Các mẫu bài tập kế toán dịch vụ vận tải có lời giải mới nhất

Ngành dịch vụ vận tải đang trải qua sự thay đổi không ngừng, và việc nắm vững kế toán trong lĩnh vực này là vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cùng nhau tìm hiểu về Các mẫu bài tập kế toán dịch vụ vận tải có lời giải mới nhất, một tài liệu quý báu giúp bạn hiểu rõ và áp dụng kế toán trong lĩnh vực vận tải. Hãy cùng khám phá những điều thú vị dưới đây!

Bài tập 1. Bài tập kế toán dịch vụ vận tải dạng Giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải

Bài 1:

Công ty ABC là một doanh nghiệp vận tải hàng hóa. Ngày 01/10/2023, công ty nhận vận chuyển một lô hàng hóa từ Hà Nội đi Đà Nẵng. Giá trị lô hàng hóa là 100.000.000 đồng. Chi phí vận chuyển bao gồm:

 • Chi phí nhiên liệu: 10.000.000 đồng
 • Chi phí lương lái xe: 5.000.000 đồng
 • Chi phí bảo hiểm: 2.000.000 đồng
 • Chi phí khác: 3.000.000 đồng

Hãy tính giá thành dịch vụ vận tải của lô hàng hóa này.

Lời giải

Theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC, giá thành dịch vụ vận tải được xác định như sau:

Giá thành dịch vụ vận tải = Chi phí trực tiếp + Chi phí gián tiếp

Chi phí trực tiếp

 • Chi phí nhiên liệu: 10.000.000 đồng
 • Chi phí lương lái xe: 5.000.000 đồng
 • Chi phí bảo hiểm: 2.000.000 đồng
 • Chi phí khác: 3.000.000 đồng

Tổng chi phí trực tiếp = 20.000.000 đồng

Chi phí gián tiếp

 • Chi phí khấu hao tài sản cố định: 5.000.000 đồng
 • Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện: 2.000.000 đồng
 • Chi phí quản lý, điều hành: 3.000.000 đồng

Tổng chi phí gián tiếp = 10.000.000 đồng

Giá thành dịch vụ vận tải

Tổng chi phí trực tiếp + Tổng chi phí gián tiếp = 20.000.000 đồng + 10.000.000 đồng = 30.000.000 đồng

Vậy, giá thành dịch vụ vận tải của lô hàng hóa này là 30.000.000 đồng.

Bài tập 2:

Công ty Cổ phần ABC là doanh nghiệp vận tải hàng hóa đường bộ. Trong tháng 12 năm N, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

 • Ngày 01/12/N: Mua 10 tấn dầu diesel với giá mua chưa có thuế GTGT là 20.000 đồng/lít, thuế GTGT 10%, tổng giá thanh toán là 22.000 đồng/lít.
 • Ngày 05/12/N: Nhận hàng hóa từ khách hàng A theo hợp đồng vận tải số 12/2023, giá vận tải là 100.000 đồng/tấn. Số lượng hàng hóa vận chuyển là 50 tấn.
 • Ngày 10/12/N: Chi phí tiền lương cho nhân viên vận tải là 50.000.000 đồng.
 • Ngày 15/12/N: Chi phí điện nước văn phòng là 10.000.000 đồng.
 • Ngày 20/12/N: Chi phí khấu hao xe tải là 100.000.000 đồng.
 • Ngày 31/12/N: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dầu diesel.

Yêu cầu:

 • Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 năm N.
 • Tính giá thành vận tải và xác định kết quả kinh doanh trong tháng 12 năm N.

Giải:

 • Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Ngày Loại nghiệp vụ Tài khoản Nợ Tài khoản Có Số tiền
01/12/N Mua hàng 152 131 220.000.000
05/12/N Xuất kho 154 152 110.000.000
05/12/N Doanh thu vận tải 511 331 5.000.000.000
05/12/N Chi phí vận tải 641 154 5.000.000.000
10/12/N Chi phí lương 642 334 50.000.000
15/12/N Chi phí điện nước 642 112 10.000.000
20/12/N Chi phí khấu hao 622 214 100.000.000
31/12/N Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 133 131 22.000.000
 • Tính giá thành vận tải

Giá thành vận tải được tính theo công thức sau:

Giá thành vận tải = Chi phí nhiên liệu + Chi phí nhân công + Chi phí khấu hao + Chi phí khác

Trong đó, chi phí nhiên liệu là 110.000.000 đồng.

Chi phí nhân công là 50.000.000 đồng.

Chi phí khấu hao là 100.000.000 đồng.

Chi phí khác là 10.000.000 đồng.

Do đó, giá thành vận tải là:

Giá thành vận tải = 110.000.000 + 50.000.000 + 100.000.000 + 10.000.000 = 270.000.000 đồng

 • Xác định kết quả kinh doanh

Doanh thu vận tải là 5.000.000.000 đồng.

Giá thành vận tải là 270.000.000 đồng.

Dưới đây là một số mẫu bài tập kế toán dịch vụ vận tải có lời giải mới nhất:

Bài tập 3:

Công ty TNHH ABC là doanh nghiệp vận tải đường bộ, chuyên vận chuyển hàng hóa nội địa. Ngày 01/01/2023, công ty mua một chiếc xe tải với giá 500 triệu đồng, nguyên giá TSCĐ. Thời gian khấu hao là 5 năm, phương pháp khấu hao là đường thẳng.

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, công ty có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

 • Ngày 01/01/2023, công ty mua 100 lít xăng với giá 25.000 đồng/lít, thuế GTGT 10%.
 • Ngày 02/01/2023, công ty nhận vận chuyển hàng hóa cho khách hàng A với giá 100 triệu đồng, đã thu tiền đầy đủ.
 • Ngày 10/01/2023, công ty trả lương cho nhân viên lái xe là 10 triệu đồng, đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10,5%.
 • Ngày 20/01/2023, công ty sửa chữa xe tải với chi phí là 20 triệu đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Tính giá thành dịch vụ vận chuyển cho khách hàng A.
 • Xác định lợi nhuận sau thuế của công ty.

Lời giải

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 • Ngày 01/01/2023:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Có TK 111 – Tiền mặt

 • Ngày 02/01/2023:

Nợ TK 131 – Khách hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 • Ngày 10/01/2023:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 334 – Phải trả người lao động

 • Ngày 20/01/2023:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 111 – Tiền mặt

Tính giá thành dịch vụ vận chuyển cho khách hàng A

 • Chi phí nhiên liệu: 100 lít * 25.000 đồng/lít * 1,1 = 275.000 đồng
 • Chi phí nhân công: 10 triệu đồng
 • Chi phí khấu hao xe: 500 triệu đồng / 5 năm * 1/12 = 71.428 đồng
 • Chi phí sửa chữa xe: 20 triệu đồng

Tổng chi phí: 275.000 + 10.000.000 + 71.428 + 20.000.000 = 32.763.428 đồng

Giá thành dịch vụ vận chuyển cho khách hàng A: 32.763.428 đồng / 100 triệu đồng = 32,76%

Xác định lợi nhuận sau thuế của công ty

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 100 triệu đồng
 • Chi phí giá vốn hàng bán: 32.763.428 đồng
 • Lợi nhuận gộp: 67.236.572 đồng
 • Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: 10 triệu đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 57.236.572 đồng
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: 57.236.572 đồng * 20% = 11.447.314 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 57.236.572 đồng – 11.447.314 đồng = 45.789.258 đồng

Bài tập 2. Bài tập kế toán dịch vụ vận tải dạng Khoản trích trước chi phí

Công ty Vận Tải XYZ là một công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. Họ đã nhận được các khoản trích trước từ khách hàng cho dự án vận chuyển hàng hóa trong năm tài chính 2023. Công ty phải ghi nhật ký và xử lý khoản trích trước chi phí này.

Dưới đây là các chi tiết của khoản trích trước:

 1. Ngày 15/01/2023: Công ty nhận được khoản trích trước từ khách hàng A, trị giá 30.000.000 VNĐ cho dự án vận chuyển hàng hóa, dự kiến diễn ra trong năm 2023.
 2. Ngày 20/02/2023: Công ty nhận được khoản trích trước từ khách hàng B, trị giá 40.000.000 VNĐ cho dự án vận chuyển hàng hóa, cũng dự kiến diễn ra trong năm 2023.

Yêu cầu:

a) Tạo sổ cái liên quan đến khoản trích trước chi phí.

b) Ghi nhật ký cho các giao dịch trích trước chi phí.

c) Giải trình việc xử lý khoản trích trước chi phí trong kế toán.

Lời giải:

a) Tạo sổ cái liên quan đến khoản trích trước chi phí:

 • Sổ cái trích trước chi phí cho năm tài chính 2023:
  Ngày Nội dung giao dịch Trích Trước (Nợ) Doanh Thu (Có) Số dư Cuối Kỳ (Nợ)
  15/01/2023 Khoản trích trước từ khách hàng A 30.000.000 VNĐ 30.000.000 VNĐ
  20/02/2023 Khoản trích trước từ khách hàng B 40.000.000 VNĐ 70.000.000 VNĐ

b) Ghi nhật ký cho các giao dịch trích trước chi phí:

 • 15/01/2023: Khoản trích trước từ khách hàng A:Ghi nợ 30.000.000 VNĐ vào tài khoản Trích Trước và ghi có 30.000.000 VNĐ vào tài khoản Doanh Thu.
  Tài khoản Ghi Nợ (VNĐ) Ghi Có (VNĐ)
  Trích Trước 30.000.000
  Doanh Thu 30.000.000
 • 20/02/2023: Khoản trích trước từ khách hàng B:Ghi nợ 40.000.000 VNĐ vào tài khoản Trích Trước và ghi có 40.000.000 VNĐ vào tài khoản Doanh Thu.
  Tài khoản Ghi Nợ (VNĐ) Ghi Có (VNĐ)
  Trích Trước 40.000.000
  Doanh Thu 40.000.000

c) Giải trình việc xử lý khoản trích trước chi phí trong kế toán:

Khoản trích trước chi phí là số tiền khách hàng đặt trước để sử dụng dịch vụ vận tải trong tương lai. Trong kế toán, chúng được ghi nhận là một khoản nợ dài hạn trong tài khoản “Trích Trước.” Khi dịch vụ thực sự được cung cấp và doanh thu thực tế được tạo ra, số tiền trong tài khoản “Trích Trước” sẽ chuyển vào tài khoản “Doanh Thu.”

Trong bài tập này, sau khi công ty nhận khoản trích trước từ khách hàng A và B, nó đã ghi nhận khoản trích trước trong sổ cái và thể hiện trong báo cáo tài chính. Sau khi cung cấp dịch vụ vận tải và tạo ra doanh thu, số tiền trong tài khoản “Trích Trước” sẽ được chuyển vào tài khoản “Doanh Thu” để thể hiện doanh thu thực tế.

Bài tập 3. Bài tập kế toán dịch vụ vận tải dạng Chi phí vận tải

Công ty Vận Tải ABC hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. Trong tháng 6, hãy ghi nhận và tính toán chi phí vận tải của công ty dựa trên các thông tin sau:

 1. Ngày 1 tháng 6, công ty đã mua dầu diesel để nạp vào xe tải với số tiền 5.000.000 VND.
 2. Trong tháng 6, công ty đã nạp dầu cho các xe tải với số lít là 2.000 lít, với giá mua là 10.000 VND/lít.
 3. Trong tháng 6, công ty đã thuê tài xế lái xe với mức lương tháng là 7.000.000 VND.
 4. Công ty cũng phải trả phí bảo dưỡng xe và bảo hiểm cho xe tải với tổng số tiền là 3.000.000 VND.
 5. Cuối tháng 6, công ty có 10 xe tải đang hoạt động trong kinh doanh vận tải.

Hãy tính toán tổng chi phí vận tải của công ty trong tháng 6.

Lời giải:

Để tính toán tổng chi phí vận tải trong tháng 6, chúng ta sẽ ghi nhận các khoản chi phí sau:

 1. Chi phí mua dầu diesel: 5.000.000 VND
 2. Chi phí nạp dầu cho các xe tải: 2.000 lít x 10.000 VND/lít = 20.000.000 VND
 3. Chi phí lương tài xế: 7.000.000 VND
 4. Chi phí bảo dưỡng xe và bảo hiểm: 3.000.000 VND

Tổng chi phí vận tải trong tháng 6:

5.000.000 + 20.000.000 + 7.000.000 + 3.000.000 = 35.000.000 VND

Tổng chi phí vận tải của công ty Vận Tải ABC trong tháng 6 là 35.000.000 VND.

Bài tập 4

 1. Sổ Cái Khách Hàng: a. Mở sổ cái cho khách hàng ABC Corporation. b. Ghi chép giao dịch bán dịch vụ vận tải cho ABC Corporation trong tháng 5, với chi tiết:
  • Ngày 05/05: Hóa đơn số 001, vận chuyển hàng hóa từ điểm A đến B, giá trị 10,000,000 VND.
  • Ngày 15/05: Nhận thanh toán từ ABC Corporation, số tiền đầy đủ theo hóa đơn số 001.
 2. Sổ Cái Xe Vận Chuyển: a. Mở sổ cái cho xe vận chuyển X001. b. Ghi chép chi phí bảo dưỡng xe vào ngày 10/05, chi phí 500,000 VND. c. Ghi chép chi phí nhiên liệu vào ngày 20/05, chi phí 1,200,000 VND.

