Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Đề bài

Trường Tiểu học ABC có nguồn kinh phí hoạt động được cấp từ ngân sách nhà nước như sau:

Khoản mục Số tiền
Chi phí hoạt động thường xuyên 1.000.000.000 đồng
Chi phí sửa chữa, bảo trì tài sản cố định 500.000.000 đồng
Chi phí mua sắm tài sản cố định 200.000.000 đồng

Trong tháng 10/2023, trường đã thực hiện các nghiệp vụ kinh tế sau:

  • Ngày 01/10/2023, trường nhận được cấp phát kinh phí hoạt động thường xuyên từ ngân sách nhà nước.
  • Ngày 10/10/2023, trường mua sắm thiết bị giáo dục trị giá 100.000.000 đồng.
  • Ngày 20/10/2023, trường sửa chữa phòng học trị giá 20.000.000 đồng.
  • Ngày 30/10/2023, trường chi lương cho giáo viên và nhân viên trị giá 500.000.000 đồng.

Yêu cầu

  1. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023.
  2. Tính số dư các tài khoản liên quan đến chi phí hoạt động của trường tại thời điểm cuối tháng 10/2023.

Lời giải

1. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023

Ngày Loại nghiệp vụ Tài khoản Nợ Tài khoản Có Số tiền
01/10/2023 Nhận kinh phí hoạt động thường xuyên 136 111 1.000.000.000
10/10/2023 Mua sắm tài sản cố định 211 111 100.000.000
20/10/2023 Sửa chữa tài sản cố định 662 111 20.000.000
30/10/2023 Chi lương 642 334 500.000.000

2. Tính số dư các tài khoản liên quan đến chi phí hoạt động của trường tại thời điểm cuối tháng 10/2023

Tài khoản Số dư cuối kỳ
136 1.000.000.000
211 100.000.000
662 20.000.000
642 500.000.000

Kết luận

  • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023 đã được hạch toán đúng theo quy định.
  • Số dư các tài khoản liên quan đến chi phí hoạt động của trường tại thời điểm cuối tháng 10/2023 là: 1.000.000.000 + 100.000.000 + 20.000.000 + 500.000.000 = 1.620.000.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000