087.790.7790

Đáp án chi tiết Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp Bảo Hiểm

Bài tập kế toán doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức mà các công ty trong ngành bảo hiểm ghi nhận và quản lý tài sản, lập báo cáo tài chính, và đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán áp dụng. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tìm hiểu về bài tập kế toán doanh nghiệp bảo hiểm nhé!

Bài tập 1:

Công Ty Bảo Hiểm An Phát là một doanh nghiệp bảo hiểm với một số giao dịch và sự kiện kế toán sau đây trong tháng 11/2023. Hãy thực hiện việc hạch toán các sự kiện này theo hệ thống kế toán kép (tài khoản kép). Sau đó, bạn sẽ cung cấp lời giải cho mỗi trường hợp.

 1. Ngày 5/11/2023, Công Ty Bảo Hiểm An Phát thu tiền phí bảo hiểm hàng tháng từ khách hàng là công ty ABC Ltd. Số tiền thu là 15.000.000. Hạch toán giao dịch này.
 2. Ngày 10/11/2023, Công Ty Bảo Hiểm An Phát chi trả tiền bồi thường cho một khách hàng cá nhân do tai nạn giao thông. Số tiền bồi thường là 10.000.000. Hạch toán giao dịch này.
 3. Ngày 20/11/2023, công ty này trả tiền hoa hồng cho một đại lý bán bảo hiểm. Số tiền hoa hồng là 2.000.000. Hạch toán giao dịch này.

Lời giải:

Giao dịch thu tiền phí bảo hiểm hàng tháng từ công ty ABC Ltd:

 • Tài khoản nợ: 111 (Nợ Công Nợ Khách Hàng – Công Ty ABC Ltd) – 15.000.000
 • Tài khoản có: 131 (Thu Nhập Từ Bảo Hiểm) – 15.000.000

Giao dịch chi trả tiền bồi thường cho khách hàng cá nhân:

 • Tài khoản nợ: 233 (Chi Phí Bồi Thường) – 10.000.000
 • Tài khoản có: 112 (Nợ Công Nợ Khách Hàng – Khách Hàng Cá Nhân) – 10.000.000

Giao dịch trả tiền hoa hồng cho đại lý bán bảo hiểm:

 • Tài khoản nợ: 6231 (Chi Phí Hoa Hồng) – 2.000.000
 • Tài khoản có: 111 (Nợ Công Nợ Đại Lý Bán Bảo Hiểm) – 2.000.000

Lưu ý rằng các tài khoản có thể thay đổi tùy theo kế hoạch tài khoản cụ thể của công ty, nhưng các ví dụ trên cung cấp một hướng dẫn cơ bản về cách hạch toán các giao dịch bảo hiểm.

Bài tập 2: 

Doanh nghiệp ABC là một công ty bảo hiểm, chuyên cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng. Dưới đây là thông tin liên quan đến các giao dịch trong kỳ kế toán tháng 10 năm X:

 1. Ngày 1/10/X, doanh nghiệp thu phí bảo hiểm hàng tháng từ khách hàng bằng chuyển khoản ngân hàng, tổng cộng 50,000,000 VNĐ.
 2. Ngày 5/10/X, doanh nghiệp nhận được tiền từ một hợp đồng bảo hiểm tài sản là 30,000,000 VNĐ.
 3. Ngày 15/10/X, doanh nghiệp chi trả tiền bồi thường cho một khách hàng vì thất thoát tài sản, tổng cộng 15,000,000 VNĐ.
 4. Ngày 20/10/X, doanh nghiệp trả tiền hoa hồng cho các đại lý bảo hiểm, tổng cộng 5,000,000 VNĐ.
 5. Ngày 25/10/X, doanh nghiệp chi trả tiền lương cho nhân viên kế toán và bán hàng, tổng cộng 10,000,000 VNĐ.

Yêu cầu:

 1. Hãy ghi nhật ký kế toán (Sổ cái) cho các giao dịch trên.
 2. Tạo Báo cáo Lãi lỗ tháng 10.

Lời giải:

 1. Ghi nhật ký kế toán:
 • Ngày 1/10/X:
  • Nợ Tài khoản 111 – Tiền mặt: 50,000,000 VNĐ
  • Có Tài khoản 411 – Phí bảo hiểm nhận trước: 50,000,000 VNĐ (Thu phí bảo hiểm hàng tháng)
 • Ngày 5/10/X:
  • Nợ Tài khoản 111 – Tiền mặt: 30,000,000 VNĐ
  • Có Tài khoản 412 – Doanh thu bảo hiểm: 30,000,000 VNĐ (Nhận tiền từ hợp đồng bảo hiểm)
 • Ngày 15/10/X:
  • Nợ Tài khoản 412 – Doanh thu bảo hiểm: 15,000,000 VNĐ
  • Có Tài khoản 111 – Tiền mặt: 15,000,000 VNĐ (Chi trả tiền bồi thường cho khách hàng)
 • Ngày 20/10/X:
  • Nợ Tài khoản 611 – Chi phí hoa hồng: 5,000,000 VNĐ
  • Có Tài khoản 111 – Tiền mặt: 5,000,000 VNĐ (Trả tiền hoa hồng cho đại lý)
 • Ngày 25/10/X:
  • Nợ Tài khoản 642 – Chi phí lương: 10,000,000 VNĐ
  • Có Tài khoản 111 – Tiền mặt: 10,000,000 VNĐ (Chi trả tiền lương cho nhân viên)
 1. Báo cáo Lãi lỗ tháng 10:
 • Doanh thu bảo hiểm: 30,000,000 VNĐ (Đã nhận từ hợp đồng bảo hiểm)
 • Chi phí hoa hồng: 5,000,000 VNĐ (Trả cho đại lý)
 • Chi phí lương: 10,000,000 VNĐ (Trả cho nhân viên)
 • Chi phí bồi thường: 15,000,000 VNĐ (Chi trả cho khách hàng)
 • Tổng Chi phí: 30,000,000 VNĐ (5,000,000 + 10,000,000 + 15,000,000)
 • Lãi/(Lỗ) trong tháng: 0 VNĐ (30,000,000 – 30,000,000)