Lời Giải:

 1. Sổ Cái Khách Hàng: a. Tạo tài khoản cho ABC Corporation với mã số 101 trong sổ cái. b. Ghi chép:
  • Ngày 05/05: Nợ 101 (ABC Corporation) 10,000,000 VND, Có 411 (Doanh thu vận chuyển) 10,000,000 VND.
  • Ngày 15/05: Nợ 111 (Ngân hàng) 10,000,000 VND, Có 101 (ABC Corporation) 10,000,000 VND.
 2. Sổ Cái Xe Vận Chuyển: a. Tạo tài khoản cho X001 với mã số 201 trong sổ cái. b. Ghi chép:
  • Ngày 10/05: Nợ 201 (X001) 500,000 VND, Có 111 (Ngân hàng) 500,000 VND.
  • Ngày 20/05: Nợ 201 (X001) 1,200,000 VND, Có 111 (Ngân hàng) 1,200,000 VND.

Bài tập 5

 1. Quản lý Thuế: a. Tính thuế VAT (10%) cho dịch vụ vận tải của công ty trong quý 2. b. Ghi chép nợ và có thuế VAT vào sổ cái thuế.
 2. Sổ Cái Nhân Viên: a. Tạo sổ cái cho nhân viên lái xe. b. Ghi chép lương cơ bản vào ngày 30/05, lương 8,000,000 VND. c. Ghi chép các khoản khấu trừ (nếu có) như BHXH, BHYT.

Lời Giải:

 1. Quản lý Thuế: a. Tính thuế VAT: Dịch vụ vận tải trong quý 2 là 50,000,000 VND. VAT = 10% * 50,000,000 = 5,000,000 VND. b. Ghi chép:
  • Nợ 333 (Thuế GTGT còn phải nộp) 5,000,000 VND, Có 141 (Thuế GTGT đã khấu trừ) 5,000,000 VND.
 2. Sổ Cái Nhân Viên: a. Tạo tài khoản cho nhân viên lái xe với mã số 301 trong sổ cái. b. Ghi chép:
  • Ngày 30/05: Nợ 301 (Nhân viên lái xe) 8,000,000 VND, Có 111 (Ngân hàng) 8,000,000 VND.
  • Các khoản khấu trừ (BHXH, BHYT) tùy thuộc vào các quy định và tỷ lệ áp dụng. Ghi chép tương ứng vào sổ cái.

Bài tập 6: Tính toán chi phí vận chuyển

Công ty ABC chuyên cung cấp dịch vụ vận tải cho các doanh nghiệp trong khu vực. Dưới đây là thông tin về một chuyến vận chuyển cụ thể:

 1. Thông tin chuyến hàng:
  • Khối lượng hàng hóa: 5 tấn
  • Khoảng cách: 200 km
  • Loại hình vận chuyển: Xe tải container
 2. Chi phí cố định:
  • Lương tài xế: 10,000,000 VND/chuyến
  • Bảo hiểm xe: 2,000,000 VND/chuyến
 3. Chi phí biến động:
  • Chi phí xăng dầu: 10,000 VND/km
  • Chi phí bảo trì xe: 1,000 VND/km

Tính toán:

 • Chi phí cố định: Lương tài xế + Bảo hiểm xe = 10,000,000 + 2,000,000 = 12,000,000 VND
 • Chi phí biến động: (Khoảng cách x Chi phí xăng dầu) + (Khoảng cách x Chi phí bảo trì xe) = (200 x 10,000) + (200 x 1,000) = 2,000,000 + 200,000 = 2,200,000 VND
 • Tổng chi phí vận chuyển = Chi phí cố định + Chi phí biến động = 12,000,000 + 2,200,000 = 14,200,000 VND

Bài tập 7: Tính toán lợi nhuận từ dịch vụ vận tải

Dựa vào thông tin chuyến hàng ở Bài tập 1, chúng ta sẽ tính toán lợi nhuận từ dịch vụ vận tải.

 1. Doanh thu từ chuyến hàng:
  • Giá vận chuyển: 50,000 VND/tấn/km
  • Doanh thu = (Khối lượng hàng hóa x Khoảng cách x Giá vận chuyển) / 1,000 = (5 x 200 x 50,000) / 1,000 = 5,000,000 VND
 2. Lợi nhuận:
  • Lợi nhuận = Doanh thu – Tổng chi phí vận chuyển = 5,000,000 – 14,200,000 = -9,200,000 VND

Kết luận: Dựa vào tính toán, chúng ta thấy rằng chuyến hàng này đang gây lỗ cho công ty ABC. Cần xem xét và tối ưu hóa chi phí hoặc điều chỉnh giá cước để đảm bảo lợi nhuận cho dịch vụ vận tải.

Việc nắm vững kế toán trong lĩnh vực vận tải là một phần quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. “Các mẫu bài tập kế toán dịch vụ vận tải có lời giải mới nhất” giúp bạn hiểu rõ hơn về cách áp dụng kế toán trong ngành này và đưa ra các quyết định thông minh. Đừng ngần ngại thực hành và học hỏi từ các tình huống thực tế để trở thành một chuyên gia kế toán trong ngành vận tải!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000