Bài tập cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán có lời giải

Bài tập cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán là một phần quan trọng của quá trình kiểm tra tài chính của một tổ chức hoặc công ty. Dẫn liệu đúng cách không chỉ giúp kiểm toán viên xác định tính chính xác của thông tin tài chính, mà còn đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong quá trình báo cáo..Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu bài tập cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán nhé!

Bài tập 1: Xác định rủi ro trong quá trình kiểm toán

Lời giải: Trong quá trình kiểm toán, việc xác định rủi ro là một phần quan trọng để đảm bảo tính khách quan và hiệu quả của quá trình kiểm toán. Rủi ro có thể phát sinh từ nhiều nguồn, bao gồm:

 1. Rủi ro liên quan đến tài sản và nguồn lực: Điều này bao gồm việc đánh giá rủi ro liên quan đến tài sản cố định, tài sản lưu động, tiền mặt và các khoản đầu tư. Điều này có thể bao gồm việc xác định giá trị hủy trong trường hợp giá trị thực tế thấp hơn giá trị kỳ vọng.
 2. Rủi ro liên quan đến quản lý và kiểm soát nội bộ: Điều này bao gồm việc đánh giá hiệu suất của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. Điều này có thể bao gồm việc xác định các điểm yếu trong quá trình kiểm soát nội bộ và đề xuất cải tiến.
 3. Rủi ro liên quan đến thông tin tài chính: Điều này bao gồm việc đánh giá tính khách quan và đáng tin cậy của thông tin tài chính được cung cấp bởi công ty. Các rủi ro có thể bao gồm việc xác định sai sót hoặc gian lận trong báo cáo tài chính.
 4. Rủi ro liên quan đến môi trường và các yếu tố bên ngoài: Điều này bao gồm việc đánh giá cách các yếu tố bên ngoài như biến đổi thị trường, thay đổi luật pháp và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tài sản và lợi nhuận của công ty.
 5. Rủi ro liên quan đến thay đổi trong quy định kiểm toán và quy tắc kế toán: Điều này bao gồm việc đánh giá các thay đổi trong quy tắc kiểm toán và quy định kế toán và cách chúng có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm toán và báo cáo tài chính.

Bài tập 2: Xác định lựa chọn phương pháp kiểm toán

Lời giải: Khi xác định phương pháp kiểm toán cho một dự án kiểm toán, kiểm toán viên cần xem xét các yếu tố sau:

 1. Môi trường kinh doanh của công ty: Kiểm toán viên cần hiểu về môi trường kinh doanh của công ty, ngành công nghiệp mà công ty hoạt động, và các yếu tố ngành công nghiệp có thể ảnh hưởng đến quyết định về phương pháp kiểm toán.
 2. Loại hệ thống kiểm soát nội bộ: Kiểm toán viên cần xem xét loại hệ thống kiểm soát nội bộ mà công ty sử dụng. Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh mẽ và hiệu quả, kiểm toán viên có thể chọn phương pháp kiểm toán dựa vào kiểm tra mẫu ngẫu nhiên. Trong trường hợp hệ thống kiểm soát nội bộ yếu, kiểm toán viên có thể chọn kiểm toán chi tiết hơn.
 3. Nguy cơ và rủi ro: Kiểm toán viên cần đánh giá các nguy cơ và rủi ro liên quan đến dự án kiểm toán. Nếu có rủi ro cao về gian lận hoặc sai sót, kiểm toán viên có thể chọn kiểm toán chi tiết hơn.
 4. Tài sản và nguồn lực của công ty: Xem xét giá trị tài sản và nguồn lực của công ty để quyết định mức độ kiểm toán cần thiết. Các tài sản quan trọng hơn thường đòi hỏi kiểm toán chi tiết hơn.
 5. Quy định kiểm toán và yêu cầu của khách hàng: Thường có các quy định kiểm toán mà kiểm toán viên phải tuân theo, và cũng có yêu cầu cụ thể từ phía khách hàng. Kiểm toán viên cần xem xét các yêu cầu này khi quyết định phương pháp kiểm toán.
 6. Phân tích chi phí và thời gian: Kiểm toán viên cần xem xét nguồn lực và thời gian có sẵn cho dự án kiểm toán và cân nhắc giữa sự hiệu quả và hiệu suất trong quá trình kiểm toán.

Bài tập 3: Phân tích báo cáo tài chính

Lời giải: Khi phân tích báo cáo tài chính

 1. Kiểm tra tính đầy đủ của thông tin: Kiểm toán viên cần đảm bảo rằng báo cáo tài chính bao gồm tất cả các phần quan trọng, như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, và chú giải. Đảm bảo rằng không có thông tin bị bỏ sót.
 2. Xem xét nguyên tắc kế toán được áp dụng: Kiểm toán viên cần xác định nguyên tắc kế toán được sử dụng trong báo cáo tài chính, và xem xét xem chúng đã được áp dụng đúng cách. Nếu có sự thay đổi trong nguyên tắc kế toán so với năm trước, kiểm toán viên cần xem xét các hiệu ứng của sự thay đổi này.
 3. Kiểm tra sự thay đổi quan trọng trong tài sản và nguồn lực: Kiểm toán viên cần xem xét bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào về tài sản và nguồn lực của công ty. Điều này bao gồm việc kiểm tra các giao dịch lớn, các khoản đầu tư mới, hoặc sự biến đổi quan trọng về cơ cấu tài sản.
 4. Xác định các sự kiện sau kỳ kế toán: Kiểm toán viên cần xem xét các sự kiện sau kỳ kế toán có thể ảnh hưởng đến tài sản và lợi nhuận của công ty, chẳng hạn như các vụ kiện pháp lý, thay đổi luật pháp, hoặc sự kiện khác có tác động tài chính.
 5. So sánh với kết quả kỳ kế toán trước: Kiểm toán viên cần so sánh kết quả kỳ kế toán hiện tại với kết quả kỳ kế toán trước để xác định các thay đổi quan trọng. Nếu có sự biến đổi đáng kể, kiểm toán viên cần xem xét lý do sau sự thay đổi này.
 6. Phân tích các chỉ số tài chính: Kiểm toán viên cần xem xét các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất ROA (Return on Assets), tỷ suất ROE (Return on Equity), và tỷ suất nợ trên vốn tự do.
 7. Kiểm tra các sự kiện hoặc cam kết sau kỳ kế toán: Kiểm toán viên cần kiểm tra các cam kết sau kỳ kế toán hoặc các sự kiện đặc biệt mà công ty đã thực hiện sau kỳ kế toán. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc phân tích báo cáo tài chính.
 8. Xem xét các chú giải và thông tin bổ sung: Kiểm toán viên cần xem xét các chú giải và thông tin bổ sung đi kèm với báo cáo tài chính để hiểu rõ hơn về các mục tiêu và chính sách kế toán của công ty.

Bài tập 4: Đánh giá kiểm soát nội bộ

Lời giải: Khi đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của một công ty, kiểm toán viên cần thực hiện các bước sau:

 1. Thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ: Kiểm toán viên cần thu thập thông tin về cách công ty đã thiết lập và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm tài liệu về quy trình, chính sách, và hướng dẫn kiểm soát nội bộ.
 2. Xem xét quy trình kiểm soát: Kiểm toán viên cần xem xét quy trình kiểm soát nội bộ hiện tại để đảm bảo rằng chúng đã được thiết lập một cách đầy đủ và hiệu quả. Điều này bao gồm xem xét quy trình cho việc xác định, đánh giá, và giảm thiểu các rủi ro tài chính.
 3. Đánh giá hiệu suất kiểm soát: Kiểm toán viên cần đánh giá hiệu suất của hệ thống kiểm soát nội bộ bằng cách kiểm tra các mẫu giao dịch và các kiểm tra mẫu khác để xác định xem hệ thống kiểm soát có hoạt động theo cách được dự kiến hay không.
 4. Xem xét báo cáo kiểm soát nội bộ: Kiểm toán viên cần xem xét báo cáo kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng các sự cố hoặc vi phạm đã được báo cáo và xử lý theo cách thích hợp.

Liên hệ với nhân viên kiểm soát nội bộ: Kiểm toán viên nên nói chuyện với các nhân viên liên quan đến kiểm soát nội bộ để hiểu họ thực hiện công việc của họ như thế nào, và xác định xem họ có gặp khó khăn nào trong quá trình thực hiện kiểm soát hay không.

 1. Xác định các điểm yếu và cải tiến: Sau khi đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên cần xác định các điểm yếu và đề xuất các cải tiến cần thiết. Điều này có thể bao gồm việc đề xuất cách tối ưu hóa quy trình kiểm soát hoặc thay đổi các chính sách và quy định.

Bài tập 5: Kiểm tra sự tồn tại của tài sản cố định

Lời giải: Khi kiểm tra sự tồn tại của tài sản cố định, kiểm toán viên cần thực hiện các bước sau:

 1. Thu thập thông tin về tài sản cố định: Kiểm toán viên cần thu thập thông tin về danh sách tài sản cố định của công ty, bao gồm thông tin về giá trị, ngày mua, và vị trí lưu trữ.
 2. Xem xét tài sản cố định vật lý: Kiểm toán viên cần kiểm tra tài sản cố định vật lý bằng cách điều tra và kiểm tra vị trí lưu trữ của chúng. Điều này bao gồm việc kiểm tra tài sản trực tiếp tại cơ sở của công ty.
 3. Kiểm tra giấy tờ liên quan: Kiểm toán viên cần xem xét các giấy tờ liên quan đến tài sản cố định, bao gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn, và các tài liệu kế toán liên quan. Điều này giúp xác minh tính chính xác của thông tin về tài sản.
 4. Kiểm tra sự tồn tại thông qua phân tích tài liệu tài chính: Kiểm toán viên có thể kiểm tra sự tồn tại của tài sản cố định thông qua phân tích báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối kế toán và chú giải tài sản cố định.
 5. Liên hệ với bên cung cấp hoặc bên thứ ba: Kiểm toán viên có thể liên hệ với các bên cung cấp hoặc bên thứ ba liên quan đến tài sản cố định để xác nhận thông tin về tài sản, chẳng hạn như giá trị và tình trạng.
 6. Xác định sự kết hợp với dự án kiểm toán khác: Đôi khi, kiểm toán viên có thể kết hợp việc kiểm tra sự tồn tại của tài sản cố định với dự án kiểm toán khác để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm chi phí.

Trong tất cả các bài tập kiểm toán, tính tổng cầu kỳ, hiệu quả và cẩn thận là quan trọng. Kiểm toán viên cần phải tuân theo các nguyên tắc kiểm toán và chuẩn mực quốc tế để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin kiểm toán.

Bài tập 6: Kiểm tra lợi nhuận và báo cáo kết quả kinh doanh

Lời giải: Khi kiểm tra lợi nhuận và báo cáo kết quả kinh doanh của một công ty trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên cần thực hiện các bước sau:

 1. Thu thập thông tin liên quan đến lợi nhuận: Đầu tiên, kiểm toán viên cần thu thập thông tin về lợi nhuận của công ty, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, lịch sử lợi nhuận và các chứng từ kế toán liên quan.
 2. Xem xét các nguyên tắc kế toán: Kiểm toán viên cần xem xét các nguyên tắc kế toán được áp dụng trong báo cáo kết quả kinh doanh và đảm bảo rằng chúng đã được tuân theo đúng cách.
 3. Kiểm tra các thu chi và doanh thu: Kiểm toán viên cần kiểm tra các khoản thu chi và doanh thu để đảm bảo tính chính xác của báo cáo kết quả kinh doanh. Điều này bao gồm kiểm tra các hợp đồng, hóa đơn, và các giao dịch tài chính khác.
 4. So sánh với kết quả kỳ kế toán trước: Kiểm toán viên cần so sánh kết quả kỳ kế toán hiện tại với kết quả kỳ kế toán trước để xác định các thay đổi quan trọng. Nếu có sự biến đổi đáng kể, kiểm toán viên cần xem xét lý do sau sự thay đổi này.
 5. Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến lợi nhuận: Kiểm toán viên nên xem xét các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất ROA (Return on Assets), tỷ suất ROE (Return on Equity), và tỷ suất lợi nhuận ròng. Điều này giúp kiểm toán viên hiểu rõ về hiệu suất kinh doanh của công ty.
 6. Xem xét các biến đổi quan trọng trong ngành công nghiệp: Kiểm toán viên nên xem xét các biến đổi quan trọng trong ngành công nghiệp mà công ty hoạt động, chẳng hạn như thay đổi trong thị trường hoặc luật pháp, và đánh giá cách chúng có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
 7. Liên hệ với các bên liên quan: Kiểm toán viên có thể liên hệ với các bên liên quan, như các đối tác kinh doanh hoặc khách hàng, để xác minh các thông tin về các giao dịch và cam kết liên quan đến lợi nhuận.
 8. Xác định sự kết hợp với dự án kiểm toán khác: Tùy thuộc vào quy mô của dự án kiểm toán, kiểm toán viên có thể xem xét khả năng kết hợp việc kiểm tra lợi nhuận và báo cáo kết quả kinh doanh với các dự án kiểm toán khác để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm chi phí.

Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải tuân thủ các quy định kiểm toán và chuẩn mực quốc tế để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin kiểm toán.

Bài tập 7: Kiểm tra khoản mua nợ và công nợ

Lời giải: Khi kiểm tra khoản mua nợ và công nợ trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên cần thực hiện các bước sau:

 1. Thu thập thông tin về mua nợ và công nợ: Đầu tiên, kiểm toán viên cần thu thập thông tin về các khoản mua nợ và công nợ của công ty, bao gồm danh sách các đối tác, số tiền đáng trả, điều khoản hợp đồng và thời hạn trả nợ.
 2. Xem xét các nguyên tắc kế toán liên quan: Kiểm toán viên cần xem xét các nguyên tắc kế toán liên quan đến khoản mua nợ và công nợ và đảm bảo rằng chúng đã được tuân theo đúng cách. Điều này bao gồm xem xét cách công ty đã ghi nhận và đánh giá các khoản mua nợ và công nợ.
 3. Kiểm tra tính chính xác của thông tin trong bảng cân đối kế toán: Kiểm toán viên cần kiểm tra tính chính xác của thông tin trong bảng cân đối kế toán liên quan đến khoản mua nợ và công nợ. Điều này bao gồm kiểm tra các số liệu tài chính, các chứng từ hỗ trợ và các ghi chú kèm theo.
 4. Xem xét cam kết hoặc sự thay đổi trong điều khoản hợp đồng: Kiểm toán viên cần xem xét cam kết hoặc các sự thay đổi trong điều khoản hợp đồng liên quan đến khoản mua nợ và công nợ, và xác minh xem chúng đã được ghi nhận và xử lý đúng cách trong báo cáo tài chính.
 5. Kiểm tra thời hạn trả nợ: Kiểm toán viên cần kiểm tra thời hạn trả nợ của các khoản mua nợ và công nợ và xem xét xem công ty đã tuân theo điều này hay không. Điều này bao gồm việc kiểm tra xem có bất kỳ trường hợp trả nợ quá hạn nào không.
 6. Xác định sự tồn tại của các đối tác và giao dịch: Kiểm toán viên nên xác định sự tồn tại của các đối tác và giao dịch liên quan đến khoản mua nợ và công nợ bằng cách kiểm tra các tài liệu hỗ trợ và liên hệ với các đối tác hoặc bên thứ ba.
 7. Xem xét các khoản phải trả và khoản phải thu: Kiểm toán viên cần xem xét cả khoản mua nợ và công nợ để đảm bảo rằng cả hai đều đã được ghi nhận và đánh giá đúng cách. Điều này bao gồm việc kiểm tra xem có bất kỳ khoản nợ chưa được ghi nhận hoặc đánh giá sai sót nào không.
 8. Xác định sự kết hợp với các phần khác của dự án kiểm toán: Tùy thuộc vào quy mô của dự án kiểm toán, kiểm toán viên có thể xem xét khả năng kết hợp việc kiểm tra khoản mua nợ và công nợ với các dự án kiểm toán khác để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm chi phí.

Các bước kiểm toán trên giúp kiểm toán viên đảm bảo rằng thông tin về khoản mua nợ và công nợ trong báo cáo tài chính của công ty là chính xác và đáng tin cậy.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, bài tập cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán là một phần quan trọng trong quá trình xác minh sự trung thực của tài liệu tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Qua việc thu thập, đánh giá và kiểm tra thông tin, kiểm toán viên có thể đưa ra những kết luận quan trọng về tính đúng đắn của báo cáo tài chính. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tin cậy của thông tin tài chính đối với các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, cơ quan chức năng và nhà đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000