087.790.7790

Bài tập và đáp án về chuẩn mực kế toán

1. Hướng dẫn làm bài tập môn chuẩn mực kế toán

 bài tập môn chuẩn mực kế toán việt nam
     bài tập môn chuẩn mực kế toán việt nam

Mục đích của bài tập

Bài tập môn chuẩn mực kế toán Việt Nam được thiết kế nhằm giúp học viên:

 • Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam vào thực tế.
 • Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề kế toán.

Cách thức làm bài tập

Bài tập môn chuẩn mực kế toán Việt Nam thường bao gồm các tình huống kế toán cụ thể. Học viên cần áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam để giải quyết các tình huống này.

Thời gian làm bài tập

Thời gian làm bài tập thường là 60 phút. Học viên cần hoàn thành bài tập trong thời gian quy định.

Hướng dẫn làm bài tập

Để làm tốt bài tập môn chuẩn mực kế toán Việt Nam, học viên cần lưu ý những điểm sau:

 • Học tập và nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Đây là điều kiện tiên quyết để học viên có thể làm tốt bài tập.
 • Đọc kỹ tình huống kế toán trước khi giải quyết.
 • Áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam một cách phù hợp.
 • Trình bày kết quả giải quyết bài tập một cách rõ ràng và chính xác.

Một số lưu ý khi làm bài tập

 • Học viên cần đọc kỹ tình huống kế toán để nắm bắt được các thông tin cần thiết.
 • Học viên cần áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam một cách phù hợp với tình huống cụ thể.
 • Học viên cần trình bày kết quả giải quyết bài tập một cách rõ ràng và chính xác.
 • Học viên có thể tham khảo các tài liệu hướng dẫn giải bài tập chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Chúc các bạn làm tốt bài tập!

Dưới đây là một số dạng bài tập môn chuẩn mực kế toán Việt Nam thường gặp:

 • Bài tập xác định tính chất của một giao dịch hoặc sự kiện.
 • Bài tập xác định giá trị ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả.
 • Bài tập phân bổ khấu hao, giá trị giảm sút.
 • Bài tập trình bày các khoản mục trong báo cáo tài chính.

Học viên cần nắm vững các kiến thức về chuẩn mực kế toán Việt Nam để có thể giải quyết tốt các dạng bài tập này.

2. Bài tập môn chuẩn mực kế toán 

Bài tập 1

Công ty TNHH ABC mua một chiếc ô tô tải vào ngày 01/01/2023 với giá 1 tỷ đồng. Ô tô được sử dụng cho mục đích kinh doanh và có thời gian sử dụng ước tính là 10 năm.

Yêu cầu:

Ghi nhận kế toán việc mua Ô tô tải vào ngày 01/01/2023.

Tính khấu hao Ô tô tải trong năm 2023 theo phương pháp đường thẳng.

Lời giải

Ghi nhận kế toán việc mua Ô tô tải vào ngày 01/01/2023:

Nợ TK 211 – TSCĐ (Ô tô tải) 1 tỷ đồng

Có TK 111 – Tiền mặt 1 tỷ đồng

Tính khấu hao Ô tô tải trong năm 2023 theo phương pháp đường thẳng:

Giá trị khấu hao mỗi năm = Giá trị TSCĐ / Thời gian sử dụng ước tính

= 1 tỷ đồng / 10 năm

= 100 triệu đồng/năm

Như vậy, trong năm 2023, Công ty ABC phải trích khấu hao Ô tô tải là 100 triệu đồng.

Kế toán ghi nhận như sau:

Nợ TK 623 – Chi phí sản xuất, kinh doanh chung 100 triệu đồng

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ 100 triệu đồng

Bài tập 2

Công ty TNHH XYZ mua một chiếc máy móc vào ngày 01/01/2023 với giá 2 tỷ đồng. Máy móc được sử dụng cho mục đích sản xuất và có thời gian sử dụng ước tính là 5 năm.

Yêu cầu:

Ghi nhận kế toán việc mua máy móc vào ngày 01/01/2023.

Tính khấu hao máy móc trong năm 2023 theo phương pháp phân bổ theo số dư giảm dần.