Báo cáo Lãi lỗ tháng 10 cho thấy doanh nghiệp không có lãi hoặc lỗ trong tháng này.

Bài tập 3:

Công ty bảo hiểm ABC

Đề bài:

Công ty bảo hiểm ABC là một công ty bảo hiểm phi nhân thọ chuyên kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Trong tháng 7/2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

 • Ngày 01/07/2023, công ty nhận được tiền phí bảo hiểm nhân thọ từ khách hàng là 100.000.000 đồng, thời hạn bảo hiểm là 10 năm.
 • Ngày 10/07/2023, công ty chi trả tiền bồi thường bảo hiểm cho khách hàng là 10.000.000 đồng.
 • Ngày 20/07/2023, công ty trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là 10.000.000 đồng.

Yêu cầu:

 • Định khoản kế toán cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Lời giải:

Ngày 01/07/2023

 • Nợ TK 138 – Phải thu bảo hiểm: 100.000.000 đồng
 • Có TK 111 – Tiền mặt: 100.000.000 đồng

Ngày 10/07/2023

 • Nợ TK 635 – Chi phí bồi thường bảo hiểm: 10.000.000 đồng
 • Có TK 138 – Phải thu bảo hiểm: 10.000.000 đồng

Ngày 20/07/2023

 • Nợ TK 635 – Chi phí bồi thường bảo hiểm: 10.000.000 đồng
 • Có TK 242 – Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: 10.000.000 đồng

Kết luận:

Trên đây là một bài tập kế toán doanh nghiệp bảo hiểm có lời giải. Bài tập này giúp các bạn ôn tập lại kiến thức về kế toán doanh nghiệp bảo hiểm, từ đó có thể định khoản chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Trong bài tập này, chúng ta giả định rằng công ty không phát sinh lãi hoặc lỗ trong quá trình hoạt động.
 • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong bài tập đều là nghiệp vụ phát sinh liên quan đến bảo hiểm nhân thọ.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bảo hiểm:

 • Thu phí bảo hiểm: Khi thu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ ghi nhận phải thu bảo hiểm.
 • Chi trả tiền bồi thường bảo hiểm: Khi chi trả tiền bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ ghi nhận chi phí bồi thường bảo hiểm.
 • Trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm để đảm bảo khả năng chi trả các khoản bồi thường bảo hiểm trong tương lai.

Cách tính dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm:

 • Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm = Số tiền bồi thường bảo hiểm dự kiến phát sinh trong tương lai / Số năm bảo hiểm

Ví dụ: Số tiền bồi thường bảo hiểm dự kiến phát sinh trong tương lai là 100.000.000 đồng, thời hạn bảo hiểm là 10 năm.

 • Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm hàng năm = 100.000.000 đồng / 10 năm = 10.000.000 đồng

 • Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm hàng tháng = 10.000.000 đồng / 12 tháng = 833.333 đồng

Bài tập 4: 

Công ty Bảo hiểm ABC có phát sinh các nghiệp vụ kế toán trong tháng 10/2023 như sau:

Ngày 01/10/2023

 • Nhận tiền phí bảo hiểm nhân thọ của khách hàng A là 100.000.000 đồng, thuế GTGT 10%.
 • Nhận tiền phí bảo hiểm xe ô tô của khách hàng B là 200.000.000 đồng, thuế GTGT 10%.

Ngày 15/10/2023

 • Chi phí bán hàng là 10.000.000 đồng.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp là 20.000.000 đồng.

Ngày 31/10/2023

 • Chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng A là 50.000.000 đồng.
 • Chi trả bồi thường bảo hiểm xe ô tô cho khách hàng B là 100.000.000 đồng.

Yêu cầu:

 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023 theo đúng quy định của kế toán doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Xác định kết quả kinh doanh của Công ty Bảo hiểm ABC trong tháng 10/2023.

