Bài tập kế toán excel nâng cao có lời giải

Trong bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Excel để thực hiện các phép tính kế toán, xây dựng báo cáo tài chính, và phân tích dữ liệu kế toán. Chúng ta cũng sẽ xem xét cách tối ưu hóa công việc kế toán bằng cách sử dụng các công cụ và công thức mạnh mẽ trong Excel. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tìm hiểu về bài tập kế toán excel nâng cao nhé!

Bài tập 1: Tạo bảng cân đối kế toán

Bước 1: Tạo một bảng tính trống và đặt tên các cột như sau: STT, Tài khoản, Nợ, Có.

Bước 2: Nhập thông tin cân đối kế toán của công ty. Ví dụ:

STT Tài khoản Nợ
1 Tiền mặt 10000 5000
2 Tài sản cố định 30000 0
3 Công nợ phải trả 0 12000
4 Vốn chủ sở hữu 20000 0

Bước 3: Tính tổng số nợ và tổng số có bằng công thức SUM. Sử dụng công thức “=SUM(C2:C5)” để tính tổng nợ và “=SUM(D2:D5)” để tính tổng có.

Bài tập 2: Tạo bảng lưu chứng từ chi tiêu

Bước 1: Tạo một bảng tính trống với các cột: Ngày, Mã chứng từ, Mã tài khoản, Mô tả, Số tiền.

Bước 2: Nhập thông tin về các giao dịch chi tiêu vào bảng. Ví dụ:

Ngày Mã CT Mã TK Mô tả Số tiền
1/1/2023 CT001 111 Mua vật liệu 5000
1/2/2023 CT002 112 Trả lương nhân viên 8000
1/3/2023 CT003 113 Điện nước 2000

Bước 3: Sử dụng công thức “=SUM(E2:E4)” để tính tổng số tiền chi tiêu.

Bài tập 3: Tạo biểu đồ cột cho cân đối kế toán

Bước 1: Tạo bảng cân đối kế toán giống như Bài tập 1.

Bước 2: Chọn dữ liệu trong bảng cân đối kế toán.

Bước 3: Chọn tab “Chèn” và chọn biểu đồ cột.

Bước 4: Chỉnh sửa biểu đồ bằng cách thêm tiêu đề và chú thích, đặt tên trục và biểu đồ.

Bài tập 4: Tính tỷ lệ lợi nhuận ròng

Bước 1: Tạo một bảng tính với các cột: Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận ròng.

Bước 2: Nhập các giá trị tương ứng cho doanh thu và chi phí.

Bước 3: Sử dụng công thức “=A2-B2” để tính lợi nhuận ròng.

Bài tập 5: Tạo bảng tính lịch trình thanh toán nợ phải trả

Bước 1: Tạo một bảng tính với các cột: Ngày thanh toán, Mã hợp đồng, Số tiền thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin về các thanh toán dự kiến và các hợp đồng tương ứng.

Bước 3: Sử dụng công thức “=SUM(C2:Cx)” (trong đó x là hàng cuối cùng trong danh sách) để tính tổng số tiền thanh toán.

Hy vọng rằng các bài tập trên sẽ giúp bạn nắm vững kỹ năng kế toán trong Excel.

Bài tập 1: Tạo bảng cân đối kế toán

 • Để tính tổng nợ và tổng có, bạn có thể sử dụng công thức SUM như sau:
  • Tổng nợ: =SUM(C2:C5)
  • Tổng có: =SUM(D2:D5)

Bài tập 2: Tạo bảng lưu chứng từ chi tiêu

 • Để tính tổng số tiền chi tiêu, bạn sử dụng công thức SUM như sau:
  • Tổng số tiền chi tiêu: =SUM(E2:E4)

Bài tập 3: Tạo biểu đồ cột cho cân đối kế toán

 • Sau khi chọn dữ liệu và tạo biểu đồ cột, bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ bằng cách:
  • Thêm tiêu đề cho biểu đồ: Nhấn chuột phải vào biểu đồ, chọn “Chỉnh sửa dữ liệu biểu đồ” và thêm tiêu đề.
  • Đặt tên cho trục: Nhấn chuột phải vào trục và chọn “Đặt tên trục.”
  • Đặt tên cho biểu đồ: Nhấn chuột phải vào biểu đồ và chọn “Đặt tên biểu đồ.”
  • Thêm chú thích: Nhấn chuột phải vào biểu đồ, chọn “Chú thích” và thêm chú thích theo ý muốn.

Bài tập 4: Tính tỷ lệ lợi nhuận ròng

 • Để tính lợi nhuận ròng, bạn sử dụng công thức:
  • Lợi nhuận ròng: =A2-B2

Bài tập 5: Tạo bảng tính lịch trình thanh toán nợ phải trả

 • Để tính tổng số tiền thanh toán, bạn sử dụng công thức SUM như sau:
  • Tổng số tiền thanh toán: =SUM(C2:Cx) (trong đó x là hàng cuối cùng trong danh sách).

Với các lời giải chi tiết này, bạn nên có khả năng thực hiện các bài tập kế toán Excel nâng cao một cách thành thạo. Hãy thử thực hiện chúng để nâng cao kỹ năng của mình trong việc sử dụng Excel cho công việc kế toán.

Trong quá trình làm bài tập này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng ta đã nhận thấy tầm quan trọng của việc sắp xếp, lọc, và tổ chức dữ liệu để làm cho nó dễ dàng để thực hiện các phân tích và tính toán. Chúng ta cũng đã học cách sử dụng các công cụ đồ họa trong Excel để trình bày thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000