Lời giải

Ghi nhận kế toán việc mua máy móc vào ngày 01/01/2023:

Nợ TK 211 – TSCĐ (Máy móc) 2 tỷ đồng

Có TK 111 – Tiền mặt 2 tỷ đồng

Tính khấu hao máy móc trong năm 2023 theo phương pháp phân bổ theo số dư giảm dần:

Giá trị khấu hao mỗi năm = Giá trị TSCĐ x (2 – (2/n)) ^ (n-1) / n

Trong đó:

n là số năm sử dụng ước tính của TSCĐ

Như vậy, trong năm 2023, Công ty XYZ phải trích khấu hao máy móc là 520 triệu đồng.

Kế toán ghi nhận như sau:

Nợ TK 623 – Chi phí sản xuất, kinh doanh chung 520 triệu đồng

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ 520 triệu đồng

Bài tập 3

Công ty TNHH MNO mua một chiếc phần mềm vào ngày 01/01/2023 với giá 500 triệu đồng. Phần mềm được sử dụng cho mục đích kinh doanh và có thời gian sử dụng ước tính là 5 năm.

Yêu cầu:

Ghi nhận kế toán việc mua phần mềm vào ngày 01/01/2023.

Tính khấu hao phần mềm trong năm 2023 theo phương pháp đường thẳng.

Lời giải

Ghi nhận kế toán việc mua phần mềm vào ngày 01/01/2023:

Nợ TK 211 – TSCĐ (Phần mềm) 500 triệu đồng

Có TK 111 – Tiền mặt 500 triệu đồng

Tính khấu hao phần mềm trong năm 2023 theo phương pháp đường thẳng:

Giá trị khấu hao mỗi năm = Giá trị TSCĐ / Thời gian sử dụng ước tính

= 500 triệu đồng / 5 năm

= 100 triệu đồng/năm

Như vậy, trong năm 2023, Công ty MNO phải trích khấu hao phần

Câu 4

Công ty TNHH ABC mua một chiếc ô tô tải vào ngày 01/01/2023 với giá mua là 1.000.000.000 đồng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt là 100.000.000 đồng. Ô tô tải được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với thời gian sử dụng ước tính là 10 năm và giá trị thanh lý ước tính là 100.000.000 đồng.

Yêu cầu:

Tính giá trị ban đầu của ô tô tải.

Tính giá trị khấu hao của ô tô tải trong năm 2023 theo phương pháp đường thẳng.

Giải

Giá trị ban đầu của ô tô tải được xác định như sau:

Giá trị ban đầu = Giá mua + Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt

= 1.000.000.000 + 100.000.000

= 1.100.000.000 đồng

Giá trị khấu hao của ô tô tải trong năm 2023 theo phương pháp đường thẳng được xác định như sau:

Giá trị khấu hao = Giá trị ban đầu / Thời gian sử dụng ước tính

= 1.100.000.000 / 10

= 110.000.000 đồng

Câu 5

Công ty TNHH XYZ mua một dây chuyền sản xuất vào ngày 01/01/2023 với giá mua là 2.000.000.000 đồng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt là 200.000.000 đồng. Dây chuyền sản xuất được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với thời gian sử dụng ước tính là 10 năm và giá trị thanh lý ước tính là 200.000.000 đồng.

Yêu cầu:

Tính giá trị ban đầu của dây chuyền sản xuất.

Tính giá trị khấu hao của dây chuyền sản xuất trong năm 2023 theo phương pháp số dư giảm dần.

Giải

Giá trị ban đầu của dây chuyền sản xuất được xác định như sau:

Giá trị ban đầu = Giá mua + Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt

= 2.000.000.000 + 200.000.000

= 2.200.000.000 đồng

Giá trị khấu hao của dây chuyền sản xuất trong năm 2023 theo phương pháp số dư giảm dần được xác định như sau:

Giá trị khấu hao = Giá trị ban đầu x Tỷ lệ khấu hao

= 2.200.000.000 x 20/100

= 440.000.000 đồng

Câu 

Công ty TNHH MNO mua một máy móc vào ngày 01/01/2023 với giá mua là 3.000.000.000 đồng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt là 300.000.000 đồng. Máy móc được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với thời gian sử dụng ước tính là 10 năm và giá trị thanh lý ước tính là 300.000.000 đồng.

Yêu cầu:

Tính giá trị ban đầu của máy móc.

Tính giá trị khấu hao của máy móc trong năm 2023 theo phương pháp khấu hao theo sản lượng.

Giải

Giá trị ban đầu của máy móc được xác định như sau:

Giá trị ban đầu = Giá mua + Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt

= 3.000.000

Trên đây là một số thông tin về bài tập môn chuẩn mực kế toán việt nam .Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng