Bài tập định khoản kế toán bán hàng có lời giải cực kỳ chi tiết

Kế toán bán hàng là một khía cạnh quan trọng trong quản lý kinh doanh mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần tập trung. Điều này không chỉ giúp họ duy trì sự cân đối tài chính mà còn cung cấp thông tin quý báu để định hình chiến lược kinh doanh và đảm bảo lợi nhuận bền vững. Bài viết này sẽ giới thiệu về kế toán bán hàng và cung cấp một số bài tập nghiệp vụ kế toán bán hàng cùng với lời giải chi tiết.

Kế toán bán hàng là một khía cạnh quan trọng trong quản lý kinh doanh mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần tập trung. Điều này không chỉ giúp họ duy trì sự cân đối tài chính mà còn cung cấp thông tin quý báu để định hình chiến lược kinh doanh và đảm bảo lợi nhuận bền vững. Bài viết này sẽ giới thiệu về kế toán bán hàng và cung cấp một số bài tập nghiệp vụ kế toán bán hàng cùng với lời giải chi tiết.

1. Giới thiệu về quá trình định khoản kế toán

Quá trình định khoản kế toán là một phần quan trọng của công việc kế toán trong mọi doanh nghiệp. Nó đòi hỏi sự chính xác và kiến thức vững vàng để ghi chép đúng các giao dịch tài chính. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thực hiện quá trình định khoản kế toán một cách chính xác và hiệu quả.

2. Mục đích của bài tập định khoản kế toán bán hàng

Bài tập định khoản kế toán bán hàng giúp học viên và người làm kế toán nắm vững kỹ năng cơ bản trong việc ghi nhận các giao dịch liên quan đến bán hàng. Bằng cách làm các bài tập này, họ sẽ biết cách sử dụng tài khoản nợ và tài khoản có, ghi chép số tiền giao dịch và xác định ngày giao dịch. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong kế toán bán hàng.

3. Định khoản kế toán bán hàng

3.1 Phân loại giao dịch bán hàng

 • Bán hàng trực tiếp: Đây là giao dịch mà doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho khách hàng và nhận tiền mặt hoặc tài khoản ngay tại thời điểm giao dịch. Bài tập định khoản trong trường hợp này đòi hỏi nắm vững cách ghi nhận doanh số bán hàng và thu tiền từ khách hàng.
 • Bán hàng trên tài khoản: Khi doanh nghiệp cho phép khách hàng mua hàng hoặc dịch vụ trên tài khoản và cam kết trả tiền sau này, việc định khoản trở nên phức tạp hơn. Các bài tập định khoản trong trường hợp này cần xem xét cả doanh số bán hàng và việc quản lý tài khoản khách hàng.

3.2 Các yếu tố cơ bản trong định khoản

 • Tài khoản nợ và tài khoản có: Để thực hiện định khoản kế toán, bạn cần biết cách sử dụng tài khoản nợ (các tài khoản đại diện cho khoản nợ) và tài khoản có (các tài khoản đại diện cho thu, doanh số bán hàng).
 • Số tiền giao dịch: Xác định số tiền liên quan đến giao dịch là quan trọng. Điều này đòi hỏi sự chính xác và kiểm tra kỹ lưỡng để tránh sai sót trong quá trình định khoản.
 • Ngày giao dịch: Ngày giao dịch cũng là một yếu tố quan trọng trong kế toán. Nó giúp xác định thời điểm giao dịch xảy ra và đảm bảo tính chuẩn xác trong sổ sách kế toán.

4. Các tài khoản sử dụng trong kế toán bán hàng

Trong quá trình kế toán bán hàng, bạn sẽ gặp phải nhiều tài khoản quan trọng để thực hiện ghi sổ. Dưới đây là một số tài khoản quan trọng:

Tài Khoản 111 – Tiền Mặt

 • Đây là tài khoản quản lý số tiền mặt trong doanh nghiệp. Bạn sẽ sử dụng nó để ghi nhận các giao dịch liên quan đến tiền mặt.

Tài Khoản 112 – Tiền Gửi Ngân Hàng

 • Tài khoản này dùng để theo dõi số tiền được gửi trong tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Tài Khoản 131 – Phải Thu Của Khách Hàng

 • Đây là tài khoản để ghi nhận các khoản tiền mà khách hàng nợ doanh nghiệp sau các giao dịch bán hàng.

Tài Khoản 151 – Hàng Mua Đang Đi Đường

 • Sử dụng để theo dõi giá trị hàng hóa mà bạn đã đặt hàng nhưng chưa nhận được.

Tài Khoản 156 – Hàng Hóa

 • Tài khoản này dùng để ghi nhận giá trị hàng hóa trong kho.

Tài Khoản 157 – Hàng Gửi Đi Bán

 • Sử dụng để ghi nhận giá trị hàng hóa gửi đi bán cho các khách hàng.

Tài Khoản 331 – Phải Trả Khách Hàng

 • Ghi nhận số tiền bạn phải trả cho khách hàng sau các giao dịch bán hàng.

Tài Khoản 333 – Thuế Và Các Khoản Phải Nộp Nhà Nước

 • Đây là tài khoản để quản lý số tiền bạn phải nộp cho nhà nước, bao gồm cả thuế GTGT.

Tài Khoản 521 – Chiết Khấu Thương Mại

 • Sử dụng để ghi nhận số tiền chiết khấu thương mại cho khách hàng.

Tài Khoản 511 – Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ

 • Tài khoản này quản lý doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Tài Khoản 515 – Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính

 • Ghi nhận doanh thu từ các hoạt động tài chính, chẳng hạn như lãi từ việc cho vay.

Tài Khoản 531 – Hàng Bán Bị Trả Lại

 • Sử dụng để ghi nhận giá trị hàng hóa bị khách hàng trả lại.

Tài Khoản 532 – Giảm Giá Hàng Bán

 • Đây là tài khoản để ghi nhận các giảm giá được áp dụng cho hàng hóa bán.

Tài Khoản 421 – Lãi Chưa Phân Phối

 • Ghi nhận lãi chưa được phân phối hoặc trả cổ tức.

Tài Khoản 632 – Giá Vốn Hàng Bán

 • Sử dụng để quản lý giá vốn của hàng hóa được bán.

Tài Khoản 641 – Chi Phí Bán Hàng

 • Để theo dõi chi phí liên quan đến việc bán hàng như tiền lương nhân viên bán hàng, tiền lương quản lý, khấu hao tài sản cố định.

Tài Khoản 642 – Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp

 • Sử dụng để quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp như tiền lương nhân viên quản lý, khấu hao tài sản cố định và các chi phí bảo hiểm xã hội.

Tài Khoản 911 – Xác Định Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh

 • Ghi nhận kết quả kinh doanh cuối kỳ.

5. Sơ Đồ Kế Toán

Để hiểu rõ hơn về quy trình mua, bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh trong kế toán bán hàng, bạn có thể tham khảo sơ đồ sau:

Sơ đồ hạch toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Chú Thích:

 1. Chi phí bán hàng hay chi phí quản lý doanh nghiệp trả bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hoặc dịch vụ mua ngoài.
 2. Mua hàng hóa nhập kho hay chi phí thu mua.
 3. Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định, tiền lương, BHXH ở bộ phận bán hàng hay quản lý doanh nghiệp.
 4. Xuất kho gửi hàng đi bán.
 5. Bán hàng thu tiền ngay.
 6. Bán hàng chưa thu tiền.
 7. Giá vốn hàng bán.
 8. Kết chuyển trị giá mua của hàng gửi đi đã bán được.
 9. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng.
 10. Khách hàng thanh toán tiền hàng có chiết khấu hoặc giảm giá hay hàng bán bị trả lại.
 11. Kết chuyển các khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá hay hàng bị trả lại.
 12. Khoản thuế tính trên doanh thu phải nộp (nếu có).
 13. Kết chuyển doanh thu thuần.
 14. Kết chuyển giá vốn hàng bán.
 15. Kết chuyển chi phí bán hàng.
 16. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp.
 17. Kết chuyển lãi.
 18. Kết chuyển lỗ.

6. Bài Tập Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Có Lời Giải

6.1 Ví Dụ 1: Công Ty A

Công ty A có số dư đầu kỳ các tài khoản như sau:

 • TK 111: 20.000.000
 • TK 211: 150.000.000
 • TK 112: 150.000.000
 • TK 331: 50.000.000
 • TK 156: 35.000.000
 • TK 311: 25.000.000
 • TK 153: 5.000.000
 • TK 411: 260.000.000
 • TK 334: 5.000.000
 • TK 421: 20.000.000

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

 1. Rút tiền gửi NH nhập quỹ tiền mặt: 90.000.000
 2. Vay ngắn hạn NH trả nợ cho người bán: 25.000.000
 3. Xuất bán một số hàng hoá có giá vốn 25.000.000, giá bán là 30.000.000 tiền hàng chưa thanh toán.
 4. Xuất công cụ, dụng cụ cho bộ phận bán hàng là 500.000 và trả bộ phận quản lý doanh nghiệp là 500.000
 5. Tính ra tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng là 1.000.000 và cán bộ quản lý doanh nghiệp 2.000.000
 6. Dùng tiền mặt mua hàng hoá nhập kho 60.000.000
 7. Xuất bán một số hàng hoá có giá vốn 60.000.000, giá bán 70.000.000 thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.
 8. Chỉ tiền mặt lương cho cán bộ công nhân viên 3.000.000
 9. Kết chuyển doanh thu, chi phí và lãi (lỗ) lúc cuối kỳ.

Yêu Cầu:

 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Phản ánh các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên các tài khoản liên quan và xác định kết quả lãi, lỗ.

Định Khoản Các Nghiệp Vụ Kinh Tế Phát Sinh (ĐVT: 1.000đ):

 1. Nợ TK 111: 90.000, Có TK 112: 90.000
 2. Nợ TK 331: 25.000, Có TK 311: 25.000
 3. Nợ TK 632: 25.000, Có TK 156: 25.000
 4. Nợ TK 131: 30.000, Có TK 511: 30.000
 5. Nợ TK 641: 500, Nợ TK 642: 500, Có TK 153: 1.000
 6. Nợ TK 641: 1.000, Nợ TK 642: 2.000, Có TK 334: 3.000
 7. Nợ TK 156: 60.000, Có TK 111: 60.000
 8. Nợ TK 632: 60.000, Có TK 156: 60.000
 9. Nợ TK 112: 70.000, Có TK 511: 70.000
 10. Nợ TK 334: 3.000, Có TK 111: 3.000
 11. K/c doanh thu thuần: Nợ TK 511: 100.000, Có TK 911: 100.000
 12. Kết chuyển giá vốn hàng bán: Nợ TK 911: 85.000, Có TK 632: 85.000
 13. Kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ TK 911: 1.500, Có TK 641: 1.500
 14. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 911: 2.500, Có TK 642: 2.500
 15. Kết chuyển lãi: Nợ TK 911: 11.000, Có TK 421: 11.000

6.2 Ví Dụ 2: Công Ty B

Công ty B có số dư đầu kỳ như sau:

 • TK Thành Phẩm: 8.000
 • TK Hàng Gửi Bán: 16.000

Các nghiệp vụ phát sinh:

 1. Nhập kho thành phẩm từ phân xưởng sản xuất theo giá thành sản xuất thực tế: 20.000
 2. Xuất kho thành phẩm gửi đi bán, giá vốn thành phẩm xuất kho là 12.000, giá bán chưa thuế 14.000, thuế GTGT 10%
 3. Đơn vị bán được số hàng gửi bán kỳ trước, thu bằng tiền gửi ngân hàng là 22.000 (gồm cả thuế GTGT 10%)
 4. Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, tổng giá vốn 10.000. Người mua chấp nhận trả số tiền hàng là 14.850 bằng tiền mặt (gồm cả thuế GTGT 10%)
 5. Khách hàng kiểm nhận và chấp nhận mua 2/3 số hàng gửi bán trong kỳ, 1/3 còn lại khách hàng từ chối mua. Đơn vị đã thu hồi về nhập kho đủ.
 6. Tổng chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:
  • Tiền lương nhân viên bán hàng: 1.000
  • Trích BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí.
  • Khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng: 300
 7. Tổng chi phí quản lý đơn vị phát sinh trong kỳ:
  • Tiền lương nhân viên quản lý đơn vị: 5.000
  • Trích KPCD, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí.
  • Khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý đơn vị: 400
  • Chi phí bằng tiền mặt: 200

Yêu Cầu:

 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

6.3. Ví Dụ 3: Công Ty C

Công ty C có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

 1. Mua 1 lô hàng hóa nhập kho, giá mua chưa thuế 25.800.000, thuế VAT 10% chưa thanh toán tiền. Hàng về nhập kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 800.000, chưa rõ nguyên nhân, đơn vị nhập kho theo số thực tế.
 2. Lô hàng đang đi đường về nhập kho phát hiện thừa số hàng trị giá 350.000, chưa rõ nguyên nhân. Biết trị giá lô hàng đang đi đường là 30.500.000, đơn vị nhập kho cả số hàng thừa.
 3. Mua 1 lô hàng giá mua chưa thuế 22.000.000, thuế 10% chưa trả tiền. Số hàng trên được xử lý như sau:
  • 1/2 số hàng trên gửi bán cho công ty H, giá bán chưa thuế 15.000.000, thuế 10%
  • Số còn lại nhập kho đủ.
 4. Mua 1 lô hàng giá mua chưa có thuế 66.000.000, thuế 10% chưa thanh toán tiền. Số hàng trên xử lý như sau:
  • 1/3 số hàng bán thẳng cho công ty H, giá bán chưa thuế 45.000.000, thuế 10%, thanh toán chuyển khoản
  • Số còn lại chuyển cho cơ sở đại lý M
 5. Đơn vị xuất kho hàng hóa giao cho cơ sở đại lý, giá xuất kho 20.500.000, thặng số thương mại 20%, hoa hồng đại lý 3% trên tổng giá thanh toán, thuế hoa hồng và dịch vụ đại lý 10%
 6. Xuất kho lô hàng bán theo phương thức trả chậm, giá bán chưa thuế 51.000.000, giá bán trả chậm 56.000.000, thuế VAT 10%, thu tiền ngay tại thời điểm bán 15.000.000 bằng tiền mặt, số còn lại thu dần. Biết giá vốn của lô hàng 45.00.000
 7. Nhập kho lô hàng nhập khẩu, biết giá trị của hàng nhập khẩu là 300.000.000 (giá tính thuế) chưa thanh toán, thuế nhập khẩu phải nộp 10%, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển về nhập kho chi bằng tiền mặt 1.200.000
 8. Xuất khẩu trực tiếp một lô hàng, giá xuất kho 420.000.000, giá xuất khẩu theo giá FOB Hải Phòng 25.000 USD, thuế xuất khẩu phải nộp 5%. Khách hàng chưa thanh toán, tỷ giá thực tế ngày xuất khẩu 21.000đ/USD
 9. Thanh toán tiền cho bên xuất khẩu bằng L/C 2.000 USD, bằng tiền gửi ngân hàng 10.000 USD. Biết tỷ giá ngày ký quỹ là 20.400đ/USD, tỷ giá ngày nhận nợ 20.600đ/USD, tỷ giá xuất ngoại tệ 20.500đ/USD
 10. Nhập khẩu một lô hàng có giá trị trên hóa đơn thương mại do bên bán cấp là 21.000 USD, chưa thanh toán tiền. Thuế suất thuế nhập khẩu là 15%, thuế suất thuế GTGT là 10%. Biết tỷ giá đối tượng nhập khẩu là 20.500đ/USD, tỷ giá ngày thanh toán là 20.400đ/USD.

Yêu Cầu:

 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Định Khoản Các Nghiệp Vụ Kinh Tế Phát Sinh (ĐVT: 1.000đ):

 1. Nợ TK 332: 25.800, Nợ TK 133: 2.580, Có TK 111: 28.380
 2. Nợ TK 133: 30.500, Có TK 332: 30.500
 3. Nợ TK 332: 22.000, Nợ TK 133: 2.200, Có TK 153: 12.100, Có TK 511: 11.000
 4. Nợ TK 332: 66.000, Nợ TK 133: 6.600, Có TK 133: 21.000, Có TK 153: 45.600
 5. Nợ TK 711: 20.500, Có TK 133: 18.750, Có TK 153: 1.750, Có TK 112: 22.000, Có TK 641: 1.750
 6. Nợ TK 153: 6.000, Nợ TK 711: 56.000, Có TK 112: 62.600, Có TK 333: 6.000
 7. Nợ TK 133: 300.000, Nợ TK 154: 20.000, Có TK 333: 1.200.000, Có TK 711: 1.200.000
 8. Nợ TK 711: 420.000, Có TK 711: 210.000, Có TK 333: 210.000
 9. Nợ TK 112: 2.000, Nợ TK 111: 10.000, Có TK 711: 10.000
 10. Nợ TK 133: 15.000, Nợ TK 333: 15.000, Có TK 333: 21.000

Tổng Kết

Kế toán bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi, ghi nhận và điều chỉnh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Để thực hiện kế toán bán hàng một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ về các tài khoản liên quan và biết cách xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh. Nắm vững quy trình này sẽ giúp doanh nghiệp có khả năng định hình chiến lược kinh doanh và đảm bảo rằng họ đang hoạt động một cách cân đối và có lợi nhuận. Bài viết này đã giới thiệu một số tài khoản quan trọng và cung cấp ví dụ thực tế để bạn hiểu rõ hơn về quá trình kế toán bán hàng.

Ngoài ra, bài viết cũng giới thiệu một số bài tập nghiệp vụ kế toán bán hàng cùng với lời giải chi tiết để bạn tự ôn tập và nắm vững kỹ năng kế toán. Hy vọng rằng thông qua việc ôn tập và thực hành, bạn sẽ trở thành một người quản lý tài chính tài năng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000