087.790.7790

Bài tập kế toán chi phí chương 4

Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu vào việc phân tích chi phí sản phẩm, một khía cạnh quan trọng của kế toán chi phí. Chi phí sản phẩm là những nguồn tài nguyên và khoản phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC hiểu rõ chi phí sản phẩm là rất quan trọng để đưa ra quyết định về giá cả, tối ưu hóa quá trình sản xuất và quản lý nguồn lực hiệu quả.

Bài tập 1: Tính chi phí đặc biệt và chi phí tồn kho cuối kỳ

Một công ty sản xuất sản phẩm A. Trong kỳ tính toán, họ đã tiêu hết 2.000 giờ lao động và 5.000 đơn vị nguyên liệu A, với tổng số tiền tiêu hao là 20.000 USD. Tính chi phí đặc biệt trên mỗi giờ lao động và chi phí tồn kho cuối kỳ nếu sản phẩm A hiện có 2.500 đơn vị trong kho.

Lời giải:

Chi phí đặc biệt trên mỗi giờ lao động: 20.000 USD / 2.000 giờ = 10 USD/giờ

Chi phí đặc biệt trên mỗi đơn vị nguyên liệu A: 20.000 USD / 5.000 đơn vị = 4 USD/đơn vị

Chi phí đặc biệt trên mỗi sản phẩm A: (10 USD/giờ x số giờ lao động cho mỗi sản phẩm) + (4 USD/đơn vị x số đơn vị nguyên liệu A cho mỗi sản phẩm)

= (10 USD/giờ x 2 giờ) + (4 USD/đơn vị x 5 đơn vị) = 20 USD + 20 USD = 40 USD/sản phẩm

Chi phí tồn kho cuối kỳ: 2.500 đơn vị x 40 USD/sản phẩm = 100.000 USD

Bài tập 2: Tính biên động giữa chi phí cố định và biến đổi

Một công ty có chi phí cố định hàng tháng là 10.000 USD và chi phí biến đổi hàng tháng là 5 USD/giờ lao động. Trong một tháng, họ đã tiêu hết 2.000 giờ lao động. Tính tổng chi phí trong tháng đó và biên động giữa chi phí cố định và biến đổi.

Lời giải:

Chi phí cố định hàng tháng: 10.000 USD

Chi phí biến đổi: 5 USD/giờ x 2.000 giờ = 10.000 USD

Tổng chi phí trong tháng: 10.000 USD (cố định) + 10.000 USD (biến đổi) = 20.000 USD

Biên động giữa chi phí cố định và biến đổi: 10.000 USD (biến đổi) / 10.000 USD (cố định) = 1 (hoặc 100%)

Bài tập 3: Tính lợi nhuận gộp

Một công ty sản xuất sản phẩm B với giá bán 50 USD/sản phẩm và chi phí đặc biệt là 30 USD/sản phẩm. Họ đã sản xuất và bán được 1.000 sản phẩm trong một kỳ tính toán. Tính lợi nhuận gộp của công ty.

Lời giải:

Giá bán mỗi sản phẩm: 50 USD

Chi phí đặc biệt mỗi sản phẩm: 30 USD

Lợi nhuận gộp mỗi sản phẩm: Giá bán – Chi phí đặc biệt = 50 USD – 30 USD = 20 USD/sản phẩm

Lợi nhuận gộp tổng cộng: Lợi nhuận gộp mỗi sản phẩm x Số sản phẩm đã bán = 20 USD/sản phẩm x 1.000 sản phẩm = 20.000 USD

Bài tập 4: Phân loại chi phí sản phẩm và chi phí kỹ thuật

 

Một công ty sản xuất bộ lọc nước có các thông tin sau:

Tổng chi phí sản xuất trong tháng: 50.000 đô la.

Chi phí trực tiếp lao động sản xuất sản phẩm: 20.000 đô la.

Chi phí tiêu hao nguyên vật liệu sản phẩm: 15.000 đô la.

Chi phí trực tiếp lao động kỹ thuật: 10.000 đô la.

Chi phí tiêu hao nguyên vật liệu kỹ thuật: 5.000 đô la.

Hãy phân loại chi phí sản phẩm và chi phí kỹ thuật trong công ty này.

Lời giải:

Chi phí sản phẩm: Bao gồm chi phí trực tiếp lao động sản xuất sản phẩm và chi phí tiêu hao nguyên vật liệu sản phẩm. Tổng chi phí sản phẩm = 20.000 đô la + 15.000 đô la = 35.000 đô la.

Chi phí kỹ thuật: Bao gồm chi phí trực tiếp lao động kỹ thuật và chi phí tiêu hao nguyên vật liệu kỹ thuật. Tổng chi phí kỹ thuật = 10.000 đô la + 5.000 đô la = 15.000 đô la.

Vậy công ty đã phân loại chi phí sản phẩm và chi phí kỹ thuật.

Bài tập 5: Tính toán Chi phí Biến đổi và Chi phí Cố định

Trong doanh nghiệp ABC, chúng ta cần phải phân tích chi phí biến đổi và chi phí cố định để đảm bảo rằng quản lý tài chính được thực hiện hiệu quả. Dưới đây là dữ liệu của một số hoạt động sản xuất trong tháng 5:

  1. Chi phí nguyên vật liệu: 10,000 đơn vị tiền tệ
  2. Chi phí lao động trực tiếp: 15,000 đơn vị tiền tệ
  3. Sản lượng: 5,000 sản phẩm

Hãy tính toán:

a) Chi phí nguyên vật liệu trung bình mỗi sản phẩm.

b) Chi phí lao động trực tiếp trung bình mỗi sản phẩm.

c) Tổng chi phí biến đổi (nguyên vật liệu và lao động trực tiếp).

d) Chi phí cố định trung bình mỗi sản phẩm nếu chi phí cố định toàn bộ là 20,000 đơn vị tiền tệ.

e) Tổng chi phí (biến đổi và cố định).

Bài tập 6: Tính toán Chi phí Biến đổi và Điểm cắt lợi nhuận

Tiếp theo, hãy giả sử chúng ta có thêm một số thông tin:

  1. Chi phí cố định khác (bao gồm cả chi phí cố định biến đổi và chi phí cố định không biến đổi): 10,000 đơn vị tiền tệ
  2. Doanh thu bán hàng: 50,000 đơn vị tiền tệ

Tính toán:

a) Chi phí cố định trung bình mỗi sản phẩm.

b) Tổng chi phí (biến đổi và cố định).

c) Lợi nhuận hoạt động.

d) Điểm cắt lợi nhuận (số sản phẩm cần bán để bù đắp toàn bộ chi phí).

Những bài tập này sẽ giúp bạn áp dụng kiến thức đã học về chi phí trong kế toán và hiểu rõ hơn về cách tính toán các thành phần chi phí quan trọng.

Qua bài tập này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng ta đã thấy được mức độ quan trọng của việc quản lý chi phí hiệu quả đối với sự thành công của một doanh nghiệp.Ngoài ra, chúng ta cũng đã nắm bắt được sự cần thiết của việc thiết lập hệ thống kế toán chi phí chính xác và hợp lý để theo dõi và đánh giá hiệu suất kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp ra quyết định thông minh hơn, tối ưu hóa chi phí và tăng cường lợi nhuận.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng