0764704929

Thực hành bài tập kế toán kho bạc nhà nước

Kế toán kho bạc nhà nước là một vị trí có nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Vậy Thực hành bài tập kế toán kho bạc nhà nước như thế nào ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Kế toán kho bạc nhà nước là gì ?

Thực hành bài tập kế toán kho bạc nhà nước
Thực hành bài tập kế toán kho bạc nhà nước

Kế toán kho bạc nhà nước là một vị trí kế toán thực hiện các công việc liên quan đến kế toán, thống kê, báo cáo tài chính,… tại kho bạc nhà nước.

Công việc của kế toán kho bạc nhà nước bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

 • Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán: Kế toán kho bạc nhà nước có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra, xử lý các chứng từ kế toán liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý kho bạc nhà nước,…
 • Lập báo cáo kế toán: Kế toán kho bạc nhà nước có nhiệm vụ lập các báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước,…
 • Thống kê, phân tích tài chính: Kế toán kho bạc nhà nước có nhiệm vụ thống kê, phân tích các số liệu tài chính, nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 • Tham gia công tác kiểm tra, giám sát: Kế toán kho bạc nhà nước có nhiệm vụ tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý kho bạc nhà nước,…

Ngoài ra, kế toán kho bạc nhà nước còn có thể thực hiện các công việc khác như:

 • Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ kế toán: Kế toán kho bạc nhà nước có thể tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 • Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán: Kế toán kho bạc nhà nước có thể tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán cho các đối tượng có nhu cầu.

Yêu cầu công việc của kế toán kho bạc nhà nước

Để trở thành kế toán kho bạc nhà nước, cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế.
 • Kỹ năng:
 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức vững vàng về các nghiệp vụ kế toán, tài chính, ngân sách nhà nước.
 • Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tài chính.
 • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.
 • Kỹ năng cần thiết của kế toán kho bạc nhà nước

Để thực hiện tốt công việc của kế toán kho bạc nhà nước, cần có những kỹ năng sau:

 • Kiến thức chuyên môn: Kế toán kho bạc nhà nước cần có kiến thức vững vàng về các nghiệp vụ kế toán, tài chính, ngân sách nhà nước.
 • Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tài chính: Việc sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tài chính sẽ giúp kế toán kho bạc nhà nước tiết kiệm thời gian và công sức trong việc lập báo cáo, xử lý chứng từ,…
 • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm: Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm là rất quan trọng đối với kế toán kho bạc nhà nước.

2. Thực hành bài tập kế toán kho bạc nhà nước

 Bài tập 1

Căn cứ vào các chứng từ kế toán sau, lập các bút toán kế toán:

Chứng từ nhập kho:

 • Số 01-KVT/INV ngày 20/07/2023, ghi nhận nhập kho 100 sản phẩm A, đơn giá 100.000 đồng/sản phẩm, giá trị 10.000.000 đồng.
 • Số 02-KVT/INV ngày 25/07/2023, ghi nhận nhập kho 200 sản phẩm B, đơn giá 200.000 đồng/sản phẩm, giá trị 40.000.000 đồng.

Chứng từ xuất kho:

 • Số 03-KVT/INV ngày 30/07/2023, ghi nhận xuất kho 50 sản phẩm A, đơn giá 100.000 đồng/sản phẩm, giá trị 5.000.000 đồng.
 • Số 04-KVT/INV ngày 05/08/2023, ghi nhận xuất kho 100 sản phẩm B, đơn giá 200.000 đồng/sản phẩm, giá trị 20.000.000 đồng.
 • Lời giải

Bút toán nhập kho

 • Ngày 20/07/2023:

Nợ TK 1561 – Hàng hóa (A)

    10.000.000

Có TK 111 – Tiền mặt

    10.000.000

 • Ngày 25/07/2023:

Nợ TK 1561 – Hàng hóa (B)

    40.000.000

Có TK 111 – Tiền mặt

    40.000.000

Bút toán xuất kho

 • Ngày 30/07/2023:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

    5.000.000

Có TK 1561 – Hàng hóa (A)

    5.000.000

 • Ngày 05/08/2023:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

    20.000.000

Có TK 1561 – Hàng hóa (B)

    20.000.000

Bút toán điều chỉnh

 • Ngày 31/07/2023:

Nợ TK 1561 – Hàng hóa (A)

    500.000

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

    500.000

Lý do điều chỉnh:

 • Kết thúc tháng 7/2023, thực tế tồn kho sản phẩm A là 50 sản phẩm, giá trị 5.000.000 đồng.
 • So với số lượng và giá trị ghi trên sổ sách kế toán là 100 sản phẩm, giá trị 10.000.000 đồng, thiếu 50 sản phẩm, giá trị 5.000.000 đồng.
 • Do đó, cần điều chỉnh giảm số lượng và giá trị hàng tồn kho sản phẩm A.

Bút toán kết chuyển cuối kỳ

 • Ngày 31/07/2023:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

    55.000.000

Có TK 156 – Hàng tồn kho

    55.000.000

Lý do kết chuyển:

 • Kết thúc tháng 7/2023, số lượng và giá trị hàng tồn kho là 50 sản phẩm A, giá trị 5.000.000 đồng và 200 sản phẩm B, giá trị 40.000.000 đồng.
 • Do đó, cần kết chuyển số lượng và giá trị hàng tồn kho vào TK 632 – Giá vốn hàng bán.
 • Bài tập 2

Công ty ABC là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, có kho tiền tại trụ sở chính. Ngày 31/12/2023, kế toán kho tiền của công ty ABC lập báo cáo tình hình tiền mặt tại kho như sau:

| Loại tiền | Số lượng |

|—|—|—|

| Tiền mặt | 100.000.000 đồng |

| Séc | 50.000.000 đồng |

| Vàng | 20.000.000 đồng |

Yêu cầu:

 • Tính tổng số tiền mặt tại kho của công ty ABC
 • Xác định số tiền mặt thừa, thiếu tại kho

Lời giải

Tổng số tiền mặt tại kho của công ty ABC là:

100.000.000 + 50.000.000 + 20.000.000 = 170.000.000 đồng

Số tiền mặt thừa, thiếu tại kho được xác định như sau:

Số tiền thừa, thiếu = Số tiền thực tế – Số tiền ghi sổ

Do số tiền thực tế và số tiền ghi sổ đều bằng 170.000.000 đồng nên không có số tiền thừa, thiếu tại kho.

 • Bài tập 3

Ngày 01/01/2024, công ty ABC phát hành 100.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng. Toàn bộ số cổ phiếu này được bán hết với giá 11.000 đồng/cổ phiếu.

Yêu cầu:

 • Ghi nhận nghiệp vụ phát hành cổ phiếu của công ty ABC
 • Tính số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu

Lời giải

Theo quy định của pháp luật, khi phát hành cổ phiếu, công ty phải ghi nhận giá trị cổ phiếu theo giá phát hành. Do đó, công ty ABC sẽ ghi nhận nghiệp vụ phát hành cổ phiếu như sau:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (100.000 * 11.000)

Có TK 411 – Vốn chủ sở hữu (100.000 * 10.000)

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là 110.000.000 đồng.

 • Bài tập 4

Ngày 05/01/2024, công ty ABC mua nguyên vật liệu với giá trị 100.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT là 10.000.000 đồng. Công ty thanh toán tiền mua nguyên vật liệu bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

Ghi nhận nghiệp vụ mua nguyên vật liệu của công ty ABC

Tính số tiền thuế GTGT phải nộp

Lời giải

Theo quy định của pháp luật, khi mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, kế toán phải ghi nhận giá trị hàng hóa, dịch vụ theo giá chưa có thuế GTGT. Do đó, công ty ABC sẽ ghi nhận nghiệp vụ mua nguyên vật liệu như sau:

Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu (100.000.000 – 10.000.000)

Có TK 111 – Tiền mặt (110.000.000)

Số tiền thuế GTGT phải nộp là 10.000.000 đồng.

Bài tập 5

Ngày 10/01/2024, công ty ABC xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm với giá trị 50.000.000 đồng, trong đó nguyên liệu chính là 40.000.000 đồng, nguyên liệu phụ là 10.000.000 đồng.

Yêu cầu:

Ghi nhận nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu của công ty ABC

Lời giải

Theo quy định của pháp luật, khi xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm, kế toán phải ghi nhận giá trị nguyên vật liệu theo giá thực tế. Do đó, công ty ABC sẽ ghi nhận nghiệp vụ xuất kho nguyên

Trên đây là một số thông tin về Thực hành bài tập kế toán kho bạc nhà nước. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929