0764704929

Bài tập định khoản kế toán hàng tồn kho có đáp án

Hàng tồn kho là một tài sản lưu động của doanh nghiệp, bao gồm các vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang, hàng hóa và các khoản phải thu về cho vay và bán hàng trả chậm. Vậy bài tập định khoản kế toán hàng tồn kho như thế nào ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Cách tính khoản kế toán hàng tồn kho 

Bài tập định khoản kế toán hàng tồn kho có đáp án
Bài tập định khoản kế toán hàng tồn kho có đáp án

Khoản kế toán hàng tồn kho được xác định bằng cách tính tổng giá trị của hàng tồn kho hiện có tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Giá trị của hàng tồn kho được xác định theo một trong các phương pháp sau:

Phương pháp bình quân gia quyền: Giá trị của hàng tồn kho được xác định theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tồn kho đầu kỳ và giá trị của từng loại hàng tồn kho nhập kho trong kỳ.

Phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước): Giá trị của hàng tồn kho xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho đầu tiên hoặc gần đầu tiên. 

Phương pháp LIFO (nhập sau xuất trước): Giá trị của hàng tồn kho xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho cuối cùng hoặc gần cuối cùng.

Phương pháp đích danh: Giá trị của hàng tồn kho xuất kho được tính theo giá của từng loại hàng tồn kho cụ thể.

Cách tính khoản kế toán hàng tồn kho được quy định tại Điều 13 Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Ví dụ: Một doanh nghiệp có hàng tồn kho với giá trị như sau:

Loại hàng tồn kho Số lượng Giá Tổng giá trị
Hàng hóa 100 100.000 10.000.000
Nguyên vật liệu 200 50.000 10.000.000
Công cụ, dụng cụ 300 30.000 9.000.000

Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của hàng tồn kho là:

(10.000.000 + 10.000.000 + 9.000.000) / 600 = 15.000

Như vậy, khoản kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp là 15.000.000 đồng.

Trên thực tế, khoản kế toán hàng tồn kho thường được phản ánh trên sổ sách kế toán theo từng loại hàng tồn kho. Đối với hàng tồn kho có giá trị lớn, doanh nghiệp có thể phản ánh khoản kế toán hàng tồn kho theo từng kho, từng địa điểm.

2. Bài tập khoản kế toán hàng tồn kho 

Bài tập 1:

Doanh nghiệp ABC mua nguyên liệu, vật liệu với giá gốc là 100.000.000 đồng.

Hãy hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên.

Giải:

 • Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Có TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
 • Có TK 331 – Phải trả cho người bán

Bài tập 2:

Doanh nghiệp ABC sử dụng nguyên liệu, vật liệu cho sản xuất, giá trị nguyên liệu, vật liệu sử dụng là 50.000.000 đồng.

Hãy hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên.

Giải:

 • Nợ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
 • Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Bài tập 3:

Doanh nghiệp ABC bán thành phẩm cho khách hàng, giá bán thành phẩm là 100.000.000 đồng, giá vốn thành phẩm là 50.000.000 đồng.

Hãy hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên.

Giải:

 • Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

Bài tập 4:

Doanh nghiệp ABC thanh lý hàng tồn kho, giá trị hàng tồn kho thanh lý là 50.000.000 đồng, giá gốc hàng tồn kho thanh lý là 70.000.000 đồng.

Hãy hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên.

Giải:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Bài tập 5:

Doanh nghiệp ABC trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền là 20.000.000 đồng.

Hãy hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên.

Giải:

 • Nợ TK 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

Bài tập 6:

Doanh nghiệp ABC hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền là 10.000.000 đồng.

Hãy hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên.

Giải:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Trên đây là một số bài tập kế toán hàng tồn kho cơ bản. Để nắm vững kiến thức về kế toán hàng tồn kho, bạn cần luyện tập giải nhiều bài tập khác nhau.

Trên đây là một số thông tin về Bài tập định khoản kế toán hàng tồn kho có đáp án. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929