Đảm bảo cân đối tổng số tài sản với tổng số vốn và nợ.

d) Tính toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) dựa trên lợi nhuận của công ty A trong tháng này. Tiền TNDN được tính dựa trên mức thuế TNDN hiện hành trong quốc gia và các quy định về kế toán thuế định kỳ.

Lưu ý: Khi sử dụng phần mềm FAST, bạn cần tuân theo các quy tắc và quy định kế toán hiện hành trong quốc gia và khu vực bạn đang hoạt động.

Bài tập 2:

Hãy sử dụng phần mềm FAST để thực hiện các giao dịch kế toán sau đây cho công ty ABC trong tháng 10 năm 20XX. Sử dụng các thông tin dưới đây để hoàn thành bài tập.

 1. Ngày 1/10: Công ty ABC đã mua hàng vật tư với tổng giá trị là 10.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%).
 2. Ngày 5/10: Công ty ABC đã bán hàng cho khách hàng XYZ với tổng giá trị là 15.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%).
 3. Ngày 15/10: Công ty ABC đã trả tiền lương cho nhân viên với tổng giá trị là 8.000.000 đồng.
 4. Ngày 20/10: Công ty ABC đã nhận tiền từ khách hàng XYZ với tổng giá trị là 12.000.000 đồng.
 5. Ngày 25/10: Công ty ABC đã nộp tiền thuế GTGT cho cơ quan thuế với tổng giá trị là 1.500.000 đồng.

Yêu cầu: a) Sử dụng phần mềm FAST để nhập thông tin các giao dịch kế toán trên. b) Tạo báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của công ty ABC vào cuối tháng 10 năm 20XX, bao gồm: tổng doanh thu, tổng chi phí, lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng.

Lời giải chi tiết:

a) Sử dụng phần mềm FAST để nhập thông tin các giao dịch kế toán trên:

 • Giao dịch 1: Tạo phiếu nhập hàng vật tư với giá trị 10.000.000 đồng và chọn tài khoản “Hàng tồn kho” và “Nợ” cho nhà cung cấp. Tạo bút toán thuế GTGT 1.000.000 đồng cho tài khoản “Thuế GTGT chưa khấu trừ” và “Nợ” cho nhà cung cấp.
 • Giao dịch 2: Tạo phiếu bán hàng cho khách hàng XYZ với giá trị 15.000.000 đồng và chọn tài khoản “Doanh thu” và “Có”. Tạo bút toán thuế GTGT 1.500.000 đồng cho tài khoản “Thuế GTGT đã nộp” và “Có”.
 • Giao dịch 3: Tạo phiếu trả lương cho nhân viên với giá trị 8.000.000 đồng và chọn tài khoản “Lương và phụ cấp” và “Nợ”.
 • Giao dịch 4: Tạo phiếu thu tiền từ khách hàng XYZ với giá trị 12.000.000 đồng và chọn tài khoản “Tiền mặt” và “Nợ”.
 • Giao dịch 5: Tạo phiếu nộp thuế GTGT với giá trị 1.500.000 đồng và chọn tài khoản “Thuế GTGT đã nộp” và “Nợ”.

b) Tạo báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của công ty ABC vào cuối tháng 10 năm 20XX:

 • Tổng doanh thu = 15.000.000 đồng (giao dịch 2)
 • Tổng chi phí = 10.000.000 đồng (giao dịch 1) + 8.000.000 đồng (giao dịch 3) = 18.000.000 đồng
 • Lợi nhuận gộp = Tổng doanh thu – Tổng chi phí = 15.000.000 đồng – 18.000.000 đồng = -3.000.000 đồng (âm)

Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận gộp – Thuế GTGT đã nộp = -3.000.000 đồng – 1.500.000 đồng = -4.500.000 đồng (âm)

Vậy, vào cuối tháng 10 năm 20XX, công ty ABC ghi nhận lỗ là 4.500.000 đồng.

Bài tập 3:

Mục tiêu:

 • Hiểu được cách sử dụng phần mềm kế toán FAST để thực hiện các nghiệp vụ kế toán cơ bản.
 • Vận dụng kiến thức kế toán để thực hiện các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm FAST.

Yêu cầu:

 • Mở phần mềm kế toán FAST.
 • Tạo mới một doanh nghiệp.
 • Nhập dữ liệu ban đầu cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán sau:
  • Mua hàng
  • Bán hàng
  • Trả tiền hàng
  • Nhận tiền bán hàng
  • Cuối kỳ, lập báo cáo tài chính.

Dữ liệu ban đầu:

Tài khoản Số dư đầu kỳ
TK 111 100.000.000 đồng
TK 131 50.000.000 đồng
TK 156 200.000.000 đồng
TK 621 100.000.000 đồng
TK 632 50.000.000 đồng
TK 641 50.000.000 đồng
TK 331 200.000.000 đồng
TK 332 100.000.000 đồng

Các nghiệp vụ kế toán:

Ngày 01/01/2023:

 • Mua hàng: Mua 100 sản phẩm với đơn giá 100.000 đồng/sản phẩm, tổng giá trị mua hàng là 10.000.000 đồng, thuế GTGT 10%.
 • Bán hàng: Bán 50 sản phẩm với đơn giá 150.000 đồng/sản phẩm, tổng giá trị bán hàng là 7.500.000 đồng, thuế GTGT 10%.

Ngày 10/01/2023:

 • Nhận tiền bán hàng: Nhận 7.500.000 đồng tiền bán hàng.

Ngày 20/01/2023:

 • Trả tiền hàng: Trả 5.000.000 đồng tiền mua hàng.

Ngày 30/01/2023:

 • Cuối kỳ, lập báo cáo tài chính.

Cách thực hiện:

Tạo mới một doanh nghiệp:

Để tạo mới một doanh nghiệp, cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở phần mềm kế toán FAST.
 2. Trên thanh menu, chọn Hệ thống > Cấu hình > Doanh nghiệp.
 3. Nhấn Thêm để tạo mới một doanh nghiệp.
 4. Nhập các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp.
 5. Nhấn Lưu để lưu lại.

Nhập dữ liệu ban đầu:

Để nhập dữ liệu ban đầu cho doanh nghiệp, cần thực hiện các bước sau:

 1. Trên thanh menu, chọn Hệ thống > Cấu hình > Danh mục.
 2. Mở danh mục cần nhập dữ liệu.
 3. Nhập dữ liệu cần thiết.
 4. Nhấn Lưu để lưu lại.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán:

Để thực hiện các nghiệp vụ kế toán, cần thực hiện các bước sau:

 1. Trên thanh menu, chọn Kế toán > Nhập liệu.
 2. Chọn nghiệp vụ cần thực hiện.
 3. Nhập các thông tin cần thiết cho nghiệp vụ.
 4. Nhấn Lưu để lưu lại.

Lập báo cáo tài chính:

Để lập báo cáo tài chính, cần thực hiện các bước sau:

 1. Trên thanh menu, chọn Kế toán > Báo cáo.
 2. Chọn báo cáo cần lập.
 3. Nhấn Lập báo cáo.

Nhớ kiểm tra kỹ các số liệu và báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật. Nếu cần, họ có thể hợp tác với một chuyên gia kế toán để đảm bảo kế toán của công ty được thực hiện đúng quy định và có lãi trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000