Lời giải:

Nợ Ghi chú
1111 1112 Tiền gửi ngân hàng
1331 3331 Phải thu khách hàng
1541 6321 Chi phí bán hàng
1542 6322 Chi phí quản lý doanh nghiệp
6321 1111 Chi phí bán hàng
6322 1111 Chi phí quản lý doanh nghiệp
3331 1331 Thu tiền phí bảo hiểm
3331 1331 Thu tiền phí bảo hiểm
3312 1111 Chi trả quyền lợi bảo hiểm
3312 1111 Chi trả bồi thường bảo hiểm

Kết quả kinh doanh của Công ty Bảo hiểm ABC trong tháng 10/2023

 • Doanh thu phí bảo hiểm: 300.000.000 đồng
 • Chi phí:
  • Chi phí bán hàng: 10.000.000 đồng
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp: 20.000.000 đồng
  • Chi trả quyền lợi bảo hiểm: 50.000.000 đồng
  • Chi trả bồi thường bảo hiểm: 100.000.000 đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 140.000.000 đồng

Chú thích:

 • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023 được hạch toán theo đúng quy định của kế toán doanh nghiệp bảo hiểm, cụ thể:
  • Các nghiệp vụ thu tiền phí bảo hiểm được hạch toán vào tài khoản 1331 – Phải thu khách hàng.
  • Các nghiệp vụ chi phí được hạch toán vào tài khoản 632 – Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
  • Các nghiệp vụ chi trả quyền lợi bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm được hạch toán vào tài khoản 331 – Phải trả cho khách hàng.
 • Kết quả kinh doanh của Công ty Bảo hiểm ABC được xác định theo công thức:

Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu – Chi phí

Trong đó:

 • Doanh thu phí bảo hiểm = Số tiền phí bảo hiểm thu được trong kỳ
 • Chi phí = Tổng các khoản chi phí phát sinh trong kỳ

Với số liệu của bài tập, lợi nhuận trước thuế của Công ty Bảo hiểm ABC trong tháng 10/2023 là 140.000.000 đồng.

strong>Bài tập 5:

Công ty Bảo Hiểm An Lành (BHANLÀNH) là một công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Hãy thực hiện việc kế toán cho các giao dịch dưới đây trong quý 1 của năm 20X3.

Thông tin sơ bộ:

 1. BHANLÀNH thu bảo hiểm từ khách hàng và cam kết bồi thường cho họ khi có rủi ro.
 2. Quý 1 năm 20X3 kết thúc vào ngày 31/3/20X3.

Các giao dịch trong quý 1 năm 20X3:

 1. Trong tháng 1, BHANLÀNH đã thu 1.000.000.000 VND tiền bảo hiểm từ các khách hàng cho các hợp đồng bảo hiểm mới.
 2. Trong tháng 1, BHANLÀNH đã chi trả 200.000.000 VND cho một trường hợp bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm.
 3. Trong tháng 2, BHANLÀNH đã thu thêm 500.000.000 VND tiền bảo hiểm từ các khách hàng cho các hợp đồng bảo hiểm mới.
 4. Trong tháng 2, BHANLÀNH đã chi trả thêm 300.000.000 VND cho một trường hợp bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm.
 5. Trong tháng 3, BHANLÀNH đã thu thêm 300.000.000 VND tiền bảo hiểm từ các khách hàng cho các hợp đồng bảo hiểm mới.
 6. Trong tháng 3, BHANLÀNH đã chi trả thêm 100.000.000 VND cho một trường hợp bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm.
 7. Các chi phí hoạt động bảo hiểm, như chi phí quản lý, chi phí tiếp thị, và chi phí hoạt động khác trong quý 1, ước tính là 400.000.000 VND.

Yêu cầu:

 1. Tạo bảng kế toán (Sổ cái) để ghi chép tất cả các giao dịch trên.
 2. Tính lãi/lỗ ròng của BHANLÀNH trong quý 1 năm 20X3.

Lời Giải:

 1. Sổ cái (Bảng kế toán):
  Ngày Mô tả giao dịch Nợ (VND) Có (VND)
  01/20X3 Thu tiền bảo hiểm mới 1,000,000,000
  01/20X3 Chi trả bồi thường 200,000,000
  02/20X3 Thu tiền bảo hiểm mới 500,000,000
  02/20X3 Chi trả bồi thường 300,000,000
  03/20X3 Thu tiền bảo hiểm mới 300,000,000
  03/20X3 Chi trả bồi thường 100,000,000
  Quý 1/20X3 Chi phí hoạt động bảo hiểm 400,000,000
  Tổng 1,800,000,000 1,000,000,000
 2. Lãi/Lỗ ròng trong quý 1 năm 20X3:Lãi/Lỗ ròng = Tổng cột “Nợ” – Tổng cột “Có”

  Lãi/Lỗ ròng = 1,800,000,000 VND – 1,000,000,000 VND = 800,000,000 VND

Vậy BHANLÀNH có lãi ròng 800,000,000 VND trong quý 1 năm 20X3.

Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC đã đưa ra cách xử lý các khoản phí bảo hiểm, các khoản tiền thụ động và cách tính toán dự phòng để đảm bảo tính ổn định của doanh nghiệp trong tương lai. Chúng tôi cũng đã thấy rằng việc quản lý rủi ro và tính toán dự phòng là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng