Bài tập kế toán excel cơ bản có lời giải hay nhất

Trong bài tập này, chúng ta sẽ tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản như tạo bảng tính, nhập dữ liệu, thực hiện các phép tính đơn giản và tạo biểu đồ. Dù bạn là người mới bắt đầu hoặc bạn đã sử dụng Excel trong một thời gian, việc nắm vững những kiến thức cơ bản này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và tận dụng được toàn bộ tiềm năng của chương trình. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tìm hiểu về bài tập excel cơ bản có lời giải hay nhất nhé!

Bài tập 1: Tính tổng và trung bình cộng

Yêu cầu: Tạo một danh sách số trong Excel và tính tổng và trung bình cộng của các số đó.

Lời giải:

Nhập dãy số vào một cột, ví dụ: A1, A2, A3, …

Để tính tổng, sử dụng công thức: =SUM(A1:A3) trong một ô bất kỳ.

Để tính trung bình cộng, sử dụng công thức: =AVERAGE(A1:A3) trong một ô khác.

Bài tập 2 (Tiếp theo): Tính phần trăm tăng trưởng

Yêu cầu: Tính phần trăm tăng trưởng giữa hai giá trị.

Lời giải:

Nhập giá trị ban đầu vào một ô, ví dụ: A1.

Nhập giá trị mới vào một ô khác, ví dụ: B1.

Để tính phần trăm tăng trưởng, sử dụng công thức: =(B1-A1)/A1*100. Kết quả sẽ cho biết phần trăm tăng trưởng giữa hai giá trị.

Bài tập 3: Sắp xếp dữ liệu

Yêu cầu: Sắp xếp một danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Lời giải:

Chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp.

Trong tab “Dữ liệu,” chọn “Sắp xếp.”

Trong hộp thoại sắp xếp, bạn có thể chọn thứ tự tăng dần hoặc giảm dần và nhấn “OK” để hoàn thành việc sắp xếp.

Bài tập 4: Tính toán dùng hàm IF

Yêu cầu: Sử dụng hàm IF để tính toán một giá trị dựa trên điều kiện.

Lời giải:

Nhập một giá trị hoặc điều kiện vào một ô, ví dụ: A1.

Sử dụng công thức IF để thiết lập điều kiện và tính toán giá trị. Ví dụ: =IF(A1>10, “Lớn hơn 10”, “Nhỏ hơn hoặc bằng 10”).

Bài tập 5: Tạo biểu đồ cột đơn giản

Yêu cầu: Tạo một biểu đồ cột để trực quan hóa dữ liệu.

Lời giải:

Nhập dữ liệu vào hai cột, ví dụ: A (cho tên mục) và B (cho giá trị).

Chọn dữ liệu mà bạn muốn biểu đồ cột hiển thị.

Trong tab “Chèn,” chọn “Biểu đồ cột” và sau đó chọn loại biểu đồ cột mà bạn muốn tạo.

Dựa trên loại biểu đồ, bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ để thể hiện dữ liệu một cách dễ dàng hơn.

Bài tập 6: Tạo bảng tính đơn giản

Yêu cầu: Tạo một bảng tính đơn giản để quản lý danh sách sản phẩm hoặc thông tin cá nhân.

Lời giải:

Mở một tệp Excel mới.

Sử dụng hàng đầu để đặt tên các cột, ví dụ: “Tên sản phẩm,” “Giá,” “Số lượng,”…

Điền thông tin vào các ô dưới cùng theo từng dòng.

Bạn có thể sử dụng các công thức để tính tổng tiền, tổng số lượng hoặc thêm các tính năng bổ sung tùy theo nhu cầu của bạn.

Bài tập 7: Tính toán hàm SUMIF

Yêu cầu: Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị dựa trên một điều kiện.

Lời giải:

Tạo một danh sách dữ liệu cần tính tổng.

Nhập điều kiện vào một ô, ví dụ: “Loại A.”

Sử dụng công thức SUMIF để tính tổng các giá trị thỏa mãn điều kiện. Ví dụ: =SUMIF(A1:A10, “Loại A”, B1:B10) – công thức này sẽ tính tổng các giá trị trong cột B tương ứng với các dòng mà điều kiện là “Loại A.”

Bài tập 8: Tạo biểu đồ nhiều dòng (line chart)

Yêu cầu: Tạo biểu đồ nhiều dòng để so sánh sự thay đổi của các dòng thời gian.

Lời giải:

Nhập dữ liệu thời gian vào một cột và dữ liệu của các dòng khác vào các cột khác.

Chọn dữ liệu mà bạn muốn biểu đồ nhiều dòng hiển thị.

Trong tab “Chèn,” chọn “Biểu đồ nhiều dòng” và sau đó chọn loại biểu đồ nhiều dòng mà bạn muốn tạo.

Tùy chỉnh biểu đồ để làm cho nó dễ đọc và thể hiện thông tin một cách rõ ràng.

Bài tập 9: Sử dụng vlookup để tra cứu dữ liệu

Yêu cầu: Sử dụng hàm VLOOKUP để tra cứu một giá trị trong một bảng và trả về kết quả tương ứng.

Lời giải:

Tạo một bảng dữ liệu chứa thông tin mục muốn tra cứu và kết quả tương ứng.

Tạo một ô để nhập giá trị muốn tra cứu.

Sử dụng công thức VLOOKUP để tìm giá trị trong bảng và trả về kết quả. Ví dụ: =VLOOKUP(A1, B1:C10, 2, FALSE) – công thức này sẽ tra cứu giá trị trong ô A1 trong bảng B1:C10 và trả về kết quả ở cột thứ 2.

Hy vọng rằng những bài tập và lời giải trên sẽ giúp bạn nắm vững Excel cơ bản.

Trong bài tập này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng ta đã tìm hiểu và thực hành nhiều chức năng cơ bản của Excel, từ việc nhập dữ liệu, tính toán đến tạo biểu đồ. Qua việc làm này, bạn đã bắt đầu xây dựng nền tảng vững chắc để sử dụng Excel hiệu quả trong nhiều tình huống khác nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000