Bài tập kế toán chi phí có lời giải

Bài tập kế toán chi phí

Đề bài

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại ABC có quy mô sản xuất 10.000 sản phẩm/tháng. Định mức chi phí sản xuất của công ty như sau:

Khoản mục Định mức
Nguyên vật liệu trực tiếp 100.000 đồng/sản phẩm
Chi phí nhân công trực tiếp 50.000 đồng/sản phẩm
Chi phí sản xuất chung 20.000 đồng/sản phẩm

Trong tháng 10/2023, công ty đã sản xuất được 10.000 sản phẩm và tiêu thụ được 9.000 sản phẩm. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 1.000 sản phẩm.

Yêu cầu

 1. Tính chi phí sản xuất thực tế của công ty trong tháng 10/2023.
 2. Tính giá thành sản phẩm của công ty trong tháng 10/2023.
 3. Tính giá vốn hàng bán của công ty trong tháng 10/2023.

Lời giải

1. Tính chi phí sản xuất thực tế của công ty trong tháng 10/2023

Chi phí sản xuất thực tế của công ty trong tháng 10/2023 được tính như sau:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế = 100.000 đồng/sản phẩm * 10.000 sản phẩm = 1.000.000.000 đồng
 • Chi phí nhân công trực tiếp thực tế = 50.000 đồng/sản phẩm * 10.000 sản phẩm = 500.000.000 đồng
 • Chi phí sản xuất chung thực tế = 20.000 đồng/sản phẩm * 10.000 sản phẩm = 200.000.000 đồng

=> Chi phí sản xuất thực tế của công ty trong tháng 10/2023 = 1.000.000.000 + 500.000.000 + 200.000.000 = 1.700.000.000 đồng

2. Tính giá thành sản phẩm của công ty trong tháng 10/2023

Giá thành sản phẩm của công ty trong tháng 10/2023 được tính như sau:

 • Giá thành sản phẩm hoàn thành = Chi phí sản xuất thực tế + Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ
 • Giá thành sản phẩm dở dang cuối kỳ = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

=> Giá thành sản phẩm hoàn thành = 1.700.000.000 + 200.000.000 = 1.900.000.000 đồng

 • Giá thành sản phẩm dở dang cuối kỳ = 200.000.000 + 20.000.000 = 220.000.000 đồng

=> Giá thành sản phẩm của công ty trong tháng 10/2023 = 1.900.000.000 + 220.000.000 = 2.120.000.000 đồng

3. Tính giá vốn hàng bán của công ty trong tháng 10/2023

Giá vốn hàng bán của công ty trong tháng 10/2023 được tính như sau:

 • Giá vốn hàng bán = Giá thành sản phẩm hoàn thành * Số lượng sản phẩm tiêu thụ

=> Giá vốn hàng bán = 2.120.000.000 * 9.000 sản phẩm = 1.898.000.000 đồng

Kết luận

 • Chi phí sản xuất thực tế của công ty trong tháng 10/2023 là 1.700.000.000 đồng.
 • Giá thành sản phẩm của công ty trong tháng 10/2023 là 2.120.000.000 đồng
 • Giá vốn hàng bán của công ty trong tháng 10/2023 là 1.898.000.000 đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000