Bài tập điều chỉnh sai sót kế toán có lời giải

Chắc hẳn rằng khi bạn hoàn thành khóa học kế toán hoặc đang làm việc trong lĩnh vực này, bạn đã từng nghe đến khái niệm “Bài tập điều chỉnh sai sót kế toán có lời giải.” Điều này có thể gây khó khăn cho nhiều người, nhất là khi bạn mới bắt đầu. Tuy nhiên, đừng lo lắng! Bài viết này của công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Bài tập điều chỉnh sai sót kế toán và cách áp dụng chúng một cách hiệu quả trong công việc của mình.

1. Các nội dung sai sót thường gặp

Trước khi bắt tay vào việc sửa đổi các sai sót kế toán, quan trọng mà chúng ta phải nắm rõ là những loại lỗi thường xảy ra trong lĩnh vực này. Các sai sót dễ gặp bao gồm:

 • Sử dụng sai phương pháp ước tính kế toán, ví dụ như việc tính sai tỷ lệ khấu hao Tài sản cố định so với thực tế.
 • Áp dụng sai chính sách và quy định kế toán, ví dụ như ghi nợ mà không thu hồi lại vào chi phí.
 • Bỏ sót việc ghi nhận các khoản trả trước hoặc việc tích lũy chúng, ví dụ như không ghi nhận tiền lãi dồn tích từ khoản vay mà phải trả.
 • Thực hiện tính toán sai về mặt số học, như việc kiểm kê sai hoặc tính tổng hàng tồn kho một cách không chính xác.

Sai sót trong năm hiện tại

Trong quá trình làm kế toán, sai sót, dù nhỏ hay lớn, có thể xảy ra trong năm hiện tại hoặc trong các năm trước. Tất cả các công ty và doanh nghiệp đều cần báo cáo tài chính hàng năm. Nếu bất kỳ báo cáo tài chính nào từ năm trước hoặc năm hiện tại chưa được công bố, việc điều chỉnh cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng.

Sai sót trong các năm trước đó

Loại sai sót thứ hai là những sai sót quan trọng xảy ra trong những năm trước đó. Nếu báo cáo tài chính từ năm trước đã được công bố, thì chúng ta cần điều chỉnh lại theo hình thức điều chỉnh phi hồi tố. Điều này sẽ ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán của năm trước và năm nay.

Tuy nhiên, nếu đó không phải là những sai sót quan trọng, chúng ta có thể chỉnh sửa báo cáo tài chính bằng cách thêm vào sổ sách kế toán mà không cần phải điều chỉnh lại từ năm trước. Điều này cũng bao gồm việc điều chỉnh báo cáo tài chính của năm hiện tại.

2. Bài tập điều chỉnh sai sót kế toán

Bài tập 1

Công ty XYZ, trụ sở tại Việt Nam, phát hiện ra một sai sót trong báo cáo tài chính năm 2023. Sai sót này là kế toán đã ghi nhận sai chi phí thuê nhà hàng năm là 100 triệu đồng. Chi phí thuê nhà thực tế là 200 triệu đồng.

Yêu cầu:

 1. Xác định loại sai sót và ảnh hưởng của sai sót đến báo cáo tài chính.
 2. Ghi nhận bút toán điều chỉnh sai sót.

Lời giải

 • Xác định loại sai sót và ảnh hưởng của sai sót đến báo cáo tài chính

Loại sai sót: Sai sót trọng yếu, ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Ảnh hưởng của sai sót:

Lợi nhuận kế toán năm 2023 bị sai lệch là 100 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 bị sai lệch là 80 triệu đồng (100 triệu đồng * 20%).

 • Ghi nhận bút toán điều chỉnh sai sót

Nợ TK Chi phí thuê nhà 100 triệu đồng

Có TK Lợi nhuận chưa phân phối 100 triệu đồng

Bút toán này sẽ điều chỉnh lại chi phí thuê nhà và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sẽ được điều chỉnh tăng 80 triệu đồng.

Bài tập 2

Công ty XYZ, trụ sở tại Việt Nam, phát hiện một sai sót trong sổ sách kế toán của mình. Sai sót này là việc kế toán đã ghi nhận giá trị hàng hóa nhập kho là 100.000.000 đồng, trong khi giá trị thực tế của hàng hóa là 150.000.000 đồng. Sai sót này được phát hiện vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, sau khi báo cáo tài chính năm 2023 đã được lập và nộp cho cơ quan thuế.

Yêu cầu:

 1. Xác định loại sai sót và mức độ trọng yếu của sai sót.
 2. Lập bút toán điều chỉnh sai sót.
 3. Tính toán tác động của sai sót đến báo cáo tài chính.

Lời giải

 1. Loại sai sót và mức độ trọng yếu của sai sót

Sai sót này là sai sót về số tiền, làm tăng giá trị hàng tồn kho và giảm lợi nhuận. Mức độ trọng yếu của sai sót phụ thuộc vào tỷ lệ giữa sai sót với tổng giá trị hàng tồn kho.

Giả sử tổng giá trị hàng tồn kho của công ty XYZ là 1.000.000.000 đồng, thì sai sót này chiếm tỷ lệ 5%, là mức sai sót trọng yếu.

 1. Bút toán điều chỉnh sai sót

Để điều chỉnh sai sót, kế toán cần lập bút toán ghi tăng giá trị hàng tồn kho và giảm lợi nhuận sau thuế.

Nợ TK Hàng tồn kho 50.000.000

Có TK Lợi nhuận sau thuế 50.000.000

 1. Tác động của sai sót đến báo cáo tài chính

Sai sót này làm tăng giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán là 50.000.000 đồng và giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là 50.000.000 đồng.

Kết luận

Bài tập này nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các quy định về kế toán quốc tế, cụ thể là phương pháp điều chỉnh sai sót kế toán.

Lưu ý:

 • Trường hợp sai sót không trọng yếu, kế toán chỉ cần ghi chú vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính về việc đã phát hiện và điều chỉnh sai sót.
 • Trường hợp sai sót đã được phát hiện sau khi báo cáo tài chính đã được lập và nộp cho cơ quan thuế, kế toán cần nộp báo cáo tài chính điều chỉnh cho cơ quan thuế.

Bài tập 3: Điều chỉnh Lợi nhuận chưa ghi nhận

Một công ty có doanh thu bán hàng trong năm là 100.000.000 VND, nhưng do quên ghi nhận một số chi phí phát sinh, lợi nhuận đã bị đánh giá thấp. Hãy điều chỉnh để ghi nhận chi phí bị bỏ sót.

Chi phí bị bỏ sót: 5.000.000 VND

Lời giải:

 • Tăng chi phí bán hàng: 5.000.000 VND
 • Giảm lợi nhuận chưa ghi nhận: 5.000.000 VND

Bài tập 4: Điều chỉnh Phí khấu hao

Công ty ABC đã mua một máy móc với giá 20.000.000 VND vào đầu năm và kế toán chỉ ghi nhận 80% giá trị khấu hao. Hãy điều chỉnh để phản ánh đúng giá trị khấu hao.

Giá trị khấu hao bị bỏ sót: 4.000.000 VND

Lời giải:

 • Tăng chi phí khấu hao: 4.000.000 VND
 • Giảm lợi nhuận chưa ghi nhận: 4.000.000 VND

Bài tập 5: Điều chỉnh Tồn kho không đúng

Công ty XYZ đã tính toán tồn kho cuối kỳ không chính xác. Theo kiểm kê thực tế, tồn kho thực tế là 25.000.000 VND, trong khi sách kế toán chỉ ghi nhận 20.000.000 VND. Hãy điều chỉnh để phản ánh chính xác số liệu tồn kho.

Sai sót tồn kho: 5.000.000 VND

Lời giải:

 • Tăng tồn kho: 5.000.000 VND
 • Giảm lợi nhuận chưa ghi nhận: 5.000.000 VND

Những điều chỉnh trên giúp công ty cải thiện chính xác của bảng cân đối kế toán và thông tin tài chính, đồng thời đảm bảo rằng lợi nhuận được ghi nhận đầy đủ và chính xác.

Bài tập 5: Điều chỉnh sai sót kế toán trong việc ghi nhận doanh thu

Trong quá trình kiểm toán, bạn phát hiện ra một sai sót trong việc ghi nhận doanh thu của công ty ABC. Trong bảng cân đối kế toán, doanh thu đã được ghi là 1,000,000,000 VND, nhưng sau khi kiểm tra, bạn nhận thấy rằng có một giao dịch doanh thu trị giá 200,000,000 VND đã bị bỏ sót.

Bây giờ, hãy thực hiện bước điều chỉnh để phản ánh chính xác doanh thu trong bảng cân đối kế toán.

Lời giải:

Bước 1: Xác định giao dịch bị bỏ sót Giao dịch doanh thu trị giá 200,000,000 VND đã không được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán.

Bước 2: Ghi nhận lại giao dịch Thêm giao dịch doanh thu trị giá 200,000,000 VND vào bảng cân đối kế toán.

 • Tăng doanh thu: 200,000,000 VND
 • Tăng các tài khoản tương ứng (ví dụ: tăng công nợ khách hàng nếu là doanh thu bán hàng)

Bước 3: Kiểm tra lại bảng cân đối kế toán Đảm bảo rằng tổng doanh thu sau khi điều chỉnh là chính xác.

Bài tập 6: Điều chỉnh sai sót kế toán liên quan đến chi phí

Trong quá trình xem xét bảng cân đối kế toán, bạn phát hiện một sai sót liên quan đến chi phí. Chi phí nhân viên tháng trước đã bị tính thiếu một khoản lợi ích nhân viên trị giá 50,000,000 VND.

Hãy thực hiện bước điều chỉnh để sửa chữa sai sót này.

Lời giải:

Bước 1: Xác định khoản lợi ích bị thiếu Khoản lợi ích nhân viên trị giá 50,000,000 VND đã không được tính vào chi phí nhân viên tháng trước.

Bước 2: Ghi nhận lại khoản lợi ích Thêm khoản lợi ích trị giá 50,000,000 VND vào bảng cân đối kế toán.

 • Tăng chi phí nhân viên: 50,000,000 VND
 • Tăng các tài khoản tương ứng (ví dụ: tăng công nợ nhà cung cấp nếu là chi phí liên quan đến nhà cung cấp)

Bước 3: Kiểm tra lại bảng cân đối kế toán Đảm bảo rằng tổng chi phí sau khi điều chỉnh là chính xác.

Những bước trên giúp bạn sửa chữa sai sót kế toán và đảm bảo rằng bảng cân đối kế toán phản ánh đúng về tình hình tài chính của công ty.

3. Các loại sai sót kế toán

Dựa trên báo cáo tài chính, các loại sai sót được phân loại dựa trên tác động của chúng. Ba loại sai sót kế toán chính bao gồm: Sai sót ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán, Sai sót ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả kinh doanh và Sai sót ảnh hưởng cả hai loại.

Sai sót ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán bao gồm việc ghi sai thông tin về đầu tư hoặc phân loại hàng hóa không đúng. Ngay khi phát hiện sai sót, công ty cần tiến hành điều chỉnh lại các mục cần thiết để phản ánh đúng tình hình. So sánh với các con số của năm trước, nếu có sai sót nào xảy ra trong năm đó, công ty cần sửa đổi Bảng cân đối kế toán ngay lập tức.

Sai sót ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả kinh doanh thường liên quan đến việc phân loại không đúng các khoản doanh thu và chi phí. Mặc dù vấn đề này có thể ảnh hưởng đến phân loại các mục trên Báo cáo kết quả kinh doanh, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập thuần và Bảng cân đối kế toán.

Công ty cũng cần thực hiện bút toán ngay khi phát hiện sai sót. Nếu có bảng so sánh với các số liệu trước đó mà có sai sót, công ty cũng cần điều chỉnh số liệu trên Báo cáo kết quả kinh doanh trước đó.

Trong trường hợp sai sót ảnh hưởng cả Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, có thể xảy ra việc công ty không ghi nhận một khoản lãi dồn tích phải trả hoặc ghi thiếu khoản nợ dồn tích vào cuối kỳ. Các sai sót ảnh hưởng cả hai loại có thể được phân thành hai loại: sai sót tự cân bằng và sai sót không tự cân bằng.

4. Hướng dẫn sửa chữa những sai sót kế toán

Khi phạm phải sai sót trong quy trình kế toán, không chỉ đơn thuần là việc khắc phục, mà còn quan trọng hơn, bạn cần thực hiện bài tập điều chỉnh lỗi kế toán để cải thiện khả năng và năng lực của mình. Dưới đây là hướng dẫn cách sửa chữa các sai sót kế toán cơ bản.

4.1. Sử dụng sổ tay kế toán thủ công

Trong những trường hợp sai sót về diễn giải, mà không ảnh hưởng đến tổng số tiền, bạn có thể sử dụng phương pháp “Cải chính”. Phương pháp này giúp sửa sai sót bằng cách gạch một đường thẳng để xóa bỏ chỗ ghi sai, nhưng nội dung sai vẫn đảm bảo rõ ràng. Sau đó, ghi đè chỗ sai sẽ được ghi con số hoặc chữ mới bằng mực thường phía trên và cần có chữ ký của kế toán trưởng hoặc người phụ trách.

Nếu sai sót xuất hiện về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản hoặc sai sót chỉ được phát hiện sau khi đã nộp báo cáo tài chính, ví dụ như bút toán ghi sai số tiền nhiều lần, bạn có thể áp dụng phương pháp “Ghi số âm”. Bằng cách sử dụng mực đỏ hoặc ghi trong ngoặc đơn, bút toán ghi sai sẽ được xóa bỏ. Sau đó, ghi lại bằng bút mực thường để sửa chữa.

Hơn nữa, còn một phương pháp khác được gọi là “Ghi bổ sung”. Phương pháp này được áp dụng khi bạn đã ghi đúng về quan hệ đối ứng tài khoản, nhưng số tiền ghi sổ ít hơn số tiền trên chứng từ hoặc do bỏ sót chưa cộng đủ số tiền. Để khắc phục, bạn cần ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu.

4.2. Sử dụng phần mềm kế toán

Khi phát hiện sai sót trước khi nộp báo cáo tài chính, bạn cần tiến hành sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán thuế của năm đó trên phần mềm kế toán trên máy tính. Nếu phát hiện sai sót sau khi đã nộp, bạn phải chỉnh sửa trực tiếp vào năm có sai sót và ghi chú ở dòng cuối sổ kế toán đó. Ngoài ra, bạn cũng cần tìm hiểu kỹ luật liên quan đến việc sửa chữa sai sót trong kế toán để đảm bảo tuân thủ.

Bài tập điều chỉnh sai sót kế toán có lời giải là một phần quan trọng trong quy trình kế toán hàng ngày của một công ty. Điều này đảm bảo rằng các số liệu kế toán được phản ánh đúng và chính xác tình hình tài chính của công ty. Qua bài viết này, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC hy vọng bạn đã nắm được cách thực hiện Bài tập điều chỉnh sai sót kế toán một cách hiệu quả và áp dụng nó trong công việc của mình. Hãy duy trì sự cẩn thận và kiên nhẫn, và bạn sẽ thành công trong việc quản lý số liệu kế toán của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000