Bài tập kế toán chi phí trả trước và doanh thu chưa thanh toán

Trong bài viết này, công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tìm hiểu chi tiết về các khía cạnh quản lý chi phí trả trước và doanh thu chưa thanh toán, và tại sao chúng lại quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Chúng ta cũng sẽ xem xét cách thực hiện các tính toán liên quan đến hai khái niệm này để đảm bảo tài chính của doanh nghiệp luôn ổn định và thịnh vượng.

Câu 1

 Vào ngày 1/10/2017, Công ty Cát Linh thanh toán chi phí thuê văn phòng một năm trước là 120 triệu đồng (theo Hợp đồng thuê nhà có giá trị từ ngày 1/10/2017 đến ngày 1/10/2018). Để giải quyết câu hỏi:

Xác định chi phí trả trước còn lại tại ngày 31/12/2017: Ước tính phần còn lại của chi phí thuê văn phòng tại cuối năm 2017 là 120 triệu đồng / 12 tháng * 9 tháng = 90 triệu đồng.

Xác định chi phí trả trước đã trích vào chi phí kinh doanh của năm 2017: Ước tính phần đã trả trước vào năm 2017 là 120 triệu đồng / 12 tháng * 3 tháng = 30 triệu đồng.

Việc ghi nhận chi phí thuê văn phòng của kế toán trong trường hợp này tuân thủ nguyên tắc kế toán phù hợp, theo nguyên tắc kế toán “phải phù hợp giữa việc ghi nhận doanh thu và chi phí”. Chi phí trả trước đã trích vào chi phí kinh doanh của năm 2017 để tương ứng với doanh thu của kỳ đó.

Câu 2

Để giải câu hỏi, ta cần:

Xác định giá trị của tài khoản kế toán “Doanh thu nhận trước”. Với mức thuê từ 01/04/2017 đến 31/03/2018, giá trị tài khoản là 6 tháng x 12 triệu đồng = 72 triệu đồng.

Xác định doanh thu từ việc cho thuê phòng trong năm 2017. Với việc cho thuê từ 01/04/2017 đến 31/12/2017, tức là 9 tháng, doanh thu trong năm 2017 là 6 triệu đồng x 9 tháng = 54 triệu đồng.

Xác định doanh thu chưa thực hiện vào ngày 31/12/2017, đó là doanh thu từ 01/01/2018 đến 31/03/2018, tức là 3 tháng, với giá trị là 6 triệu đồng x 3 tháng = 18 triệu đồng.

Nguyên tắc tuân thủ ở đây là nguyên tắc kế toán phù hợp, trong đó doanh thu được ghi nhận tương ứng với thời điểm phát sinh và chi phí tương ứng.

Câu 3

Để phân biệt “chi phí” và “chi phí trả trước” và trình bày phương pháp kế toán, ta có:

Chi phí: Được ghi nhận trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và không có số dư đầu kì và cuối kì. Chi phí phát sinh trong kỳ và được ghi nhận khi nó xảy ra.

Chi phí trả trước: Được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán, có số dư đầu kì và cuối kì. Chi phí trả trước phát sinh trước kỳ kế toán và được kết chuyển vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ kế toán sau.

Ví dụ: Chi phí bán hàng phát sinh trong kì được chi trả bằng tiền mặt là chi phí, trong khi việc định khoản phân bổ chi phí sở hữu cố định (CCDC) trị giá 27 triệu đồng, thuộc loại phân bổ 3 lần, là chi phí trả trước.

Câu 4

 Để phân biệt “Doanh thu” và “Doanh thu nhận trước” và trình bày phương pháp kế toán, ta có:

Doanh thu: Được ghi nhận trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, không có số dư đầu kì và cuối kì. Doanh thu phát sinh trong kỳ và được ghi nhận khi nó xảy ra.

Doanh thu nhận trước: Được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán, có số dư đầu kì và cuối kì. Đại diện cho tiền mà khách hàng đã trả trước cho sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được cung cấp trong tương lai.

Ví dụ: Công ty được 1% chiết khấu khi thanh toán bằng tiền mặt cho một đơn hàng trị giá 100 triệu đồng là doanh thu. Trong khi khách hàng trả trước 90 triệu đồng cho một dịch vụ sẽ được cung cấp trong tương lai là doanh thu nhận trước.

kỳ, và chúng phát sinh tăng bên Nợ và giảm bên Có trong bảng cân đối kế toán. Ví dụ về chi phí có thể là mua nguyên liệu sản xuất hoặc trả lương cho nhân viên.

Chi phí trả trước: Đây là các khoản chi phí đã được trả trước, nhưng chúng có liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước có số dư đầu kỳ và cuối kỳ và phát sinh tăng bên Nợ và giảm bên Có trong bảng cân đối kế toán. Ví dụ về chi phí trả trước có thể là tiền trả trước cho dự án sản xuất hoặc tiền mua nguyên liệu trước dự kiến.

Ví dụ minh họa:

Một công ty mua nguyên liệu trị giá 10 triệu đồng và trả bằng tiền mặt trong cùng kỳ kế toán sẽ ghi nhận chi phí bằng cách nợ tài khoản “Chi phí” và có tài khoản “Tiền mặt” 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu công ty trả trước 27 triệu đồng để mua trang thiết bị cố định và phân bổ chúng trong 3 kỳ kế toán, số tiền này sẽ được ghi nhận trong tài khoản “Chi phí trả trước.” Sau đó, trong mỗi kỳ kế toán, một phần của số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản “Chi phí” để phản ánh chi phí thực tế đã phát sinh trong kỳ đó.

Để phân biệt “Doanh thu” và “Doanh thu nhận trước” trong kế toán:

Doanh thu: Là tiền mà doanh nghiệp kiếm được từ việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trong một kỳ kế toán cụ thể. Doanh thu được ghi nhận khi giao dịch thực sự xảy ra và phản ánh trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

Doanh thu nhận trước: Đại diện cho tiền mà khách hàng đã trả trước cho hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ được cung cấp trong tương lai. Doanh thu nhận trước được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán và sau đó được chuyển vào báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh khi hàng hóa hoặc dịch vụ thực sự được cung cấp.

Ví dụ: Nếu một công ty nhận trước 90 triệu đồng từ một khách hàng cho việc cung cấp dịch vụ trong tương lai, số tiền này sẽ được ghi nhận là “Doanh thu nhận trước.” Khi công ty thực sự cung cấp dịch vụ đó, số tiền này sẽ được chuyển vào báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh là “Doanh thu.”

Phân biệt giữa “Doanh thu” và “Doanh thu nhận trước” có ý nghĩa quan trọng trong kế toán và tài chính doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính, cho phép nhà quản lý và các bên liên quan hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Khi ghi nhận “Doanh thu,” doanh nghiệp thể hiện sự thành công trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ và thu được tiền trong kỳ kế toán đó. Trong khi đó, khi ghi nhận “Doanh thu nhận trước,” doanh nghiệp đang thể hiện việc đã nhận tiền từ khách hàng trước khi thực hiện dịch vụ hoặc cung cấp hàng hóa, và phải cam kết cung cấp trong tương lai.

Sự phân biệt giữa hai loại doanh thu này giúp cân bằng lợi nhuận và tài sản trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nó cũng giúp quản lý tài chính hiểu rõ nguồn gốc và tiến độ của doanh thu, đặc biệt trong trường hợp giao dịch trả trước hoặc cung cấp dịch vụ dự kiến trong tương lai.

Trong tất cả trường hợp, việc áp dụng nguyên tắc kế toán phù hợp rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong ghi nhận doanh thu và doanh thu nhận trước, đồng thời tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán hiện hành.

Câu 5: Kế toán chi phí trả trước

Một công ty ABC đã thanh toán 120 triệu đồng cho việc thuê một kho bãi trong vòng 12 tháng. Hãy ghi sổ kế toán cho chi phí trả trước này.

Giả sử rằng công ty này sử dụng phương pháp kế toán ghi nhận chi phí trả trước theo từng tháng.

Bước 1: Ghi nhận chi phí trả trước vào sổ cái

Ngày 01/01/N, ghi nhận:

Nợ Chi phí trả trước: 120 triệu Có Tiền mặt hoặc Ngân hàng: 120 triệu

Bước 2: Ghi nhận hàng tháng

Mỗi tháng, ghi nhận 1/12 tổng chi phí trả trước vào lợi nhuận:

Ngày cuối tháng, ghi nhận:

Nợ Chi phí trả trước: 10 triệu Có Lợi nhuận đã sinh: 10 triệu

Lặp lại quy trình trên mỗi tháng cho đến hết kỳ hạn 12 tháng.

Câu 6: Kế toán doanh thu chưa thanh toán

Xét ví dụ của công ty ABC tiếp theo, một khách hàng đã ký hợp đồng mua hàng trị giá 150 triệu đồng và hứa thanh toán sau 3 tháng.

Bước 1: Ghi nhận doanh thu vào sổ cái

Ngày 01/01/N, ghi nhận:

Nợ Tài khoản chờ thanh toán (doanh thu chưa thanh toán): 150 triệu Có Doanh thu: 150 triệu

Bước 2: Ghi nhận khi khách hàng thanh toán

Ngày cuối tháng thứ 3, khi khách hàng thanh toán, ghi nhận:

Nợ Tiền mặt hoặc Ngân hàng: 150 triệu Có Tài khoản chờ thanh toán: 150 triệu

Lưu ý: Trong trường hợp doanh thu chưa thanh toán, việc ghi nhận phụ thuộc vào thời điểm khách hàng thanh toán và có thể được điều chỉnh theo từng chu kỳ thanh toán.

Thông qua bài viết trên, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC chi phí trả trước là số tiền mà doanh nghiệp phải thanh toán trước khi nhận được dịch vụ hoặc sản phẩm từ một người cung cấp. Điều này có thể bao gồm việc trả tiền cho một đơn đặt hàng, đặt cọc cho một dự án, hoặc trả tiền trước cho các dịch vụ dài hạn như bảo hiểm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000