Bài tập kế toán công có lời giải

Bài tập kế toán công có lời giải” là một tài liệu quan trọng dành cho những ai đang tìm hiểu về lĩnh vực kế toán công, hoặc muốn nắm vững kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này. Kế toán công đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và theo dõi tài chính của các tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngữ cảnh doanh nghiệp có quy mô lớn. Việc nắm vững kiến thức về kế toán công có thể giúp bạn tham gia vào quá trình quản lý tài chính một cách hiệu quả và đảm bảo tính minh bạch, chuẩn mực trong các hoạt động kế toán.

Bài tập 1

Yêu cầu:

Tại một đơn vị hành chính sự nghiệp có phát sinh các nghiệp vụ kế toán sau (đơn vị: nghìn đồng):

Ngày 1/1/2023:

 • Nhận dự toán chi hoạt động năm 2023 là 100.000
 • Nhận phí được khấu trừ là 50.000

Ngày 2/1/2023:

 • Rút dự toán chi hoạt động về nhập quỹ tiền mặt là 20.000
 • Thu phí được khấu trừ nhập quỹ tiền mặt là 20.000

Ngày 3/1/2023:

 • Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm là 10.000
 • Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên là 15.000

Yêu cầu:

 • Định khoản các nghiệp vụ kế toán trên
 • Lập bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối ngày 3/1/2023

Giải:

Định khoản các nghiệp vụ kế toán:

Ngày 1/1/2023:

Nhận dự toán chi hoạt động năm 2023:

 • Nợ TK 141 – Tạm ứng
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Nhận phí được khấu trừ:

 • Nợ TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp khác
 • Có TK 111 – Tiền mặt

Ngày 2/1/2023:

Rút dự toán chi hoạt động về nhập quỹ tiền mặt:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 141 – Tạm ứng

Thu phí được khấu trừ nhập quỹ tiền mặt:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp khác

Ngày 3/1/2023:

Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
 • Có TK 111 – Tiền mặt

Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên:

 • Nợ TK 681 – Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản trích theo lương
 • Có TK 111 – Tiền mặt

Lập bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối ngày 3/1/2023:

Tài sản Số dư cuối ngày
Tiền và các khoản tương đương tiền 20.000
Tài sản ngắn hạn khác 30.000
Tổng tài sản 50.000
Nguồn vốn chủ sở hữu 50.000
Tổng nguồn vốn 50.000

Lời giải chi tiết:

Tài sản ngắn hạn:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền = Tiền mặt + Tiền gửi ngân hàng = 20.000 + 0 = 20.000
 • Tài sản ngắn hạn khác = Phải thu của khách hàng = 0

Tổng tài sản: 20.000 + 0 = 20.000

Nguồn vốn chủ sở hữu:

 • Vốn góp của chủ sở hữu = 0
 • Lợi nhuận chưa phân phối = 50.000

Tổng nguồn vốn: 0 + 50.000 = 50.000

Như vậy, tổng tài sản và tổng nguồn vốn của đơn vị là bằng nhau, đảm bảo tính cân đối của bảng cân đối kế toán.

Bài tập 2: Ghi sổ và tính toán lợi nhuận

Một công ty ABC vừa bán một sản phẩm với giá bán là 10.000.000 VNĐ. Hãy ghi sổ và tính toán lợi nhuận nếu chi phí sản xuất sản phẩm là 6.000.000 VNĐ.

Lời giải:

Ghi sổ:

 1. Ghi nợ Doanh thu: 10.000.000 VNĐ (do sản phẩm được bán)
 2. Ghi có Chi phí sản xuất: 6.000.000 VNĐ (chi phí sản xuất sản phẩm)
 3. Ghi có Lợi nhuận: 4.000.000 VNĐ (10.000.000 VNĐ – 6.000.000 VNĐ)

Lợi nhuận thu được từ bán hàng là 4.000.000 VNĐ.

Bài tập 3: Tính toán thuế thu nhập cá nhân

Một người làm việc tự do kiếm được 50.000.000 VNĐ trong năm. Hãy tính toán thuế thu nhập cá nhân dựa trên mức thuế hiện hành của Việt Nam.

Lời giải:

Theo mức thuế thu nhập cá nhân hiện hành tại Việt Nam, việc tính toán thuế được thực hiện theo bảng sau:

 • 5% cho thu nhập từ 5.000.000 VNĐ trở xuống.
 • 10% cho thu nhập từ 5.000.001 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ.
 • 15% cho thu nhập từ 10.000.001 VNĐ đến 18.000.000 VNĐ.
 • 20% cho thu nhập từ 18.000.001 VNĐ đến 32.000.000 VNĐ.
 • 25% cho thu nhập từ 32.000.001 VNĐ trở lên.

Trong trường hợp này, thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính như sau:

 • 5% x 5.000.000 VNĐ = 250.000 VNĐ
 • 10% x (10.000.000 VNĐ – 5.000.000 VNĐ) = 500.000 VNĐ
 • 15% x (50.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ) = 6.000.000 VNĐ

Tổng thuế thu nhập cá nhân là 250.000 VNĐ + 500.000 VNĐ + 6.000.000 VNĐ = 6.750.000 VNĐ.

Bài tập 4: Ghi sổ và tính toán lợi nhuận ròng

Một doanh nghiệp đã mua hàng tồn kho với giá 2.000.000 VNĐ và đã bán chúng với giá 3.000.000 VNĐ. Hãy ghi sổ và tính toán lợi nhuận ròng.

Lời giải:

Ghi sổ:

 1. Ghi nợ Hàng tồn kho: 2.000.000 VNĐ (do mua hàng tồn kho)
 2. Ghi có Doanh thu: 3.000.000 VNĐ (do bán hàng)
 3. Ghi có Lợi nhuận ròng: 1.000.000 VNĐ (3.000.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ)

Lợi nhuận ròng từ việc mua bán hàng tồn kho là 1.000.000 VNĐ.

Bài tập 5: Tính toán thuế GTGT

Một công ty đã bán hàng trị giá 20.000.000 VNĐ và áp dụng thuế GTGT với tỷ lệ 10%. Hãy tính toán số tiền thuế GTGT phải nộp.

Lời giải:

Thuế GTGT được tính dựa trên tỷ lệ thuế và giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ đã bán. Trong trường hợp này, thuế GTGT sẽ được tính như sau:

Thuế GTGT = 10% x 20.000.000 VNĐ = 2.000.000 VNĐ.

Số tiền thuế GTGT phải nộp là 2.000.000 VNĐ.

Bài tập 6: Lập bảng cân đối kế toán

Một công ty có thông tin sau:

 1. Tài sản ngắn hạn:
  • Tiền mặt: 50,000,000 VND
  • Các tài khoản phải thu: 30,000,000 VND
  • Hàng tồn kho: 70,000,000 VND
 2. Nguồn vốn ngắn hạn:
  • Các nợ phải trả: 40,000,000 VND
  • Vay ngắn hạn: 60,000,000 VND
 3. Tài sản cố định:
  • Xe ô tô: 150,000,000 VND
 4. Nguồn vốn dài hạn:
  • Vay dài hạn: 120,000,000 VND
  • Vốn chủ sở hữu: 100,000,000 VND

Hãy lập bảng cân đối kế toán.

Lời giải:

TÀI SẢN NGUỒN VỐN
1. Tài sản ngắn hạn a. Nguồn vốn ngắn hạn
– Tiền mặt: 50,000,000 VND – Các nợ phải trả: 40,000,000 VND
– Các tài khoản phải thu: 30,000,000 VND – Vay ngắn hạn: 60,000,000 VND
– Hàng tồn kho: 70,000,000 VND Tổng cộng nguồn vốn ngắn hạn: 100,000,000 VND
Tổng cộng tài sản ngắn hạn: 150,000,000 VND Tổng cộng nguồn vốn: 200,000,000 VND
2. Tài sản cố định b. Nguồn vốn dài hạn
– Xe ô tô: 150,000,000 VND – Vay dài hạn: 120,000,000 VND
Tổng cộng tài sản cố định: 150,000,000 VND Tổng cộng nguồn vốn dài hạn: 120,000,000 VND
TỔNG CỘNG TÀI SẢN: 300,000,000 VND TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN: 320,000,000 VND

Bài tập 7: Tính lợi nhuận ròng

Một doanh nghiệp có doanh thu bán hàng trong kỳ là 500,000,000 VND. Chi phí bán hàng là 200,000,000 VND, chi phí quản lý là 50,000,000 VND. Doanh nghiệp còn có thu nhập từ đầu tư là 20,000,000 VND và phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp là 30,000,000 VND. Hãy tính lợi nhuận ròng của doanh nghiệp.

Lời giải:

Doanh thu bán hàng: 500,000,000 VND

 • Chi phí bán hàng: 200,000,000 VND
 • Chi phí quản lý: 50,000,000 VND

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý) = 500,000,000 – (200,000,000 + 50,000,000) = 250,000,000 VND

Thu nhập từ đầu tư: 20,000,000 VND

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận gộp + Thu nhập từ đầu tư = 250,000,000 + 20,000,000 = 270,000,000 VND

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 30,000,000 VND

Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận trước thuế – Thuế thu nhập doanh nghiệp = 270,000,000 – 30,000,000 = 240,000,000 VND

Vậy, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là 240,000,000 VND.

Qua bài viết của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một loạt bài tập kế toán công, mỗi bài có lời giải chi tiết để bạn có thể hiểu rõ cách giải quyết các vấn đề kế toán cơ bản và phức tạp. Bạn sẽ được hướng dẫn qua từng bước để hiểu rõ cách áp dụng các nguyên tắc kế toán vào thực tế. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ cung cấp các ví dụ và thực hành để bạn có cơ hội rèn luyện kỹ năng và kiến thức kế toán của mình.

Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức kế toán công, và từ đó, bạn có thể tự tin hơn trong việc làm việc với các con số và báo cáo tài chính của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình học tập và thử thách kế toán công cùng chúng tôi và đảm bảo rằng bạn sẽ thu được những kiến thức quý báu cho sự nghiệp kế toán của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000